Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 136/1949 Sb.Zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů

Částka 43/1949
Platnost od 10.06.1949
Účinnost od 28.02.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

136.

Zákon

ze dne 11. května 1949,

jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Lhůty k zaplacení ročních poplatků (§ 114 patentního zákona) za patenty konfiskované dekretem presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nařízením Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskování a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, nebo dekretem presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, (dále jen "konfiskované patenty") se prodlužují do uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy

a) patent byl přidělen,

b) byl zřízen národní podnik z majetkové podstaty, jejíž součástí patent byl,

c) patent byl začleněn do národního podniku, nebo

d) patent byl převeden do majetkové podstaty podniku pro zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství;

u patentů, s nimiž bylo naloženo některým ze způsobů uvedených pod písm. a) až d) před účinností tohoto zákona, do uplynutí 6 měsíců ode dne počátku jeho účinnosti, vždy však nejdéle do uplynutí ochranné doby patentu podle příslušných předpisů.

(2) Nebude-li s konfiskovaným patentem, za nějž nebyly zaplaceny splatné roční poplatky, naloženo některým ze způsobů uvedených v odstavci 1, písm. a) až d) do dne, kdy uplyne jeho ochranná doba podle příslušných předpisů, zaniká ke dni jejího uplynutí.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. února 1949; provede jej ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kliment v. r.

Přesunout nahoru