Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 212/1949 Sb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve mezdi republikou Československou a republikou Maďarskou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949

Částka 65/1949
Platnost od 10.10.1949
Účinnost od 16.04.1949
Zrušeno k 12.04.1969
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

212

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. srpna 1949

o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Maďarskou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsané v Budapešti dne 16. dubna 1949*)

Mezi republikou Československou a republikou Maďarskou byla v Budapešti dne 16. dubna 1949 ujednána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Smlouva byla schválena Národním shromážděním dne 15. června 1949 a byla ratifikována presidentem republiky dne 17. června 1949. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 23. června 1949. Podle svého čl. VII. stala se Smlouva účinnou podpisem, t. j. dne 16. dubna 1949.

Text této Smlouvy se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.**)

Dr. Clementis v. r.

Příloha

SMLUVA

medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci

Jménem republiky Československé!

Klement Gottwald, president republiky Československé, všem, kteří tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou, pozdravení.

Jménem republiky Československé a republiky Maďarské byla sjednána tato smlouva:

SMLUVA

medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY a PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY súc si vedomí a presvedčení,

že národy Československa a Maďarska žily vinou vládnucích tried po stáročia v susedstve bez vzájomného porozumenia pre svoje národné a sociálne túžby a potreby,

že vládnuce triedy našich národov zámerne vyvolávaly a živily toto neporozumenie, aby tak zastrely totožnosť záujmov nášho ľudu,

že za tohoto stavu bolo umožnené vládnucej triede silnejšieho národa utláčať národ slabší a potláčať vzrast pokrokových síl našich národov,

že takto umele vypestované a udržované rozpory boly zneužité cudzími mocnosťami na znepriatelenie oboch národov, ktoré boly nútené krvácať za cudzie - najmä nemecké - záujmy,

rozhodli sa skončiť tento dlhotrvajúci a v spolunažívaní našich národov nešťastný stav, v hlbokom presvedčení,

že všetky príčiny tohoto neblahého stavu sú odstránené a že prevzatím moci ľudom v oboch našich štátoch boly utvorené predpoklady, aby sa naše vzájomné styky vyvíjaly v budúcnosti novým, šťastným spôsobom,

že naša spolupráca, budovaná na základe ľudovodemokratickom, zodpovedá životným záujmom našich národov, povedie k tesným, trvalým a všestranným stykom a bude dôležitým činiteľom v ďalšom utužovaní doterajších sväzkov demokratických a mierumilovných národov a pri obraňovaní mieru a bezpečnosti,

že trpké skúsenosti z dávnejšej i nedávnej minulosti ukázaly nevyhnutnosť spoločného úsilia proti hroziacej obnove nemeckého imperializmu ako i potrebu jasne vysloviť odhodlanie brániť svoju slobodu, nezávislosť a územnú celistvosť,

za tým účelom rozhodli sa uzavrieť smluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci a menovali svojimi splnomocnencami

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY Antona ZÁPOTOCKÉHO predsedu vlády a Dr. Vladimíra CLEMENTISA ministra zahraničných vecí,

PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY Istvána DOBIHO predsedu vlády a László RAJKA ministra zahraničných vecí, ktorí, vymeniac si svoje plnomocnenstvá, nachádzajúce sa v dobrej a náležitej forme, urobili toto ujednanie:

Čl. I

Vysoké smluvné strany sa dohodly, že sa sdružia v politike trvalého priateľstva, ktoré budú utužovať tesnou všestrannou spoluprácou.

Čl. II

Vysoké smluvné strany sa zaväzujú, že urobia spoločne všetky opatrenia, aby znemožnily akúkoľvek hrozbu nového útoku so strany Nemecka alebo iného štátu, ktorý by sa s ním priamo alebo iným spôsobom spojil.

Za týmto účelom sa Vysoké smluvné strany zúčastnia všetkých medzinárodných akcií pre zachovanie a zaistenie mieru a medzinárodnej bezpečnosti a účinne prispejú k uskutočneniu tohoto cieľu v smysle zásad Charty Spojených národov.

Čl. III

Keby jedna z Vysokých smluvných strán bola zatiahnutá do vojenskej akcie s Nemeckom, ktoré by sa pokúsilo obnoviť svoju útočnú politiku, alebo s ktorýmkoľvek iným štátom, ktorý by sa priamo alebo akýmkoľvek iným spôsobom s Nemeckom spojil v jeho útočnej politike, poskytne jej druhá Vysoká smluvná strana okamžite vojenskú a akúkoľvek inú pomoc všetkými prostriedkami, ktoré má po ruke.

Čl. IV

Vysoké smluvné strany sa budú radiť o všetkých vážnych medzinárodných otázkach, ktoré sa týkajú záujmov oboch krajín alebo zachovania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Čl. V

Vysoké smluvné strany sa zaväzujú, že nedojednajú nijakých spojenectiev a nezúčastnia sa nijakých akcií, namierených proti druhej Vysokej smluvnej strane.

Čl. VI

Vysoké smluvné strany budú rozvíjať a upevňovať čo najužšie hospodárske, kultúrne a iné styky v duchu priateľstva a podľa dohôd za tým účelom uzavretých.

Čl. VII

Táto smluva sa stáva účinnou jej podpisom a bude ratifikovaná v najkratšom čase. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe čo najskôr.

Táto smluva zostáva v účinnosti po dobu dvadsať rokov odo dňa podpísania. Ak ani jedna z Vysokých smluvných strán neoznámi dvanásť mesiacov pred uplynutím dvadsaťročného obdobia, že si praje, aby sa účinnosť tejto smluvy skončila, predlžuje sa jej účinnosť vždy o päť ďalších rokov tak dlho, dokiaľ jedna z Vysokých smluvných strán dvanásť mesiacov pred uplynutím toho-ktorého päťročia písomne neoznámi svoj úmysel skončiť jej účinnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto smluvu a pripojili k nej svoje pečate.

Smluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach, každé v reči slovenskej a maďarskej, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V Budapešti dňa 16. apríla 1949.

Z poverenia prezidenta

Československej republiky:

A. ZÁPOTOCKÝ

L. S.

DR. V. CLEMENTIS

L. S.

Z poverenia prezidenta

Maďarskej republiky:

DOBI ISTVÁN

L. S.

RAJK LÁSZLÓ

L. S.

SHLÉDNUVŠE A PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU A VĚDOUCE, ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NÍ SOUHLASÍ, PROHLAŠUJEME JI ZA SCHVÁLENU, PŘIJATU, POTVRZENU A UTVRZENU A MOCÍ LISTU TOHOTO PODEPSANÉHO NAŠÍ RUKOU VLASTNÍ JI SCHVALUJEME, PŘIJÍMÁME, POTVRZUJEME A UTVRZUJEME, SLIBUJÍCE SLOVEM SVÝM, JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, ŽE JI PEVNĚ A NEPORUŠITELNĚ ZACHOVÁME A NEDOPUSTÍME, ABY PROTI NÍ JEDNÁNO BYLO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A JAKÝMKOLI VYMYŠLENÝM ZPŮSOBEM.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST VYHOTOVITI KÁZALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

JENŽ JEST DÁN NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 17. ČERVNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO ČTYŘICÁTÉHO DEVÁTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

GOTTWALD v. r. L. S.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. V. CLEMENTIS v. r

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na str. 335.

**) Na straně 336.

Přesunout nahoru