Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 13/1949 Sb.Vládní nařízení o technických referátech krajských národních výborů

Částka 7/1949
Platnost od 31.01.1949
Účinnost od 01.02.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13.

Vládní nařízení

ze dne 25. ledna 1949

o technických referátech krajských národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, a podle § 2 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 281 Sb., o výkonu finanční správy národními výbory:


§ 1

U každého krajského národního výboru se zřizuje technický referát. Technický referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 2

(1) Technický referát obstarává krajskou správu ve všech věcech technické povahy, pokud nejsou přikázány jiným referátům krajského národního výboru, při čemž pečuje především o plánovitý rozvoj veškerého stavebnictví.

(2) Bez újmy působnosti jiných orgánů (úřadů) plní technický referát zejména tyto úkoly:

1. Vypracovává ve svém oboru (odstavec 1) dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;

2. řídí stavební činnost v kraji tak, aby bylo zajištěno hospodárné provádění staveb;

3. obstarává všeobecné věci technické služby u krajských a podřízených národních výborů a dozírá na její výkon;

4. obstarává věci civilních inženýrů, techniků a civilních geometrů, zejména věci jejich autorisačních zkoušek, a koná zkoušky uchazečů o oprávnění stavitele, mistra zednického, tesařského, kamenického a studnařského;

5. obstarává věci vázaných stavebnin a jejich přídělu;

6. vyřizuje právní věci plynoucí z odborné činnosti referátu, zvláště věci z oboru práva stavebního a vodního, vyvlastňování pro všechny účely, zabírání budov pro veřejné účely, jakož i právní věci staveb vodohospodářských, silničních, mostních a pozemních a právní věci stavební obnovy;

7. vykonává znaleckou, dozorčí a posudkovou činnost technickou v oboru staveb pozemních, silničních, mostních a vodohospodářských, v oboru strojních a elektrotechnických zařízení na stavbách, v oboru veřejného vyměřování a mapování a podle vodního zákona vůbec;

8. obstarává technické věci výstavby a asanace obcí a větších území a věci stavební obnovy, jakož i veškeré věci pozemních staveb státu, jeho ústavů, podniků a zařízení, s výjimkou staveb vojenských; sem patří též technický dozor na provádění staveb národních podniků, státem spravovaných fondů a nadací, státem podporovaných pozemních staveb, pozemních staveb svazků lidové správy a jejich ústavů, zařízení a podniků a komunálních podniků, jakož i správa a udržování státních a jiných veřejných budov;

9. obstarává stavebně technické věci civilních letišť a souvisících staveb a zařízení;

10. obstarává stavby silnic a mostů, pečuje o jejich sjízdnost a udržování a vede jejich správu;

11. připravuje a vede všechny veřejné nebo z veřejných prostředků podporované stavby vodohospodářské na tocích splavných i nesplavných, obstarává jejich správu a udržování, řídí a vykonává provozní službu na zdymadlech a obsluhu pohyblivých jezů a obstarává výkonnou službu povodňovou a ledovou;

12. připravuje a vede po technické stránce všechny veřejné nebo z veřejných prostředků podporované stavby vodovodní, kanalisační, meliorační, koupališť a rybníků a pečuje o čistotu vod;

13. obstarává věci veřejného vyměřování a mapování, jako podrobné triangulace a nivelace, vceňování, autentifikace a zeměměřické práce pro veřejné stavby.

(3) Pokud jde o obory stanovené v odstavcích 1 a 2, náleží k činnosti technického referátu prováděti také správní trestní řízení.

(4) Technické referáty krajských národních výborů v Praze, Brně a Bratislavě obstarávají pro místně příslušné krajské národní výbory studie a generální projekty silnic mezinárodního a dálkového významu a studie, generální projekty a odborný dozor na výstavbu mostů velkého rozpětí na silnicích a soustřeďují navrhování a vedení staveb skládacích ocelových mostů a správu k tomu potřebného materiálu a strojů, a to technický referát krajského národního výboru v Praze pro kraje Pražský, Českobudějovický, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Hradecký a Pardubický, technický referát krajského národního výboru v Brně pro kraje Brněnský, Olomoucký, Gottwaldovský, Jihlavský a Ostravský a technický referát krajského národního výboru v Bratislavě pro Slovensko.

(5) Technické referáty krajských národních výborů v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě obstarávají dále pro místně příslušné krajské národní výbory tyto úkoly:

připravují a odborně vedou stavby pro využití vodní energie, stavby údolních přehrad pro všechny vodohospodářské účely, stavby na splavných tocích a stavby přístavů, vykonávají technicko-bezpečnostní revise těchto děl a péči o jejich jednotné udržování, pečují o soustavné řešení a udržování úprav vodních toků a o hospodárné využití vodní energie pro soustavnou elektrisaci státu, vykonávají službu hydrografickou a hydrologickou a službu návěštní a předpovědní pro potřeby plavby a veřejné bezpečnosti, sjednocují a usměrňují provoz zdymadel, pohyblivých jezů, přehrad a vodních elektráren v zájmu plavby, využití vodní energie a ostatních vodohospodářských potřeb, řídí jednotně výkonnou službu povodňovou a ledovou a provádějí rozbory půdy pro vodohospodářské stavby,

a to technický referát krajského národního výboru v Praze pro povodí řeky Labe, technický referát krajského národního výboru v Brně pro povodí řeky Moravy, technický referát krajského národního výboru v Ostravě pro povodí řeky Odry a technický referát krajského národního výboru v Bratislavě pro Slovensko.

§ 3

Ministerstvo techniky vydá v dohodě s ministerstvem vnitra a s nejvyšším účetním kontrolním úřadem předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti technických referátů krajských národních výborů.

§ 4

Dnem 1. února 1949 se ujímají krajské národní výbory krajské správy

a) v oboru správy technické (§ 2), kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku působnosti téhož druhu, vykonávané tam dosud pověřenectvy techniky a zemědělství a pozemkové reformy, státními stavebními úřady, státními strojními úřady, státními vodoprávními, vodotechnickými a vodohospodářsko-stavebními úřady, a působnosti podle § 3, odst. 1 nařízení sboru pověřenců ze dne 22. října 1945, č. 128 Sb. n. SNR, o výstavbě míst a obcí na Slovensku,

b) v oboru správy technické (§ 2, odst. 2, č. 13), kterou dosud obstarávají zemská finanční ředitelství, včetně expositury v Opavě, a katastrální úřady s rozšířenou působností, na Slovensku pak působností téhož druhu, vykonávané tam dosud pověřenectvem financí, katastrálním měřickým úřadem v Bratislavě, archivem map katastrálních v Bratislavě a inspektoráty katastrálního vyměřování.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1949; provedou je ministři techniky a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r

Přesunout nahoru