Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 134/1949 Sb.Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu

Částka 42/1949
Platnost od 07.06.1949
Účinnost od 07.06.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134.

Nařízení ministra zdravotnictví

ze dne 21. května 1949,

kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu

Ministr zdravotnictví nařizuje podle § 6 zákona ze dne 23. února 1949, č. 70 Sb., o Státním zdravotnickém ústavu:


§ 1

(1) Státní zdravotnický ústav (dále jen "ústav") je podřízen ministerstvu zdravotnictví.

(2) Ústav vykonává svou působnost (§ 2, odst. 1 zákona č. 70/1949 Sb. - dále jen "zákon") hlavním ústavem v Praze, oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě a pobočkami.

§ 2

(1) Hlavní ústav a oblastní ústav se člení na tyto odbory:

I. odbor pro výzkum a kontrolu životního prostředí, který provádí výzkum a kontrolu pitných, minerálních, povrchových a odpadových vod, výzkum a kontrolu ovzduší a půdy a osobní, bytovou, školní, průmyslovou a sociální hygienu,

II. odbor pro zkoumání výživy, poživatin a předmětů potřeby, který provádí biologický výzkum výživy a poživatin, výzkum předmětů potřeby, zkoumání poživatin, předmětů potřeby a náhražek, vypracovávání, výběr a přezkušování method pro potravní kodex československý a mikrobiologické, histologické a serologické zkoumání potravin živočišného původu,

III. odbor pro mikrobiologii a epidemiologii, který provádí mikrobiologický výzkum se zřetelem k nakažlivým onemocněním, bakteriologicko-serologickou a parasitologickou diagnostiku, epidemiologii, zdravotnickou statistiku, diagnostiku a výzkum virových nákaz, bakteriologickou diagnostiku a výzkum tuberkulosy, výzkum dědičných vlastností krevních, výrobu přípravků pro mikrobiologickou diagnostiku a biochemický výzkum mikroorganismů,

IV. odbor pro zkoumání léčiv, který provádí kontrolu a zkoumání léčiv, léků, léčebných a diagnostických pomůcek, jejich náhražek, devitalisačních přípravků a kontrolních method po stránce chemické, farmakognostické a biologické,

V. odbor pro zdravotnickou výchovu a výcvik, který pečuje jednak o vzdělání a výcvik lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků, jednak se účastní na zdravotnické lidovýchově.

(2) Pobočky mají jeden nebo více z odborů uvedených v odstavci 1.

(3) Odbory jsou po odborné stránce samostatnými pracovními jednotkami. Odbory poboček jsou řízeny po odborné stránce v českých zemích příslušnými odbory hlavního ústavu, na Slovensku oblastního ústavu.

§ 3

(1) Odbory se člení na oddělení, která se skládají z laboratoří jako základních pracovních jednotek.

(2) Oddělení zřizuje, slučuje nebo zrušuje podle pracovních potřeb přednosta příslušného odboru po slyšení přednostů oddělení svého odboru v dohodě s ředitelem hlavního, po případě oblastního ústavu a se souhlasem ministerstva zdravotnictví.

(3) Laboratoře zřizuje, slučuje nebo zrušuje na návrh přednosty oddělení přednosta odboru v dohodě s ředitelem hlavního, po případě oblastního ústavu.

§ 4

(1) Osobním a služebním úřadem všech zaměstnanců je hlavní (oblastní) ústav. Jmenování zaměstnanců, které není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, přísluší řediteli hlavního (oblastního) ústavu po předchozím souhlasu ministra zdravotnictví.

(2) Pro přijímání zaměstnanců ústavu platí všeobecné předpisy.

(3) Pro obstarávání určitých odborných prací, pro něž nemá ústav stálých zaměstnanců, mohou býti na návrh poradního sboru a se souhlasem ministerstva zdravotnictví ustanoveni znalci (experti).

§ 5

(1) Hlavní ústav a oblastní ústav spravují (§ 4, odst. 3 zákona) a v mezích své působnosti zastupují ředitelé s lékařským vzděláním.

(2) V případě zaneprázdnění ředitele (nemoc, dovolená a pod.) ho služebně zastupuje nejstarší přednosta odboru.

(3) Ředitelé pečují o řádný a nerušený chod ústavu po stránce administrativní a hospodářské, o udržování a doplňování ústavních objektů, zařízení a provozních potřeb, o zachování ústavního majetku, o pořádek a kázeň, o účelnou spolupráci všech složek ústavu a o účelné využívání přístrojů a zařízení ústavu. Ředitelé podávají ministerstvu zdravotnictví pravidelné čtvrtletní zprávy o chodu ústavu a na vyzvání též zprávy mimořádné.

(4) Řediteli hlavního ústavu podléhají služebně zaměstnanci hlavního ústavu a poboček v zemích českých, řediteli oblastního ústavu zaměstnanci oblastního ústavu a poboček na Slovensku.

(5) Ředitelé po vzájemné dohodě sestavují a předkládají ministerstvu zdravotnictví návrh na roční rozpočet ústavu a dozírají na zachovávání rozpočtových úvěrů.

(6) Ředitelé po vzájemné dohodě předkládají ministerstvu zdravotnictví návrhy pracovních řádů pro jednotlivá odvětví činnosti a správy ústavu.

(7) Ředitel hlavního ústavu je ve stálém styku s ředitelem ústavu oblastního a pečuje o to, aby byl ve věcech administrativních a hospodářských zachován společný postup. Pokud by vzhledem ke zvláštním poměrům oblastního ústavu a poboček na Slovensku bylo třeba úchylky, rozhodne po slyšení obou ředitelů ministerstvo zdravotnictví.

(8) Správu poboček obstarává přednosta odboru pobočky, kterého tím pověří ministr zdravotnictví na návrh ředitele hlavního (oblastního) ústavu a který pak je v této funkci podřízen řediteli hlavního (oblastního) ústavu. Ustanovení odstavců 1 až 5 platí obdobně, při čemž čtvrtletní a mimořádné zprávy a návrh ročního rozpočtu se předkládají řediteli hlavního (oblastního) ústavu.

§ 6

(1) Ředitel hlavního ústavu svolává podle potřeby k projednání závažných otázek správy celého ústavu poradní sbor, který se skládá z přednostů odborů a zástupců zaměstnaneckých organisací hlavního a oblastního ústavu.

(2) Ředitel hlavního (oblastního) ústavu svolává podle potřeby, zejména k projednání závažných otázek správy několika odborů hlavního (oblastního) ústavu poradní sbor, který se skládá z přednostů všech odborů hlavního (oblastního) ústavu a zástupců jeho zaměstnaneckých organisací.

(3) Ředitel, který sbor svolává, může k jednání přizvati též experty a vedoucí úředníky administrativní; svolání sboru oznamuje předem ministerstvu zdravotnictví.

§ 7

(1) V čele každého odboru je přednosta s vysokoškolským vzděláním a podle možnosti s kvalifikací vysokoškolského učitele.

(2) Přednostové odborů hlavního (oblastního) ústavu řídí vědeckou, odbornou a výchovnou práci svého odboru a příslušných odborů poboček samostatně a jsou přitom podřízeni přímo ministerstvu zdravotnictví, kterému o činnosti odboru podávají čtvrtletní písemné zprávy a na vyzvání též zprávy mimořádné.

(3) Přednostu odboru pobočky ustanovuje ministr zdravotnictví na návrh přednosty příslušného odboru hlavního (oblastního) ústavu.

(4) V oboru hospodářské a administrativní správy jsou přednostové odborů podřízeni řediteli hlavního (oblastního) ústavu.

(5) Kdykoli je třeba řešiti odborný úkol, přesahující běžnou činnost, mohou svolati přednostové odborů hlavního ústavu porady přednostů odborů a oddělení ústavu, jichž se věc týká, a přizvati k nim i jiné pracovníky. Konání porady předem oznamuje i návrhy na ní usnesené předkládá ministerstvu zdravotnictví přednosta odboru, který poradu svolal.

§ 8

(1) V čele každého oddělení je přednosta s vysokoškolským vzděláním, kterého ustanovuje na návrh přednosty odboru ministerstvo zdravotnictví. Přednosta oddělení řídí a koná podle pokynů a směrnic přednosty odboru vědecké, odborné i výchovné práce v oddělení.

(2) Vedoucího laboratoře ustanovuje na návrh přednosty oddělení přednosta odboru. Obstarává odborné i výchovné práce určitého užšího pracovního úseku za vedení přednosty oddělení, jemuž je podřízen.

§ 9

Ústav a jeho složky hospodaří podle schváleného rozpočtu ústavu a podle ustanovení příslušného rozpočtového zákona a předpisů k jeho provedení vydaných.

§ 10

(1) Je-li ve veřejném zájmu, aby bylo využito dosažených odborných zkušeností ústavu i na vysokých školách, sděluje ústav výsledky svých prací příslušným odborníkům vysokých škol a vyžaduje si od nich k týmž účelům vzájemné zprávy.

(2) Pokud to není na újmu plnění jeho úkolů, poskytuje ústav na žádost vysokých škol vysokoškolským pracovníkům potřebný materiál k vědeckému bádání a pro vyučovací účely a umožňuje vysokoškolským posluchačům hospitaci v ústavu.

§ 11

Ministerstvo zdravotnictví plánuje podle potřeb jednotné zdravotnické politiky za účasti přednostů odborů a ředitelů hlavního a oblastního ústavu pracovní program ústavu a dozírá na jeho provádění, koordinuje a usměrňuje činnost všech složek ústavu tak, aby byla zaručena pracovní i organisační jednota, a dohlíží na správu a hospodaření ústavu. Za tím účelem zejména

a) vydává směrnice, pokyny a pracovní řády pro odbornou činnost a pro správu ústavu,

b) svolává porady přednostů odborů a ředitelů ústavu hlavního a oblastního kdykoli je toho třeba, nejméně však dvakrát do roka,

c) účastní se podle potřeby svým zástupcem porad přednostů odborů (§ 7, odst. 5) a poradního sboru (§ 6),

d) činí vhodná opatření, aby účelné návrhy učiněné jednotlivými složkami nebo odbory ústavu byly provedeny a aby zkušeností vyplývajících ze zpráv přednostů odborů a ředitelů bylo využíváno v celém ústavu,

e) schvaluje rozpočet ústavu.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Plojhar v. r

Přesunout nahoru