Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 232/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů

Částka 73/1949
Platnost od 08.11.1949
Účinnost od 08.11.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232.

Vládní nařízení

ze dne 25. října 1949,

kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


Čl. I

Ustanovení § 2 vládního nařízení ze dne 22. února 1949, č. 35 Sb., o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, se mění a doplňuje takto:

1. V odstavci 1 se vkládají za slova: "vykonává všeobecný dohled na činnost podřízených národních výborů;" jako nový pododstavec tato slova:

"dbá o to, aby se církevní a náboženský život v kraji vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajišťuje tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání;".

2. V odstavci 2 se vkládají za ustanovení č. 5 nová ustanovení označená jako č. 6 až 14, která zní:

"6. vykonává státní správu ve věcech církevních a náboženských a dozírá na činnost všech církví, náboženských společností, řeholí a klášterů v kraji;

7. vykonává dozor nad majetkem církví, náboženských společností, řeholí a klášterů, zkoumá jejich hospodaření a schvaluje všechna majetkově právní jednání, týkající se církevního majetku;

8. ochraňuje církevní památky;

9. dozírá na vyučování náboženství a na církevní učiliště;

10. odborně posuzuje církevní a náboženský tisk a sleduje krajinský tisk a rozhlas s hlediska církevního a náboženského;

11. sleduje náboženský život v kraji;

12. dozírá na charitativní činnost církví a náboženských společností, církevních a náboženských spolků, fondů a jiných takových zařízení;

13. vyřizuje věci církevních nadací;

14. účastní se při vyřizování jiných záležitostí, obstarávaných ostatními referáty krajského národního výboru, pokud se dotýkají zájmů církevních a náboženských;".

3. Dosavadní ustanovení č. 6 až 10 se označují jako č. 15 až 19.

4. Dosavadní ustanovení č. 11 se mění, označuje se jako č. 20 a zní:

"20. rozhoduje a činí opatření podle příslušných předpisů v osobních věcech zaměstnanců krajské, okresní a místní správy a v osobních věcech duchovních církví a náboženských společností, kteří působí v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních; pečuje o organisaci politického a odborného školení těchto zaměstnanců;".

5. Dosavadní ustanovení č. 12 až 18 se označují jako č. 21 až 27.

Čl. II

Ustanovení § 2 vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 14 Sb., o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu, se mění takto:

1. V odstavci 1 se vypouštějí slova: "kultových a".

2. V odstavci 2 se vypouští dosavadní ustanovení č. 12.

3. Dosavadní ustanovení č. 13 se mění, označuje se jako č. 12 a zní:

"12. spravuje věci nadační s výjimkou nadací církevních".

Čl. III

Vládní nařízení ze dne 15. února 1949, č. 29 Sb., o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů, se mění a doplňuje tak, že středník za ustanovením § 2, odst. 2, č. 7 se nahrazuje čárkou, za níž následují nová slova: "s výjimkou dozoru na charitativní činnost církví a náboženských společností, církevních a náboženských spolků, fondů a jiných takových zařízení;".


Čl. IV

Ministr vnitra se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil plné znění vládního nařízení č. 35/1949 Sb., jak vyplývá ze změn stanovených tímto nařízením.

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitra, školství, věd a umění, informací a osvěty, práce a sociální péče a ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Erban v. r.

Dr. Čepička v. r

Přesunout nahoru