Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 242/1949 Sb.Zákon, jímž se upravují některé sociální dávky

Částka 79/1949
Platnost od 06.12.1949
Účinnost od 01.10.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

242.

Zákon

ze dne 17. listopadu 1949,

jímž se upravují některé sociální dávky

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 23. března 1949, č. 90 Sb., o rodinných přídavcích, se mění takto:

1. Ustanovení § 4, odst. 1 zní:

"(1) Rodinný přídavek činí měsíčně

na 1 dítě  190 Kčs,
na 2 děti  430 Kčs,
na 3 děti  720 Kčs,
na 4 děti  1 060 Kčs,
na 5 dětí  1 450 Kčs,
na 6 dětí  1 890 Kčs,
na 7 dětí  2 380 Kčs,
na 8 dětí  2 920 Kčs,
na 9 dětí  3 460 Kčs,
na 10 dětí  4 000 Kčs

a zvyšuje se o 540 Kčs měsíčně na každé další nezaopatřené dítě."

2. Ustanovení § 12, odst. 1 zní:

"(1) Na náklady spojené s poskytováním rodinných přídavků platí zaměstnavatelé ze svého příspěvek, který činí 5 % vyměřovacího základu pro pojistné za zaměstnance povinně pojištěné pro případ nemoci a mateřství, stanoveného podle § 20 zákona o národním pojištění. Příspěvek se neplatí za zaměstnance uvedené v § 21 zákona o rodinných přídavcích."

Čl. II

Ustanovení § 1, odst. 1, písm. c) zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, ve znění zákona ze dne 2. dubna 1947, č. 69 Sb., se mění a zní:

"c) na každé dítě, na něž přísluší výchovné, ročně

na 1 dítě  2 280 Kčs,
na 2 děti  5 160 Kčs,
na 3 děti  8 640 Kčs,
na 4 děti  12 720 Kčs,
na 5 dětí  17 400 Kčs,
na 6 dětí  22 680 Kčs,
na 7 dětí  28 560 Kčs;

na osmé a každé další dítě přísluší roční přídavek ve výši 6 480 Kčs."

Čl. III

Zákon ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, se doplňuje takto:

1. K § 21 se připojuje odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Příplatek podle odstavce 1 se zvyšuje o 40 Kčs měsíčně invalidům, kteří nemají nárok na rodinný přídavek podle zákona ze dne 23. března 1949, č. 90 Sb., o rodinných přídavcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ani na výchovné podle předpisů uvedených v § 5, odst. 1 téhož zákona."

2. Za § 57 se vkládá § 57a tohoto znění:

"§ 57a

(1) Bezdětný poživatel důchodu podle tohoto zákona, který je výhradně odkázán na tento důchod, má nárok na přídavek v částce 12 Kčs měsíčně; žije-li ve společné domácnosti s manželkou nebo aspoň 6 měsíců s družkou, zvyšuje se tento přídavek na 24 Kčs měsíčně.

(2) Tento přídavek se nezapočítává do příjmu stanoveného v § 43, odst. 1 a § 49, odst. 5.

(3) Poživatelka vdovského důchodu se posuzuje pro účely tohoto zákona vždy jako bezdětná."


Čl. V

Zvýšení přídavků podle čl. I a II a zvláštní příspěvek podle čl. IV se poskytují jen tehdy, bydlí-li dítě na území Československé republiky; zvýšení příplatků a přídavek podle čl. III se poskytují pouze tenkráte, bydlí-li invalida a dítě nebo poživatel důchodu na území Československé republiky.

Čl. VI

Příslušné ministerstvo může v jednotlivých případech učiniti opatření k odstranění nesrovnalostí, k nimž by snad došlo při provádění tohoto zákona.

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1949; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

též za ministra

Dr. Clementise

Fierlinger v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r

Přesunout nahoru