Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 142/1949 Sb.Zákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů

Částka 44/1949
Platnost od 11.06.1949
Účinnost od 11.06.1949
Zrušeno k 17.05.1954 (23/1954 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142.

Zákon

ze dne 11. května 1949

o výkonu lidové správy v sídlech krajů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Území města, které je sídlem krajského národního výboru, a území okresu se sídlem okresního národního výboru v krajském městě tvoří jeden okres, v němž lidovou správu vykonává jednotný národní výbor o 48 členech se sídlem v krajském městě. Jednotný národní výbor vykonává na území celého okresu působnost okresního národního výboru a na území města svého sídla též působnost místního národního výboru.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na Prahu, Brno a Bratislavu.

(3) Způsob výkonu lidové správy podle odstavce 1 platí také pro město Opavu a dosavadní okres opavský.

(4) Vláda může nařízením upraviti výkon lidové správy podle odstavce 1 i v jiných okresech.

§ 2

Obvodní rady

(1) Pro jednotlivé části města spravovaného podle § 1 jednotným národním výborem mohou být zřízeny se schválením ministerstva vnitra obvodní rady jako výkonné složky jednotného národního výboru.

(2) Obvody a počet členů obvodních rad určuje na návrh jednotného národního výboru krajský národní výbor, který stanoví také podrobnosti jejich vnitřní organisace. Počet členů obvodní rady nesmí přesahovati počet referentů jednotného národního výboru.

(3) Předsedu, jeho náměstka a ostatní členy obvodních rad volí plenární zasedání jednotného národního výboru z občanů dotčeného obvodu.

(4) Obvodní rady plní úkoly, jejichž provádění jim jednotný národní výbor svěřil. Jednotný národní výbor může, pokud to není na újmu jednotnosti správy, pověřiti obvodní rady nebo jejich jednotlivé členy právem rozhodovati jménem jednotného národního výboru v rozsahu, který určí. Toto pověření vyžaduje schválení ministerstva vnitra uděleného v dohodě s věcně příslušným ústředním úřadem a po slyšení krajského národního výboru.

§ 3

Zvláštní ustanovení pro Vysoké Tatry

(1) Národní výbor obce Vysokých Tater se označuje jako jednotný národní výbor a vykonává ve svém obvodu působnost místního národního výboru i okresního národního výboru. Má 24 členů.

(2) Ustanovení § 2 platí obdobně.

§ 4

Výkon lidové správy v Bratislavě a Brně

(1) Na území měst Bratislavy a Brna vykonává působnost místního národního výboru a okresního národního výboru ústřední národní výbor o 60 členech.

(2) Pro jednotlivé části města Bratislavy a Brna zřizují se obvodní rady jako výkonné složky ústředního národního výboru. Obvody a počet členů obvodních rad určí a podrobnosti jejich vnitřní organisace upraví ministerstvo vnitra. Ustanovení § 2, odst. 3 a 4 platí obdobně.

Společná ustanovení pro jednotné národní výbory a ústřední národní výbory v Bratislavě a v Brně

§ 5

Organisace

(1) Jednotné národní výbory a ústřední národní výbory jsou bezprostředně podřízeny krajskému národnímu výboru.

(2) Jednotné národní výbory a ústřední národní výbory určují na svých plenárních zasedáních směr činnosti a politiku národního výboru. V rámci jejich usnesení vykonávají veřejnou správu jejich výkonné složky, jimiž jsou rada, předseda a jeho náměstkové, referenti a komise. Členy rady jsou předseda, jeho náměstkové a referenti. Počet náměstků předsedy stanoví ministr vnitra.

(3) Jednotný národní výbor nebo ústřední národní výbor na straně jedné a okresní národní výbory nebo místní národní výbory na straně druhé mohou se sdružiti souhlasnými usneseními svých plenárních zasedání, která schválí krajský národní výbor, ke společnému obstarávání některých záležitostí lidové správy; mohou být k témuž účelu také sdruženy rozhodnutím věcně příslušného ústředního úřadu, učiněným v dohodě s ministerstvem vnitra.

(4) Ministr vnitra může jednotný národní výbor nebo ústřední národní výbor rozpustiti. Může tak učiniti zejména, neplní-li národní výbor své úkoly nebo ohrožuje-li jeho činnost řádný výkon veřejné správy. Není-li nebezpečí z prodlení, vyslechne ministr vnitra před rozpuštěním příslušný krajský národní výbor. Na přechodnou dobu, než se ujmou funkce orgány nově zvolené, učiní ministr vnitra potřebná opatření k zatímnímu vedení správy.

(5) Pokud tento zákon nebo vládní nařízení podle něho vydané nestanoví jinak, platí pro jednotné národní výbory a ústřední národní výbory předpisy o způsobu vytvoření a o vnitřní organisaci okresních národních výborů, zejména o výkonu působnosti plenárního zasedání a výkonných složek a o organisaci referátů, a předpisy o podřízenosti okresních národních výborů a o dohledu na ně, o zásadách jejich jednání a o postavení okresního tajemníka.

§ 6

Územní změny

(1) Vládního nařízení je třeba

a) k připojení jiné obce k městu, v němž lidovou správu vykonává jednotný (ústřední) národní výbor,

b) k odloučení části takového města a k utvoření samostatné obce z této části.

Na Slovensku se tato opatření provádějí podle zákona Slovenské národní rady.

(2) Před vydáním opatření podle odstavce 1 poskytne se jednotnému (ústřednímu) národnímu výboru a krajskému národnímu výboru, v případech podle odstavce 1, písm. a) také místnímu národnímu výboru dotčené obce, možnost, aby se o věci vyjádřily.

(3) Byla-li k městu, v němž lidovou správu vykonává jednotný národní výbor nebo ústřední národní výbor, připojena jiná obec, zaniká místní národní výbor připojené obce. Byla-li od takového města odloučena jeho část a utvořena z ní samostatná obec, učiní příslušný okresní (jednotný) národní výbor opatření k zatímnímu vedení správy.

§ 7

Zatímní orgány

(1) Místní (ústřední) národní výbory v městech, na které se vztahuje tento zákon, a okresní národní výbory v okresech, na něž se vztahuje § 1, zanikají; výkonné složky těchto národních výborů budou však vykonávati správu až do doby, kdy se ujmou funkce orgány nově vytvořené.

(2) Na přechodnou dobu, dokud nezačnou působiti orgány vyšlé z voleb, jmenuje ministr vnitra na návrh okresního akčního výboru Národní fronty, podaný prostřednictvím krajského akčního výboru Národní fronty, členy a náhradníky jednotných národních výborů a ústředních národních výborů.

§ 8zrušeno


§ 9

Zrušení dosavadních předpisů

Zrušují se všechna ustanovení dosavadních předpisů, která odporují tomuto zákonu nebo která jím byla nahrazena.


§ 10

Závěrečné ustanovení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r

Přesunout nahoru