Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 178/1949 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze, dne 23. dubna 1948

Částka 52/1949
Platnost od 12.07.1949
Účinnost od 23.04.1948
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 31. května 1949

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze, dne 23. dubna 1948


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednaná v Praze dne 23. dubna 1948, byla schválena ústavodárným Národním shromážděním dne 29. dubna 1948 a ratifikována presidentem republiky dne 24. května 1948.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Sofii dne 10. dubna 1949.


Tato Smlouva nabyla podle svého čl. VII účinnosti ihned po podpisu, t. j. dne 23. dubna 1948.

Znění Smlouvy se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.


Dr. Clementis v. r.


Příloha

Jménem republiky Československé!

Dr. Edvard Beneš, president republiky Československé, všem, kteří tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou, pozdravení.

Jménem republiky Československé a Lidové republiky Bulharské byla sjednána tato smlouva:

SMLOUVA

o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou

PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY a PRESIDIUM VELIKÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ LIDOVÉ REPUBLIKY BULHARSKÉ:

přesvědčeni, že bratrské sblížení a těsná spolupráce odpovídá skutečným citům národů obou slovanských zemí, které v tom vidí vážnou oporu pro svou svobodu a nezávislost; jsouce si hluboce vědomi, že tradiční přátelství mezi československým a bulharským lidem, posílené ustavením lidově demokratických zřízení v obou zemích, je důležitým činitelem pro vybudování přátelství a spolupráce se všemi slovanskými i jinými demokratickými národy a pro zabezpečení míru; vycházejíce ze zkušenosti poslední světové války, kdy Německo napadlo svobodymilovné národy, a pevně jsouce rozhodnuti postavit se společným úsilím proti všem pokusům o obnovování německého imperialismu; jsouce prodchnuti přáním upevniti a rozšířiti hospodářské svazky mezi nimi existující a ustaviti na prospěch obou zemí úzkou hospodářskou spolupráci, pro niž jejich hospodářská struktura skýtá příznivé podmínky; přejíce si také slavnostně potvrdit svou neochvějnou vůli bránit i v budoucnosti svou svobodu, nezávislost a územní celistvost a upraviti styky mezi sebou v duchu bratrství a na prospěch upevnění míru a mezinárodní spolupráce; za tím účelem se rozhodli uzavříti smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci a jmenovali svými zplnomocněnci:

PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Klementa Gottwalda, předsedu vlády, a Dra Vladimíra Clementise, ministra zahraničních věcí,

PRESIDIUM VELIKÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ LIDOVÉ REPUBLIKY BULHARSKÉ,

Jiřího Dimitrova, ministerského předsedu Lidové republiky Bulharské, kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se takto:

Čl. I

Vysoké smluvní strany se dohodly, že se v zájmu obou zemí a jejich národů sdruží v politice trvalého přátelství, které budou utužovat úzkou, všestrannou součinností mezi oběma zeměmi.

Čl. II

Vysoké smluvní strany se zavazují, že učiní společně všechna opatření ve své moci, aby v budoucnosti znemožnily jakoukoli hrozbu a zamezily útok se strany Německa nebo kteréhokoli jiného státu, který by se s ním přímo nebo jakkoli jinak spojil.

Za tím účelem se Vysoké smluvní strany zúčastní v duchu nejupřímnější součinnosti všech mezinárodních akcí pro zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a plně přispějí k tomu, aby se tento cíl stal skutkem.

Při provádění této smlouvy budou Vysoké smluvní strany dbát svých závazků k organisaci Spojených národů a budou jednati podle zásad stanovených v chartě této organisace.

Čl. III

Kdyby jedna z Vysokých smluvních stran byla zapletena do válečné akce s Německem, které by se pokusilo v budoucnu obnoviti svou útočnou politiku, neb s kterýmkoli jiným státem, který by se přímo neb jakýmkoli jiným způsobem s Německem v útočné politice spojil, poskytne jí neprodleně druhá Vysoká smluvní strana vojenskou a jinou pomoc všemi prostředky, které má po ruce.

Čl. IV

Vysoké smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nesjedná spojenectví a nezúčastní se koalice ani akcí a opatření, namířených proti druhé Vysoké smluvní straně.

Čl. V

Vysoké smluvní strany budou se radit mezi sebou o všech vážných mezinárodních otázkách, které se týkají zájmů obou zemí.

Čl. VI

Vysoké smluvní strany budou rozvíjet a upevňovati hospodářské, kulturní i jiné styky mezi oběma zeměmi v duchu přátelství a součinnosti, jakož i podle dohod a smluv k tomu cíli sjednaných.

Čl. VII

Tato smlouva nabývá účinnosti ihned po podpisu a bude ratifikována v době co nejkratší. Ratifikační listiny budou vyměněny v Sofii v době co možná nejkratší.

Tato smlouva zůstává v účinnosti po dobu dvaceti let ode dne podepsání. Jestliže však žádná z Vysokých smluvních stran nesdělí dvanáct měsíců před uplynutím dvacetiletého období, že si přeje, aby se účinnost této smlouvy skončila, prodlužuje se její účinnost po každé o pět dalších let tak dlouho, dokud jedna z Vysokých smluvních stran dvanáct měsíců před uplynutím běžícího pětiletí písemně neoznámí svůj úmysl její účinnost ukončit.

Čemuž na svědomí zmocněnci podepsali tuto smlouvu a připojili k ní své pečeti.

Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

V Praze dne 23. dubna 1948.

Z plné moci presidenta Československé republiky

GOTTWALD

Dr. V. CLEMENTIS

L. S.

Z plné moci Presidia Velikého Národního Shromáždění Lidové republiky Bulharské

G. DIMITROV

L. S.

SHLÉDNUVŠE A PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU A VĚDOUCE, ŽE ÚSTAVODÁRNÉ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NÍ SOUHLASÍ, PROHLAŠUJEME JI ZA SCHVÁLENU, PŘIJATU, POTVRZENU A UTVRZENU A MOCÍ LISTU TOHOTO PODEPSANÉHO NAŠÍ RUKOU VLASTNÍ JI SCHVALUJEME, PŘIJÍMÁME, POTVRZUJEME A UTVRZUJEME, SLIBUJÍCE SLOVEM SVÝM, JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, ŽE JI PEVNĚ A NEPORUŠITELNĚ ZACHOVÁME A NEDOPUSTÍME, ABY PROTI NÍ JEDNÁNO BYLO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A JAKÝMKOLI VYMYŠLENÝM ZPŮSOBEM.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST VYHOTOVITI KÁZALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

JENŽ JEST DÁN V SEZIMOVĚ ÚSTÍ, DNE 24. KVĚTNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO ČTYŘICÁTÉHO OSMÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r. L. S.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. V. CLEMENTIS v. r

Přesunout nahoru