Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 152/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku

Částka 46/1949
Platnost od 25.06.1949
Účinnost od 01.07.1949
Zrušeno k 01.05.1952 (13/1952 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152.

Vládní nařízení

ze dne 25. června 1949,

jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 20 zákona ze dne 16. června 1949, č. 151 Sb., o Československé poště, národním podniku:


Organisační statut Československé pošty, národního podniku

ODDÍL I

Všeobecná ustanovení

§ 1

Název podniku zní "Československá pošta, národní podnik". Sídlem podniku je Praha.

§ 2

Předmětem provozování podniku je obstarávání styku poštovního, telegrafního a telefonního. Podnik může obstarávati také jiné činnosti, je-li to se zřetelem na jeho zařízení s hlediska národohospodářského účelné a hospodárné, pokud tím nebude ohrožen předmět jeho provozování; o tom, zda podnik převezme tyto další úkoly, rozhodne ministerstvo pošt v dohodě s věcně příslušným ministerstvem.

§ 3

Podnik může vykonávati a obstarávati, pokud je to nutné nebo účelné, samostatně pomocné práce, jež slouží předmětu jeho činnosti podle § 2 nebo vybudování a udržování jeho zařízení, aniž k tomu potřebuje oprávnění podle živnostenskoprávních předpisů. Sem spadají zejména tyto pomocné práce (činnosti), které jednotným hospodářským plánem nejsou uloženy jiným podnikům:

a) zřizování a udržování zařízení sloužících ke zprostředkování zpráv,

b) montážní práce v rozsahu, pokud je neprovádí jiný národní podnik,

c) opravy a zkoušky telekomunikačních zařízení,

d) tisk poštovních známek, cenin a jiných provozních potřeb,

e) opravy a udržování vlastních vozidel,

f) silnoproudé instalace malého rozsahu v budovách vlastních i najatých,

g) menší stavební úpravy a stavebně-udržovací práce v objektech, jež slouží provozování podniku,

h) opravy vlastního provozního zařízení,

ch) školení a zkoušení řidičů motorových vozidel a vyhotovování řidičských průkazů,

i) péči o vlastní zaměstnance (stravovny, nocležny a j.).

§ 4

Vyhlášky určené uživatelům služeb podniku uveřejňuje podnik, pokud zvláštními předpisy není stanoveno jinak, v Poštovním věstníku.

§ 5

(1) Podnik je oprávněn trvale veřejně užívati

a) vlastnické značky "ČSP",

b) zvláštního podnikového znaku,

c) státního znaku samostatně nebo v podnikovém znaku.

(2) Zevní úpravu a způsob užívání státního a podnikového znaku schvaluje ministerstvo pošt v dohodě s ministerstvem vnitra.

ODDÍL II

Správa podniku

§ 6

(1) Správa podniku přísluší řediteli.

(2) Ředitele podniku ustanovuje a odvolává vláda po slyšení jednotné odborové organisace. Ředitel se může vzdáti své funkce prohlášením, jež vyžaduje ke své účinnosti přijetí ministrem pošt.

(3) Ředitelem může býti toliko československý občan, který má odborné vědomosti a zkušenosti a je státně spolehlivý a občansky bezúhonný.

(4) Ředitel nesmí vykonávati zaměstnání, funkci nebo jinou činnost, která je v rozporu se zájmy podniku, ani nesmí provozovati jakýkoliv výdělečný podnik, ani se na něm účastniti.

(5) Ředitel vykoná slib do rukou ministra pošt, že bude plniti své povinnosti v souladu se zájmy státu.

(6) Vykonávaje svou funkci je ředitel povinen jednati s péčí řádného hospodáře a osobně odpovídá za splnění svých povinností. O tom, zda se má na řediteli vymáhati náhrada škody jím způsobené, rozhoduje ministr pošt.

(7) Své funkce se ředitel ujímá dnem vykonání slibu a stává se, pokud jím již nebyl, zaměstnancem podniku; jeho pracovní poměr zaniká dnem, kdy byl odvolán, nebo dnem, kdy bylo přijato jeho prohlášení, že se vzdává funkce. Nedošlo-li k zániku pracovního poměru za okolností, pro které by bylo lze jinak pracovní poměr zrušiti předčasně, příslušejí řediteli požitky nejméně po dobu, po kterou by mu náležely, kdyby byl pracovní poměr rozvázán výpovědí.

(8) Na ustanovení a odvolání ředitele se nevztahují předpisy o spolurozhodování závodního zastupitelstva zaměstnanců při přijímání a propouštění zaměstnanců, po případě o spolupůsobení tohoto zastupitelstva při zařazování zaměstnanců na pracovní místa, a o předchozím souhlasu okresního národního výboru při sjednání a rozvázání pracovního poměru.

(9) Ředitel podepisuje za podnik tak, že k vytištěnému nebo kýmkoli napsanému jeho názvu připojí svůj podpis.

(10) Řediteli přísluší služební titul "ústřední ředitel".

§ 7

(1) Ředitel podnik spravuje a zastupuje.

(2) Na Slovensku vykonává ředitel svou pravomoc prostřednictvím oblastního ředitele.

(3) Oblastního ředitele ustanovuje a odvolává ministr pošt po vyjádření pověřence pošt a po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace. O oblastním řediteli platí obdobně ustanovení § 6, odst. 2, druhé věty a ustanovení § 6, odst. 3 až 8.

(4) Ředitele zastupují, nemůže-li vykonávati svou funkci, vedoucí zaměstnanci ústředního ředitelství (§ 8), určení ředitelem. Ředitel vymezí rozsah svého zastupování a v určitých oborech své pravomoci může je pověřit také stálým zastupováním. Toto ustanovení platí obdobně též o oblastním řediteli.

§ 8

(1) Výkonným orgánem ředitele pro oblast celého státu je ústřední ředitelství v Praze. Výkonným orgánem oblastního ředitele je oblastní ředitelství v Bratislavě. Ústřednímu ředitelství, po případě oblastnímu ředitelství jsou podřízeny ostatní výkonné orgány s užší věcnou nebo územní působností. Tyto orgány, jejich obvody a sídla stanoví podnik.

(2) Působnost a vnitřní rozčlenění všech výkonných orgánů upravuje podnik tak, aby bylo dosaženo hospodárného a účelného výkonu svěřených služeb při použití moderních podnikových method a aby byl co nejvíce posílen vztah zaměstnanců k podniku a jejich zájem na hospodářských výsledcích podniku.

ODDÍL III

Hospodářství podniku

§ 9

(1) Podnik budiž spravován podle zásad plánovaného hospodářství.

(2) Podnik určuje rozsah, druh a způsob provozu a investic podle národohospodářských a společenských potřeb a v rozsahu stanoveném jednotným hospodářským plánem.

(3) Svá zařízení udržuje podnik v řádném stavu přiměřeném potřebám provozu, obnovuje je a se zřetelem k technickému pokroku a v mezích hospodářské účelnosti je doplňuje a zdokonaluje.

§ 10

(1) Výdaje souvisící s provozem hradí podnik z vlastních provozních prostředků; nestačí-li, opatří si podnik potřebné finanční prostředky se souhlasem ministerstev pošt a financí úvěrem (provozní úvěr).

(2) Při opatřování provozního úvěru smí býti podnik v obchodním spojení pouze s bankou pro provozní úvěr.

(3) Prostředků určených pro potřebu provozu nesmí býti použito k financování investic.

§ 11

(1) K úhradě investic používá podnik prostředků, získaných prováděním řádných odpisů nebo jinak; nestačí-li, opatří si podnik potřebné finanční prostředky se souhlasem ministerstev pošt a financí úvěrem (investiční úvěr), a to u Investiční banky, národního podniku v Praze.

(2) Prostředků určených k investičním účelům nesmí býti ani přechodně použito k jiným účelům.

§ 12

Dokud nebude provádění odpisů upraveno předpisy vydanými na podkladě zákona ze dne 22. února 1949, č. 65 Sb., o oceňování, provádí podnik odpisy podle každoročního odpisového plánu, vypracovaného podnikem a schváleného ministerstvem pošt v dohodě s ministerstvem financí; prostředků získaných odpisy použije podnik k obnově svých investic (§ 11).

§ 13

Podnik je povinen konati své platy souvisící s provozem převodem z účtu u banky pro provozní úvěr a platy souvisící s investicemi u Investiční banky, národního podniku v Praze, pokud ministerstvo pošt v dohodě s ministerstvem financí nestanoví jinak. Placení hotovými je přípustné jen podle směrnic, které vydá ministerstvo pošt v dohodě s ministerstvem financí. Peněžní hotovosti, přesahující částku stanovenou těmito směrnicemi, je podnik povinen odváděti na běžný účet u banky pro provozní úvěr.

§ 14

Podnik je povinen říditi se směrnicemi ministerstva financí o styku národních podniků s bankami, o peněžní kontrole národních podniků a o postupu při financování investic.

§ 15

Na investice určené jednotným hospodářským plánem přispěje stát podniku, jsou-li tyto investice podnikány ve veřejném zájmu a jestliže by náklady na ně přesáhly hospodářské možnosti podniku, a to pokud by náklady na ně byly hospodářsky neúnosné. Výši tohoto investičního příspěvku a způsob jeho poskytnutí stanoví vláda před započetím příslušných investic, t. j. zásadně před schválením investičního programu a investičního rozpočtu.

§ 16

Za plnění závazků a úkonů, souvisících s provozem a uložených státem nebo prováděných v naléhavém zájmu národního hospodářství nebo v jiném důležitém státním zájmu, jež přesahují míru obvyklou v obchodním podnikání a za něž se podniku nedostane přímé úplaty odpovídající alespoň vlastním nákladům, přísluší mu náhrada ve výši rozdílu mezi vlastními náklady a úplatou, přijatou za splnění těchto závazků. O této náhradě, její výši a způsobu jejího placení rozhodne vláda, která zároveň určí odvětví státní správy, jež poskytne podniku stanovenou náhradu. Podnik je povinen zároveň s účetní závěrkou vzniklé ztráty řádně prokázati.

§ 17

(1) Podnik sestavuje podnikový rozpočet a podle něho hospodaří. Rozpočetní závěrka podniku tvoří přílohu státního rozpočtu.

(2) Podnik sestaví zahajovací rozvahu ve lhůtě, kterou stanoví ministerstvo pošt v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvem financí. Při tom může ministerstvo pošt v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvem financí vydati bližší směrnice o způsobu sestavení zahajovací rozvahy v mezích platných oceňovacích předpisů. Tuto rozvahu přezkoumá ministerstvo pošt a schválí vláda.

(3) Podnik sestaví účetní závěrku vždy do lhůty, kterou určí ministerstvo pošt v dohodě s ministerstvem financí. Účetní závěrka je přílohou státního závěrečného účtu.

§ 18

(1) Počátečním kmenovým jměním podniku je při jeho zřízení čistá hodnota majetkové podstaty stanovená podle § 13 zákona ze dne 16. června 1949, č. 151 Sb., o Československé poště, národním podniku, v zahajovací rozvaze (§ 17, odst. 2).

(2) Podnik může kmenové jmění zvýšiti nebo snížiti jen podle směrnic, jež vydá ministerstvo pošt v dohodě s ministerstvem financí.

§ 19

Podnik smí zcizovati nebo zatěžovati své nemovitosti nejvýše do částky, kterou všeobecně stanoví ministerstvo pošt v dohodě s ministerstvem financí; zciziti nebo zatížiti nemovitosti nad tuto částku smí podnik jen se souhlasem ministerstev pošt a financí.

ODDÍL IV

Vrchní vedení a dozor státu

§ 20

(1) Podnik podléhá vrchnímu vedení a dozoru státu. Tuto působnost vykonává - bez újmy příslušnosti jiných orgánů veřejné správy - ministerstvo pošt.

(2) Ministerstvo pošt dohlíží, aby podnik řádně a hospodárně plnil své úkoly. Ministerstvu pošt přísluší zejména:

a) vydávati směrnice pro sestavení a provádění jednotného hospodářského plánu v oboru podniku a sledovati jeho plnění,

b) přezkoumávati a vládě předkládati rozpočetní závěrku podniku (§ 17, odst. 1), účetní závěrku podniku (§ 17, odst. 3), návrhy na přiznání státního investičního příspěvku (§ 15), návrhy na poskytnutí náhrady za zvláštní služby (§ 16) a zahajovací rozvahu podniku (§ 17, odst. 2),

c) schvalovati úvěrová opatření podniku (§§ 10 a 11) a odpisový plán (§ 12),

d) vydávati směrnice pro placení hotovými (§ 13), pro sestavení zahajovací rozvahy (§ 17, odst. 2) a pro zvýšení nebo snížení kmenového jmění (§ 18, odst. 2),

e) určovati částku, do které smí podnik zcizovati nebo zatěžovati nemovitosti, a schvalovati zcizení nebo zatížení nemovitostí podniku v hodnotě přesahující tuto částku (§ 19),

f) dozírati na hospodaření podniku a za tím účelem nahlížeti do všech jeho knih, obsahujících zápisy, které se týkají podnikového početnictví, jakož i do jiných obchodních písemností, vyžadovati zprávy a vysvětlivky a činiti prostřednictvím ředitele opatření k odstranění zjištěných závad.

(3) Ministr pošt pověří podnik výkonem výhradních práv státu, jež zvláštní zákony svěřují státní poštovní a telegrafní správě (poště), i s povinnostmi z toho vyplývajícími, pokud tím není dotčena působnost ministerstva pošt podle odstavce 1. Ministerstvu pošt zůstává vyhrazeno:

a) schvalovati všeobecná opatření podniku veřejnoprávní povahy, zejména vydání řádů o používání služeb podniku a stanovení poplatků za tyto služby,

b) stanoviti všeobecné koncesní podmínky pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení,

c) dávati podniku směrnice a činiti opatření, nutná v zájmu obrany a ochrany státu, a udíleti podniku pokyny k opatřením v poštovním a telekomunikačním provozu, nutným k zabezpečení jiných zájmů státu,

d) připravovati v součinnosti s podnikem mezinárodní smlouvy v oboru pošty a telekomunikací a účastniti se při uzavírání mezinárodních provozních dohod podnikem,

e) stanoviti zásadní směrnice pro mezinárodní poštovní a telekomunikační provoz,

f) upravovati věci státně-propagační v oboru podniku,

g) dbáti, aby podnik zachovával povinnosti, vyplývající z výkonu výhradních práv státu a z mezinárodních smluv a dohod, a aby byly podnikem náležitě uspokojovány veřejné zájmy,

h) upravovati jiné zásadní věci pošty a telekomunikací, souvisící s výkonem výhradních práv státu.

(4) Do dne nabytí účinnosti pracovního a mzdového řádu (§ 16, odst. 2 zákona č. 151/1949 Sb.) dozírá ministerstvo pošt v dohodě s ministerstvy financí a práce a sociální péče na opatření orgánů podniku ve věcech pracovních a mzdových poměrů zaměstnanců podniku.


ODDÍL V

Účinnost a provedení

§ 21

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1949; provede je ministr pošt v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Dnem počátku účinnosti zákona č. 150/1950 Sb. pozbývá platnosti vládní nařízení č. 152/1949 Sb., jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku, pokud odporuje tomuto zákonu.


Zápotocký v. r.

Dr. Neuman v. r

Přesunout nahoru