Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 175/1949 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádějí v prozatímní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948

Částka 50/1949
Platnost od 08.07.1949
Účinnost od 01.01.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

175.

Vládní vyhláška

ze dne 11. března 1949,

kterou se uvádějí v prozatímní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. února 1949 a se souhlasem presidenta republiky se uvádějí v prozatímní platnost s účinností od 1. ledna 1949 Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948, ve znění Protokolů ze dne 24. března 1948 vyhlášených ve Sbírce zákonů pod č. 211/1948, 212/1948 a 216/1948.


Tyto Protokoly se vyhlašují v příloze Sbírky zákonů k částce 50 na straně 269 v překladu a v původním znění anglickém a francouzském.


Zápotocký v. r.


Příloha 1

PROTOKOL,

jímž se pozměňuje část II a čl. XXVI Všeobecné dohody o clech a obchodu

Překlad.

Vlády soustátí Australského, království Belgického, Spojených států brazilských, Birmy, Kanady, Ceylonu, republiky Čínské, republiky Kuby, republiky Československé, republiky Francouzské, Indie, Libanonu, velkovévodství Lucemburského, království Nizozemského, Nového Zélandu, království Norského, Pakistanu, Jižní Rhodesie, Syrie, Jihoafrické unie, Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska a Spojených států amerických, které jednají ve své vlastnosti smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu (v dalším nazývané Dohodou), přejíce si provésti změny v Dohodě podle ustanovení článku XXX,

dohodly se takto:

1. Znění článků III, VI, XIII, XV, XVIII a XXVI Dohody a některých ustanovení k nim se vztahujících v Příloze I pozměňuje se takto:

A

Článek III bude zníti takto:

„Článek III

Stejné nakládání v oboru vnitřních daní a úprav

1. Smluvní strany uznávají, že vnitřní daně a ostatní vnitřní dávky jakož i zákony, úpravy a předpisy týkající se prodeje, nabízení na prodej, nákupu, dopravy, distribuce anebo používání výrobků a vnitřní kvantitativní úpravy, předpisující míchání, zpracování anebo používání výrobků v určitém množství anebo v určitém poměru, nemají být uplatňovány na dovážené či domácí výrobky způsobem, jímž by se poskytovala ochrana domácí výrobě.

2. Výrobky území kterékoli smluvní strany dovážené na území kterékoli jiné smluvní strany nebudou podrobeny, ať přímo či nepřímo, vnitřním daním ani jiným vnitřním dávkám jakéhokoli druhu vyšším než ony, jimž podléhají přímo nebo nepřímo stejné výrobky domácí. Kromě toho neuloží žádná smluvní strana žádným jiným způsobem vnitřní daně nebo jiné vnitřní dávky na dovážené nebo domácí výrobky způsobem odporujícím zásadám stanoveným v odstavci 1.

3. Pokud se týče kterékoli existující vnitřní daně, která je v rozporu s ustanoveními odstavce 2, která však je výslovně povolena v obchodní dohodě platné od 10. dubna 1947, v níž dovozní clo na zdaněný výrobek je vázáno proti zvýšení, smluvní strana, jež daň ukládá, nemusí užívati na tuto daň ustanovení odstavce 2 do té doby, dokud nebude vyvázána ze závazků plynoucích z takové dohody tak, aby jí bylo umožněno zvýšiti dovozní clo v rozsahu potřebném k vyrovnání odstraněné ochranné části daně.

4. Výrobkům území kterékoli smluvní strany dovezeným na území kterékoli jiné smluvní strany budou se poskytovati výhody ne menší než výrobkům domácího původu, a to pokud jde o všechny zákony, úpravy a předpisy týkající se jejich prodeje, nabízení na prodej, nákupu, dopravy, distribuce anebo používání na vnitřním trhu. Ustanovení tohoto odstavce nebudou brániti používání vnitřních diferenčních dopravních sazeb, založených výlučně na hospodárném využitkování dopravních prostředků a nikoli na původu výrobků.

5. Žádná smluvní strana nezavede ani nebude udržovati žádný vnitřní kvantitativní předpis, vztahující se na míchání, zpracování anebo používání výrobků v určitém množství anebo v určitém poměru, který by vyžadoval ať přímo či nepřímo, aby jakékoli určité množství nebo poměr kteréhokoli výrobku, podléhajícího onomu předpisu bylo dodáváno z domácích pramenů. Kromě toho žádná smluvní strana nebude ani jinak uplatňovati vnitřní kvantitativní předpisy způsobem odporujícím zásadám stanoveným v odstavci 1.

6. Ustanovení odstavce 5 nebudou se vztahovati na žádný vnitřní kvantitativní předpis, platný na území kterékoli smluvní strany dne 1. července 1939, 10. dubna 1947 anebo 24. března 1948 podle volby dotyčné smluvní strany, a to za předpokladu, že jakýkoli takový předpis, který odporuje ustanovením odstavce 5, nebude pozměněn na úkor dovozu a bude pokládán za clo pro účely jednání.

7. Žádný vnitřní kvantitativní předpis, vztahující se na míchání, zpracování nebo používání výrobků v určitém množství nebo v určitém poměru, nebude uplatňován způsobem, jímž by se takové množství nebo poměr určil mezi zdroje zahraničních dodávek.

8.

a) Ustanovení tohoto článku nebudou se vztahovati na zákony, úpravy a předpisy upravující opatřování výrobků veřejnou rukou nebo na její účet, jež jsou určeny pro vládní účely a nikoli k dalšímu obchodnímu prodeji ani k použití na výrobu zboží k obchodnímu prodeji.

b) Ustanovení tohoto článku nezakazuje, aby byly vypláceny podpory výhradně domácím výrobcům, počítajíc v to podpory domácím výrobcům z výnosu vnitřních daní a dávek, jež jsou předpisovány v souhlase s ustanoveními tohoto článku, a podpory poskytované ve formě vládních nákupů domácích výrobků.

9. Smluvní strany uznávají, že kontrola vnitřních maximálních cen, i když je v souhlase s ostatními opatřeními tohoto článku, může poškoditi zájmy smluvních stran, které dodávají dovážené výrobky. Z toho důvodu smluvní strany uplatňující taková opatření vezmou v úvahu zájmy vyvážejících smluvních stran, aby co možná v nejvyšší míře vyloučily tyto škodlivé vlivy.

10. Ustanovení tohoto článku nezakazuje žádné smluvní straně, aby zavedla nebo udržovala vnitřní kvantitativní úpravy týkající se osvětlených kinematografických filmů, pokud tyto úpravy vyhovují požadavkům článku IV“.

B

Článek VI bude zníti takto:

„Článek VI

Protidumpingová a vyrovnávací cla

1. Smluvní strany uznávají, že dumping, s jehož pomocí zboží jedné země je uváděno na trh druhé země za cenu nižší, než je jeho normální hodnota, je zavržení hodný, působí-li nebo hrozí-li způsobiti podstatnou újmu výrobě existující na území smluvní strany, anebo zdržuje-li citelně vybudování výroby. Pro účely tohoto článku výrobek, dovážený z jedné země do druhé, se má považovati za uváděný na trh dovozní země za cenu nižší, než je jeho normální hodnota v případech, že jeho cena

a) je nižší než porovnatelná cena stejného výrobku, požadovaná za normálních obchodních podmínek při spotřebě ve vývozní zemi, nebo

b) jestliže není takové domácí ceny, je nižší než buď

i) nejvyšší porovnatelná cena stejného výrobku při jeho vývozu do některé třetí země za normálních obchodních podmínek, nebo ii) výrobní náklady tohoto výrobku v zemi původu, zvýšené o přiměřenou přirážku za prodejní výlohy a zisk.

V jednotlivých případech je třeba patřičně přihlédnouti k rozdílu v podmínkách a způsobu prodeje, k rozdílům ve zdanění a k jiným rozdílům ovlivňujícím porovnatelnost cen.

2. Za účelem vyrovnání nebo zabránění dumpingu smluvní strana může uvaliti na kterýkoli výrobek, jenž je předmětem dumpingu, protidumpingové clo nepřevyšující dumpingové rozpětí u dotyčného zboží. Pro účely tohoto článku se považuje za dumpingové rozpětí cenový rozdíl stanovený podle ustanovení odstavce 1.

3. Žádné vyrovnávací clo z jakéhokoli výrobku území kterékoli smluvní strany, dováženého na území kterékoli jiné smluvní strany, nebude vybíráno vyšší částkou, než jest odhadnutá prémie nebo podpora, o níž bylo zjištěno, že byla přímo nebo nepřímo poskytnuta na zhotovení, výrobu nebo vývoz takového výrobku v zemi původu nebo vývozu, včetně jakékoli zvláštní podpory poskytnuté na dopravu tohoto zboží. Výrazem vyrovnávací clo“ se rozumí zvláštní clo vybírané za účelem vyrovnání jakékoli prémie anebo podpory, jež byla přímo nebo nepřímo poskytnuta na zhotovení, výrobu nebo vývoz jakéhokoli zboží.

4. Žádný výrobek území kterékoli smluvní strany, dovážený na území kterékoli jiné smluvní strany, nebude podroben protidumpingovému anebo vyrovnávacímu clu proto, že byl osvobozen od daní anebo dávek, ukládaných na stejný výrobek určený k spotřebě v zemi původu anebo vývozu, anebo proto, že takové daně anebo dávky byly vráceny.

5. Žádný výrobek území kterékoli smluvní strany, dovážený na území kterékoli jiné smluvní strany, nebude podroben současně protidumpingovému i vyrovnávacímu clu, aby bylo čeleno stejnému případu dumpingu anebo vývozní podpory.

6. Žádná smluvní strana neuloží protidumpingové nebo vyrovnávací clo na dovoz jakéhokoli výrobku z území kterékoli jiné smluvní strany, leč by zjistila, že účinek dumpingu nebo podpory v daném případě je takový, že působí nebo hrozí způsobiti podstatnou újmu existující domácí výrobě, anebo že citelně zdržuje její vybudování. SMLUVNÍ STRANY mohou upustiti od podmínek stanovených v tomto odstavci a povoliti některé smluvní straně, aby ukládala protidumpingové anebo vyrovnávací clo na dovoz jakéhokoli výrobku k vyrovnání dumpingu anebo podpory, které působí anebo hrozí způsobiti podstatnou újmu výrobě na území jiné smluvní strany, vyvážející dotyčný výrobek na území dovážející smluvní strany.

7. Systém, který má stabilisovati domácí ceny základního výrobku nebo zajistiti výnos plynoucí domácím výrobcům z takového výrobku nezávisle na pohybu vývozních cen a který občas umožňuje vývozní prodej takového výrobku za cenu nižší, než je porovnatelná cena požadovaná za stejný výrobek od kupujících na domácím trhu, nebude považován za systém, který by působil podstatnou újmu ve smyslu odstavce 6, jestliže se zjistí konsultací mezi smluvními stranami, majícími podstatný zájem na dotčeném výrobku, že

a) v důsledku tohoto systému byl výrobek prodáván pro vývoz též za cenu vyšší, než je porovnatelná cena požadovaná za stejný výrobek od kupujících na domácím trhu, a

b) v důsledku účinné úpravy výroby anebo z jiného důvodu funguje tento systém tak, že nepodněcuje vývoz nenáležitým způsobem, nebo že jinak vážně neškodí zájmům ostatních smluvních stran.“

C

V odstavci 5 článku XIII slova „a na jakékoli vnitřní předpisy, o nichž jednají odstavce 3 a 4 článku III“ se vypouštějí.

D

Úvod odstavce 9 článku XV bude zníti takto:

9. Nic v této Dohodě nebude vylučovati, aby:“

E

Článek XVIII bude zníti takto:

„Článek XVIII

Vládní pomoc k podpoře hospodářského rozvoje a obnovy

1. Smluvní strany uznávají, že může býti žádoucí zvláštní vládní pomoc k podpoře zřizování, rozvoje neb obnovy některých odvětví průmyslu nebo zemědělství a že za přiměřených okolností poskytnutí takové pomoci ve formě ochranných opatření jest oprávněno. Současně uznávají, že nemoudré používání takových opatření by ukládalo nepřiměřená břemena jejich vlastnímu hospodářství a neoprávněná omezení mezinárodnímu obchodu a mohlo by zbytečně zvětšovati nesnáze hospodářského přizpůsobování hospodářství jiných zemí.

2. SMLUVNÍ STRANY a smluvní strany, jichž se to týká, zachovají otázky, souvisící s tímto článkem, v naprosté tajnosti.

- A

3. Jestliže smluvní strana v zájmu svého hospodářského rozvoje neb obnovy anebo za účelem zvýšení celní sazby, platné pro země požívající nejvyšších výhod, při uzavření nějaké nové preferenční dohody podle ustanovení odstavce 3 článku I, považuje za žádoucí učiniti jakékoli nediskriminační opatření, dotýkající se dovozu, odporující některému závazku, který na sebe smluvní strana vzala ve smyslu článku II této Dohody, které by však nebylo v rozporu s ostatními ustanoveními této Dohody, tato smluvní strana

a) vstoupí v přímá jednání se všemi ostatními smluvními stranami. Příslušné listiny připojené k této Dohodě budou pozměněny podle dohody vzešlé z těchto jednání; nebo

b) obrátí se hned s počátku na SMLUVNÍ STRANY, nebo tak bude moci učiniti v případě, že nebude lze dojíti k dohodě stanovené v pododstavci a). SMLUVNÍ STRANY určí smluvní stranu nebo smluvní strany citelně postižené zamýšleným opatřením a budou podporovati jednání mezi takovou smluvní stranou nebo stranami a žádající smluvní stranou, aby bylo s urychlením dosaženo podstatné dohody. SMLUVNÍ STRANY určí časový rozvrh pro taková jednání a oznámí jej dotčeným smluvním stranám, řídíce se pokud možno časovým rozvrhem, navrženým žádající smluvní stranou. Smluvní strany zahájí tato jednání a budou v nich pokračovati bez přerušení podle časového rozvrhu stanoveného SMLUVNÍMI STRANAMI. Na žádost některé smluvní strany mohou SMLUVNÍ STRANY, souhlasí-li v zásadě s navrhovaným opatřením, přispěti svou pomocí při jednáních. Dojde-li k podstatné dohodě, žádající smluvní strana může být propuštěna SMLUVNÍMI STRANAMI ze závazku zmíněného v tomto odstavci s podmínkou omezení, která během jednání byla dohodnuta mezi dotčenými smluvními stranami.

4.

a) Jestliže v důsledku opatření učiněných ve smyslu odstavce 3 dojde ke zvýšení dovozu kteréhokoli dotčeného výrobku, počítajíc v to výrobky, jež mohl tento výrobek přímo nahraditi a jestliže by toto zvýšení, mělo-li by trvati déle, bylo tak značné, že by ohrozilo zřízení, rozvoj nebo obnovu dotčeného průmyslu nebo zemědělského odvětví, a nemohou-li býti nalezena žádná jiná, zřejmě účinná ochranná opatření, jsoucí v souladu s ustanoveními této Dohody, může žádající smluvní strana po oznámení a je-li to proveditelné, po poradě se SMLUVNÍMI STRANAMI provésti taková jiná opatření, jichž situace vyžaduje, s tím, že taková opatření nesníží dovoz více, než je nezbytné pro vyrovnání vzrůstu dovozu zmíněného v tomto pododstavci; tato opatření nemají snížiti dovoz, leč v případech výjimečných, pod úroveň v posledním representativním období předcházejícím datu, kdy smluvní strana zahájila postup ve smyslu odstavce 3.

b) SMLUVNÍ STRANY určí, jakmile to bude možné, zda takové opatření má býti udrženo, zrušeno nebo pozměněno. V každém případě pozbude platnosti, jakmile SMLUVNÍ STRANY stanoví, že jednání byla s úspěchem skončena nebo zastavena.

c) Uznává se, že ve vztazích mezi smluvními stranami ve smyslu článku II této Dohody platí zásada vzájemných výhod a že tudíž každá smluvní strana, jejíž obchod je citelně postižen učiněnými opatřeními, může v obchodu s žádající smluvní stranou zastaviti poskytování výhod nebo ústupků v podstatě rovnocenných podle této Dohody, s výhradou, že se smluvní strana před použitím tohoto opatření poradila se SMLUVNÍMI STRANAMI a že tyto neměly námitek.

- B

5. V případě jakéhokoli nediskriminačního opatření postihujícího dovoz, které by se týkalo některého výrobku, pro který smluvní strana vzala na sebe závazek podle článku II této Dohody, a které by bylo v rozporu s některým jiným ustanovením této Dohody, budou uplatněna ustanovení pododstavce (b) odstavce 3, s podmínkou, že SMLUVNÍ STRANY před povolením propuštění ze závazku dají vhodnou příležitost všem smluvním stranám, jež označí za citelně postižené, aby vyslovily svůj názor. V tomto případě budou rovněž použitelna ustanovení odstavce 4.

- C

6. Jestliže se smluvní strana v zájmu svého hospodářského rozvoje neb obnovy domnívá, že je žádoucno, aby učinila nějaké nediskriminační opatření týkající se dovozu, které by odporovalo jiným ustanovením této Dohody než ustanovením článku II, které by se však netýkalo žádného výrobku, v jehož případě smluvní strana na sebe vzala závazek podle článku II, tato smluvní strana oznámí to SMLUVNÍM STRANÁM a předloží jim písemné prohlášení o úvahách odůvodňujících zavedení navrženého opatření na určitou dobu.

7.

(a) Na žádost takové smluvní strany dají SMLUVNÍ STRANY své svolení k navrhovanému opatření a udělí pro určitou dobu potřebné propuštění ze závazku, jestliže se zvláštním přihlédnutím k potřebám hospodářského rozvoje neb obnovy žádající smluvní strany se zjistí, že opatření

(i) je míněno k ochraně určitého průmyslu zřízeného mezi 1. lednem 1939 a 24. březnem 1948, který byl chráněn po tuto dobu svého rozvoje abnormálními podmínkami způsobenými válkou, nebo

(ii) je míněno k podpoře zřízení nebo rozvoje určitého průmyslu pro zpracovávání domácí suroviny, jestliže zahraniční prodej této suroviny byl citelně snížen v důsledku nových nebo zvýšených omezení zavedených v cizině, nebo

(iii) je nezbytné, se zřetelem na možnosti a zdroje žádající smluvní strany, pro podporu zřízení nebo rozvoje určitého průmyslu pro zpracovávání domácích surovin nebo pro zpracovávání vedlejšího výrobku tohoto průmyslu, který jinak by byl ztracen, za účelem dosažení úplnějšího a hospodárnějšího využití přírodních zdrojů a pracovních sil a do budoucna zvýšení životní úrovně na území žádající smluvní strany, jestliže není pravděpodobné, že toto opatření by mělo v budoucnu nepříznivý vliv na mezinárodní obchod, nebo

(iv) pravděpodobně nepřinese omezení zahraničního obchodu větší než jakékoli jiné proveditelné a rozumné opatření povolené touto Dohodou, které by mohlo býti učiněno bez větších obtíží a jestliže toto opatření je nejúčelnější se zřetelem na hospodářské podmínky dotčeného průmyslového nebo zemědělského odvětví a na potřeby žádající smluvní strany ve věci jejího hospodářského rozvoje a obnovy

Předchozí ustanovení tohoto pododstavce jsou vázána na tyto podmínky:

(1) žádný návrh žádající smluvní strany, směřující k použití po uplynutí počátečního období některého takového opatření se změnami či bez nich, nebude podléhati ustanovením tohoto odstavce;

(2) SMLUVNÍ STRANY nedají své svolení k žádnému opatření ve smyslu pododstavců (i), (ii) nebo (iii) výše uvedených, jež by pravděpodobně způsobilo vážnou újmu vývozu suroviny, na níž závisí z větší části hospodářství na území jiné smluvní strany.

(b) žádající smluvní strana použije opatření povoleného ve smyslu pododstavce (a) takovým způsobem, aby při tom zbytečně nepoškodila obchodní a hospodářské zájmy některé jiné smluvní strany.

8. Jestliže zamýšlené opatření nespadá do rámce ustanovení odstavce 7, smluvní strana

(a) může vstoupiti v přímé porady se smluvní stranou nebo stranami, jež by podle jejího úsudku byly citelně postiženy tímto opatřením. Současně smluvní strana uvědomí SMLUVNÍ STRANY o takových poradách, aby jim tak poskytla příležitost k posouzení, zda všechny citelně postižené smluvní strany byly přibrány k těmto poradám. Po dosažení úplné nebo alespoň podstatné dohody smluvní strana hodlající zavésti zmíněné opatření předloží svou žádost SMLUVNÍM STRANÁM, které neprodleně žádost prozkoumají, aby zjistily, zda bylo řádně přihlédnuto k zájmům všech smluvních stran, jichž by se opatření citelně dotklo. Dojdou-li SMLUVNÍ STRANY k přesvědčení, že tomu tak jest, ať došlo k dalším poradám mezi dotčenými smluvními stranami či nikoliv, propustí žádající smluvní stranu ze závazků plynoucích z příslušného ustanovení této Dohody, s výhradou takových omezení, jež mohou SMLUVNÍ STRANY uložiti, nebo

(b) může se buď přímo, nebo v případě, že nemohlo být dosaženo úplné či podstatné dohody ve smyslu pododstavce (a), obrátiti na SMLUVNÍ STRANY. SMLUVNÍ STRANY bez prodlení zašlou sdělení, jež jim bylo předloženo ve smyslu ustanovení odstavce 6, té smluvní straně nebo těm smluvním stranám, jež prohlásily za citelně postižené navrhovaným opatřením. Taková smluvní strana nebo takové smluvní strany oznámí SMLUVNÍM STRANÁM ve lhůtě jimi stanovené, mají-li, se zřetelem na pravděpodobné účinky navrhovaného opatření na hospodářství na svém území, námitky proti tomuto opatření.

(i) Jestliže dotčená smluvní strana nebo dotčené smluvní strany nemají námitek proti navrhovanému opatření, SMLUVNÍ STRANY propustí ihned žádající smluvní stranu ze závazků plynoucích z příslušného ustanovení této Dohody;

(ii) vyskytnou-li se námitky, SMLUVNÍ STRANY neprodleně prozkoumají navrhované opatření, majíce na zřeteli ustanovení této dohody, důvody uváděné žádající smluvní stranou a její potřeby pro hospodářský rozvoj a rekonstrukci, stanovisko smluvní strany nebo smluvních stran, které byly označeny jako citelně dotčené, účinek, který navrhované opatření, ať se změnami či beze změn, bude pravděpodobně míti bezprostředně nebo později na mezinárodní obchod a také pozdější účinek na životní úroveň na území žádající smluvní strany. Jestliže SMLUVNÍ STRANY po prozkoumání dají své schválení k navrhovanému opatření se změnami nebo beze změn, propustí žádající smluvní stranu z jejích závazků, vyplývajících z příslušného ustanovení této Dohody, s výhradou omezení, jež mohou uložiti.

9. Kdyby předpokládané schválení SMLUVNÍCH STRAN k použití opatření uvedeného v odstavci 6 vedlo k zvýšení dovozu kteréhokoli dotčeného výrobku nebo výrobků, jímž může být onen výrobek přímo nahrazen, anebo kdyby bylo nebezpečí, že k onomu zvýšení dojde, a to tak podstatnému, že by ohrozilo zřízení, rozvoj nebo obnovu dotčené výroby nebo zemědělského odvětví a kdyby nemohla býti nalezena žádná zřejmě účinná ochranná opatření, slučitelná s ustanoveními této Dohody. Žádající smluvní strana může, když předtím vyrozuměla SMLUVNÍ STRANY a pokud možno po poradě s nimi učiniti taková jiná opatření, jichž situace vyžaduje, a to do té doby, než SMLUVNÍ STRANY rozhodnou o její žádosti, s podmínkou, že tato opatření nesníží dovoz pod úroveň v posledním representativním období předcházejícím datu, kdy bylo učiněno oznámení podle odstavce 6.

10. SMLUVNÍ STRANY při nejbližší příležitosti, ale zpravidla do patnácti dnů ode dne, kdy došla žádost ve smyslu ustanovení odstavce 7 nebo pododstavců a) nebo b) odstavce 8, oznámí žádající smluvní straně datum, kdy ji uvědomí o tom, zda ji propouštějí nebo nepropouštějí z příslušného závazku. Toto oznámení učiní ve lhůtě co nejkratší nikoli později než do devadesáti dnů po obdržení žádosti, avšak s tím, že naskytnou-li se nepředvídané obtíže před stanoveným datem, lhůta může býti prodloužena po poradě se žádající smluvní stranou. Nedostane-li žádající smluvní strana oznámení do stanoveného data, může použíti navrhovaného opatření, když byla předtím vyrozuměla SMLUVNÍ STRANY.

11. Každá smluvní strana může udržovati v platnosti jakékoli nediskriminační, ochranné opatření týkající se dovozu, jež bylo v účinnosti dne 1. září 1947 a bylo zavedeno za účelem zřízení, rozvoje nebo obnovy určité výroby nebo zemědělského odvětví, avšak které není jinak dovoleno touto Dohodou, s podmínkou, že vyrozumí ostatní smluvní strany nejpozději do 10. října 1947 o takovém opatření a o každém výrobku, v jehož prospěch má býti zachováno, a o povaze a účelu takového opatření.

12. Každá smluvní strana udržující takové opatření předloží do šedesáti dnů poté, kdy se stala smluvní stranou, SMLUVNÍM STRANÁM vyjádření obsahující důvody pro jeho podržení a dobu, po kterou je chce udržeti. V nejkratší době, ale nejpozději dvanáct měsíců ode dne, kdy se taková smluvní strana stala smluvní stranou, prozkoumají SMLUVNÍ STRANY dotčené opatření a rozhodnou o něm tak, jako kdyby bylo bývalo předloženo SMLUVNÍM STRANÁM k schválení podle ustanovení odstavců 1 až 10 i s tímto článkem.

13. Ustanovení odstavců 11 a 12 tohoto článku se nebudou vztahovati na žádné opatření týkající se výrobku, pro který smluvní strana na sebe vzala závazek podle článku II této Dohody.

14. Rozhodnou-li SMLUVNÍ STRANY, že by opatření mělo být změněno nebo zrušeno k určitému datu, budou bráti zřetel na případnou potřebu smluvní strany ohledně lhůty, ve které by změnu nebo zrušení mohla provésti.“

F

Pododstavec (b) a označení „(a)“ v odstavci 5 článku XXVI se ruší.

G

(i) V příloze I, za vysvětlivkami k článku II připojuje se toto:

„K článku III

Každá vnitřní daň nebo jiná vnitřní dávka nebo každý zákon, úprava neb předpis jmenované v odstavci 1, které se vztahují na dovážený výrobek nebo podobný výrobek domácí a jež jsou vybírány nebo ukládány z dováženého výrobku v okamžiku nebo v místě dovozu, budou nicméně považovány za vnitřní daň nebo jinou vnitřní dávku anebo za zákon, úpravu nebo předpisy jmenované v článku II této Dohody.

Odstavec 1

Použití odstavce 1 na vnitřní daně předepsané místními vládami nebo úřady na území smluvní strany podléhá ustanovení posledního odstavce článku XXIV. Slova „vhodná opatření“ v tomto článku nemají být vykládána tak, že by na příklad měly být zrušeny existující domácí zákony opravňující místní vlády k tomu, aby předpisovaly vnitřní daně, které, ač formou nesouhlasí se zněním článku III, ve skutečnosti nejsou v rozporu s jeho duchem, kdyby takové zrušení způsobilo vážné finanční obtíže dotčeným místním vládám nebo úřadům. Pokud se týče zdaňování místními vládami nebo úřady, jež je v rozporu jak se zněním tak s duchem článku III, slova „vhodná opatření“ dovolují smluvní straně, aby rušila toto zdaňování postupně v přechodném období, kdyby náhlé opatření mělo způsobiti vážné administrativní a finanční obtíže.

Odstavec 2

Daň odpovídající podmínkám první věty odstavce 2 bude považována za odporující podmínkám druhé věty pouze tehdy, když zdaněný výrobek soutěží s výrobkem, který s ním přímo soutěží nebo jej může nahraditi a který nebyl podobně zdaněn.

Odstavec 5

Úpravy odpovídající ustanovením první věty odstavce 5 nebudou považovány za odporující ustanovením druhé věty, když všechny výrobky podléhající těmto úpravám jsou vyráběny doma v dostatečném množství. Pro posouzení toho, zda úprava může být považována za odpovídající ustanovením druhé věty, nelze se dovolávati toho, že pro poměr nebo množství určené pro každý z výrobků, jež podléhají oné úpravě, byl zachován přiměřený vztah mezi dovezenými a domácími výrobky.“

(ii) Vysvětlivky k článku VI v příloze I budou zníti takto:

„K článku VI

Odstavec 1

Skrytý dumping, prováděný sdruženými firmami (t. j. prodává-li dovozce za cenu, která je nižší, než jaká odpovídá ceně účtované vývozcem, s nímž je dovozce sdružen, a též nižší, než je cena ve vývozní zemi), je formou cenového dumpingu, u níž dumpingové rozpětí může býti vypočítáno na základě ceny, za kterou je zboží prodáváno dovozcem.

Odstavec 2 a 3

Vysvětlivka 1

Obdobně jako v mnoha jiných případech v celní správě může smluvní strana požadovati přiměřenou zálohu (záruku nebo vklad v hotovosti) na zaplacení protidumpingového nebo vyrovnávacího cla, dříve než dojde k definitivnímu zjištění skutečností, je-li podezření z dumpingu nebo z poskytování podpor.

Vysvětlivka 2

Používání několikerých kursů měny může za jistých okolností býti podporou vývozu, proti které mohou býti zavedena vyrovnávací cla podle odstavce 3, nebo může býti formou dumpingu, prováděného částečným znehodnocením měny některé země, proti němuž mohou býti zavedena opatření podle odstavce 2. Pod „používáním několikerých kursů měny“ se rozumějí opatření učiněná vládami nebo jimi schválená.“

(iii) V příloze I, za vysvětlivkami k článku XVII se připojuje:

„K článku XVIII

Odstavec 3

Doložka o zvýšení sazeb platných pro země požívající nejvyšších výhod, bude při uzavření nové preferenční dohody uplatňována teprve tehdy, až bude připojen k článku I nový odstavec 3 vstupem v účinnost změn obsažených v Protokolu ze dne 14. září 1948, jímž se pozměňuje část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Odstavec 7 (a) (ii) a (iii).

Slovem „zpracování", jehož je užíváno v těchto pododstavcích, se rozumí přeměna suroviny, nebo vedlejšího výrobku získaného při této přeměně, na dohotovené či polodohotovené zboží, avšak nemíní se tím výrobní postup vysoce vyspělé průmyslové techniky."

2. Tento Protokol bude po podpisu při zakončení druhého zasedání SMLUVNÍCH STRAN uložen u generálního tajemníka Spojených národů.

3. Uložení tohoto Protokolu bude ode dne jeho provedení znamenati uložení listiny o přijetí změn stanovených v odstavci 1 tohoto Protokolu každou smluvní stranou, jejíž zástupce podepíše tento Protokol bez výhrady.

4. Listiny o přijetí od těch stran, které nepodepsaly tento Protokol, nebo které je podepsaly s výhradami ohledně přijetí, budou uloženy u generálního tajemníka Spojených národů.

5. Změny uvedené v odstavci 1 tohoto Protokolu vstoupí v účinnost podle ustanovení článku XXX Dohody, po uložení listin o přijetí ve smyslu odstavce 3 a 4 tohoto Protokolu dvěma třetinami vlád, jež jsou v té době smluvními stranami.

6. Generální tajemník Spojených národů uvědomí všechny zúčastněné vlády o každém přijetí změn stanovených v tomto Protokolu a o datu, kdy tyto změny vstoupí v účinnost.

7. Generální tajemník se zmocňuje, aby provedl zaregistrování tohoto Protokolu ve vhodném čase.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ zástupci shora uvedených vlád, náležitě k tomu oprávnění, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Ženevě, v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, při čemž obě znění jsou autentická, dne 14. září roku tisícího devítistého čtyřicátého osmého.

Za soustátí Australské:

J. A. TONKIN

Za království Belgické:

MAX SUETENS

Za Spojené státy brazilské:

JOAO CARLOS MUNIZ

Za Kanadu:

L. D. WILGRESS

Za Ceylon:

OLIVER GOONETILLEKE

Za republiku Čínskou:

WUNSZ KING

Za republiku Kubu:

GUSTAVO GUTIERREZ

Za republiku Československou:

ZDENĚK AUGENTHALER

Za republiku Francouzskou:

ANDRÉ PHILIP

Za Indii:

CHANDULAL CHUNILAL DESAI

Za Libanon:

MOUSSA MOBARAK

Za velkovévodství Lucemburské:

J. WOULBROUN

Za království Nizozemské:

E. DE VRIES

Za Nový Zéland:

L. S. NICOL

Za království Norské:

TORFINN OFTEDAL

Za Pakistan:

S. A. HASNIE

Za Syrii:

HASSAN DJEBBARA

Za Jihoafrickou Unii:

L. C. STEYN

Za spojené království Velké Britanie a Severního Irska:

R. J. SHACKLE

Za Spojené státy americké:

LEROY D. STINEBOWER

Příloha 2

PROTOKOL,

jímž se pozměňuje část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu

Překlad

Vlády soustátí Australského, království Belgického, Spojených států brazilských, Birmy, Kanady, Ceylonu, republiky Čínské, republiky Kuby, republiky Československé, republiky Francouzské, Indie, Libanonu, velkovévodství Lucemburského, království Nizozemského, Nového Zélandu, království Norského, Pakistanu, Jižní Rhodesie, Syrie, Jihoafrické unie, Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska a Spojených států amerických, které jednají ve své vlastnosti smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu (v dalším nazývané Dohodou),

přejíce si provésti změny v Dohodě podle ustanovení článku XXX,

dohodly se takto:

1. Znění článků I, II a XXIX Dohody a některých ustanovení k nim se vztahujících v Přílohách A a I se pozměňuje takto:

A

(i) slova „odstavce 1 a 2 článku III“ v odstavci 1 článku I nahrazují se slovy „v odstavci 2 a 4 článku III“.

(ii) slova „v odstavci 3 tohoto článku“ v odstavci 2 článku I nahrazují se slovy „v odstavci 4 tohoto článku“

(iii) odstavec 3 článku I ponese nadále označení 4 a jako nový odstavec 3 se vsunuje odstavec tohoto znění:

3. Ustanovení odstavce 1 nebude se vztahovati na preference mezi zeměmi, které dříve tvořily část Otomanské říše a byly od ní odděleny dne 24. července 1923, za předpokladu, že tyto preference budou schváleny ve smyslu ustanovení pododstavce 5 a) článku XXV, kterážto ustanovení budou v tomto případě uplatněna s přihlédnutím k odstavci 1 článku XXIX.“

B

Slova „odstavce 1 článku III“ v odstavci 2 (a) článku II nahrazují se slovy „odstavce 2 článku III“.

C

Článek XXIX bude zníti takto:

„Článek XXIX.

Vztah této Dohody k havanské Chartě

1. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávati v celém rozsahu, srovnatelném s pravomocí své výkonné moci, všeobecné zásady kapitol I až VI a kapitoly IX havanské Charty po dobu, dokud ji nepřijmou podle svých ústavních předpisů.

2. Část II této Dohody pozbude platnosti dnem, kdy vstoupí v účinnost havanská Charta.

3. Jestliže do 30. září 1949 havanská Charta nevstoupí v účinnost, smluvní strany se sejdou před 31. prosincem 1949, aby se dohodly, má-li tato Dohoda býti pozměněna, doplněna nebo zachována.

4. Kdyby kdykoliv havanská Charta pozbyla účinnosti, smluvní strany se sejdou co možno nejdříve potom, aby se dohodly, má-li tato Dohoda býti pozměněna, doplněna nebo zachována. Než dojde v této věci k dohodě, část II této Dohody vstoupí znovu v účinnost, s tím, že ustanovení části II, kromě článku XXIII, budou s příslušnými změnami nahrazena zněním v té době v havanské Chartě obsaženým a dále s výhradou, že žádná smluvní strana nebude vázána žádným ustanovením, které ji nevázalo v okamžiku, kdy havanská Charta pozbyla účinnosti.

5. Nepřijme-li některá smluvní strana havanskou Chartu do dne, kdy vstoupí v účinnost, smluvní strany se sejdou, aby se dohodly, zda tato Dohoda, pokud se dotýká vztahů mezi touto smluvní stranou a ostatními smluvními stranami, má býti doplněna nebo pozměněna a v kladném případě, jakým způsobem. Pokud smluvní strany se nedohodnou, ustanovení části II této Dohody budou i nadále platiti mezi touto smluvní stranou a ostatními smluvními stranami přes ustanovení odstavce 2 tohoto článku.

6. Smluvní strany, jež jsou členy Mezinárodní obchodní organisace, nebudou se dovolávati ustanovení této Dohody k tomu účelu, aby znemožnily účinnost kteréhokoliv ustanovení havanské Charty. Uplatnění zásady tohoto odstavce na některou smluvní stranu, jež není členem Mezinárodní obchodní organisace bude předmětem dohody ve smyslu ustanovení odstavce 5 tohoto článku.“

D

Za přílohu A, vztahující se k článku I, se připojuje tento odstavec:

„Dominia Indie a Pakistan nebyla jmenována odděleně v svrchu uvedené listině, ježto neexistovala před 10. dubnem 1947.“

E

(i) Slova „na odstavec 1 a 2 článku III“ ve vysvětlivkách k odstavci 1 článku I v příloze I se nahrazují slovy „na odstavec 2 a 4 článku III“.

(ii) Za vysvětlivku k odstavci 1 článku I v příloze I se připojuje tento nový odstavec:

„Odvolání v předchozím odstavci a v odstavci 1 článku I na odstavec 2 a 4 článku III budou platiti teprve tehdy, až bude pozměněn článek III vstupem v účinnost změn obsažených v Protokolu ze dne 14. září 1948, jímž se pozměňuje část II a článek XXVI Všeobecné dohody o clech a obchodu.“

(iii) Nadpis „Odstavec 3“ ve vysvětlivkách k článku I v příloze I se nahrazuje nadpisem

„Odstavec 4“.

(iv) V příloze I pod nadpis „K článku II“ se vsunuje toto:

„Odstavec 2 (a)

Odvolání v odstavci 2 (a) článku II na odstavec 2 článku III bude platiti teprve tehdy, až bude pozměněn článek III vstupem v účinnost změn obsažených v Protokolu ze dne 14. září 1948, jímž se pozměňuje část II a článek XXVI Všeobecné dohody o clech a obchodu“.

(v) Vysvětlivka k odstavci 4 článku II v příloze I bude zníti:

„Odstavec 4

Jestliže se smluvní strany, které původně ujednaly celní ústupek, výslovně nedohodly jinak, bude se při používání ustanovení tohoto odstavce přihlížeti k ustanovením článku 31 havanské Charty“.

(vi) V příloze I za vysvětlivkou k článku XXVI se vsunuje tato vysvětlivka:

„K článku XXIX.

Odstavec 1

Kapitoly VII a VIII havanské Charty byly vyloučeny z odstavce 1, poněvadž jednají všeobecně o organisaci, činnosti a způsobu jednání Mezinárodní obchodní organisace.“

2. Tento Protokol bude po podpisu při zakončení druhého zasedání SMLUVNÍCH STRAN uložen u generálního tajemníka Spojených národů.

3. Uložení tohoto Protokolu bude ode dne jeho provedení znamenati uložení listiny o přijetí změn stanovených v odstavci 1 tohoto Protokolu každou smluvní stranou, jejíž zástupce podepíše tento Protokol bez výhrady.

4. Listiny o přijetí od těch stran, které nepodepsaly tento Protokol, nebo které jej podepsaly s výhradami ohledně přijetí, budou uloženy u generálního tajemníka Spojených národů.

5. Změny uvedené v odstavci 1 tohoto Protokolu vstoupí v účinnost podle ustanovení článku XXX Dohody po uložení listin o přijetí ve smyslu odstavce 3 a 4 tohoto Protokolu všemi vládami, jež jsou v té době smluvními stranami.

6. Generální tajemník Spojených národů uvědomí všechny zúčastněné vlády o každém přijetí změn stanovených v tomto Protokolu a o datu, kdy tyto změny vstoupí v účinnost.

7. Generální tajemník se zmocňuje, aby provedl zaregistrování tohoto Protokolu ve vhodném čase.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ zástupci shora uvedených vlád, náležitě k tomu oprávnění, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Ženevě, v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, při čemž obě znění jsou autentická, dne 14. září roku tisícího devítistého čtyřicátého osmého.

Za soustátí Australské:

J. A. TONKIN

Za království Belgické:

MAX SUETENS

Za Spojené státy brazilské:

JOAO CARLOS MUNIZ

Za Kanadu:

L. D. WILGRESS

Za Ceylon:

OLIVER GOONETILLEKE

Za republiku Čínskou:

WUNSZ KING

Za republiku Kubu:

GUSTAVO GUTIERREZ

Za republiku Československou:

ZDENĚK AUGENTHALER

Za republiku Francouzskou:

ANDRÉ PHILIP

Za Indii:

CHANDULAL CHUNILAL DESAI

Za Libanon:

MOUSSA MOBARAK

Za velkovévodství Lucemburské:

J. WOULBROUN

Za království Nizozemské:

E. DE VRIES

Za Nový Zéland:

L. S. NICOL

Za království Norské:

TORFINN OFTEDAL

Za Pakistan:

S. A. HASNIE

Za jižní Rhodesii:

R. J. SHACKLE

Za Syrii:

HASSAN DJEBBARA

Za Jihoafrickou Unii:

L. C. STEYN

Za spojené království Velké Britanie a Severního Irska:

R. J. SHACKLE

Za Spojené státy americké:

LEROY D. STINEBOWE

Přesunout nahoru