Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 168/1949 Sb.Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945

Částka 49/1949
Platnost od 02.07.1949
Účinnost od 02.07.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

168.

Zákon

ze dne 16. června 1949

o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část prvá.

Úprava vnitřního státního dluhu z doby do 31. prosince 1945.

Oddíl I.

Vydání konversních půjček.

§ 1.

(1) Za účelem konverse vnitřního státního dluhu československého z doby do 31. prosince 1945, čítajíc v to i tak zvaný dluh protektorátní a slovenský a jiné státem později převzaté dluhy z této doby, vyjímajíc však krátkodobé dluhy uvedené v §§ 15 až 16 a dluhy úročené níže než 3 %, (§§ 5 až 11, dále jen "staré dluhopisy") a ve výši potřebné k této konversi budou vydány tyto konversní půjčky:

a) sjednocená státní půjčka ve 4 emisích (§§ 2 a 3),

b) 3 % státní půjčka umořitelná v letech 1960 až 1989 (§ 4).

(2) Konversní půjčky uvedené v odstavci 1 budou, po případě mohou býti vydány také za účelem výkupu některých zahraničních půjček, které jsou ve vlastnictví devisových tuzemců (§§ 17 až 19), jakož i za účelem vypořádání některých jiných dluhů (§ 20), a to až do výše potřebné k tomuto výkupu nebo vypořádání.

(3) Sjednocená státní půjčka může býti vydávána také ke konversi dluhů státem převzatých za účinnosti tohoto zákona, jakož i k provedení úvěrových zmocnění daných jinými zákony ve všech případech, ve kterých mají býti vydanými dluhopisy vyrovnány dluhy z doby do 31. prosince 1945. Stanoví-li prováděné úvěrové zmocnění, že vydané dluhopisy mají zníti na jméno, mají býti převoditelné jen za určitých podmínek nebo vázané jinakým způsobem, nahrazuje se tato vázanost povinnou úschovou sjednocené státní půjčky podle § 3.

§ 2.

(1) Sjednocená státní půjčka bude vydána ve dvou emisích zúročitelných 3 1/2 % a ve dvou emisích zúročitelných 3 %, a to v dluhopisech na doručitele po 1 000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 a 1 000 000 Kčs.

(2) Úroky ze sjednocené státní půjčky se budou vypláceti jednou ročně pozadu, a to u

a) 3 1/2 % sjednocené státní půjčky emise A dne 16. února, po prvé dne 16. února 1950,

b) 3 1/2 % sjednocené státní půjčky emise B dne 16. listopadu, po prvé dne 16. listopadu 1950,

c) 3 % sjednocené státní půjčky emise A dne 16. března, po prvé dne 16. března 1950,

d) 3 % sjednocené státní půjčky emise B dne 16. srpna, po prvé dne 16. srpna 1950.

(3) Sjednocená státní půjčka bude umořována, pokud stačí prostředky k tomu účelu určené, volným nákupem. Ministr financí může neumořenou část kterékoliv emise sjednocené státní půjčky kdykoliv splatiti zcela nebo částečně po tříměsíční výpovědi; při splacení částečném určí se vypovězené dluhopisy slosováním.

§ 3.

(1) Pokud ministerstvo financí nestanoví vyhláškou v Úředním listě jinak, uloží se dluhopisy sjednocené státní půjčky na vlastníkovo jméno do povinné úschovy u Poštovní spořitelny, národního podniku (dále jen "Poštovní spořitelna"), jakožto povinného depositního ústředí pro tyto emise, a to buď přímo nebo prostřednictvím některého peněžního ústavu.

(2) Po dobu trvání povinné úschovy smí býti s dluhopisy sjednocené státní půjčky nakládáno jen v mezích, které stanoví ministerstvo financí směrnicemi vyhlášenými v Úředním listě. Převody mezi živými jsou zpravidla přípustné jen po uvolnění, které bude podle těchto směrnic povolovat Poštovní spořitelna.

(3) Uvolněné dluhopisy sjednocené státní půjčky, pokud nedojde zároveň s uvolněním k jejich umoření volným nákupem z prostředků k tomu účelu určených, se vymění za dluhopisy 3 % státní půjčky umořitelné v letech 1960 až 1989, po případě jiné státní půjčky, kterou určí ministerstvo financí. Ministerstvo financí stanoví též výměnný kurs.

(4) Povinná úschova dluhopisů sjednocené státní půjčky nahrazuje ve všech směrech vázanost, které podléhaly staré dluhopisy podle dekretu presidenta republiky ze dne 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů.

§ 4.

(1) 3 % státní půjčka umořitelná v letech 1960 až 1989 bude vydána v dluhopisech na doručitele po 1 000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 a 1 000 000 Kčs.

(2) Úroky ze 3 % státní půjčky umořitelné v letech 1960 až 1989 se budou vypláceti jednou ročně pozadu vždy dne 16. května, po prvé dne 16. května 1950.

(3) 3 % státní půjčka umořitelná v letech 1960 až 1989 bude umořena podle umořovacího plánu, vypracovaného na základě přibližně stejných ročních anuit, a to podle volby finanční správy buď volným nákupem, nikoli však nad jmenovitou hodnotu, nebo slosováním. Slosování, pokud k němu dojde, bude se konati vždy v březnu; slosovaný kapitál bude vyplacen vždy dne 16. května.

Oddíl II.

Konverse na sjednocenou státní půjčku.

§ 5.

Na 3 1/2 % sjednocenou státní půjčku emise A budou konvertovány

a) 4 1/2 % unifikační půjčka emise A s kupony 15. února a 15. srpna,

b) 4 1/2 % půjčka obrany státu s kupony 15. dubna a 15. října,

c) neemisní dluhy státu a státních fondů z doby před okupací,

d) 4 1/2 % půjčka na jméno umořitelná do roku 1987 (regresní) s úroky ke dni 15. února a 15. srpna,

e) 4 1/2 % a 3 1/2 % půjčka hospodářské obrody Slovenska z roku 1939 s kupony 15. dubna a 15. října,

f) 4 1/2 % státní konversní půjčka s kupony 16. února a 16. srpna (slovenská),

g) 5 % moravská zemská půjčka z roku 1917 s kupony 1. ledna a 1. července,

h) 6 % půjčka města Bratislavy z roku 1920 s kupony 1. února a 1. srpna.

§ 6.

Na 3 1/2 % sjednocenou státní půjčku emise B budou konvertovány

a) 4 1/2 % unifikační půjčka emise B s kupony 15. května a 15. listopadu,

b) 3 3/4 % unifikační půjčka s kupony 15. dubna a 15. října,

c) 3 1/2 % pokladniční poukázky ze dne 16. ledna 1943 splatné 16. července 1962 (§ 13 vládního nařízení ze dne 5. října 1942, č. 348 Sb., o převzetí a konečné úpravě bývalého vnitřního státního dluhu československého) s kupony 16. ledna a 16. července,

d) 4 1/2 % umořitelné dluhopisy (stavební regres na Slovensku) s úroky ke dni 1. června a 1. prosince,

e) 3 1/2 % státní pokladniční poukázky ze dne 1. října 1941 splatné 1. října 1946 s kupony 1. dubna a 1. října (slovenské),

f) neemisní dluhy slovenské, které ministerstvo financí určí ve vyhlášce v Úředním listě,

g) 4 % konversní půjčka hlavního města Prahy z roku 1942 s kupony 1. května a 1. listopadu,

h) komunální dlužní úpisy různých emisí (včetně bankovních dlužních úpisů bývalé Ústřední banky československých spořitelen), které se nyní úrokují 3 1/2 %.

§ 7.

Na 3 % sjednocenou státní půjčku emise A budou konvertovány

a) 3 % unifikační půjčka umořitelná s kupony 15. března a 15. září,

b) 3 % půjčka obrany státu s kupony 15. dubna a 15. října,

c) 3 1/2 % pokladniční poukázky ze dne 16. března 1941 splatné 16. března 1956 s kupony 16. března a 16. září,

d) 3 3/4 % unifikační půjčka vydaná v době nesvobody s kupony 15. dubna a 15. října,

e) 3 3/4 % půjčka z roku 1941 a 1942 umořitelná v letech 1943 až 1991 s kupony 16. ledna a 16. července,

f) 3 1/2 % pokladniční poukázky ze dne 16. července 1942 splatné 16. července 1962 s kupony 16. ledna a 16. července,

g) 3 1/2 % pokladniční poukázky z roku 1945 splatné dne 16. července 1966 s kupony 16. ledna a 16. července,

h) 3 % státní konversní půjčka s kupony 16. února a 16. srpna (slovenská),

ch) 4 1/2 % státní investiční půjčka s kupony 16. května a 16. listopadu (slovenská),

i) 4 1/2 % třetí státní půjčka s kupony 16. března a 16. září (slovenská),

j) 4 1/2 % čtvrtá státní půjčka s kupony 2. května a 2. listopadu (slovenská),

k) 3 % pokladniční poukázky ze dne 16. srpna 1945 splatné 16. srpna 1967 s kuponem 16. srpna,

l) 3 % státní pokladniční poukázky (slovenské) z roku 1945 s kupony 1. června a 1. prosince,

m) dluhopisy bývalého Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů s kupony 2. ledna a 1. července,

n) dluhopisy bývalého Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé, jakož i závazky bývalého Pomocného fondu peněžních ústavů, na něž dosud nebyly vydány dluhopisy.

§ 8.

Na 3 % sjednocenou státní půjčku emise B budou konvertovány

a) 3 % unifikační renta s kupony 15. června a 15. prosince,

b) 3 1/2 % pokladniční poukázky ze dne 16. března a 16. září 1943 splatné dne 16. března 1963 s kupony 16. března a 16. září,

c) 3 1/2 % půjčka t. zv. likviditní vydaná v letech 1943 až 1945 a slosovatelná v letech 1953 až 1977 s úroky ke dni 16. června a 16. prosince,

d) 3 1/2 % pokladniční poukázky ze dne 16. června, 6. listopadu a 16. prosince 1944 splatné 16. června 1964 s kupony 16. června a 16. prosince,

e) 3 1/2 % t. zv. exportní pokladniční poukázky ze dne 1. dubna 1941 splatné 1. dubna 1951 s kupony 1. dubna a 1. října (slovenské),

f) 3 % státní pokladniční poukázky ze dne 1. února 1944 splatné 16. ledna 1949 s kupony 16. ledna a 16. července (slovenské),

g) 3 % státní pokladniční poukázky ze dne 11. ledna 1945 splatné 16. prosince 1949 s kupony 16. června a 16. prosince (slovenské),

h) 3 % státní pokladniční poukázky ze dne 5. prosince 1942 splatné 16. prosince 1944 s kupony 16. června a 16. prosince (slovenské),

ch) neemisní dluhy slovenské, které ministerstvo financí určí ve vyhlášce v Úředním listě,

i) 4 % půjčka hlavního města Prahy z r. 1919 s kupony 1. dubna a 1. října,

j) 4 % půjčka zemského hlavního města Brna z roku 1942 s kupony 1. března a 1. září,

k) 4 % půjčka města Bratislavy z roku 1910 s kupony 1. června a 1. prosince,

l) 4 % vnitřní investiční půjčka města Třeště (tři emise) s kupony 1. ledna a 1. července, po případě 1. února a 1. srpna,

m) komunální dlužní úpisy různých emisí (včetně bankovních dlužních úpisů bývalé Ústřední banky československých spořitelen), které se nyní úrokují 3 %.

Oddíl III.

Konverse na 3 % státní půjčku umořitelnou v letech 1960 až 1989.

§ 9.

(1) Vlastníci starých dluhopisů, kteří jich nabyli koupí po 1. lednu 1946 se souhlasem ministerstva financí podle § 19, odst. 2 dekretu č. 95/1945 Sb., mají nárok na to, aby jim byly při konversi místo dluhopisů sjednocené státní půjčky vydány dluhopisy (volné) 3 % státní půjčky umořitelné v letech 1960 až 1989.

(2) Nárok podle odstavce 1 nutno uplatniti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vyhlášení tohoto zákona u úschovny, u které jsou staré dluhopisy uloženy nebo vedeny na účtě. Nabyl-li vlastník starých dluhopisů za cenu, která byla nižší než jmenovitá hodnota, jest povinen doplatiti rozdíl mezi jmenovitou hodnotou 3 % státní půjčky umořitelné v letech 1960 až 1989 a nabývací cenou. Rozdílu se použije ke snížení státního dluhu.

§ 10.

3 % státní půjčka umořitelná v letech 1960 až 1989 může býti místo sjednocené státní půjčky vydávána také za staré dluhopisy, na které se vztahují ustanovení § 14, odst. 2 a 3 dekretu č. 95/1945 Sb. Podrobnosti stanoví ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě, při čemž může zejména stanoviti, že se dluhopisy 3 % státní umořitelné půjčky takto vydané označí zvláštním znamením odlišujícím je od ostatních dluhopisů této půjčky.

§ 11.

(1) Za dluhopisy, které pro nesplnění přihlašovací povinnosti propadly ve prospěch státu podle § 18, odst. 1 dekretu č. 95/1945 Sb., nebyly však odvedeny na účet propadlých cenných papírů, vydají se Likvidačnímu fondu měnovému při konversi místo dluhopisů sjednocené státní půjčky dluhopisy 3 % státní půjčky umořitelné v letech 1960 až 1989, a to po odečtení náhrad přiznaných bývalým vlastníkům a uznaných nároků třetích osob podle § 18, odst. 2 a 3 dekretu č. 95/1945 Sb.

(2) Až do doby, než se zjistí s konečnou platností výše nepřihlášených dluhopisů a výše náhrad přiznaných bývalým vlastníkům a uznaných nároků třetích osob, může býti Likvidačnímu fondu měnovému poskytnuta přiměřená záloha.

Oddíl IV.

Společná ustanovení o konversi.

§ 12.

Konversi podle předcházejících ustanovení provedou z moci úřední podle pokynů ministerstva financí:

a) pokud jde o dluhopisy přihlášené a uložené do úschovy podle dekretu č. 95/1945 Sb.:

ředitelství státního dluhu v Praze (státní pokladna pro Slovensko v Bratislavě) spolu s Poštovní spořitelnou a s ostatními úschovnami (§ 13 a § 14, odst. 1 dekretu č. 95/1945 Sb.), po případě spolu s místně příslušným zastupitelským úřadem v cizině nebo ústavem jím určeným (§ 14, odst. 2 a 3 dekretu č. 95/1945 Sb.);

b) pokud jde o dluhopisy vinkulované nebo na jméno znějící (§ 12, odst. 3 dekretu č. 95/1945 Sb.) nebo pokud jde o dluhy neemisní:

ředitelství státního dluhu v Praze, na Slovensku pověřenectvo financí;

c) pokud jde o dluhopisy nepřihlášené a propadlé (§ 18, odst. 1 dekretu č. 95/1945 Sb.), nehledíc k tomu, zda jsou u úschoven (§ 16, odst. 5 dekretu č. 95/1945 Sb.) nebo zda místo jejich uložení jest neznámo:

ředitelství státního dluhu v Praze (státní pokladna pro Slovensko v Bratislavě).

§ 13.

(1) Konverse se provede ke dni, od kterého počínají běžeti úroky ze sjednocené státní půjčky (ke dni 16. února nebo 16. listopadu nebo 16. března nebo 16. srpna 1949), po případě úroky z 3 % státní půjčky umořitelné (ke dni 16. května 1949), a to podle toho, který druh státní půjčky se při konversi vydá.

(2) Do dne, ke kterému se provede konverse, vyúčtují a vyplatí se hotově, vyjímajíc konversi podle § 11, dosud nevyplacené úroky ze starých dluhopisů, a to nejvýše sazbou 3 1/2 %. Přitom se období 14 až 16 dnů počítá vždy za půl měsíce.

(3) Dnem, ke kterému se provede konverse, se končí úrokování starých dluhopisů. Jejich vlastníci nemohou z nich uplatňovati jiných nároků než nárok na konversi za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 14.

(1) Konverse starých dluhopisů na dluhopisy sjednocené státní půjčky, po případě 3 % státní půjčky umořitelné v letech 1960 až 1989, se provede v poměru 100 : 100 jmenovité hodnoty.

(2) Přejímací hodnota starých dluhopisů se zaokrouhlí vždy dolů na částku dělitelnou tisícem. Zbytky se vyplatí hotově v kursu, který stanoví ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě. Obdobně se hotově vyplatí zlomkové dluhopisy 3 % a 4 1/2 % státní konversní půjčky (slovenské), jakož i dluhopisy nižší jmenovité hodnoty než 1 000 Kčs, pokud je nelze sloučiti na tuto výši.

(3) Pokud prostředky na výplaty v hotovosti podle odstavce 2 nejsou zajištěny státním rozpočtem, může je ministr financí opatřiti úvěrovými operacemi.

Oddíl V.

Úprava státních krátkodobých dluhů.

§ 15.

(1) Tříměsíční státní pokladniční bony a tříměsíční státní pokladniční poukázky se při první splatnosti, následující po dni vyhlášení tohoto zákona, vymění za státní pokladniční bony, po případě státní pokladniční poukázky, téhož druhu, splatné o tři měsíce později a opatřené třemi prolongačními kupony.

(2) Odstřižením prolongačního kuponu, na jehož předložení bude vyplacen tříměsíční úrok, odloží se splatnost státního pokladničního bonu, po případě státní pokladniční poukázky o další tři měsíce. Vlastník může však při každé splatnosti požadovati také vyplacení jistiny.

(3) Ministerstvo financí může úrokovou sazbu a doby splatnosti státních pokladničních bonů a státních pokladničních poukázek vydaných podle ustanovení odstavce 1 upraviti při kterékoliv jejich příští splatnosti jinak než dosud.

§ 16.

(1) Přechodná zápůjčka státu u Poštovní spořitelny v Praze uzavřená 28. prosince 1945 ve výši 1 200 000 000 Kčs, dluh státu v běžném účtě u jejího oblastního ústavu v Bratislavě ve výši 120 000 000 Kčs a státní pokladniční směnky (slovenské) ve výši 685 500 000 Kčs se splatí tříměsíčními státními pokladničními poukázkami, které ministr financí k tomu účelu nově vydá.

(2) O tříměsíčních státních pokladničních poukázkách vydaných podle odstavce 1 platí obdobně ustanovení § 15 o státních pokladničních poukázkách tam uvedených.

Část druhá.

Výkup některých zahraničních půjček, které jsou ve vlastnictví devisových tuzemců.

§ 17.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby nuceně vykoupil za dluhopisy sjednocené státní půjčky dluhopisy

4 % rakouské zlaté renty,

4 1/2 % rakouské státní pokladniční poukázky z r. 1914,

3 % prioritní dluhopisy Privilegované rakousko-uherské společnosti státních drah, staré i doplňovací sítě, a

4 % prioritní dluhopisy Privilegované rakousko-uherské společnosti státních drah z roku 1900,

jejichž dluhová služba je soustředěna u Společné pokladny v Paříži (Caisse commune des porteurs des dettes publiques autrichienne et hongroise émises avant la guerre), pokud jsou ve vlastnictví devisových tuzemců ve smyslu § 2 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství.

(2) Použije-li ministr financí zmocnění podle odstavce 1, jsou vlastníci dluhopisů tam uvedených povinni dáti si je vykoupiti. Úschovny (§ 13 dekretu č. 95/1945 Sb.), u nichž jsou dluhopisy uloženy, odvedou je na výzvu ministerstva financí ve stanovené lhůtě Poštovní spořitelně, která uhradí výkupní cenu v dluhopisech sjednocené státní půjčky.

(3) Devisoví tuzemci, kteří mají své dluhopisy uloženy v cizině a nepřevezou je do tuzemska, jsou povinni v téže lhůtě složiti je k výkupu u zahraničního dopisovatele Národní banky Československé pro Poštovní spořitelnu.

(4) Výkupní cenu dluhopisů uvedených v odstavci 1 stanoví ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě.

§ 18.

(1) Devisoví tuzemci (§ 17, odst. 1), kteří jsou vlastníky 6 % zahraničních dluhopisů Škodových závodů z r. 1930 (dále jen "6 % dluhopisy"), jsou povinni dáti si je vykoupiti Poštovní spořitelnou a dbáti při tom pokynů, které k provedení výkupu vydá ministerstvo financí. Úschovny (§ 13 dekretu č. 95/1945 Sb.), u nichž jsou tyto dluhopisy uloženy, odvedou je ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení tohoto zákona Poštovní spořitelně, jež uhradí výkupní cenu podle ustanovení § 19. Ustanovení § 17, odst. 3 platí při tom obdobně.

(2) Úroky ze 6 % dluhopisů, které jsou ve vlastnictví devisových tuzemců, dospělé v letech 1946 až 1948, se vyplácejí v československé měně sazbou 3 1/2 % ze jmenovité hodnoty přepočtené při úředním kursu libry sterlingů. Pokud Škodovy závody vyplatily z takových dluhopisů na úroky za uvedená léta zálohy ve výši odpovídající ustanovení věty první, jsou tím úroky plně uhrazeny.

§ 19.

(1) Za 6 % dluhopisy složené k výkupu podle § 18, odst. 1 vydá Poštovní spořitelna:

a) za každých 50 £ jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů anglické tranše s kuponem 1. června 1949 Kčs 7 000 jmenovité hodnoty 31/2 % sjednocené státní půjčky emise A s úrokem k 16. únoru 1950;

b) za každých 10 £ (nebo 1.242,137 zlatých franků z roku 1928) jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů francouzské tranše s kuponem 1. června 1949 Kčs 1 511 jmenovité hodnoty 31/2 % sjednocené státní půjčky emise A s úrokem k 16. únoru 1950.

(2) 6 % dluhopisy francouzské tranše patřící témuž majiteli se pro výkup podle tohoto zákona sečtou. Zbytky nedosahující 1000 Kčs se vyplatí hotově.

(3) Zároveň s plněními uvedenými v odstavcích 1 a 2 se vyplatí v hotovosti 31/2 % úrok za dobu od 1. prosince 1948 do 15. února 1949, a to:

a) Kčs 51,- na každých 50 £ jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů anglické tranše,

b) Kčs 11,- na každých 10 £ jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů francouzské tranše.

(4) Za každý chybějící kupon 6 % dluhopisů se splatností 1. června 1949 nebo se splatností pozdější je vlastník povinen doplatiti:

a) Kčs 210,- za každou £ 1,10, - výplatní hodnoty kuponů anglické tranše,

b) Kčs 86,- za každou £ 0,6, - výplatní hodnoty kuponů francouzské tranše.

Část třetí.

Vypořádání některých jiných dluhů.

§ 20.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby za podmínek, které stanoví v dohodě s ministrem dopravy a vyhlásí v Úředním listě, vyměnil za dluhopisy 3 % sjednocené státní půjčky, po případě za dluhopisy 3 % státní půjčky umořitelné v letech 1960 až 1989, v obou případech s běžným kuponem:

a) 4(3) % prioritní dluhopisy z r. 1891 a 3(2.25) % prioritní dluhopisy z r. 1893 Duchcovsko-Podmokelské dráhy se všemi dosud nevyplacenými kupony, čímž bude zcela vypořádána výkupní renta za tuto dráhu;

b) akcie Pražsko-Duchcovské dráhy se všemi dosud nevyplacenými kupony, čímž bude zcela vypořádána výkupní renta za tuto dráhu;

c) 4(3) % a 41/2(33/8) % železniční dlužní úpisy, vydané peněžními ústavy na podkladě dlouhodobých zápůjček železničních; Investiční banka, národní podnik, jakožto právní nástupce těchto peněžních ústavů, vyúčtuje tyto zápůjčky ke dni výměny, do kterého budou také nahrazeny úroky železničních dlužních úpisů, odepíše je až do úhrnné jmenovité částky obíhajících železničních dlužních úpisů s narostlými úroky a za zbytek takto neodepsaný obdrží od státu úhradu v dluhopisech 3 % sjednocené státní půjčky jmenovitou hodnotou;

d) 4(3) % prioritní dluhopisy Košicko-Bohumínské dráhy se všemi dosud nevyplacenými kupony, pokud nebyly již dříve vykoupeny a pokud byly řádně přihlášeny podle dekretu č. 95/1945 Sb., jakož i k majetkovým dávkám.

(2) Použije-li ministr financí zmocnění podle odstavce 1, provede se výměna dluhopisů (akcií) tam uvedených v poměru 100 za 100 jmenovité hodnoty, vyjímajíc 3(2.25) % prioritní dluhopisy Duchcovsko-Podmokelské dráhy z r. 1893, které budou vyměněny v poměru 100 Kčs jmenovité hodnoty prioritních dluhopisů za 75 Kčs jmenovité hodnoty státní půjčky. Vlastníci vyměňovaných dluhopisů (akcií) nemohou z nich uplatňovati jiných nároků než nárok na výměnu za stanovených podmínek. Zálohami, které byly vyplaceny podle § 20 dekretu č. 95/1945 Sb. na úroky ze železničních dlužních úpisů uvedených v odstavci 1, písm. c), dospělé po 31. prosinci 1945, se považují úroky za příslušnou dobu za vyrovnány; částku, o kterou bylo takto vyplaceno na úrocích méně než by jinak vyplaceno býti mělo, odvede Investiční banka, národní podnik, jako právní nástupce vydatelů těchto železničních úpisů, do státní pokladny.

(3) Ministr financí se zmocňuje, aby za podmínek, které stanoví v dohodě s ministrem dopravy a vyhlásí v Úředním listě, vypořádal vydáním dluhopisů sjednocené státní půjčky, po případě dluhopisů 3 % státní půjčky umořitelné v letech 1960 až 1989, i jiné železniční výkupní renty a dluhy než uvedené v odstavci 1, jež stát nebo Československé dráhy, národní podnik, převzaly při zestátnění drah.

(4) Použije-li ministr financí zmocnění podle odstavce 1 nebo 3, provede se výměna neb vypořádání tam uvedené na účet Československých drah, národního podniku v Praze, který bude, dokud nedojde k jinaké úpravě, nahrazovati správě státního dluhu náklady na úrok, úmor a správu dluhopisů použitých k výměně nebo vypořádání.

(5) Dnem, ke kterému se provede výměna podle odstavce 1, písm. b), zaniká akciová společnost "Pražsko-Duchcovská dráha" bez likvidace a její práva a závazky přecházejí na stát. Na návrh ministerstva dopravy provede příslušný soud výmaz v obchodním rejstříku, odvolaje se na tento zákon.

Část čtvrtá.

Úprava pevně zúročitelných cenných papírů vydaných peněžními ústavy do 31. prosince 1945.

§ 21.

(1) Pevně zúročitelné cenné papíry, vydané peněžními ústavy do 31. prosince 1945 a podléhající přihlašovací povinnosti podle dekretu č. 95/1945 Sb. (dále jen "staré emise"), se zásadně nahradí novými cennými papíry (dále jen "náhradní emise"). Výjimky z této zásady stanoví ministerstvo financí.

(2) Ministerstvo financí stanoví po slyšení dlužníka vyhláškou v Úředním listě veškeré podmínky náhradních emisí, zejména jejich název, úrokovou sazbu, umořovací plán, po případě dobu oběhu a lhůty, v nichž má býti oběh snižován, případné zvláštní krytí podle příslušných předpisů, a pokud jde o náhradní emise za zástavní listy, znějící na říšské marky, které vydal v době nesvobody ústav "Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland" (nyní Zemská banka a žirové ústředí v likvidaci) v Liberci, také výměnný poměr a dobu, od kdy se z těchto zástavních listů nahradí úrok.

(3) Vyhláškou v Úředním listě může ministerstvo financí po slyšení dlužníka (dlužníků) také stanoviti, že stará emise se nahradí dluhopisy sjednocené státní půjčky, jejichž vlastníkem jest dlužník ze staré emise, nebo že jednotlivé staré emise, vydané týmž dlužníkem, nebo i jednotlivé staré emise, vydané různými dlužníky, se nahradí jednotnou náhradní emisí, a to i když podmínky starých emisí jsou rozdílné nebo mají-li staré emise různé zvláštní krytí.

(4) Na dluhopisy náhradních emisí Investiční banky, národního podniku, se vztahuje ustanovení § 9, odst. 1 zákona ze dne 20. července 1948, č. 183 Sb., o Investiční bance.

§ 22.

(1) Dluhopisy náhradních emisí znějí na doručitele. Úroky z nich se vyplácejí jednou ročně pozadu. Umořují se volným nákupem za kursy stanovené ministerstvem financí, podpůrně též slosováním.

(2) Prostředky potřebné k úmoru dluhopisů náhradních emisí jmenovitou hodnotou jsou dlužníci z těchto emisí povinni chovati pohotově pod dozorem ministerstva financí, které upraví podrobněji hospodaření těmito prostředky. Zejména může ministerstvo financí stanoviti, že prostředky potřebné k úmoru dluhopisů různých náhradních emisí mají býti soustředěny nebo že má býti těchto prostředků použito přechodně jinak než k úmoru dluhopisů náhradní emise, pro kterou jsou určeny. Případná úroková újma, vzešlá dlužníku z náhradní emise odložením nebo neprovedením úmoru, se mu nahradí z úspor, kterých se dosáhne volným nákupem dluhopisů náhradních emisí pod jmenovitou hodnotou; zbytek těchto úspor se odvede do státní pokladny a použije se ho ke snížení státního dluhu.

§ 23.

(1) Pokud ministerstvo financí nestanoví vyhláškou v Úředním listě jinak, uloží se dluhopisy náhradních emisí na vlastníkovo jméno do povinné úschovy u peněžního ústavu, který bude určen za povinné depositní ústředí pro tyto náhradní emise, a to buď přímo nebo prostřednictvím některého jiného peněžního ústavu.

(2) Po dobu trvání povinné úschovy smí býti s dluhopisy náhradních emisí nakládáno jen v mezích, které stanoví ministerstvo financí směrnicemi vyhlášenými v Úředním listě. Převody mezi živými jsou zpravidla přípustné jen po uvolnění, které bude povolovat podle těchto směrnic peněžní ústav, určený za povinné depositní ústředí pro tyto emise.

(3) Uvolněné dluhopisy náhradních emisí se umoří volným nákupem z prostředků uvedených v § 22, odst. 2.

(4) Povinná úschova dluhopisů náhradních emisí nahrazuje ve všech směrech vázanost, které podléhaly staré dluhopisy podle dekretu č. 95/1945 Sb.

§ 24.

(1) Za podmínek, za kterých se za staré dluhopisy státní vydají podle ustanovení §§ 9 až 11 místo dluhopisů sjednocené státní půjčky dluhopisy 3 % státní půjčky umořitelné v letech 1960 až 1989, budou, po případě mohou býti za dluhopisy starých emisí nestátních vydány podle obdoby těchto ustanovení místo dluhopisů náhradních emisí podléhajících povinné úschově volné náhradní dluhopisy.

(2) Volné náhradní dluhopisy vydané podle odstavce 1 smějí býti zúročeny sazbou nejvýše 3 %. Ustanovení o náhradních emisích se na ně nevztahují.

(3) Nabyl-li vlastník starých dluhopisů, za které se mu mají vydati místo dluhopisů náhradních emisí podléhajících povinné úschově volné náhradní dluhopisy, za cenu, která jest nižší než jmenovitá hodnota, jest povinen doplatiti rozdíl mezi jmenovitou hodnotou volných náhradních dluhopisů a nabývací cenou. Rozdíl plyne do státní pokladny a použije se ho ke snížení státního dluhu.

§ 25.

(1) Výměnu starých emisí za náhradní emise provede z moci úřední podle pokynů ministerstva financí Poštovní spořitelna za součinnosti dlužníků ze starých emisí podle obdoby §§ 13 a 14. Vlastníci dluhopisů starých emisí nemohou z nich uplatňovati jiných nároků než nárok na výměnu za podmínek stanovených vyhláškou ministerstva financí v Úředním listě.

(2) Zálohami, které byly vyplaceny na úroky z dluhopisů starých emisí dospělé v době po 31. prosinci 1945 podle § 20, odst. 1, písm. b) dekretu č. 95/1945 Sb., se považují úroky za příslušnou dobu za vyrovnány. Částku, o kterou bylo takto na úrocích z dluhopisů starých emisí vyplaceno méně, než by jinak vyplaceno býti mělo, odvedou dlužníci ze starých emisí do státní pokladny.


Část pátá.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 26.

(1) O cenných papírech, které podléhaly povinnosti přihlašovací podle oddílu III dekretu č. 95/1945 Sb., lze zahájiti umořovací řízení podle zákona ze dne 11. prosince 1934, č. 250 Sb., o umořování listin, jen, dá-li k tomu souhlas ministerstvo financí. Byl-li vyzývací edikt již uveřejněn, vydá se umořovací usnesení jen, prokáže-li navrhovatel splnění uvedené přihlašovací povinnosti. Soud jej k tomu vybídne zároveň s výzvou podle § 15 zákona č. 250/1934 Sb. Souhlas ministerstva financí k pokračování v řízení nahrazuje takový průkaz.

(2) Při počítání ohlašovací lhůty v umořovacím řízení o cenných papírech, na něž se vztahuje odstavec 1, se pokládá den, od kterého se na cenné papíry druhu, o nějž v daném případě jde, a jejich kupony nekonají žádné platy, nikoliv však den dřívější než den 31. prosince 1947, za den splatnosti pohledávky z listiny (§ 11 zákona č. 250/1934 Sb.). K žádosti soudu vydá o tomto dni potvrzení Poštovní spořitelna.

§ 27.

Cenné papíry, které pro nesplnění přihlašovací povinnosti propadly ve prospěch státu podle § 18, odst. 1 dekretu č. 95/1945 Sb., nebyly však odvedeny na účet propadlých cenných papírů, jsou neplatné. Poštovní spořitelna pořídí za součinnosti vydatelů jejich seznam, který může býti uveřejněn v Úředním listě, po případě i v Oznamovateli umořovaných a ztracených listin. Od zavázaného může býti požadováno, aby vydal státu za cenný papír zařazený do seznamu cenný papír náhradní.

§ 28.

(1) Nárok na výplatu jistiny, úrokové premie a výher státních stavebních losů zanikne, nebude-li státní stavební los (obligační nebo výherní list) předložen k výplatě do dne 31. prosince 1949.

(2) Je-li o státních stavebních losech (obligačních a výherních listech) vedeno soudní umořovací řízení, zanikne nárok na výplatu, nebude-li soudní umořovací usnesení předloženo k výplatě do tří měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci; ani v těchto případech však nárok nezanikne dříve než dnem 1. ledna 1950.

§ 29.

(1) Ve vložkách železniční knihy o drahách, jejichž vlastníkem jest stát (železniční správa), vymaže soud, vedoucí železniční knihu, z úřední moci s odvoláním na tento zákon zástavní práva, zapsaná v prvním oddělení listu závad.

(2) O provedeném výmazu zpraví soud jedině ministerstvo dopravy (na Slovensku pověřenectvo dopravy). Doručovat příslušná usnesení hypotekárním věřitelům nebo opatrovníkům pro ně ustanoveným není zapotřebí.

§ 30.

Ministr financí může v dohodě s věcně příslušným ministrem stanoviti nařízením, že ustanovení §§ 21 až 25 zcela nebo zčásti platí obdobně také o pevně zúročitelných cenných papírech, vydaných průmyslovými podniky do 31. prosince 1945, a to bez újmy ustanovení zákona ze dne 11. března 1948, č. 51 Sb., o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských.

§ 31.

Právní jednání, písemnosti a úřední úkony, potřebné k provedení tohoto zákona, jsou osvobozeny od poplatků, daně z obchodu cennými papíry a dávek.

§ 32.

Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech předpisů, které odporují tomuto zákonu, zejména vládního nařízení ze dne 24. února 1943, č. 56 Sb., o úročení některých dlouhodobých zápůjček a o úročení zástavních listů a jiných bankovních dlužních úpisů.

§ 33.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě s ministry dopravy a spravedlnosti a ostatními zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru