Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1949 Sb.Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských

Částka 8/1949
Platnost od 10.02.1949
Účinnost od 10.02.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 18. prosince 1948

o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských


Podle čl. II zákona ze dne 1. prosince 1948, č. 266 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských, vyhlašuje v příloze úplné znění zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských, jek vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 266/1948 Sb.


Nosek v. r.


Příloha 28/1946 Sb.

Zákon

ze dne 21. února 1946

o úpravě stálých seznamů voličských

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ČÁST I

Obsah seznamů voličských

§ 1

Účel stálých seznamů voličských

(1) V každé obci se zřídí stálé seznamy voličské podle ustanovení tohoto zákona.

(2) Zápis do těchto seznamů je podmínkou výkonu práva voliti do sboru zákonodárného a do národních výborů. Volič může voliti jen v té obci, v níž je zapsán ve stálých voličských seznamech; výjimky z této zásady se určují v § 15.

§ 2

Zápis do stálých voličských seznamů

(1) Do voličských seznamů (§ 1) buďtež zapsáni všichni občané Československé republiky, kteří v den vyložení voličských seznamů (§ 8) dosáhli věku 18 let, mají - bez újmy ustanovení §§ 4 a 5 - bydliště v obci a nejsou podle § 3 výslovně vyloučeni ze zápisu. Doba strávená ve vojenské službě nebo při válečných úkonech nepřetrhuje bydlení.

(2) Ve voličských seznamech bude zvláště poznamenáno, nemá-li kdo v den vyložení voličských seznamů nepřetržitě po 3 měsíce, počítajíc nazpět ode dne vyložení voličských seznamů, bydliště v obci, v níž jest podle odstavce 1 zapsán.

§ 3

Vyloučení ze zápisu

(1) Vyloučeni ze zápisu do voličských seznamů jsou ti,

1. kdož pravoplatným soudním výrokem jsou zcela nebo částečně zbaveni svéprávnosti;

2. kdož ztratili volební právo pravoplatným výrokem trestního soudu, pokud ztráta tohoto práva trvá (odstavec 2 a 3);

3. kdož jsou v donucovací pracovně nebo v táboru nucené práce.

(2) Není-li ztráta volebního práva zahrnuta již v jiném vedlejším trestu (ztráta čestných práv občanských, ztráta občanské cti), vysloví ji soud jako vedlejší trest, jestliže podle jiných zákonných ustanovení nastane ztráta tohoto práva (ztráta volebního práva do obcí, odnětí politických práv) již ze zákona nebo má-li podle jiných zákonných ustanovení býti vždy vyslovena, anebo jestliže podle předpisů dosud platných může býti vyslovena a čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné. O tom, zda čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné, rozhodne v řízení před porotními soudy porota.

(3) Ztráta volebního práva pomíjí, pokud podle zákona to není vyloučeno nebo jinak stanoveno, po třech letech, byla-li vyslovena při odsouzení pro zločin, a po jednom roce, byla-li vyslovena při odsouzení pro přečin nebo přestupek, počítajíc od výkonu nebo prominutí trestu nebo od promlčení jeho výkonu.

§ 4

Zápis příslušníků branné moci a Sboru národní bezpečnosti

(1) Za bydliště osoby, která jest povolána k výkonu vojenské služby, se považuje její dosavadní bydliště, případně poslední bydliště před nastoupením vojenské služby, i když v místě sama nepobývá.

(2) Vojenské osoby, které nemají bydliště anebo u nichž nelze zjistiti bydliště podle předchozího odstavce, budou zapsány do voličských seznamů v obci, v níž mají v den vyložení voličských seznamů svůj pobyt.

(3) Ustanovení odstavce 2 platí obdobně o členech Sboru národní bezpečnosti.

§ 5

Zápis státních zaměstnanců, žijících mimo státní území

Státní zaměstnanec Československé republiky, který má svoje služební působiště v některé obci sousedního státu, ležící poblíže československých státních hranic, jakož i příslušníci jeho rodiny sdílející s ním společnou domácnost, buďtež, podají-li přihlášku, zapsáni do voličských seznamů v nejbližší zdejší obci, byť i tam vůbec neměli bydliště. Takové přihlášky se podávají a projednávají způsobem, předepsaným pro podávání a projednávání námitek proti voličským seznamům (§§ 9 a 10).

§ 6

Zákaz zápisu do několika voličských seznamů

(1) Nikdo nesmí býti zapsán zároveň ve voličských seznamech dvou nebo více obcí ani ve dvou nebo více dílčích seznamech téže obce (§ 7).

(2) Má-li někdo několik bydlišť, je povinen oznámiti místním národním výborům, v jejichž obvodech má bydliště, ve které obci chce býti zapsán do voličských seznamů. Oznámení musí učiniti do 8 dnů ode dne, kdy bylo založeno druhé bydliště. Stalo-li se tak před počátkem účinnosti tohoto zákona, plyne osmidenní lhůta od tohoto dne.

ČÁST II

Sestavení a úprava voličských seznamů

ODDÍL I

Sestavení a vyložení voličských seznamů

§ 7

Sestavení voličských seznamů a jejich obsah

(1) Voličské seznamy se sestavují na dobu tří let. S přípravnými pracemi se započne tak, aby voličské seznamy mohly býti včas vyloženy (§ 8). Voličské seznamy sestavují se z úřední povinnosti. Při sestavování jest použíti všech pomůcek, které jsou v obci po ruce. Voličské seznamy buďtež pořízeny ve dvou stejnopisech.

(2) Voličské seznamy (odstavce 4 a 5) sestavuje místní národní výbor zvláštní stálou komisi (místní volební komise). V obcích s více než 10 000 obyvateli může býti zřízeno podle potřeby několik místních volebních komisí. Obvod jejich působnosti určí místní (ústřední) národní výbor. Místní volební komise má 5 členů a stejný počet náhradníků. Členy a za každého člena náhradníka jmenuje místní národní výbor na návrh příslušného místního, a není-li ho, okresního akčního výboru Národní fronty. Předsedou místní volební komise nesmí býti předseda místního národního výboru.

(3) Podle potřeby může místní národní výbor naříditi všeobecnou povinnost osob v obci se zdržujících, které překročily 18. rok věku, jakož i jiných osob, pokud mají v obci domovní majetek, aby samy nebo svými zástupci spolupůsobily při sestavování voličských seznamů. Za tím účelem může zejména uložiti majitelům domů (jejich zástupcům), držitelům bytů a zaměstnavatelům, aby mu podali potřebná ústní nebo písemná sdělení o osobách u nich bydlících nebo zaměstnaných a uložiti osobám v obci se zdržujícím, aby předložily své osobní průkazy. Nařízení buď v obci vyhlášeno veřejnou vyhláškou a také jiným způsobem v obci obvyklým.

(4) V obcích, v nichž není více než 1 000 osob, které se mají zapsati do voličských seznamů, sestaví se voličské seznamy podle popisných čísel domů, počínajíc číslem nejnižším, a v domech podle abecedního pořadu. V ostatních obcích sestaví se pro každý souvislý obvod, na nějž připadá přibližně 1 000 osob, které je zapsati do voličských seznamů, dílčí voličské seznamy podle abecedního pořadu ulic a náměstí do obvodu pojatých, v ulicích a náměstích podle domovních čísel, počínajíc nejnižším, a v domech podle abecedního pořadu.

(5) Voličské seznamy obsahují běžná pořadová čísla zapsaných osob, jejich příjmení a jména, zaměstnání, bydliště a den, měsíc a rok narození, sloupec pro záznamy o opravě chyb ve psaní (§ 11), potřebný počet sloupců k vyznačení účasti na hlasování, jakož i sloupec pro poznámky. Odevzdání hlasovacích lístků při téže volbě je vyznačiti v témže sloupci voličských seznamů.

(6) Před vyložením (§ 8) jest oba stejnopisy voličských seznamů uzavříti, vyznačiti v nich součet zapsaných osob, s údajem počtu mužů a žen, a opatřiti seznamy datem a podpisy předsedy místního národního výboru, jakož i předsedy místní volební komise a ostatních jejích členů.

§ 8

Vyložení a rozmnožení voličských seznamů

(1) Sestavené voličské seznamy vyloží místní národní výbor dne 16. ledna po dalších 15 dnů měsíce ledna k veřejnému nahlédnutí. Voličské seznamy musí býti v úředních hodinách přístupny nejméně 5 hodin denně, v obcích, v nichž je více než 5 000 osob, které se mají zapsati do voličských seznamů, po 10 hodin denně, ve všech obcích v sobotu i v hodinách poledních, v neděli vždy od 8. do 12. hodiny polední. Právo nahlížeti do voličských seznamů a činiti si z nich opisy a výpisy má každý občan Československé republiky, který dosáhl věku 18 let, pokud tím nevylučuje jiné osoby z výkonu téhož práva.

(2) Vyložení voličských seznamů oznámí místní národní výbor předem v obci (a v jejích místních částech) vyhláškou, jakož i jiným způsobem v obci obvyklým. Vyhlášku jest veřejně vyvěsiti po celou dobu vyložení voličských seznamů. Buďtež v ní uvedeny počáteční a konečný den doby vyložení, jakož i místo a doba určená pro nahlédnutí do voličských seznamů s upozorněním, že v uvedené době možno též podati proti voličským seznamům námitky u místního národního výboru. Vyložení seznamů oznámí místní národní výbor neprodleně písemně přímo nadřízenému národnímu výboru.

(3) V obcích, v nichž je více než 5 000 osob, které se mají zapsati do voličských seznamů, dá místní národní výbor po dobu vyložení voličských seznamů vyvěsiti v každém domě seznam osob tam bydlících, zapsaných ve voličských seznamech. Majitel domu (jeho zástupce) je povinen vyvěsiti tento seznam na místě přístupném všem osobám v domě bydlícím.

(4) Voličské seznamy (jejich jednotlivé části) buďtež rozmnoženy za náhradu pořizovacích nákladů, požádá-li o to u místního národního výboru politická strana nejméně 15 dnů před vyložením voličských seznamů (odstavec 1) a složí-li zároveň v hotovosti částku rovnající se pravděpodobné výši uvedených nákladů, určenou místním národním výborem. Žádané výtisky voličských seznamů se vydají nejpozději v den jejich vyložení, jsou-li náklady jejich pořízení kryty složenou zálohou, po případě zaplatí-li žadatel neuhrazený zbytek nákladu.

ODDÍL II

Řízení námitkové a odvolací

§ 9

Námitky

(1) Proti voličským seznamům lze v době jejich vyložení podati u místního národního výboru v dotčené obci písemně námitky proto, že ve voličských seznamech někdo neprávem buď je nebo není zapsán, anebo jest nesprávně zapsán v osobních údajích, nebo jest nesprávně označen podle ustanovení § 2, odst. 2.

(2) Námitky může podati každý, kdo je zapsán v právě vyložených voličských seznamech v téže nebo v jiné obci v obvodu téhož okresního národního výboru, jakož i ten, kdo se domáhá, aby do voličských seznamů byl zapsán, pokud jde jen o jeho zápis.

(3) V námitkách jest uvésti skutečnosti odůvodňující žádanou úpravu a osvědčiti podle možnosti jejich správnost. Jedny námitky smějí se týkati pouze jedné osoby.

(4) Nevyhovují-li podané námitky ustanovením předchozích odstavců a má-li orgán rozhodující o námitkách (§ 10, odst. 1) za to, že lze formální vady odstraniti bez nepřiměřeného průtahu v řízení, vrátí je podateli s výzvou, aby je ve lhůtě 24 hodin doplnil; jinak odmítne námitky bez dalšího řízení a zpraví o tom podatele.

(5) Osoby, proti jejichž zápisu do voličských seznamů byly podány námitky, se uvědomí o tom do 24 hodin po podání námitek s tím, že mohou do 5 dnů od doručení tohoto vyrozumění podati k námitkám své písemné vyjádření.

§ 10

Rozhodování o námitkách

(1) O námitkách rozhodne příslušný místní národní výbor svou reklamační komisí nejpozději do 15 dnů, počínajíc prvním dnem po uplynutí lhůty pro vyložení voličských seznamů. U místního národního výboru jest zříditi potřebný počet reklamačních komisí pro rozhodování o námitkách. O složení těchto komisí platí obdobně ustanovení § 7, odst. 2, věty čtvrté až šesté. Každé rozhodnutí o námitkách vyznačí se v obou stejnopisech voličských seznamů, pokud jeho provedení vyžaduje změnu seznamů. Rozhodnutí o námitkách, týkajících se toho, že někdo neprávem buď je nebo není zapsán ve voličských seznamech, sdělí se podateli a tomu, kdo byl rozhodnutím dotčen. O námitkách, týkajících se toho, že něčí osobní údaje jsou nesprávně zapsány ve voličských seznamech, rozhoduje místní národní výbor svou reklamační komisí s konečnou platností.

(2) Z rozhodnutí místního národního výboru o námitkách, týkajících se toho, že někdo neprávem buď je nebo není zapsán ve voličských seznamech nebo jest nesprávně označen podle ustanovení § 2, odst. 2, lze se odvolati do 5 dnů ode dne následujícího po doručení rozhodnutí u místního národního výboru k nadřízenému národnímu výboru, který rozhoduje s konečnou platností. Za tím účelem předloží mu místní národní výbor oba stejnopisy voličských seznamů s námitkami, odvoláními a vyjádřeními nejpozději 8. dne, počítajíc prvým dnem po uplynutí lhůty dané pro rozhodnutí o námitkách. Nadřízený národní výbor rozhodne svou odvolací komisí do 8 dnů ode dne, kdy ho došly voličské seznamy. Do této lhůty vrátí místnímu národnímu výboru všechny stejnopisy voličských seznamů, v nichž vyznačí všechny opravy na podkladě svých rozhodnutí, a zároveň mu sdělí svá rozhodnutí o podaných námitkách, aby zpravil o nich zúčastněné osoby.

(3) Nerozhodne-li národní výbor ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2, přechází jeho pravomoc k rozhodování o námitkách na nadřízený orgán (úřad), jehož rozhodnutí má konečnou platnost.

(4) U odvolací stolice (odstavec 2) je zříditi potřebný počet odvolacích komisí pro vyřizování odvolání z rozhodnutí o námitkách. Odvolací komise má 5 členů a stejný počet náhradníků. Členy a za každého člena náhradníka jmenuje odvolací stolice na návrh akčního výboru Národní fronty. Jde-li o odvolací komisi okresního národního výboru, podá návrh okresní akční výbor Národní fronty, v ostatních případech krajský akční výbor Národní fronty. Aspoň jeden člen komise a jeho náhradník má míti, pokud možno, úplné právnické vzdělání. Nebyla-li za člena (náhradníka) komise jmenována taková osoba, určí odvolací stolice svého úředníka právní služby, který se zúčastní jednání komise s hlasem poradním.

(5) Po skončení řízení o námitkách a odvoláních uzavřou se oba stejnopisy voličských seznamů a pořídí se jejich ověřený opis. Ustanovení § 7, odst. 6 platí obdobně. Takto upravené voličské seznamy vyloží místní národní výbor dne 7. března k veřejnému nahlédnutí po dalších 8 dnů do 15. března. Zároveň zašle místní národní výbor ověřený opis voličských seznamů nadřízenému národnímu výboru (pověřenectvu vnitra). Jinak zůstanou oba stejnopisy voličských seznamů v úschově a opatrování u místního národního výboru.

ČÁST III

Doplňování a opravy stálých voličských seznamů

§ 11

Škrtnutí zapsaných osob a oprava chyb ve psaní

(1) Místní národní výbor je povinen z moci úřední škrtnouti svou místní volební komisí na podkladě oznámení příslušného soudu, úřadu nebo orgánu z voličských seznamů osoby, které nejsou občany československými, dále osoby, které nedosáhly v den vyložení voličských seznamů věku 18 let, a osoby vyloučené ze zápisu podle § 3, jakož i osoby zemřelé. Je-li někdo zapsán zároveň ve voličských seznamech dvou nebo více obcí nebo ve dvou nebo více dílčích seznamech téže obce (§ 6, odst. 1), škrtne ho z moci úřední místní národní výbor svou místní volební komisí z voličských seznamů tak, aby zůstal podle svého návrhu zapsán jen v jednom voličském (dílčím) seznamu. Škrtnutí buď provedeno i v opisu (§ 10, odst. 5) voličských seznamů. Ustanovení § 10, odst. 2, věty první a § 10, odst. 4 platí zde obdobně.

(2) Chyby ve psaní osobních údajů osob zapsaných ve voličských seznamech opraví místní národní výbor svou místní volební komisí z moci úřední nebo k řádně doložené přihlášce osoby, o niž jde, ve sloupci pro tyto záznamy určeném. Oprava se provede i v opisu voličských seznamů.

§ 12

Doplňování voličských seznamů

(1) Po uzavření voličských seznamů (§ 10, odst. 5) sleduje místní národní výbor svou místní volební komisí všechny skutečnosti, které působí změny ve voličských seznamech. Ustanovení § 7, odst. 3 platí zde obdobně.

(2) Do 15. ledna prvního i druhého roku, následujícího po sestavení voličských seznamů (§ 7), vyznačí místní národní výbor svou volební komisí v jednom stejnopise těchto seznamů všechny změny, které zatím nastaly. Osoby nově do voličských seznamů zapisované jest uvésti za závěrečnými doložkami seznamů a tyto zápisy jest opatřiti dalšími běžnými čísly. Ustanovení § 7, odst. 6 platí obdobně.

(3) Stejnopis voličských seznamů, upravený podle ustanovení předchozího odstavce, vyloží místní národní výbor dne 16. ledna (odstavec 2) k veřejnému nahlédnutí. Pro toto vyložení platí obdobně ustanovení §§ 8 až 10 s tou odchylkou, že řízení se týká jen jednoho stejnopisu voličských seznamů.

(4) Nejpozději do 15. března vyznačí místní národní výbor všechny změny, provedené ve voličských seznamech podle odstavce 2 a v řízení o námitkách, také v druhém stejnopisu a v opisu voličských seznamů a potvrdí, že tento stejnopis doslovně souhlasí se stejnopisem, jehož bylo použito při řízení.

§ 13

Mimořádná úprava voličských seznamů

(1) Vláda může usnesením, sděleným místním národním výborům nejpozději do 4. července, uložiti, aby ve všech obcích byly ke dni 16. července voličské seznamy vyloženy a upraveny podle obdoby § 12. K tomuto dni provedou se ve voličských seznamech všechny změny, které zatím nastaly.

(2) Ukáže-li se toho potřeba, aby voličské seznamy byly v některé obci vyloženy, upraveny, po případě znovu sestaveny mimo dobu uvedenou v odstavci 1 nebo v §§ 8 a 12, může ministr vnitra uložiti, aby dotčené voličské seznamy byly po určité dny, které stanoví, vyloženy a upraveny podle obdoby § 12, po případě sestaveny podle obdoby §§ 7 až 10. Přitom může lhůty přiměřeně zkrátiti, lhůtu k podání námitek a lhůtu odvolací však nejvýše na 3 dny. Voličské seznamy sestavené podle věty první platí jen do konce všeobecného tříletého období (§ 7, odst. 1, věta první).

ČÁST IV

Ustanovení všeobecná

§ 14

Které voličské seznamy jsou podkladem pro volby.

(1) Voličské seznamy, sestavené podle §§ 7 až 10, jsou podkladem pro volby, při nichž se odevzdávají hlasy v době od 16. března roku, v němž byly voličské seznamy sestaveny, do 15. března roku následujícího. Voličské seznamy upravené podle § 12 jsou podkladem pro volby, při nichž se odevzdávají hlasy v době od 16. března roku, v němž byly seznamy upraveny, do 15. března roku následujícího. Toto ustanovení platí s výhradou odchylek stanovených v odstavcích 2 a 3 a v § 21, odst. 1.

(2) Voličské seznamy upravené podle § 13, odst. 1 jsou podkladem pro volby, při nichž se odevzdávají hlasy v době od 16. září roku, v němž byly voličské seznamy upraveny, do 15. března roku následujícího. Voličské seznamy upravené podle § 13, odst. 2 jsou podkladem pro volby, při nichž se odevzdávají hlasy v době ode dne ukončení řízení podle tohoto ustanovení, který stanoví ministr vnitra do 15. března roku následujícího.

(3) Při sloučení a rozloučení obcí anebo při změně jejich hranic zůstávají podkladem pro volby v dobách uvedených v předchozích odstavcích voličské seznamy dosavadní. Potřebné jejich spojení nebo rozdělení nařídí národní výbor (pověřenectvo vnitra) nadřízený zúčastněným místním národním výborům.

§ 15

Voličský průkaz

(1) Voličský průkaz, opravňující k výkonu volby podle ustanovení příslušných volebních řádů, vydá na přihlášku místní národní výbor v obci, v níž je žadatel zapsán ve voličských seznamech:

1. Členům volebních orgánů a jejich náhradníkům, jakož i úředníkům, vykonávajícím dohled u volebních orgánů, jsou-li zapsáni do voličských seznamů v jiné obci, než v té, v níž jsou pověřeni výkonem této funkce;

2. vojenským osobám (členům Sboru národní bezpečnosti), které jsou zapsány ve voličských seznamech v jiné obci, než v té, v níž jsou přikázány službou;

3. osobám, jež přeložily své bydliště z obce, v níž jsou zapsány ve voličských seznamech, do jiné obce, v níž nemohly býti dosud zapsány do voličských seznamů, které jsou podkladem pro volbu, proto, že v době jejich vyložení k podání námitek nesplnily ještě podmínku bydliště;

4. osobám, které prokáží, že v den volby v době odevzdání hlasů se musí z nutných důvodů zdržovati mimo obec svého bydliště, v níž jsou zapsány ve voličských seznamech;

5. osobám, které prokáží potvrzením správy příslušného ústavu, že v den volby budou ošetřovány v nemocnici (v jiném léčebném ústavu) nebo umístěny v sociálním ústavu, a to i když sídlo ústavu je v obci, v níž jsou zapsány ve voličských seznamech.

(2) Přihláška musí obsahovati skutečnosti odůvodňující nárok na vydání voličského průkazu, jejichž správnost nutno zároveň prokázati, a jméno obce, v níž žadatel hodlá voliti, po případě i označení ústavu (odstavec 1, č. 5). Rovněž jest v přihlášce uvésti přesné údaje o bydlišti, zaměstnání a době narození žadatelově, které jsou obsaženy ve voličských seznamech, jakož i přesné údaje potřebné pro doručení voličského průkazu. Povinnost udati jméno obce volby nemají vojenské osoby, členové Sboru národní bezpečnosti, příslušníci finanční stráže, příslušníci sboru uniformované vězeňské stráže a dále ti poštovní a dopravní zaměstnanci, u nichž povaha služby vylučuje možnost předvídati místo pobytu v den volby. Ministerstvo vnitra může vyhláškou v Úředním listě republiky Československé určiti i jiné skupiny osob činných v oboru veřejné správy, které tuto povinnost nemají. Jedna přihláška smí se týkati pouze jedné osoby. Přihlášku lze podati po vypsání volby, nejpozději však 8. den přede dnem volby, u místního národního výboru (odstavec 1). Voličské průkazy lze vydávati nejpozději třetí den před volbou.

(3) Z výměru místního národního výboru, jímž bylo odepřeno vydání voličského průkazu, lze se odvolati k nadřízenému národnímu výboru. Ustanovení § 10, odst. 2, první věty platí obdobně.

(4) Vydání voličského průkazu jest zároveň poznamenati ve sloupci voličských seznamů, určeném k vyznačení hlasování při dotčené volbě. Za ztracený voličský průkaz nesmí býti vydán duplikát. Vydané voličské průkazy zapisuje místní národní výbor do zvláštního seznamu a o jejich počtu podává zprávu nadřízeným orgánům.

(5) Obec, v níž ona osoba hodlá voliti (odstavec 2), bude vyznačena na voličském průkazu; pouze v této obci může volbu vykonati podle ustanovení příslušných volebních řádů. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby uvedené v odstavci 2, větě třetí a čtvrté. Na voličském průkazu, vydaném podle ustanovení odstavce 1, č. 5, buď vyznačen též volební obvod, zřízený pro voliče v ústavu, kde osoba hodlá voliti. Tato osoba může na podkladě takového voličského průkazu vykonati volbu podle ustanovení příslušného volebního řádu jedině ve vyznačeném volebním obvodě.

§ 16

Zákaz změn ve voličských seznamech

V dobách uvedených v § 14 mohou se státi změny ve voličských seznamech jen podle § 11, § 15, odst. 4, § 17, odst. 3 a §§ 23, 24 a 25, nebo podle rozhodnutí vydaného o mimořádném opravném prostředku nebo podle rozhodnutí příslušného orgánu (úřadu) veřejné správy, vydaného v důsledku rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, budou-li tato rozhodnutí dodána místnímu národnímu výboru stranou nebo úředně nejpozději devátého dne přede dnem volby. Změny jest vyznačiti ve všech stejnopisech voličských seznamů nejpozději devátého dne přede dnem volby, což se však nevztahuje na opravu podle § 11, ani na záznam podle § 15, odst. 4, ani na opatření podle § 17, odst. 3 a podle §§ 23, 24 a 25.

§ 17

Dohlédací pravomoc

(1) Ministerstvo vnitra může uložiti místním národním výborům,aby opatřily ještě další jimi ověřené opisy voličských seznamů.

(2) Na řádné a včasné provádění úkonů, uložených tímto zákonem místním národním výborům, dozírá přímo nadřízený národní výbor. Shledá-li to nutným, učiní na náklad obce, čeho je třeba k řádnému provedení úkolů, místnímu národnímu výboru podle tohoto zákona uložených.

(3) Nadřízený národní výbor (na Slovensku po případě i pověřenectvo vnitra) je povinen z moci úřední škrtnouti z voličských seznamů osoby, které nejsou státními občany československými, jakož i osoby, které nedosáhly v den vyložení voličských seznamů 18. roku věku.

§ 18

Spolupůsobení veřejných úřadů a orgánů

(1) Úřady národní bezpečnosti jsou povinny dovoliti orgánům nebo zaměstnancům místního národního výboru, aby za účelem sestavení nebo doplnění a opravení voličských seznamů nahlíželi do příslušných pomůcek o hlášení pobytu osob v obci a činili si z nich výpisy.

(2) Správcové matrik jsou povinni oznámiti místnímu národnímu výboru příjmení, jméno, zaměstnání a bydliště osob starších 18 let, jež zemřely v obci v uplynulém kalendářním měsíci, a to do 5. dne každého následujícího kalendářního měsíce. Splnění této povinnosti - pokud nejde o správce státních matrik - může vymáhati okresní národní výbor pořádkovými pokutami do 5 000 Kčs.

(3) Všechny veřejné úřady a orgány jsou povinny na dožádání spolupůsobiti s národními výbory a účinně je podporovati při výkonu úkolů uložených jim tímto zákonem.

§ 19

Ustanovení trestní

(1) Kdo nesplní povinnosti uložené podle ustanovení § 7, odst. 3, nebo kdo učiní úmyslně nebo z nedbalosti údaje nesprávné nebo v podstatných bodech neúplné, nebo kdo nesplní povinnost uloženou v § 6, odst. 2 nebo v § 8, odst. 3, věta druhá, bude potrestán bez újmy soudního stíhání okresním národním výborem - nejde-li o čin přísněji trestný - pro přestupek pokutou do 10 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 1 měsíce. Byla-li uložena pokuta, budiž pro případ nedobytnosti vyměřen náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě na čin stanovené.

(2) Nejde-li o trestný čin přísněji trestný, trestá se pro přečin tuhým vězením od jednoho do šesti měsíců, kdo jednaje úmyslně nebo z hrubé nedbalosti proti ustanovení § 15, snaží se obdržeti voličský průkaz nebo kdo za týchž předpokladů se snaží umožniti takové osobě vydání voličského průkazu. Stejně se trestá, kdo se snaží, aby byl zapsán ve více než jednom voličském seznamu (dílčím voličském seznamu), a kdo takové osobě to úmyslně nebo z hrubé nedbalosti umožňuje.

§ 20

Osvobození od poplatků

(1) Veškerá podání a veškeré zápisy pořízené podle tohoto zákona a jejich přílohy jsou prosty kolku.

(2) Vzorce voličských seznamů, voličských průkazů a vyhlášek podle tohoto zákona stanoví ministerstvo vnitra. Jejich výtisky dodá státní správa zdarma.

ČÁST V

Ustanovení přechodná

§ 21

První voličské seznamy

(1) První voličské seznamy sestavené podle tohoto zákona vyloží se dne 16. března 1946. Ministr vnitra stanoví příslušné další lhůty podle obdoby ustanovení §§ 8 a 10 vyhláškou, kterou uveřejní v Úředním listě republiky Československé. Tyto první voličské seznamy jsou podkladem pro volby, při nichž se odevzdávají hlasy v době od 15. května 1946 do 15. března 1947. Ustanovení § 13 zůstává nedotčeno.

(2) Pro sestavení prvních voličských seznamů se použije pokud možno voličských seznamů zatím již připravených místními národními výbory.

(3) Podle ustanovení § 13, odst. 2 jest všeobecně postupovati v nejbližších letech až do doby, kdy ustane zvýšený přesun obyvatelstva.

§ 22

Osoby, jež se nezapisují do voličských seznamů

(1) Do voličských seznamů se nezapisují osoby, proti nimž bylo zahájeno přípravné soudní vyšetřování pro trestný čin podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, nebo podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu, nebo podle §§ 1 až 4 nařízení Slovenské národní rady ze dne 15. května 1945, č. 33 Sb. n. SNR, o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a zřízení lidového soudnictví, byla-li ve všech těchto případech na ně pro takový trestný čin uvalena řádná soudní vazba vyšetřovací (na Slovensku podle § 10, odst. 3 nařízení č. 33/1945 Sb. n. SNR ve znění nařízení č. 83/1945 Sb. n. SNR), pokud tato trvá.

(2) Do voličských seznamů se dále nezapisují osoby, které byly pravoplatně odsouzeny pro činy trestné podle dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o potrestání některých provinění proti národní cti, nebo podle § 5 nařízení Slovenské národní rady č. 33/1945 Sb. n. SNR. Ztráta volebního práva pomíjí, jde-li o trest vězení delší 6 měsíců nebo jde-li o zařazení do pracovního útvaru alespoň na tuto dobu, po třech letech, jinak po jednom roce, počítajíc od výkonu nebo prominutí trestu.

§ 23

Záznam a zápis ve voličských seznamech

Zahájení trestního řízení pro trestné činy uvedené v § 22 poznamená neprodleně místní volební komise ve voličských seznamech ve sloupci určeném pro poznámky. Dokud je vyznačena tato poznámka, nesmí býti vydán dotčené osobě voličský průkaz (§ 15). Nastanou-li předpoklady, za nichž se osoba podle ustanovení § 22 do voličských seznamů nezapisuje, škrtne ji místní volební komise z voličských seznamů na podkladě oznámení příslušného soudu nebo okresního národního výboru. Byl-li vydán rozsudek zprošťující nebo bylo-li trestní řízení zastaveno, případně vyšetřovací vazba zrušena, budiž z moci úřední nebo na žádost strany na podkladě oznámení příslušného soudu nebo okresního národního výboru poznámka ve voličských seznamech vymazána a po případě obnoven nebo proveden zápis osoby ve voličských seznamech, jsou-li zároveň splněny ostatní zákonné podmínky pro zápis. Tyto změny je neprodleně vyznačiti v obou stejnopisech voličských seznamů, a to i v době, v níž se voličské seznamy nesmějí jinak měniti (§ 16).

§ 24

Překážka výkonu práva volebního

(1) Ti, u jejichž zápisu podle ustanovení tohoto paragrafu ve voličském seznamu byla poznamenána překážka výkonu volebního práva, nesmějí vykonávati volební právo podle § 1, odst. 2.

(2) Tato poznámka může býti učiněna u těch, proti nimž do 15. února 1946 bylo učiněno trestní oznámení nebo zahájeno řízení pro trestný čin podle některého z ustanovení uvedených v § 22, vyžaduje-li toho veřejný zájem.

(3) Tato poznámka může býti učiněna i u osob, které byly funkcionáři, případně členy organisací, sborů nebo skupin, jež budou stanoveny vládním nařízením.

(4) O poznamenání této překážky rozhodne okresní národní výbor komisí, sestavenou podle § 10, odst. 4. Komise rozhodne, vyslechnuvši dříve, pokud se tak již nestalo a pokud jest to možno, postiženou osobu. Rozhodnutí komise musí býti učiněno dvoutřetinovou většinou plného počtu členů a jest konečné.

(5) Poznámka překážky volebního práva bude vymazána z moci úřední nebo na žádost strany, odpadnou-li předpoklady usnesení pro její vyznačení nebo skončilo-li trestní řízení pro členství v organisacích, sborech a skupinách uvedených v nařízení podle odstavce 3 pravoplatně zastavením nebo rozsudkem zprošťujícím, nejpozději však dnem 31. prosince 1946.

§ 25

Odnětí volebního práva trestními rozsudky z doby nesvobody a z doby dřívější

(1) Ztráta volebního práva podle rozsudku trestního soudu z doby nesvobody, pokud dosud nepominula, nevylučuje ze zápisu do voličských seznamů. Uzná-li však okresní národní výbor svou odvolací komisí (§ 10, odst. 4), že trestný čin byl spáchán z důvodů národně, mravně nebo sociálně zavržení hodných, škrtne dotčenou osobu v obou stejnopisech voličských seznamů, a to i v době, v níž se jinak voličské seznamy nesmějí měniti (§ 16).

(2) Ztráta volebního práva vyslovená pravoplatným rozsudkem trestního soudu v době dřívější nevylučuje ze zápisu do voličských seznamů, jestliže okresní národní výbor svou odvolací komisí uzná, že důvod ztráty volebního práva podle obecného nazírání není již dán.

ČÁST VI

Ustanovení závěrečná

§ 26

Zrušení dosavadních předpisů

Ustanovení dosud platných předpisů, které odporují tomuto zákonu, se ruší. Zejména se zrušují

1. zákon ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb., o stálých seznamech voličských, ve znění zákona ze dne 23. ledna 1920, č. 44 Sb., a vládní nařízení ze dne 23. prosince 1919, č. 664 Sb., k provedení zákona o stálých seznamech voličských,

2. ustanovení § 3, č. 3 zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb., kterým se vydává řád volení v obcích republiky Československé, ve znění zákona ze dne 18. března 1920, č. 163 Sb., a zákona ze dne 14. července 1922, č. 253 Sb.,

3. zákon ze dne 8. dubna 1927, č. 56 Sb., o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva, a vládní nařízení ze dne 28. května 1927, č. 67 Sb., kterým se provádí zákon o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva.

§ 27

Úprava podrobností řízení

Další podrobnosti řízení o sestavení a úpravě voličských seznamů a o vydání voličských průkazů mohou býti upraveny vládním nařízením. Vydá-li ministr vnitra v mezích své působnosti směrnice o provádění tohoto zákona, budou tyto směrnice uveřejněny v Úředním listě republiky Československé.

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; *) provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Poznámky pod čarou

*) Poznámka: Zákon č. 28/1946 Sb. ve znění zákona č. 266/1948 Sb. platí ode dne 17. prosince 1948

Přesunout nahoru