Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 197/1949 Sb.Vládní vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949

Částka 58/1949
Platnost od 10.08.1949
Účinnost od 07.05.1949
Zrušeno k 25.10.1964 (2/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

197.

Vládní vyhláška

ze dne 3. června 1949

o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949

Podle § 1 zákona ze dne 22. února 1949, č. 66 Sb., o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, vyhlašuji:

Podle usnesení vlády ze dne 3. května 1949 a se souhlasem presidenta republiky provádí se Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsaná v Praze dne 23. dubna 1949, před tím, než s ní vysloví souhlas Národní shromáždění, a to ode dne 7. května 1949.

Tato dohoda se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů na straně 331.

Zápotocký v. r.

Dohoda

ze dne 23. dubna 1949 o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou

Překlad

President Československé republiky, s jedné strany, a president republiky Maďarské, se strany druhé, přejíce si upevniti a usnadniti hospodářské svazky mezi oběma státy, rozhodli se uzavříti, než bude sjednána obchodní Smlouva, Dohodu o prozatímní úpravě hospodářských styků a jmenovali k tomu účelu svými plnomocníky:

President Československé republiky:

pana JUDr. Rudolfa Bystrického,

mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra, přednostu národohospodářského odboru ministerstva zahraničních věcí,

President republiky Maďarské:

pana Eleka Bolgára,

mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Smluvní strany si budou vzájemně poskytovati zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách týkajících se cel a dovozních a vývozních poplatků, vnitrostátních daní ukládaných na dovoz a vývoz zboží a všech předpisů a formalit týkajících se dovozu a vývozu.

Čl. 2

Fysické i právnické osoby obou států budou v každém směru požívati za podmínek vzájemnosti na území druhého Smluvního státu těchže výhod jako fysické a právnické osoby státu požívajícího nejvyšších výhod ve všech věcech týkajících se obchodu, průmyslu, plavby a jiných druhů podnikatelské činnosti.

Čl. 3

Smluvní strany zřídí obchodní zastupitelství, jejichž právní postavení, rozsah činnosti a působnosti jsou upraveny ustanoveními Dodatku, který tvoří nedílnou součást této Dohody.

Čl. 4

Obě smluvní strany usnadní v nejvyšší možné míře železniční transitní dopravu svým územím, jakož i vzájemnou dopravu po řekách protékajících jejich územím, za použití přiměřených sazeb.

Za tím účelem uzavřou na základě vzájemnosti zvláštní dohody.

Pokud se týče plavby na Dunaji se rozumí, že obě Smluvní strany budou od přítomné doby ve svých vzájemných vztazích postupovati v souhlasu s ustanoveními Úmluvy o plavbě na Dunaji, podepsané v Bělehradě dne 18. srpna 1948.

Otázky, týkající se použití přítoků Dunaje Smluvními stranami a spolupráce mezi jejich dunajskými paroplavebními společnostmi, budou upraveny zvláštní Dohodou; zvláštní Dohodou budou též upraveny otázky, týkající se spolupráce v oboru mezinárodní dopravy.

Čl. 5

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod, předvídané v předcházejících článcích, nebude se vztahovati na:

a) práva a výsady, které byly nebo budou poskytnuty jednou ze Smluvních stran za účelem usnadnění pohraničního styku se sousedními státy v pásmu nepřesahujícím 15 km s každé strany hranice,

b) práva a výsady, které byly nebo budou poskytnuty smlouvami již sjednanými nebo které budou sjednány o hospodářské spolupráci.

Čl. 6

Obě Smluvní strany se dohodly, že zahájí v nejbližší době jednání o uzavření obchodní Smlouvy, upravující hospodářské styky mezi oběma státy.

Touto Smlouvou budou upraveny, kromě otázek povahy všeobecné, otázky týkající se zvěrolékařské služby. Rovněž se rozumí, že v téže době bude uzavřena Smlouva, upravující pohraniční styk.

Čl. 7

Tato Dohoda bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny co nejdříve v Budapešti.

Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

Nicméně obě Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda vstoupí v prozatímní platnost 14 dní po jejím podpisu.

Tato Dohoda bude závaznou jeden rok ode dne kdy nabyla účinnosti a po této době zůstane dále v účinnosti, nebude-li jeden měsíc předem vypověděna.

Sepsáno ve dvou vyhotoveních v Praze, dne 23. dubna 1949.

Dr. R. Bystrický v. r.

E. Bolgár v. r.

Příloha 1

O právním postavení obchodních zastupitelství

Překlad

V souhlase s článkem 3 Dohody ze dne 23. dubna 1949, týkající se prozatímní úpravy hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, Smluvní strany, přejíce si rozvoj a prohloubení svých obchodních styků a majíce obzvláště na zřeteli novou organisaci svého zahraničního obchodu a mezinárodní dopravy zboží, dohodly se, že do konečné úpravy upraví podmínky pro obchodní zastupitelství podniků, jimž bylo na základě zákonných ustanovení příslušného státu svěřeno výhradní provozování obchodů určitým zbožím a jeho mezinárodní doprava, takto:

I

Podniky pověřené výhradním provozováním obchodu určitým zbožím nebo provozováním mezinárodní dopravy budou oprávněny vysílati stálé delegáty do druhého státu.

II

Tito delegáti budou zaměstnanci podniků, které je vysílají a v každém případě zůstanou státními příslušníky země, ze které jsou vysíláni. Aby se delegátům usnadnilo plnění jejich činnosti, mají právo zaměstnávati osoby buď z příslušníků vlastního státu nebo z příslušníků druhé Smluvní strany.

III

Úkoly delegátů mohou býti zejména tyto:

a) zprostředkování a jednání ve věcech dovozu, vývozu a expedice, sjednávání uzávěrek v těchto oborech jménem a na účet podniků, jež je vysílají, podle zmocnění uděleného těmito podniky,

b) zřízení technické a poradní kanceláře,

c) zprostředkování a vyřizování reklamací,

d) dohled na konsignační sklady, organisace a zřizování těchto skladů,

e) ostatní úkoly, jako jsou obchodní propaganda, průzkum trhů a jiné.

IV

Činnost delegátů je povahy správní a technické, ale nesměřuje k osobnímu prospěchu delegátů.

V

Ustanovení delegátů bude oficiálně oznámeno druhé Smluvní straně, která je vezme na vědomí.

Sepsáno v Praze dne 23. dubna 1949 v jazyce francouzském ve dvojím vyhotovení.

Dr. R. Bystrický v. r.

E. Bolgár v. r.

Přesunout nahoru