Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 192/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě

Částka 57/1949
Platnost od 25.07.1949
Účinnost od 25.07.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192.

Vládní nařízení

ze dne 12. července 1949,

kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 a § 9, odst. 2 zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě):


ČÁST I

Výběr půdy a zjišťování její průměrné hodnoty (bonity)

Provádění výběru

§ 1

(1) Vlastník půdy podléhající výkupu podle § 1, odst. 2 zák. č. 46/1948 Sb. (dále jen "zákon") jest oprávněn vybrati si do přípustné výměry 50 ha půdu podle své volby, a to buď zemědělskou nebo lesní nebo obojí, vždy však průměrné hodnoty (bonity) příslušného druhu půdy (§ 6, odst. 1 zákona).

(2) Vlastník, kterému se má ponechati půda podle § 1, odst. 3 zákona nebo půda ve výměře do 2 ha podle § 1, odst. 4, písm. f) zákona nebo do 4 ha podle § 1, odst. 5 zákona, má volnost výběru půdy do příslušné výměry.

§ 2

(1) Do výměry půdy označené v § 1, jež se vlastníku na jeho žádost nebo ze zákona ponechává, se započítává i zastavěná plocha, požádá-li vlastník o její ponechání.

(2) Pokud zastavěné plochy, nádvoří a soukromé cesty slouží v případech uvedených v § 1, odst. 1 zemědělské výrobě a nejsou nutné k řádnému hospodaření na půdě ponechané vlastníku, vykoupí je stát. Části zastavěných ploch a nádvoří přesahující potřebu vlastníka se vykoupí jen tenkráte, lze-li je technicky a hospodářsky odděliti. Při tom jest jednotlivé druhy budov (obytné, stáje, stodoly a pod.) posuzovati odděleně.

(3) V případech uvedených v § 1, odst. 2 se ponechává vlastníku na jeho žádost celá zastavěná plocha, pokud nepřesahuje stanovenou výměru, není-li tím ohrožen veřejný zájem a je-li zároveň zajištěno účelné použití vykoupené půdy.

§ 3

Při výběru půdy, která se vlastníku ponechává (§ 1), jest dbáti vždy toho, aby vlastníku byl ponechán podle možnosti souvislý hospodářský celek a aby nebyly ohroženy veřejný zájem (na př . scelování pozemků) a účelné použití vykoupené půdy. Nedojde-li k dohodě o výběru půdy, budiž dále přihlíženo k tomu, aby v zemědělské půdě, ponechávané vlastníku podle § 1, odst. 1, byly zastoupeny jednotlivé druhy vzdělávání podle možnosti ve stejném poměru, jako tomu bylo před výkupem půdy, a aby se průměrná vzdálenost pozemků od hospodářských budov podle možnosti nezměnila. Podrobnosti o zjišťování průměrné vzdálenosti pozemků stanoví ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

§ 4

Výběr půdy ponechané vlastníku podle § 1, odst. 2 zákona jest provésti tak , aby se její průměrná hodnota (bonita) neodchylovala více než o 10 % od průměrné hodnoty (bonity) jeho dosavadní půdy.

Zjišťování průměrné hodnoty

§ 5

Hodnota (bonita) zemědělské půdy se posuzuje podle jejího katastrálního výtěžku z 1 ha. Průměrná hodnota (bonita) souboru zemědělských pozemků se posuzuje podle jejich průměrného katastrálního výtěžku, který se zjistí dělením úhrnu katastrálního výtěžku všech pozemků jejich celkovou výměrou.

§ 6

Hodnota (bonita) lesa se pro účely uvedené v § 1, odst. 1 stanoví směrnými cenami (§ 15). Průměrná hodnota (bonita) lesa se vypočte tak, že se jeho úhrnná směrná cena takto určená dělí jeho celkovou výměrou.

ČÁST II

Určení náhrady

Všeobecná ustanovení

§ 7

(1) Pro určení náhrady za půdu vykoupenou podle zákona se rozlišují:

a) půda zemědělská bez budov,

b) les (lesní půda a lesní porosty) bez budov,

c) budovy,

d) investice (včetně meliorací) a zařízení sloužící k pěstování zvláštních plodin,

e) ovocné stromy a porosty vinné révy,

f) ojediněle nebo ve skupinách divoce rostoucí stromy,

g) náklady na novou úrodu,

h) práva tvořící samostatný majetek (§ 13, odst. 2).

(2) Náhrada za půdu zemědělskou a les [odstavec 1, písm. a) a b)] a za budovy se rovná průměrné obecné ceně za posledních 10 let před výkupem nebo obecné ceně v době výkupu, je-li tato nižší, vždy však se srážkou 20 %. Za majetek uvedený v odstavci 1, písm. d), e), f) a h) se poskytuje náhrada vypočtená podle dalších ustanovení, při čemž se z e zjištěných hodnot rovněž sráží 20 %. Dělníkům, živnostníkům a veřejným a soukromým zaměstnancům přísluší však náhrada bez srážky, pokud výměra vykoupené půdy nepřesahuje 10 ha a nejde o půdu spekulační (§ 1, odst. 3, věta pátá zákona).

(3) Náklady na novou úrodu se nahrazují vždy bez srážky.

§ 8

(1) Náhradu určuje okresní národní výbor, v jehož obvodu leží vykoupená půda, za součinnosti místní rolnické komise a místního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců. Okresní národní výbor zahájí řízení o náhradě ihned, jakmile rozhodnutí o výkupu (§ 10 zákona) nabylo právní moci. Řízení o náhradě se provede s vlastníkem, a nehospodaří-li vlastník na půdě osobně, též po slyšení osob na půdě hospodařících.

(2) Leží-li vykoupená půda, tvořící hospodářský celek, v obvodu několika okresů, provede řízení podle odstavce 1 okresní národní výbor, v jehož obvodu leží sídlo zemědělského závodu .

§ 9

(1) V řízení o náhradě učiní okresní národní výbor nejprve pokus o dohodu s vlastníkem o výši náhrady, při čemž se přihlédne zejména ke katastrální výměře, způsobu vzdělávání, jakostní třídě a katastrálnímu výtěžku, u lesů mimo to k zastoupení dřevin, jejich průměrnému stáří, zakmenění a bonitě. Dohodnutá náhrada nesmí převyšovati výši určenou v § 9, odst. 1 zákona.

(2) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, provede okresní národní výbor odhad vykoupené půdy.

(3) Náhrada za vykoupené nemovitosti se stanoví odděleně podle knihovních vložek, s výjimkou případů, kdy knihovní věřitelé a oprávněnci budou uspokojeni z náhrady nebo kdy převzaté nemovitosti nejsou zatíženy knihovními pohledávkami.

(4) Stav vykoupených nemovitostí se zjišťuje vždy na místě. O výsledku šetření se sepíše zápis, v němž se popíší vykoupené nemovitosti se zřetelem na všechny okolnosti, které mají vliv na jejich hodnotu.

§ 10

(1) Okresní národní výbor zpraví o určené náhradě vlastníka vykoupených nemovitostí.

(2) Opisy pravoplatných dohod o určení náhrady a rozhodnutí o určené náhradě (§ 9) zašle okresní národní výbor příslušnému krajskému národnímu výboru a dále Národnímu pozemkovému fondu při ministerstvu zemědělství, na Slovensku pověřenectvu zemědělství a pozemkové reformy.

Zásady odhadu

§ 11

(1) Odhadem se zjišťuje odděleně průměrná obecná cena vykoupené zemědělské půdy a lesa [§ 7, odst. 1, písm. a) a b)], jakož i budov za posledních 10 let před výkupem. Ovocné stromy a porosty vinné révy se oceňují zvlášť; ojediněle nebo ve skupinách divoce rostoucí stromy na zemědělské půdě se oceňují dvěma třetinami ceny surového dřeva podle cenových předpisů v době výkupu.

(2) Půdou zemědělskou se rozumí veškerá vykoupená půda s výjimkou lesa.

§ 12

(1) Investice (včetně meliorací) a zařízení sloužící k pěstování zvláštních plodin (drátěnky ve chmelnicích, zařízení vinic, zařízení pro umělou závlahu a pod.), jejichž užitek v době výkupu trvá nebo se později pravděpodobně dostaví, se ocení nákladem stavebním nebo pořizovacím podle cenové úrovně roku 1939 s přihlédnutím k jejich účelnosti; u investic a zařízení pořízených po 31. prosinci 1939 se tyto ceny zvyšují způsobem, který bude stanoven (§ 19) pro ocenění budov vystavěných po tomto dni. Od cen takto zjištěných se odečte příslušný úmor podle počtu let. Investice, meliorace a jiná zařízení se oceňují pouze tehdy, jestliže vlastník (pachtýř) vykoupené půdy je v řízení uplatnil a prokázal.

(2) Běžné udržovací náklady se nepovažují za investice.

§ 13

(1) Náklady na novou úrodu se stanoví podle úředních cen, a pokud takových cen není, podle obecných cen ke dni převzetí vykoupeného majetku.

(2) Samostatná majetková práva spojená s vlastnictvím k vykoupené půdě (na př. práva rybářská, podíly na společných pastvinách nebo na jiných společných statcích) se ocení podle průměrného čistého ročního výtěžku za posledních 10 let před výkupem, zkapitalisovaného třemi procenty.

§ 14

O náhradě při výkupu podílů v zemědělských nebo lesních družstvech platí přiměřeně ustanovení §§ 11 až 13, při čemž se určí hodnota celkového majetku družstva a podle ní poměrná její část odpovídající vykoupenému podílu.

Průměrná obecná cena

§ 15

Pro zjišťování průměrné obecné ceny zemědělské půdy, lesa a budov (§ 11, odst. 1) se vezmou za základ směrné ceny; tabulky směrných cen vydá ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

§ 16

(1) Za průměrnou obecnou cenu půdy zemědělské a lesa za posledních 10 let před výkupem se považuje zpravidla cena směrná.

(2) Liší-li se poměry oceňovaného majetku podstatně od poměrů, které jest považovati za pravidelné, a nebylo-li ke zvláštním poměrům přihlédnuto již při úpravě směrné ceny, určí se průměrná obecná cena za posledních 10 let před výkupem částkou poměrně vyšší neb nižší, při čemž odchylka od směrné ceny nesmí činiti více než 10 %.

§ 17

Budovy se ocení na podkladě tabulky směrných cen podle druhu a zastavěné plochy s přihlédnutím k účelnosti a provedení stavby, k pořizovacím nákladům v jednotlivých oblastech a k nynějšímu jejich stavu a stáří. Účelnost budov se posuzuje podle velikosti závodu v době výkupu.

§ 18

Provádění odhadu a výpočet průměrných obecných cen

Podrobnosti o provádění odhadu a výpočtu průměrných obecných cen stanoví ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

§ 19

Obecná cena půdy zemědělské, lesa a budov v době výkupu

(1) Obecná cena půdy zemědělské a budov v době výkupu se stanoví podle prodejních cen nemovitostí stejného druhu v místě obvyklých. Ocenění jest odůvodniti obdobnými případy, zjištěnými ve sbírce listin pozemkové knihy. Ustanovení § 16, odst. 2 a § 17 platí obdobně. Nebude-li možno stanoviti tímto způsobem obecnou cenu v době výkupu, vyšetří se tato cena způsobem, který určí ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

(2) Obecná cena lesa v době výkupu se vyšetří způsobem, který určí ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

§ 20

Placení náhrady

Placení náhrady bude upraveno zvláštními předpisy.


§ 21

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru