Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 235/1949 Sb.Vládní nařízení o plánování a jiné tvorbě cen

Částka 75/1949
Platnost od 11.11.1949
Účinnost od 15.11.1949
Zrušeno k 08.06.1954 (28/1954 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

235.

Vládní nařízení

ze dne 25. října 1949

o plánování a jiné tvorbě cen

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


ODDÍL I

Cenotvorná činnost

§ 1

Cenotvorná činnost se vykonává buď spolu s činností plánovací (plánování cen) nebo odděleně (jiná tvorba cen). Cenotvornou činnost (plánování a jinou tvorbu cen) vykonávají cenotvorné orgány (oddíl II) v cenotvorném řízení (oddíl III).

ODDÍL II

Cenotvorné orgány

§ 2

(1) Rozhodnutí o důležitých cenových úpravách si může vyhradit vláda.

(2) Ostatní cenotvorná působnost přísluší v rozsahu dále uvedeném jednak státnímu úřadu plánovacímu, jednak ostatním ústředním úřadům (dále jen "ústřední úřady").

(3) Ústřední úřady mohou v dohodě se státním úřadem plánovacím pověřit zcela nebo zčásti výkonem své cenotvorné působnosti orgány jim podřízené.

ODDÍL III

Cenotvorné řízení

§ 3

Pokud není dále stanoveno jinak, platí předpisy o hospodářském plánování i pro plánování cen.

§ 4

Státní úřad plánovací

a) vydává směrnice pro provádění cenotvorné činnosti,

b) je ústředním orgánem pro plánování cen,

c) koordinuje cenotvornou činnost ústředních úřadů a

d) vykonává cenotvornou působnost u základních surovin, polotovarů a výrobků, u základního spotřebního zboží, u výkupních cen zemědělských výrobků důležitých pro výživu obyvatelstva a u důležitých služeb a ostatních plnění. Na které předměty, služby a ostatní plnění se toto ustanovení vztahuje, stanoví státní úřad plánovací vyhláškou v Úředním listě.

§ 5

(1) Cenotvorná působnost každého z ústředních úřadů se vztahuje s výjimkou uvedenou v § 4, písm. d) na výrobky, služby a ostatní plnění, které plánuje, jakož i na neplánované výrobky, služby a ostatní plnění, pokud jinak spadají do oboru jeho působnosti. V pochybných případech rozhoduje o příslušnosti státní úřad plánovací.

(2) Je-li toho vzhledem k povaze nebo dosahu cenové úpravy třeba, může si státní úřad plánovací kdykoli vyhradit, že cenovou úpravu lze provésti jen v dohodě s ním.

(3) Ministr financí je odpovědný za to, že sazby všeobecné daně budou stanoveny v souhlase s cenami tvořenými podle tohoto nařízení.

§ 6

(1) Ústřední úřady se při cenotvorné činnosti řídí směrnicemi vydávanými státním úřadem plánovacím [§ 4, písm. a)] a vykonávají cenotvornou činnost po slyšení ostatních ústředních úřadů, jejichž cenotvorné působnosti se věc dotýká.

(2) Pro koordinaci cenotvorné činnosti zřídí každý z ústředních úřadů jako poradní orgán jednu nebo více koordinačních cenových komisí, v nichž se projednávají veškeré cenové věci spadající do oboru jeho působnosti. Každá komise se skládá ze zástupců příslušného ústředního úřadu a pověřenectva, zástupce státního úřadu plánovacího, zástupce ministerstva financí, zástupce Ústřední rady odborů, jakož i zástupce ústředních úřadů a pověřenectev, jejichž oboru působnosti se věc dotýká. Také pověřenectva a orgány pověřené výkonem cenotvorné působnosti (§ 2, odst. 3) zřídí koordinační cenové komise. Do komisí mohou býti přizváni znalci. Podrobnosti o složení komisí a jejich jednací řád stanoví státní úřad plánovací.

§ 7

Rozhodnutí o cenových úpravách se vyhlašují v Úředním listě, po případě jiným vhodným způsobem. Při vyhlašování jest dbáti toho, aby spotřebitelská cena byla zjistitelná pokud možno z jediné vyhlášky. Opatření, která je třeba učinit v oborech působnosti několika nebo všech cenotvorných orgánů zároveň, učiní a vyhlásí státní úřad plánovací.

§ 8

Ceny vyhlašované podle § 7 jako ceny spotřebitelské jsou cenami maximálními. Obchodní podniky (národní, komunální i jiné veřejné, jakož i družstevní a soukromé) jsou povinny snižovat spotřebitelské ceny úměrně k snižování obchodních nákladů.

ODDÍL IV

Ustanovení o dozoru na ceny a ustanovení trestní

§ 9

Dozor na dodržování cen vykonávají národní výbory.

§ 10

(1) Cenotvorné orgány (§ 2) a dozorčí orgány (§ 9) mohou požadovat od každého vysvětlení o zásobách zboží, o žádaných nebo zaplacených cenách a o všech okolnostech potřebných k tvorbě cen a k dozoru na tuto tvorbu. Zaměstnancům těchto orgánů musí být dovolen přístup do všech pracovních místností a skladů a dány jim k nahlédnutí podnikové záznamy a doklady. Tito zaměstnanci mohou dále v rozsahu nezbytně nutném požadovat na potvrzení vzorky jednotlivých druhů zboží a provádět na místě nutná zajišťovací opatření. Omezení platná pro vstup do podniků důležitých pro obranu státu zůstávají nedotčena. Při vstupu do soukromých bytů a místností je nutno dbát ustanovení § 5 ústavy.

(2) Osoby pověřené prováděním úkolů podle tohoto nařízení nebo na nich zúčastněné, zejména také zaměstnanci dozorčí služby a znalci, jsou povinni zachovávat vůči nepovolaným osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděli při své činnosti, nebudou-li této povinnosti ve veřejném zájmu zproštěni. Povinnost mlčenlivosti nezaniká skončením činnosti nebo služebního poměru.

§ 11

(1) Kdo poruší ustanovení předpisů vydaných ve věcech cenových, zejména kdo požaduje cenu nebo úplatu v nepřípustné výši, bude, nejde-li o čin přísněji trestný, potrestán okresním národním výborem pokutou do 1 000 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do jednoho roku nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se podle míry zavinění vyměří náhradní trest vězení (uzamčení) do jednoho roku. Uloží-li se oba tresty, nesmí trest na svobodě s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovat jeden rok. Byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti, může být odsouzenému dočasně nebo trvale odňato živnostenské oprávnění.

(2) Pro trestní řízení správní ve věcech cenových platí předpisy platné (použivatelné) v den, kdy toto nařízení nabývá účinnosti.


ODDÍL V

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 12

Působnost v trestních věcech cenových, která dosud příslušela nejvyššímu úřadu cenovému, přechází dnem, kdy toto nařízení nabývá účinnosti, na národní výbory podle všeobecně platných předpisů. Trestní případy, které nevyřídí nejvyšší úřad cenový do dne svého zrušení, vyřídí ministerstvo vnitra.

§ 13

(1) Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost, všech ustanovení o věcech, které jsou upraveny v tomto nařízení, zejména vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 189 Sb., zákona ze dne 5. června 1942, č. 100 Sl. z., o nejvyšším úřadě pro zásobování, a zákona ze dne 29. února 1940, č. 63 Sl. z., o cenovém úřadě.

(2) Předpisy vydané podle ustanovení, jejichž platnost (použivatelnost) se podle odstavce 1 zrušuje, jsou nadále platné (použivatelné), pokud neodporují tomuto nařízení. Odkazuje-li se v těchto předpisech na trestní ustanovení předpisů uvedených v odstavci 1, jest postupovati podle trestních ustanovení tohoto nařízení.

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1949; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.,

též za ministra

Dr. Clementise

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Kabeš v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r

Přesunout nahoru