Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 14/1949 Sb.Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu

Částka 7/1949
Platnost od 31.01.1949
Účinnost od 01.02.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14.

Vládní nařízení

ze dne 25. ledna 1949

o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.

(2) Referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo školství, věd a umění a ministerstvo informací a osvěty v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 2

(1) Referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu obstarává krajskou správu ve věcech školských, vědeckých a uměleckých, nadačních, státně propagačních, lidové výchovy, knihovnictví a tělesné výchovy.

(2) Ve věcech uvedených v odstavci 1 plní referát - bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) - zejména tyto úkoly:

1. Vypracovává ve svém oboru (odstavec 1) dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;

2. pečuje o povznesení jednotné výchovy a obecného i odborného vzdělání mládeže, jakož i o další školní vzdělávání pracujících osob, zřizuje školy a stanoví jejich obvody, zřizuje třídy na školách a kursy pro pracující osoby, spravuje školy a dozírá na ně;

3. dohlíží na městské hudební ústavy a na soukromá učiliště všeho druhu a pečuje o pedagogický dohled na jesle a útulky pro děti ve věku předškolním;

4. pečuje o zřizování domovů a družin mládeže při školách, o sociální potřeby studenstva, i pokud jde o jeho ubytování, a o zřizování sdružení rodičů a přátel školy a dohlíží na činnost dotyčných zařízení a sdružení;

5. uvědomuje lid v duchu lidové demokracie řízením státně politické výchovy, programovým vedením státně politických akcí a spolupůsobením při morálně politické výchově občanstva k brannosti;

6. přispívá ke zvýšení produktivity práce všeobecnou podporou socialistického soutěžení;

7. pečuje o soustavné mimoškolní vzdělávání lidu na podkladě vědeckého světového názoru stálými osvětovými zařízeními, osvětovými učilišti a školením pracujících osob;

8. pečuje o rozvoj věd a umění a usiluje o to, aby se kultura stala majetkem všeho lidu tím, že zřizuje kulturní družstva, spolupracuje s kulturními pracovníky, pečuje o zřizování domů osvěty a jiných kulturních zařízení, jakož i o odborné školení lidovýchovných pracovníků a ochotníků;

9. ochraňuje památky pravěké, historické, umělecké a kulturní vůbec, pečuje o archivnictví, musejnictví, knihovnictví, galerie a výstavy, vyjímajíc správní věci veřejných archivů, pečuje o ochranu přírody a krajiny a zajišťuje, aby výsledků bylo využito pro výchovu lidu;

10. přibližuje lidu knihu jako zvláště důležitý zdroj kultury soustavnou podporou a dohledem nad činností veřejných knihoven, péčí o výchovu čtenářů a školením knihovníků;

11. pečuje o zvýšení tělesné a branné zdatnosti lidu mimoškolní tělesnou výchovou, výchovným pobytem v přírodě a turistikou;

12. spravuje věci nadační s výjimkou nadací církevních.

(3) Pokud jde o obory stanovené v odstavcích 1 a 2, náleží referátu prováděti také správní trestní řízení.

§ 3

Ministerstvo školství, věd a umění a ministerstvo informací a osvěty vydají v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ústředními úřady předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti referátů krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.

§ 4

Dnem 1. února 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské správy ve věcech uvedených v § 2, kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonávají pověřenectvo školství, věd a umění a pověřenectvo informací a osvěty.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1949; provedou je ministři školství, věd a umění, informací a osvěty a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r

Přesunout nahoru