Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 229/1949 Sb.Zákon o vkladních knížkách

Částka 72/1949
Platnost od 05.11.1949
Účinnost od 05.11.1949
Zrušeno k 01.01.1953 (84/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

229.

Zákon

ze dne 14. října 1949

o vkladních knížkách

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Vkladní knížka je potvrzení o přijatém peněžitém vkladu, upravené tak, aby z něho byly zřejmé změny ve výši vkladu a jeho konečný stav. Vkladní knížka je cenným papírem znějícím na doručitele s výjimkou vkladních knížek Poštovní spořitelny, národního podniku, a vkladních knížek uvedených v § 5, odst. 2, které mají povahu cenného papíru znějícího na jméno.

(2) Co se stanoví v tomto zákoně o vkladních knížkách, platí i o vkladních listech.

(3) Vydávati vkladní knížky jsou oprávněny pouze peněžní ústavy, a to v rozsahu, který stanoví ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě.

§ 2

(1) Záhlaví vkladní knížky musí kromě firmy a sídla peněžního ústavu, který vkladní knížku vydal, obsahovati

a) číslo vkladní knížky,

b) označení udané vkladatelem u vkladní knížky znějící na doručitele,

c) jméno a adresu vlastníka u vkladní knížky znějící na jméno,

d) hrubou úrokovou sazbu ze vkladu, sazby veškerých srážek a z toho vyplývající čistou úrokovou sazbu; případné změny těchto sazeb musí býti při nejbližším předložení vkladní knížky vyznačeny zároveň s uvedením dne, od kterého platí.

(2) Kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 musí vkladní knížka obsahovati výňatek ze stanov nebo z jednacího řádu peněžního ústavu v míře nezbytně potřebné pro poučení vkladatele.

(3) Názvu "vkladní knížka" smí býti používáno pouze pro vkladní knížky vydané podle tohoto zákona.

(4) Vydávati vkladní knížky bez skutečného vkladu je zakázáno.

§ 3

(1) Výplaty z vkladní knížky smí peněžní ústav provésti jen, předloží-li se mu vkladní knížka. Každý, kdo předloží vkladní knížku znějící na doručitele, jest pokládán i bez průkazu totožnosti za řádného držitele a bude mu vyplacena žádaná částka, pokud není výplatě na překážku řízení umořovací, soudní nebo jiný úřední zákaz vydaný podle zákonného ustanovení. Peněžní ústav může výplatu odepříti, je-li žádána osobou, proti níž je důvodné podezření, že nabyla vkladní knížky trestným činem. Při úplné výplatě vkladu se vkladní knížka majiteli nevrací.

(2) Výplaty vkladů mohou býti podle stanov nebo jednacího řádu peněžního ústavu vázány (vinkulovány) zejména na podpis, heslo, průkazní lístek nebo na skutečnost, o níž jest jisto, že nastati musí.

(3) O umoření vkladních knížek platí obdobně příslušná ustanovení § 23 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o Poštovní spořitelně, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

§ 4

Pohledávky ze vkladů na vkladní knížky a z úroků z těchto vkladů se promlčují ve čtyřiceti letech. Promlčecí lhůta počíná dnem posledního zápisu ve vkladní knížce. Promlčené pohledávky ze vkladů a úroků připadnou reservnímu fondu peněžního ústavu.

§ 5

(1) Pro vkladní knížky Poštovní spořitelny, národního podniku, znějící na jméno, platí příslušná ustanovení zákona č. 143/1930 Sb.

(2) Ministr financí může nařízením stanoviti, že předpisy o vkladních knížkách Poštovní spořitelny (odstavec 1) platí nadále i pro vkladní knížky jiných peněžních ústavů buď všechny nebo jejich část a naopak.

§ 6

Anonymita vkladů a obchodní tajemství jich se týkající jsou zaručeny. Zprávy o vkladních knížkách a vkladech lze podávati jen v případech, kde to stanoví zákonné předpisy.

§ 7

Vláda může nařízením stanoviti v oboru daní a dávek úlevy pro vklady a úroky z nich.

§ 8

(1) Kdo v rozporu s platnými právními předpisy vyjeví o vkladech a vkladních knížkách skutečnosti, které mají zůstati utajeny, bude potrestán okresním národním výborem pro správní přestupek pokutou do 100 000 Kčs, v případě nedobytnosti vězením do 6 měsíců.

(2) Kdo jiným způsobem poruší ustanovení tohoto zákona nebo předpisů podle něho vydaných, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs, v případě nedobytnosti vězením do 3 měsíců.

(3) Trestní odpovědnost stíhá všechny osoby na trestném činu zúčastněné; členy správních nebo dozorčích orgánů a odpovědné úředníky též tehdy, jestliže zanedbáním povinné péče umožnili, že v peněžním ústavě ke spáchání trestného činu došlo.

(4) Ve všech případech není potrestáním viníka dotčeno zákonné právo správních úřadů k jinakému zakročení.


§ 9

Zákon ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících se zrušuje.


§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě s ministrem vnitra.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru