Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 181/1949 Sb.Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě

Částka 53/1949
Platnost od 20.07.1949
Účinnost od 20.07.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

181.

Vládní nařízení

ze dne 28. června 1949

o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


Přesuny působnosti

§ 1

(1) Za účelem zjednodušení a zhospodárnění veřejné správy při projednávání některých personálních poměrů se přenášejí

1. z působnosti vlády na ústřední úřady věci uvedené v příloze I k tomuto nařízení,

2. z působnosti ústředních úřadů na osobní úřady jim podřízené věci uvedené v příloze II k tomuto nařízení.

(2) Ustanovení položek 1 až 4, 7, 16 až 23 a 28 až 30 přílohy II k tomuto nařízení se nevztahují na vojenskou správu a ustanovení položek 16 a 18 téže přílohy na důstojníky Sboru národní bezpečnosti a na úředníky správní služby národní bezpečnosti.

§ 2

(1) Kde v přílohách I, II a III k tomuto nařízení jsou uvedena ustanovení zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatika), zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), nebo zákona ze dne 14. května 1896, č. 74 ř. z., o zaopatření civilních úředníků státních (učitelů státních), pak sluhů, jakož i jejich vdov a sirotků, ve znění zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z roku 1920, platí pro zaměstnance, na něž se tato ustanovení nevztahují, předpisy, které odpovídají těmto ustanovením.

(2) Jestliže v řízení o věcech, které se přenášejí z působnosti vlády nebo ústředního úřadu, byl až doposud účasten též jiný ústřední úřad (orgán), odpadá i tato účast. Tato účast odpadá také, jestliže v podobných případech bude rozhodovati ústřední úřad nebo úřad k němu přičleněný jako osobní úřad.

Zrušení schvalovacího práva v některých případech a zastavení některých působností

§ 3

(1) Práva schvalovací (práva udíleti souhlas) uvedená v přílohách III a IV se zrušují.

(2) Až na další se nebudou s výjimkou uvedenou v odstavci 3:

1. kvalifikovati zaměstnanci podle §§ 14 až 20 služební pragmatiky a obdobných předpisů,

2. sestavovati pořadníky podle §§ 37 až 39 služební pragmatiky a obdobných předpisů,

3. udíleti čestné tituly podle vládního nařízení ze dne 2. března 1939, č. 60 Sb., o čestných titulech státních a jiných veřejných zaměstnanců.

(3) Ustanovení odstavce 2, č. 1 se nevztahuje na vojenskou správu.

(4) Ustanovení § 2 platí obdobně i pro případy uvedené v přílohách III a IV k tomuto nařízení.

Zjednodušení disciplinárního (kárného) řízení

§ 4

Působnost disciplinárních komisí (disciplinárních senátů) a jejich předsedů podle služební pragmatiky se přenáší na úřady (orgány), při nichž jsou tyto komise zřízeny (disciplinární úřady), pokud ústřední úřad ji nepřenese na osobní úřady. Funkce disciplinárních zástupců zaniká.

§ 5

Řízení před disciplinárními úřady (§ 4) se řídí předpisy služební pragmatiky s těmito odchylkami:

1. Před zahájením řízení třeba slyšeti jednotnou odborovou organisaci.

2. Disciplinární vyšetřování provede, pokud toho třeba, přednosta služebního úřadu (u zaměstnanců ve výslužbě přednosta posledního osobního úřadu, po případě jeho nástupce) nebo jím k tomu z přidělených zaměstnanců určený vyšetřující komisař.

3. Po skončeném vyšetřování předloží se spisy disciplinárnímu úřadu k rozhodnutí. Podle potřeby může tento úřad buď sám provésti potřebné doplnění stavu věci nebo o doplnění požádati příslušné úřady.

4. Vyžadují-li toho důležité zájmy služby, možno pokračovati v disciplinárním řízení, i když se vede proti zaměstnanci pro tentýž čin zároveň soudní trestní řízení.

5. Řízení o odkázání k ústnímu jednání se nekoná a ústní jednání lze naříditi jen, je-li toho třeba v zájmu objasnění věci. K ústnímu jednání budiž pozván též příslušný orgán jednotné odborové organisace.

6. Vyhne-li se zaměstnanec úmyslně výslechu, může mu býti uložen disciplinární trest i bez jeho slyšení.

7. Před rozhodnutím disciplinárního úřadu třeba slyšeti jednotnou odborovou organisaci

8. Rozhodnutí vydá disciplinární úřad pouze písemně.

9. Odvolací úřad rozhoduje bez ústního jednání v dohodě s jednotnou odborovou organisací. Může uložiti disciplinárnímu úřadu prvé stolice, aby doplnil vyšetřování.

10. O obnově řízení ať v prospěch či v neprospěch obviněného rozhodne disciplinární úřad po slyšení jednotné odborové organisace.

§ 6

(1) Věci, o nichž doposud příslušná disciplinární komise v den účinnosti tohoto nařízení ještě nerozhodla, vyřídí se podle tohoto nařízení. Při tom může disciplinární úřad vzíti za podklad svého rozhodnutí výsledky provedených již šetření a zjištění.

(2) O opravných prostředcích proti rozhodnutím (nálezům, opatřením atd.), vydaným před účinností tohoto nařízení, rozhodne příslušný disciplinární úřad podle tohoto nařízení.

(3) Na rozhodnutí (nálezy, opatření atd.) učiněná před účinností tohoto nařízení, ale vydaná (doručená) později, hledí se tak, jako by byla vydána před jeho účinností.

§ 7

(1) Ustanovení §§ 4 až 6 platí obdobně pro disciplinární (kárné) řízení podle jiných služebních předpisů, podle nichž služební trestní pravomoc byla doposud vykonávána disciplinárními komisemi nebo podobnými sborovými orgány, a v disciplinárních věcech nesoudcovských zaměstnanců soudním senátem (disciplinárním senátem).

(2) Ustanovení §§ 4 až 6 platí přiměřeně také pro disciplinární řízení proti zaměstnancům místních (ústředních) národních výborů. O opravném prostředku proti rozhodnutí místního (ústředního) národního výboru rozhoduje příslušný nadřízený národní výbor (dohlédací orgán) s konečnou platností.

(3) Ustanovení odstavce 1 a §§ 4 až 6 se nevztahují na soudce z povolání, příslušníky vojska, Sboru národní bezpečnosti a Sboru uniformované vězeňské stráže.


Ustanovení závěrečná

§ 8

Dosavadní právo finančních úřadů udělovati souhlas v pensijních věcech zůstává nedotčeno s tou výhradou, že se právo udělovati souhlas, náležející dosud ministerstvu financí, přenáší na úřad provádějící výplatu odpočivných (zaopatřovacích) platů bezprostředně podřízený ministerstvu financí, pokud jde o věci

1. které se přenášejí z působnosti ústředních úřadů na osobní úřady jim bezprostředně podřízené,

2. které se týkají pensijního zaopatření zaměstnanců ústředních úřadů, pro něž ústřední úřady působí jako úřady osobní, a jejich pozůstalých, a nespadají do volného uvážení úřadů.

§ 9

Použivatelnost ustanovení §§ 1, 4 a 15, jakož i příloh I, II a III k vládnímu nařízení ze dne 24. prosince 1942, č. 420 Sb., o zjednodušení a o nové úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě, se zrušuje.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Ševčík v. r.,

též za ministra

Dr. Šrobára

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Kliment v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Clementis v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

ing. Jankovcová v. r.


Příloha

Příloha I k vládnímu nařízení č. 181/1949 Sb.

Pol. čís. Z působnosti vlády se přenášejí na ústřední úřad tyto věci pracovního poměru státních zaměstnanců
podle Předmět působnosti
předpisu § (čl.)
1234
1zák. č. 103/1926 Sb.
(platového zákona)
§ 7, odst. 6 věty prvníVýjimečné zkrácení nebo prominutí čekatelské doby v mezích směrnic vydaných ministerstvem financí.
2§ 14, odst. 2Povolení úchylky, aby zaměstnanec mohl býti při prvém nebo opětném ustanovení zařaděn do vyšší než příslušné nejnižší platové stupnice v mezích směrnic vydaných ministerstvem financí.
3vl. nař. č.132/1931 Sb.§ 1, odst. 7Promíjení ustanovovací zkoušky.
4vl. nař. č. 168/1934 Sb.§ 5, odst. 2 a 3Promíjení ustanovovací zkoušky profesorské a odborné ředitelské.
5vl. nař. č. 16/1927 Sb. ve znění vl. nař. č.140/1946 Sb.§ 107, odst. 2Povolení zkrácení šestileté služební doby pomocného řemeslníka jako podmínky propůjčení služebního místa řemeslníka.

Příloha II k vládnímu nařízení č. 181/1949 Sb.

Pol. čís. Z působnosti ústředního úřadu se přenášejí na osobní úřad bezprostředně podřízený ústřednímu úřadu tyto věci pracovního poměru státních zaměstnanců,
jejichž osobní úřad není ústředním úřadem
podle Předmět oboru působnosti
předpisu § (čl.)
1234
1zák. č. 103/1926 Sb. (platového zákona)§ 7, odst. 6, druhé a třetí větyPovolování zkrácení nebo prominutí čekatelské doby, má-li zaměstnanec, který vyhověl podmínce stanovené v § 7, odst. 4 platového zákona, býti převzat do téže úřednické kategorie jiného oboru státní správy nebo do jiné úřednické kategorie téže nebo nižší služební třídy nebo jiného oboru státní správy.
2Povolení, aby čekatelská doba byla zkrácena o dobu strávenou v čekatelském poměru v téže úřednické kategorii jiného oboru státní správy nebo v jiné úřednické kategorii téže nebo vyšší služební třídy téhož nebo jiného oboru státní správy.
3§ 8, odst. 6, prvé věty,
§ 142, odst. 3
Započtení pro zvýšení služného po př. adjuta, provádí-li se toto započtení v rámci směrnic stanovených ministerstvem financí v dohodě s ministerstvem vnitra.
4§ 157Připočtení doby scházející do plné výměry výslužného.
5vl. nař. č. 388/1941 Sb.§ 1, odst. 3Povolení výchovného na děti, které se zdržují v cizině nebo tam navštěvují školu.
6§ 1, odst. 7Povolení přiměřeného příspěvku až do výše výchovného vdaným zaměstnankyním.
7vl. nař. č.163/1930 Sb.§ 38Rozhodování o zařadění převedených zaměstnanců, na něž nelze přímo použíti předpisů tohoto nařízení s výjimkou případů, jež by se dotkly jmenovacích práv příslušejících podle ústavy presidentu republiky nebo vládě.
8vl. nař. č.133/1934 Sb.§ 12, odst. 1,věty druhéPovolení oděvní náhrady v náhradu za skutečný příděl oděvních součástek podle směrnic, jež vydá ministerstvo financí.
9vl. nař. č.23/1943 Sb.§ 20Propůjčení více než dvou paušální náhradou odměňovaných vedlejších funkcí. Povolení k propůjčení vedlejší funkce zaměstnanci ve výslužbě.
10§ 21, odst. 2Vyslovení souhlasu, aby zaměstnanci byly poskytnuty příjmy za vedlejší činnost z prostředků jiného resortu nebo z prostředků fondu spadajícího v pravomoc jiného resortu.
11vl. nař. č. 52/1942 Sb.čl. 33, odst. 1věty prvníPovolování paušálu nebo odškodného v mezích směrnic vydaných ústředním úřadem v dohodě s ministerstvem financí.
12vl. nař. č. 53/1942 Sb§ 7, věty prvníPovolení příplatku k stěhovacímu paušálu až do 8 000,- Kčs.
13vl. nař. č. 96/1943 Sb.§ 2, odst. 6, věty druhéPovolení příplatku úředníkům přechodně přiděleným do zvláště drahých lázeňských a léčebných míst v mezích směrnic vydaných ústředním úřadem v dohodě s ministerstvem financí.
14vl. nař. č.52/1942 Sb.čl. 32, odst. 1,věty třetíStanovení úředníků s úředním nebo služebním okrskem v oboru svazků lidové správy.
15zák. č. 15/1914 ř. z. (služební pragmatiky), ve znění zák. č. 2/1920 Sb. a § 156 plat. zák.§ 62, odst. 3, 4 a 6, § 176Připočtení doby nad deset roků až do úplné částky platů započitatelných pro výměru výslužného; připočtení doby až do 10 roků pro výměru výslužného; přiznání výslužného čekatelům.
16zák. č. 15/1914 ř. z.(služební pragmatiky)§ 73Dání na dovolenou s čekatelným.
17 zák. č. 15/1914 ř. z.(služební pragmatiky)§ 136Povolení výmazu disciplinárního trestu a započtení vylučovací lhůty pro zvýšení služného.
18nejvyššího rozhodnutí ze dne12. dubna 1852 a ze dne 25. ledna 1914 Přeložení do výslužby.
19rozšířená kompetence ministerstev z roku 1896bodu kProminutí přerušení služební doby za účelem započtení dřívější služební doby ať vojenské či strávené v civilní státní službě.
20nař. č. 20/1914 ř. z.čl. I, § 2, č. 7 a čl. IIProdloužení lhůty stanovené k ohlášení započtení neveřejnoprávní státní pomocné služby.
21nař. č. 265/ 1917 ř. z.§ 6Přiznání výhod z podnětu výkonu vojenské služby ve válce stran odpočivných a zaopatřovacích požitků.
22vl. nař. č. 427/1941 Sb.§ 1Započtení veřejné nebo soukromé služební doby pro účely pensijního zaopatření, děje-li se tak v rámci směrnic stanovených ministerstvem financí.
23§ 2Započtení vojenské služby pro účely pensijního zaopatření, děje-li se tak v rámci směrnic stanovených ministerstvem financí.
24zák. č. 319/1917 ř. z. (služební pragmatiky učitelské)§ 65, odst. 5Započtení služební doby strávené na jiných druzích škol pro výměru výslužného.
25vl. nař. č.114/1926 Sb.§ 31, odst. 7Započtení jiné vojenské nebo státní služby pro výměru zaopatřovacích platů.
26nejvyšší zmocnění ze dne 19. března 1912Povolení přídavku k normálnímu výslužnému úředníku cejchovní služby za dobu strávenou ve smluvní cejchovní službě.
27nejvyššího rozhodnutí ze dne 1. října 1862Započtení služební doby sekundárního lékaře při vyměření výslužného.
28zák. č. 153/1923 Sb.(odpočivné a zaopatřovací platy příslušníků SNB)§ 7Připočítávání služebních let při výměře výslužného a další zvýšení výslužného.
29 §§ 36 až 43Přiznávání přídavků za zranění.
30vl. nař. č. 113/1926 Sb. (pomocný kancelářský personál)§ 27, odst. 3Povolení úchylky z ustanovení § 27, odst. 2, věta prvá, aby kancelářskému pomocníku mohlo býti propůjčeno služební místo ve II. plat. stupnici, i když skutečně nestrávil alespoň tři roky započitatelné pro zvýšení služného a nevykonal s úspěchem předepsané zkoušky.
31vl. nař. č. 21/1927 Sb.(sekundární lékaři)§ 12, odst. 2Povolení k bydlení mimo ústav.
32§ 14, odst. 2Přiznání služebního označení "asistent oddělení".
33§ 34, odst. 1Ukládání disciplinárních trestů.
34§ 35, odst. 4Vyslovování suspense.
35§ 35, odst. 5Dodatečné schválení suspense vyslovené ředitelem ústavu.
36§ 35, odst. 8Povolování částečného nebo úplného vyplacení částky služebního platu zadržené při suspensi.
37§ 36Rozhodování o propuštění sekundárního lékaře z důvodů uvedených v odstavcích 1 až 6 tohoto paragrafu.
38vl. nař. č.22/1927 Sb.(ošetřovatelé)§ 58, odst. 1, věty druhéSchvalování služebních smluv pomocných ošetřovatelů.

Příloha III k vládnímu nařízení č. 181/1949 Sb.

Pol.
čís.
Ve věcech pracovního poměru státních zaměstnanců odpadají schvalovací akty (udílení souhlasu) příslušející
podle komuPředmět schvalování (udílení souhlasu)
předpisu §
12345
1zák. č. 15/ 1914 ř. z. (služební pragmatiky)§§ 2 a 156ústřednímu úřaduUstanovení, jestliže uchazeč: 1. nedosáhl ještě 18. roku života nebo 2. již překročil 40. rok a nepřekročil ještě 50. rok života a nebyl dosud ve státní službě.
2§§ 3 a 156Ustanovení zaměstnance, který by tím vstoupil do poměru služební nadřízenosti nebo podřízenosti k jinému úředníku, s kterým jest buďto ve vzestupném nebo sestupném pokolení nebo ve vedlejší linii až včetně do třetího stupně příbuzen nebo sešvagřen nebo ke kterému jest v adopčním poměru.
3zák. č. 103/ 1926 Sb. (platového zákona)§ 142, odst. 5ministerstvu vnitra a ministerstvu financíZapočtení doby pro zvýšení služného, není-li na toto započtení právního nároku, a pokud se tak děje v rámci směrnic stanovených ministerstvem financí v dohodě s ministerstvem vnitra.
4vl. nař. č. 132/1931 Sb.§ 2, odst. 1ministerstvu vnitraVyjádření k povolení odchylky od ustanovení, že předepsaného předběžného vzdělání je nutno nabýti na tuzemské škole.

Příloha IV k vládnímu nařízení č. 181/1949 Sb.

Pol.
čís.
Ve věcech pracovního poměru zaměstnanců svazků lidové správy odpadají schvalovací akty (udílení souhlasu) příslušející
(udílení souhlasu) příslušející
ve věcechpodlekomuPředmět schvalování (udílení souhlasu)
předpisu§
123456
1zaměstnanců krajské a okresní správy vl. nař. č. 427/ 1941 Sb. §§ 1 a 2 v souvislosti s § 5dohlédacímu úřadu Schválení započtení veřejné nebo soukromé služební doby pro účely pensijního zaopatření a stanovení případných podmínek tohoto započtení, provádí-li se toto započtení v rámci směrnic vydaných pro státní zaměstnance.
2Schválení započtení vojenské služby pro účely pensijního zaopatření, provádí-li se toto započtení v rámci směrnic vydaných pro státní zaměstnance.
Přesunout nahoru