Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 182/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku

Částka 54/1949
Platnost od 20.07.1949
Účinnost od 20.07.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

182.

Vládní nařízení

ze dne 12. července 1949,

kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 a § 2 zákona ze dne 16. května 1946, č. 116 Sb., o jednotné organisaci podnikového početnictví (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Úkoly podnikové statistiky

§ 1

V podnikové statistice organisované podle tohoto nařízení se získávají, zpracovávají a podrobují rozboru číselné údaje o stavu a vývoji hromadných jevů z činnosti podniku přímo vyplývajících nebo s ní souvisících (statistické sledování podnikových jevů).

§ 2

(1) Podniková statistika musí poskytovati podklady zejména pro

a) sestavení jednotného hospodářského plánu a kontrolu jeho plnění,

b) plánovité vedení, zhospodárnění a kontrolu hospodaření podniku,

c) ostatní obory podnikového početnictví.

(2) Podniková statistika musí býti v takovém vztahu k ostatním oborům podnikového početnictví, aby bylo umožněno vzájemné ověřování číselných údajů o podnikových jevech, pokud jsou jimi též zachycovány.

ČÁST DRUHÁ

Organisace podnikové statistiky

§ 3

Podniková statistika musí býti organisována tak, aby číselné údaje o podnikových jevech byly natolik úplné, že se jimi co nejlépe

a) pozná stav a vývoj (pohyb) statisticky sledovaných podnikových jevů a

b) objasní vztahy mezi statisticky sledovanými podnikovými jevy.

§ 4

Státní úřad plánovací stanoví v závazných směrnicích podle § 2, odst. 1 zákona (dále jen "závazné směrnice")

a) druhy podnikových jevů, které se musí statisticky sledovati v podnicích jednotlivých hospodářských úseků,

b) věcné, místní a časové vymezení statisticky sledovaných podnikových jevů,

c) podrobnosti o rozsahu a způsobu statistického sledování podnikových jevů.

§ 5

(1) Číselné údaje o podnikových jevech se získávají především ze zápisů ostatních oborů podnikového početnictví, po případě z dokladů k nim, nebo z jiných podnikových záznamů a písemností (nepřímé získávání).

(2) Přímé získávání číselných údajů o podnikových jevech jest omeziti na statistické sledování podnikových jevů, pro které není v podniku dostatečných podkladů, uvedených v odstavci 1.

§ 6

(1) Číselné údaje o podnikových jevech se musí v podnikové statistice vyjadřovati zpravidla jen v prostých (absolutních) číslech.

(2) Číselné údaje o podnikových jevech se musí při jejich zpracování a rozboru v podnikové statistice vyjadřovati také v poměrných (relativních) číslech,

a) jde-li o výpočet ukazatelů, které stanoví jednotný hospodářský plán, a

b) v jiných případech, pokud tak stanoví závazné směrnice.

§ 7

Zpracované a rozboru podrobené číselné údaje o podnikových jevech se zachycují ve statistických výkazech.

§ 8

(1) Statistické výkazy musí obsahovati kromě číselných údajů o podnikových jevech nejméně

a) označení organisační jednotky (závodu, podniku, ústředního orgánu a pod.), která je povinna statisticky sledovati podnikové jevy,

b) nadpis, označující obsah statistického výkazu se zřetelem k druhu statisticky sledovaných podnikových jevů [§ 4, písm. a)],

c) věcné, místní a časové vymezení statisticky sledovaných podnikových jevů.

(2) V závazných směrnicích mohou býti stanoveny další náležitosti statistických výkazů, vyžaduje-li toho splnění úkolů podnikové statistiky.

§ 9

V závazných směrnicích může býti stanoven

a) jednotný vzor pro statistické výkazy, zejména pokud jde o statistické sledování podnikových jevů, prováděné za účelem kontroly jednotného hospodářského plánu nebo ve spojitosti s ní,

b) jednotný způsob grafického znázornění ve spojitosti se zpracováním a rozborem číselných údajů o podnikových jevech.

§ 10

Zápisy ve statistických výkazech musí býti věcně správné, uspořádané, přehledné a srozumitelné.

§ 11

Zápisy ve statistických výkazech se musí prováděti inkoustem, strojem nebo jiným prostředkem, zaručujícím trvanlivost zápisů. Je dovoleno používati také inkoustové tužky.

§ 12

(1) Statistické výkazy musí býti uspořádaně uschovány po dobu nejméně

a) deseti let od konce roku, jehož se týkají, obsahují-li číselné údaje o podnikových jevech zachycované za roční období nebo k určitému dni v ročních lhůtách;

b) pěti let od konce roku, jehož se týkají, obsahují-li číselné údaje o podnikových jevech zachycované za pololetní, čtvrtletní nebo měsíční období nebo k určitému dni v pololetních, čtvrtletních nebo měsíčních lhůtách;

c) jednoho roku od konce roku, jehož se týkají, obsahují-li číselné údaje o podnikových jevech zachycované za období kratší než měsíční nebo k určitému dni ve lhůtách kratších než měsíčních.

(2) Období a lhůty, jež jsou rozhodné pro výpočet úschovné doby podle odstavce 1, se určují časovým vymezením, stanoveným v závazných směrnicích [§ 4, písm. b)].

(3) Písemnosti obsahující výsledky přímého získávání číselných údajů o podnikových jevech (§ 5, odst. 2) musí býti uspořádaně uschovány po dobu nejméně jednoho roku od konce roku, jehož se týkají.


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení všeobecná a závěrečná

§ 13

Vysvětlivky, které vydá státní úřad plánovací podle ustanovení § 2, odst. 2 zákona, se uveřejňují vyhláškou v Úředním listě a v Úředním věstníku.

§ 14

Státní úřad plánovací vydává závazné směrnice a vysvětlivky podle ustanovení § 2 zákona po slyšení Ústřední rady odborů a podle toho, které hospodářské úseky nebo která hospodářská odvětví se mají říditi závaznými směrnicemi nebo vysvětlivkami, též po slyšení příslušných ministerstev, Národní banky Československé, Ústřední rady družstev, Ústředního svazu průmyslu, Ústředního sdružení slovenského průmyslu, Svazu československého živnostnictva, Jednotného svazu českých zemědělců nebo Jednotného svazu slovenských zemědělců.

§ 15

Státní úřad plánovací stanoví vyhláškou v Úředním listě a v Úředním věstníku (§ 3 zákona), kdy vznikne pro určitý okruh podniků povinnost říditi se ustanoveními tohoto nařízení.

§ 16

Jednání a opominutí, příčící se ustanovením tohoto nařízení nebo předpisů podle něho vydaných, trestají se podle ustanovení § 5 zákona.

§ 17

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr - předseda státního úřadu plánovacího.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r

Přesunout nahoru