Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 188/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny

Částka 56/1949
Platnost od 23.07.1949
Účinnost od 23.07.1949
Zrušeno k 01.01.1950 (279/1949 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

188.

Vládní nařízení

ze dne 12. července 1949,

jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 35, odst. 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, a § 2, odst. 1 zákona ze dne 19. července 1948, č. 209 Sb., o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků:


§ 1

Pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny se vydávají vzorná pravidla, která jsou uvedena v příloze k tomuto nařízení a tvoří jeho součást.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


Příloha

Vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny

Místní národní výbor*) v ........... se usnesl dne .......... podle ustanovení § 35 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, aby v obci .................. byla ode dne ................ do dne .................. vybírána obecní dávka ze zmrzliny (dále jen „dávka“) podle těchto pravidel:

§ 1

Dávce podléhá prodej zmrzliny spotřebitelům.

§ 2

(1) Dávka činí 10 h (deset haléřů) za každou, byť jen započatou korunu prodejní ceny každé porce.

(2) Je-li dávka v této ceně již započtena (§ 3, odst. 1), je prodávající povinen na to upozornit vhodným způsobem (na př. vývěskou: „Ceny včetně obecní dávky ze zmrzliny“), jinak se dávka počítá z celé prodejní ceny.

§ 3

(1) Dávku je povinen platit, kdo zmrzlinu prodává, a může ji přesunout na kupujícího . Dávková povinnost nastává okamžikem prodeje zmrzliny.

(2) Poplatník vydá každému kupujícímu (spotřebiteli) známku místního národního výboru ve výši dávky a tuto známku před ním znehodnotí způsobem, který určí místní národní výbor. Znehodnocených známek nesmí být znovu použito.

(3) Poplatník je povinen vést knihu , v níž každodenně vykáže počet porcí prodané zmrzliny podle jejich prodejní ceny, celkovou tržbu a dávku na ně připadající.

§ 4

Dávka se platí tak, že poplatník zakoupí u pokladny místního národního výboru potřebné známky (§ 3, odst. 2), a to v množství, aby stačily aspoň na přiměřenou týdenní spotřebu. Bez těchto známek nesmí zmrzlinu prodávat.

§ 5

Kontrolní orgány místního národního výboru mají právo vstupovat v době provozu podniku do všech prostor, v nichž se prodává zmrzlina, požadovat předložení dokladů podle § 3, odst. 2 a 3 a záznamů konaných pro účely daňové, jakož i jiných dokladů, jimiž lze prokázat množství a prodejní cenu prodané zmrzliny, a přesvědčit se o zachovávání těchto pravidel.

§ 6

(1) Neplní-li poplatník povinnosti uložené mu těmito pravidly, může být dávková povinnost vyměřena platebním rozkazem podle úředního odhadu.

(2) Proti platebnímu rozkazu lze podat odvolání do 15 dnů, počítajíc ode dne následujícího po dni doručení, u místního národního výboru nebo u bezprostředně nadřízeného národního výboru.**) Odvolání nemá odkladného účinku. Rozhoduje o něm bezprostředně nadřízený národní výbor s konečnou platností.

§ 7

(1) Místní národní výbor může učinit s poplatníky dohodu o dávce (na př. o jejím vypočítávání, vybírání, paušalování a o její splatnosti), pokud se tím zdanění zjednoduší a pokud se tím podstatně nezmění dávkový výsledek u poplatníka.

(2) Dávku lze paušalovat nejvýše na jeden rok.

§ 8

(1) Dávka je splatná patnáctého dne od doručení platebního rozkazu (§ 6, odst. 1) nebo dnem stanoveným dohodou (§ 7, odst. 1).

(2) O promlčení dávky platí táž ustanovení jako o promlčení daní přímých.

§ 9

Nebyla-li dávka včas zaplacena, platí se ode dne splatnosti až do zaplacení dlužné částky úroky z prodlení ve výši 6 %.

§ 10

Dávka se vymáhá politickou nebo soudní exekucí.

§ 11

(1) Kdo v úmyslu, aby se vyhnul placení nebo docílil nižší výměry dávky, něco podnikne nebo opomene, bude potrestán, pokud nejde o čin soudně trestný, okresním národním výborem pokutou do 5 000 Kčs. Pro případ nedobytnosti buď zároveň vyměřen náhradní trest vězení podle míry zavinění do 14 dnů.

(2) Kdo jinak přestoupí ustanovení těchto pravidel, bude potrestán pořádkovou pokutou do 1000 Kčs, kterou ukládá místní národní výbor.

§ 12

Výnosu dávky s e použije k úhradě rozpočtových potřeb místního národního výboru

Poznámky pod čarou

*) V obcích, v nichž působnost místního a okresního národního výboru vykonává jednotný nebo ústřední národní výbor, uvede se na příslušných místech pravidel tento národní výbor místo místního a okresního národního výboru. V hlavním městě Praze náleží ústřednímu národnímu výboru, aby se usnesl na zavedení dávky; ostatní působnost bude vykonávat v první stolici obvodní národní výbor.

**) Na Slovensku u místního národního výboru.

Přesunout nahoru