Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 176/1949 Sb.Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení

Částka 51/1949
Platnost od 09.07.1949
Účinnost od 09.07.1949
Zrušeno k 28.02.1967 (13/1967 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

176.

Zákon

ze dne 15. června 1949

o přezkoušení některých energetických zařízení

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Tento zákon platí pro energetická zařízení, která jsou v majetku podniků národních, znárodněných, komunálních nebo společenstev výdělkových a hospodářských (družstev), pokud tato zařízení slouží výrobě, opatřování, rozvodu nebo dodávce energie všeho druhu, kterou lze rozváděti širšímu okruhu spotřebitelů, zejména elektřiny, plynu a páry, byla-li uvedena v činnost přede dnem 1. ledna 1948 a nelze-li u nich prokázati, že pro jejich zřízení a provozování bylo uděleno schválení nebo povolení podle předpisů práva živnostenského, vodního, stavebního nebo podle zvláštních předpisů o energetických dílech a vedeních (dále jen "energetická zařízení").

§ 2

(1) Krajský národní výbor, v jehož obvodě jest energetické zařízení (§ 1), přezkouší je na žádost příslušného podniku, podanou ve dvojím vyhotovení nejpozději dne 31. prosince 1949; k žádosti jest připojiti trojmo:

a) stručný náčrtek zařízení podle skutečného stavu, v němž jsou zakresleny příslušné budovy a vodní díla, u energetických vedení jejich situační plánek,

b) stručný technický popis energetických zařízení podle skutečného stavu, v němž jsou zejména uvedena strojní zařízení, rozměry budov a u vodních děl též způsob a rozsah užívání vody,

c) potvrzení příslušného okresního národního výboru, že zařízení bylo uvedeno v činnost nejpozději 31. prosince 1947.

Pokud energetická zařízení jsou buď zcela nebo zčásti na pozemcích sloužících provozu železnic nebo v zakázaném nebo požárním pásmu dráhy, budiž to jak v náčrtku [písm. a)], tak i v technickém popisu [písm. b)] jasně vyznačeno.

(2) V jedné žádosti může býti navrženo přezkoušení více energetických zařízení, která jsou v obvodě téhož krajského národního výboru. V takovém případě jest připojiti pro každý další zúčastněný okresní národní výbor po jednom vyhotovení žádosti a všech jejích příloh.

§ 3

Krajský národní výbor určí dobu, kdy se o žádosti bude konati místní šetření, a vyhlásí obsah žádosti a dobu místního šetření v sídlech všech zúčastněných okresních národních výborů a ve všech zúčastněných obcích tak, aby vyhláška byla uveřejněna alespoň 8 dní přede dnem místního šetření. K místnímu šetření pozve všechny úřady a orgány povolané k hájení zájmů uvedených v § 5.

§ 4

(1) Práva dotčená energetickým zařízením, která by bylo možno uplatniti v řízení, jímž se schvaluje nebo povoluje zřízení nebo provozování energetického zařízení, mohou býti uplatněna námitkami vznesenými nejpozději při místním šetření.

(2) Pokud nebylo možno námitky podle odstavce 1 urovnati smírem, poukáže krajský národní výbor bez újmy opatření podle § 5, odst. 2 spor o ně zvláštním výměrem k dalšímu řízení podle povahy věci na pořad práva nebo na řízení správní.

(3) Při místním šetření nebo v jakémkoliv jiném řízení mohou býti uplatňovány jen takové nároky, které nejsou na újmu nerušeného provozu energetického zařízení.

§ 5

(1) Při místním šetření se přezkouší, zda energetická zařízení vyhovují s hlediska veřejné bezpečnosti, veřejných zájmů, zejména zájmů chráněných vodním zákonem, s hlediska předpisů stavebních a regulačních a s hlediska ochrany života a zdraví zaměstnanců; při tom se přihlédne k technickým možnostem žadatelovým a k požadavkům nerušeného provozu.

(2) O přezkoušení podle odstavce 1 vydá krajský národní výbor osvědčení, které nahrazuje schválení nebo povolení podle příslušných předpisů práva živnostenského, vodního, stavebního nebo podle zvláštních předpisů o energetických dílech a vedeních, a to s účinností ode dne, kdy zařízení bylo zřízeno nebo uvedeno v činnost. Pokud jde o užívání vody a vodní díla, stanoví krajský národní výbor v osvědčení znění zatímního zápisu do vodní knihy.

(3) Pokud nahrazuje vodoprávní povolení, pozbývá osvědčení platnosti, nebylo-li do tří let od jeho vydání zažádáno o projednání podle vodního zákona nebo bylo-li v téže lhůtě dodatečně prokázáno, že povolení podle vodního zákona bylo uděleno již před účinností tohoto zákona. V řízení o této žádosti nemohou býti soukromá práva uplatněna proti provozovateli energetického zařízení.

(4) Byly-li při místním šetření podle odstavce 1 zjištěny závažné závady s některých hledisek tam uvedených, oznámí to krajský národní výbor současně s vydáním osvědčení podle odstavce 2 ministerstvu průmyslu, po případě též jinému zúčastněnému ministerstvu. Ministerstvo průmyslu učiní, po případě v dohodě se zúčastněným ministerstvem, na podkladě tohoto oznámení vhodné opatření k odstranění závad, při čemž přihlédne k technickým možnostem provozovatele energetického zařízení a potřebě nerušeného provozu.

§ 6

Písemnosti a úřední úkony, jichž je třeba k provedení ustanovení § 2 a § 5, odst. 1, jsou osvobozeny od poplatků a dávek.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kliment v. r

Přesunout nahoru