Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 186/1949 Sb.Vládní nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů

Částka 55/1949
Platnost od 21.07.1949
Účinnost od 01.07.1949
Zrušeno k 25.06.1952 (22/1952 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186.

Vládní nařízení

ze dne 7. července 1949

o zatímní úpravě výcviku učňů

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Výcvik učňů je soustavná příprava pracujících k odborné práci v učebních oborech (odstavec 2).

(4) Výcvik učňů může provádět každý podnik (podnikatel), ústav a provozovatel jiného zařízení, u něhož jsou splněny předpoklady pro úspěšný výcvik v učebním oboru (odstavec 5). Ústav a provozovatel jiného zařízení potřebují však k provádění výcviku učňů též povolení krajského národního výboru. Tohoto povolení nepotřebují ústavy a provozovatelé jiných zařízení, kteří provádějí výcvik učňů na podkladě dosavadních předpisů nebo správních rozhodnutí.

(5) Na výcvik učňů v učebních oborech vyhlášených podle odstavce 2 se vztahují, pokud toto nařízení nestanoví jinak, dosavadní předpisy o výcviku učňů, a to, pokud jde o podniky, závody, ústavy a jiná zařízení nepodléhající živnostenskému řádu nebo živnostenskému zákonu, obdobně.

§ 2

(1) Československý ústav práce vypracuje popisy učebních oborů a osnovy výcviku, které schvaluje ministerstvo práce a sociální péče v dohodě se zúčastněným ministerstvem po slyšení jednotné odborové organisace. Popis učebního oboru a osnova výcviku, jejichž schválení bylo ministerstvem práce a sociální péče vyhlášeno v Úředním listě, jsou pro výcvik učňů závazné.

(2) Dozor nad prováděním výcviku učňů vykonává krajský národní výbor.

§ 3

(1) Učňové se podrobují na konci učební doby učňovské zkoušce. Péče o provádění těchto zkoušek náleží krajskému národnímu výboru.

(2) Učni, který s úspěchem vykonal učňovskou zkoušku, vydá krajský národní výbor po uplynutí učební doby výuční list.

§ 4

(1) Krajský národní výbor může v případech hodných zvláštního zřetele povolit vykonání učňovské zkoušky před koncem učební doby, nikoli však před uplynutím poloviny stanovené učební doby (§ 1, odst. 3).

(2) Vykoná-li učeň s úspěchem učňovskou zkoušku podle odstavce 1, promíjí se mu zbytek učební doby; krajský národní výbor mu vydá výuční list.

§ 5

(1) Krajský národní výbor může v případech hodných zvláštního zřetele povoliti vykonání učňovské zkoušky z určitého učebního oboru též osobám starším 21 roků, které se sice nepodrobily odbornému výcviku v učebním poměru, byly však zaměstnány po dobu trvající alespoň dvojnásobek stanovené učební doby (§ 1, odst. 3) pracemi spadajícími do onoho učebního oboru.

(2) Jde-li o nové učební obory vyhlášené za účinnosti tohoto nařízení a jsou-li jinak splněny předpoklady uvedené v odstavci 1, může krajský národní výbor výjimečně povolit vykonání učňovské zkoušky po uplynutí doby kratší, než je uvedena v odstavci 1, nejméně však doby odpovídající stanovené učební době (§ 1, odst. 3).

(3) Osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2, které s úspěchem vykonaly učňovskou zkoušku, vydá krajský národní výbor výuční list.

§ 6

Ministerstvo práce a sociální péče vyhlásí v dohodě se zúčastněným ministerstvem a ministerstvem školství, věd a umění po slyšení jednotné odborové organisace v Úředním listě předpisy o učňovských zkouškách (§ 3), zejména také o podmínkách, za kterých lze udělit povolení k vykonání učňovské zkoušky před koncem učební doby (§ 4) a osobám, které se nepodrobily odbornému výcviku v učebním poměru (§ 5).

§ 7

Působnost, která podle tohoto nařízení, předpisů podle něho vydaných nebo podle ostatních předpisů o výcviku učňů přísluší krajskému národnímu výboru, vykonává u hornických učňů báňský úřad druhé stolice.

§ 8

Jednání a opomenutí příčící se ustanovení § 2, věty druhé nebo ustanovení § 135, odst. 1 nebo 2, § 137 nebo 140 živnostenského zákona trestá, nejde-li o čin trestný soudně, okresní národní výbor jako přestupek pokutou do 10 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 1 měsíce nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 1 měsíce. Uloží-li se oba druhy trestu zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytný peněžitý trest přesahovat 1 měsíc.


§ 9

(1) Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost, všech předpisů odporujících tomuto nařízení a předpisům podle něho vydaným.

(2) Zejména se zrušuje platnost, po případě použivatelnost:

a) § 15, odst. 6, § 17, odst. 2, § 136, odst. 1 a 2, § 147, odst. 2 a 3, §§ 148 až 151, § 160, odst. 3, písm. b) a c), § 195, odst. 1, písm. f) a § 211, odst. 2, písm. k) živnostenského zákona;

b) § 1, odst. 1, § 5, § 6, odst. 1, § 7, odst. 1 až 4, § 8, § 9, odst. 1, §§ 11 a 12, §§ 15 až 17, § 19 a § 20, odst. 3 vládního nařízení ze dne 3. července 1943, č. 200 Sb., o úpravě výcviku k povolání.

(3) Dokud nebudou vydány předpisy podle § 1, odst. 2 a 3 a § 6, postupuje se při výcviku učňů ve věcech, které tyto předpisy mají upravit, podle dosavadních předpisů.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1949 a pozbude jí dnem 31. prosince 1953; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r

Přesunout nahoru