Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 187/1949 Sb.Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport

Částka 56/1949
Platnost od 23.07.1949
Účinnost od 23.07.1949
Zrušeno k 17.12.1952 (71/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

187.

Zákon

ze dne 14. července 1949

o státní péči o tělesnou výchovu a sport

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Úkolem tělesné výchovy a sportu v lidové demokracii je udržovat a zlepšovat zdraví lidu, zvyšovat jeho tělesnou a brannou zdatnost a pracovní výkonnost a vychovávat k odhodlanosti a statečnosti při obraně vlasti a jejího lidově demokratického státního zřízení. Stát proto pečuje o rozvoj tělesné výchovy a sportu.

§ 2

(1) Jako představitel lidově demokratické péče o tělesnou výchovu a sport se zřizuje Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, složený ze zástupců Československé obce sokolské, celonárodních lidových organisací a vynikajících pracovníků v oboru zdravotnictví, tělesné výchovy a sportu.

(2) Předsedou Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport je člen vlády, pověřený řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport, místopředsedou pověřenec, pověřený řízením Slovenského úřadu pro tělesnou výchovu a sport (§ 5); další členy jmenuje a odvolává vláda.

(3) Státnímu výboru pro tělesnou výchovu a sport přísluší zejména vytyčovati jednotné ideové, methodické, zdravotní, organisační a hospodářské zásady pro provádění veškeré tělesné výchovy a sportu a pro otázky mezinárodních styků v oboru tělesné výchovy a sportu.

§ 3

(1) Činnost Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport vykonává na Slovensku ve věcech národní nebo regionální povahy, pokud vyžadují k zajištění plného rozvoje hmotných a duchovních sil slovenského národa zvláštní úpravy, Slovenský výbor pro tělesnou výchovu a sport.

(2) Organisace a složení Slovenského výboru pro tělesnou výchovu a sport se upraví zvlášť.

§ 4

Podrobnou úpravu organisace Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport a předpisy o jeho jednání a usnášení upraví organisační řád, který vydá vláda nařízením.

§ 5

(1) Jako ústřední správní úřad pro věci tělesné výchovy a sportu se zřizuje Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport; řídí jej člen vlády, kterého určí president republiky.

(2) Zřizuje se Slovenský úřad pro tělesnou výchovu a sport, jehož prostřednictvím vykonává zásadně Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport svou působnost na Slovensku; tento úřad řídí pověřenec, kterého určí vláda.

(3) Úkolem Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport je zejména pečovat všemi vhodnými prostředky o rozvoj tělesné výchovy a sportu, říditi v tom směru činnost národních výborů a starat se o rozvoj mezinárodních styků v oboru tělesné výchovy a sportu.

(4) Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport může v oboru své působnosti vydávati všeobecné předpisy, jimiž zejména mohou být stanoveny jednotné ideové, methodické, zdravotní, organisační a hospodářské směrnice pro tělesnou výchovu a sport, zásady pro výchovu pracovníků v tělesné výchově a sportu, jednotná úprava zařízení pro tělesnou výchovu a sport, jakož i směrnice pro účelné využití těchto zařízení. Pokud se tyto předpisy týkají povinné tělesné výchovy na školách, budou vydány v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění, a pokud se týkají vojenské tělesné výchovy a sportu v rámci Sokola, v dohodě s ministerstvem národní obrany.

(5) Podrobnou úpravu působnosti Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport a Slovenského úřadu pro tělesnou výchovu a sport stanoví vláda nařízením.

§ 6

Dobrovolnou tělesnou výchovu a sport provádí "Československá obec sokolská" a její organisační složky (Sokol) jako jednotná lidová tělovýchovná a sportovní organisace.

§ 7

(1) Zvlášť zasloužilým a vynikajícím pracovníkům v oboru tělesné výchovy a sportu lze propůjčit titul "zasloužilý pracovník v tělesné výchově a ve sportu". Tento titul udílí president republiky na návrh vlády.

(2) Za vynikající sportovní výkon, dosažený zejména při mezinárodním soutěžení, lze propůjčit titul "mistr sportu", za zvlášť vynikající výkony, podané v několika soutěžích, titul "zasloužilý mistr sportu". Tyto tituly uděluje člen vlády, pověřený řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport na návrh Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport.

(3) Pocty spojené s udělenými tituly stanoví vláda nařízením.

§ 8

(1) K povzbuzení tělovýchovné činnosti a k všeobecnému zvýšení tělesné, pracovní a branné zdatnosti lidu zavádí se "Tyršův odznak zdatnosti"; uděluje se osobám, které dosáhnou předepsaného stupně zdatnosti.

(2) Předpisy o udělování Tyršova odznaku zdatnosti vydá Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport podle zásad vytyčených Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport.

§ 9

(1) Majetek (práva a závazky), který náležel dne 31. března 1948 tělovýchovným a sportovním organisacím zaniklým v důsledku sjednocení tělovýchovných a sportovních organisací, přechází na Československou obec sokolskou. O tom, který majetek přechází, rozhodne krajský národní výbor, v jehož obvodu takový majetek leží.

(2) Přechod nemovitostí a knihovních práv na Československou obec sokolskou podle odstavce 1 zapíší knihovní soudy na návrh Československé obce sokolské podle rozhodnutí krajských národních výborů.

§ 10

(1) Jestliže toho vyžaduje naléhavý veřejný zájem, lze pro účely tělesné výchovy a sportu vyvlastniti potřebné nemovitosti a zařízení, nelze-li tento zájem uspokojiti jiným způsobem.

(2) O řízení při vyvlastňování a o stanovení náhrady platí přiměřeně ustanovení o vyvlastnění k účelům obrany státu. Potvrzení o naléhavosti vydává Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport.

§ 11

Právní jednání, písemnosti a úřední úkony, jichž je třeba k provedení §§ 9 a 10, jsou osvobozeny od daní, poplatků a dávek.


§ 12

Zrušují se zákon ze dne 30. března 1920, č. 228 Sb., o zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu, a vládní nařízení ze dne 12. listopadu 1920, č. 616 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 30. března 1920, č. 228 Sb., o zřízení poradního sboru pro tělesnou výchovu.


§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Čepička, v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Ševčík v. r.

též za ministra

Dr. Šrobára

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Clementis v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

ing. Jankovcová v. r

Přesunout nahoru