Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 170/1949 Sb.Vládní nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření

Částka 49/1949
Platnost od 02.07.1949
Účinnost od 17.07.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170.

Vládní nařízení

ze dne 12. června 1949

o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Působnost ve věcech státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření (§ 2) vykonávají podle dalších ustanovení do konce roku 1949 pensijní oddělení zemských finančních ředitelství v Praze a v Brně a jejich pensijní likvidatury, na Slovensku pověřenectvo financí.

§ 2

(1) Orgánům veřejné správy uvedeným v § 1 přísluší, pokud v §§ 3 a 9 není stanoveno jinak, veškerá působnost v individuálních věcech pensijního (provisního) zaopatření

a) státních zaměstnanců,

b) bývalých státních zaměstnanců, kteří se stali nebo stanou zaměstnanci národních podniků, aniž pozbyli nebo pozbudou účasti na pensijním zaopatření,

c) duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných), s výjimkou duchovních, na něž se vztahuje ustanovení § 200 vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva,

d) poživatelů odpočivných (zaopatřovacích) platů uvedených v § 40, odst. 2 a § 46, odst. 4 a 5 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení,

e) jiných osob, kterým se ze státních prostředků vyplácejí odpočivné (zaopatřovací) platy, a

f) pozůstalých po osobách uvedených pod písmeny a) až e).

(2) Orgány uvedené v § 1 vyplácejí také

a) čestné státní platy podle § 6 dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945, č. 57 Sb., o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády,

b) zaopatřovací platy podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 6. května 1948, č. 130 Sb., o národních umělcích,

c) peněžité dávky z úrazového zaopatření zaměstnanců státních podniků (§ 278, odst. 3 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění),

d) dary a platy (pense) z milosti (§ 74, odst. 1, č. 10 ústavy) a spravují věci souvisící s požíváním těchto platů (dávek).

(3) U zaměstnanců ve výslužbě nebo na dovolené s čekatelným, po případě u bývalých zaměstnanců, jejichž osobní úřad zanikl, aniž přešla jeho působnost v osobních věcech zaměstnanců na jiný úřad nebo, jde-li o Slovensko, neshoduje-li se jeho místní příslušnost s místní příslušností orgánu uvedeného v § 1, považuje se místně příslušný orgán uvedený v § 1 za poslední osobní úřad těchto zaměstnanců.

§ 3

(1) Místo orgánů uvedených v § 1 rozhoduje

a) příslušný osobní úřad [u zaměstnanců uvedených v § 2, odst. 1, písm. b) orgán jemu odpovídající] v dohodě s místně příslušným orgánem uvedeným v § 1 za činné služby zaměstnancovy nebo v souvislosti s jeho přeložením do výslužby o věcech volné úvahy; je-li osobním úřadem ústřední úřad, rozhoduje tento úřad v dohodě s ministerstvem financí;

b) příslušný ústřední řad v dohodě s ministerstvem financí o povolení příspěvku na výživu podle § 116 ve spojení s § 98 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a zřízenců (služební pragmatiky), a obdobných předpisů;

c) ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem vnitra

1. o věcech vyhrazených ústředním úřadům dekretem presidenta republiky ze dne 17. srpna 1945, č. 53 Sb., o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům,

2. o povolení požívání odpočivných (zaopatřovacích) platů v cizině, v tomto případě též v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí, a o prominutí ztráty odpočivných (zaopatřovacích) platů v důsledku nepovoleného pobytu v cizině:

d) ministerstvo financí

1. o zvýšení odpočivných (zaopatřovacích) platů pro bezmocnost [§ 3 zákona ze dne 23. února 1949, č. 62 Sb., o minimálních veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance],

2. o prominutí zmeškání lhůty podle § 8, odst. 2 dekretu č. 53/1945 Sb., a § 5, odst. 2 zákona ze dne 18. března 1948, č. 65 Sb., o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody.

(2) O prominutí nebo odpisu přeplatků na platech vyplácených orgány uvedenými v § 1 platí příslušné všeobecné předpisy o prominutí (odpisu) pohledávek státu.

(3) Nedotčena zůstává působnost příslušející

a) disciplinárním (kárným) orgánům podle § 98 služební pragmatiky a obdobných předpisů,

b) ústředním úřadům v dohodě s ministerstvy vnitra a financí podle § 12 zákona ze dne 23. února 1949, č. 63 Sb., o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí.

§ 4

Pokud se na příjemce platů vyplácených orgány uvedenými v § 1 již nevztahují ustanovení § 151 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), ve spojení s § 8, odst. 2 a 3 zákona ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných veřejných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich, platí pro opravu nesprávné výměry nebo výplaty jejich platů obdobně uvedené ustanovení platového zákona.

§ 5

(1) V oboru působnosti uvedené v § 2 je pověřenectvo financí místně příslušné:

a) jde-li o případy zaopatření (§ 2, odst. 1) nastalého přede dnem počátku účinnosti tohoto nařízení nebo o příjemce platů uvedených v § 2, odst. 2, povolených před tímto dnem,

1. pro osoby, které mají v den počátku účinnosti tohoto nařízení bydliště na území Slovenska, po případě nemají-li bydliště, svůj pobyt,

2. pro osoby zdržující se v den počátku účinnosti tohoto nařízení v cizině, kterým jsou jejich platy - jsou-li je oprávněny požívati v cizině - vypláceny úřadem (orgánem) ležícím na území Slovenska, nebo které - zdržují-li se v cizině bez takového oprávnění - měly svoje poslední bydliště (pobyt) v tuzemsku na území Slovenska,

3. pro pozůstalé po osobách uvedených pod č. 1 a 2;

b) v ostatních případech,

1. jde-li o zaopatření uvedené v § 2, odst. 1 a odst. 2, písm. c), pro zaměstnance, jejichž služební působiště (poslední služební působiště) leží na území Slovenska, a pro pozůstalé po nich,

2. jde-li o zaopatřovací platy podle § 3, odst. 2 zákona č. 130/1948 Sb., pro pozůstalé po národních umělcích slovenské národnosti,

3. jde-li o dary a platy (pense) z milosti (§ 74, odst. 1, č. 10 ústavy) udělené se zřetelem k dřívějšímu služebnímu (pracovnímu) poměru, pro osoby, u nichž jsou splněny podmínky uvedené pod č. 1, jde-li o jiné dary a platy (pense) z milosti, pro osoby, které při podání návrhu na udělení takového požitku mají bydliště na území Slovenska, po případě nemají-li bydliště, svůj pobyt.

(2) Pensijní oddělení zemského finančního ředitelství v Brně (jeho pensijní likvidatura) jest místně příslušné pro příjemce odpočivných (zaopatřovacích) platů (§ 2, odst. 1) a platů uvedených v § 2, odst. 2, k jejichž výplatě bylo v den bezprostředně předcházející dni počátku účinnosti tohoto nařízení příslušné toto ředitelství a jeho expositura v Opavě, a pro jejich pozůstalé.

(3) V ostatních případech je v oboru působnosti uvedené v § 2 místně příslušné pensijní oddělení zemského finančního ředitelství v Praze (jeho pensijní likvidatura).

(4) Dnem, který stanoví ministr financí vyhláškou v Úředním listu, přejde působnost pensijního oddělení zemského finančního ředitelství v Brně (jeho pensijní likvidatury), vyplývající z ustanovení odstavce 2, na pensijní oddělení zemského finančního ředitelství v Praze (jeho pensijní likvidaturu).

(5) V jednotlivých odůvodněných případech může ministerstvo financí stanoviti výjimky z ustanovení odstavců 1 až 3.

§ 6

(1) Do oboru služby u orgánů uvedených v § 1 se podle příslušných předpisů převede nebo přidělí potřebný počet zaměstnanců z osobních stavů úřadů a orgánů vykonávajících dosud působnost uvedenou v § 2. Zaměstnanci přidělení zůstávají v osobním stavu, ze kterého byli přiděleni, a jejich osobní úřad se přidělením nemění. Služebně jsou však i tito zaměstnanci podřízeni přednostovi příslušného orgánu uvedeného v § 1.

(2) Věcných prostředků (zařízení) sloužících dosud u jiných úřadů a orgánů nežli orgánů uvedených v § 1 k obstarávání působnosti uvedené v § 2 se použije k potřebnému vybavení orgánů uvedených v § 1, nestanoví-li ministerstvo financí v dohodě s příslušným ústředním úřadem jinak.

§ 7

Pensijní fond československých státních drah a Provisní fond poštovních zaměstnanců se zrušují. Nároky zaměstnanců a jejich pozůstalých vyplývající vůči státu z předpisů o těchto fondech, včetně jejich stanov, zůstávají nedotčeny.

§ 8

(1) Věci, které v den počátku účinnosti tohoto nařízení nebudou vyřízeny dosud příslušnými úřady (orgány), budou vyřízeny orgánem příslušným podle tohoto zákona.

(2) O opravných prostředcích do rozhodnutí úřadů (orgánů) dosud příslušných ve věcech uvedených v § 2, která byla vydána před účinností tohoto nařízení, rozhodne úřad dosud příslušný; není-li jej, ministerstvo financí, jde-li o odvolání, a orgán místně příslušný podle § 5, jde-li o námitky.

§ 9

Toto nařízení se nevztahuje na pensijní zaopatření vojenských osob a jejich pozůstalých podle zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích a na dary a platy (pense) z milosti těchto osob.

§ 10

Opatření, která učinil v době od 1. ledna 1949 do dne počátku účinnosti tohoto nařízení místo zaniklého osobního úřadu některý jiný orgán a k nimž by podle § 2, odst. 3 byl příslušný orgán uvedený v § 1, se považují za opatření učiněná tímto orgánem.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru