Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 129/1949 Sb.Vládní nařízení o zřizování, organisaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy

Částka 41/1949
Platnost od 03.06.1949
Účinnost od 03.06.1949
Zrušeno k 28.12.1960 (186/1960 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129.

Vládní nařízení

ze dne 10. května 1949

o zřizování, organisaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 76, odst. 2 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):


Činnost sdružení rodičů a přátel školy

§ 1

(1) Sdružení rodičů a přátel školy (dále jen "sdružení"), zajišťujíc spolupráci školy s rodinou, napomáhajíc škole v jejím poslání výchovném a sociálním, a pečujíc o její zvelebování a všestranný rozvoj, usiluje o to, aby se upevňovala jednota výchovného působení školy a rodiny, zejména aby rodiče ve shodě se školou vychovávali žáky v uvědomělé občany lidově demokratického státu, vedli je k správnému pochopení všech současných jevů hospodářských, politických, sociálních, kulturních, zdravotních a mravních a byli jim vzorem v uvědomělé, obětavé účasti na výstavbě státu i v plnění všech občanských povinností.

(2) Plníc úkoly uvedené v odstavci 1, vyvíjí sdružení zejména tuto činnost:

a) jedná o otázkách výchovy a vzdělání a o základních požadavcích socialistické výchovy dětí ve škole a rodině;

b) spolupracuje s učitelským sborem a s organisacemi mládeže na zlepšení výchovné a vzdělávací práce školy;

c) pomáhá při ubytování a stravování, jakož i při uspokojování jiných sociálně zdravotních a kulturních potřeb žactva, při zřizování domovů a družin mládeže a při organisování mimoškolního zaměstnávání dětí;

d) napomáhá žákům při volbě povolání;

e) zakládá fondy k podpoře školy a žactva, doplňuje a zdokonaluje zařízení a vybavení školy, uděluje žactvu podpory a spolupůsobí při rozdílení podpor z veřejných prostředků žákům.

§ 2

Prostředky potřebné ke své činnosti opatřuje si sdružení:

a) z členských příspěvků;

b) z přídělů, jež školní úřady povolí sdružení z dobrovolných plnění ve prospěch školství nebo školy (§ 77, odst. 1 školského zákona);

c) z provozních přebytků pořádaných podniků;

d) z darů, dědictví, odkazů a podpor z veřejných prostředků;

e) z výnosu vlastního jmění.

Organisace sdružení

§ 3

(1) Sdružení je právnickou osobou.

(2) Sídlem sdružení jest obec, ve které je škola zřízena. Jednací řečí jeho je řeč, v níž se na škole vyučuje. Správní rok se kryje s rokem školním.

§ 4

(1) Členy sdružení jsou:

a) rodiče (zákonní zástupci) žáků školy;

b) ředitel školy a učitelé, kteří na škole vyučují, školní lékař a sociální pracovnice školy;

c) přátelé školy, kteří se za členy přihlásili a byli přijati (§ 7, odst. 4 a § 6, odst. 2).

(2) Členové uvedení v odstavci 1, písm. a) a b) kromě ředitele školy mohou se vzdát členství; členství přátel školy, uvedených pod písm. c), zaniká vzdáním nebo vyloučením (§ 7, odst. 4 a § 6, odst. 2).

§ 5

Orgány sdružení jsou:

a) členská schůze;

b) výbor;

c) předseda.

§ 6

(1) Členská schůze se koná nejméně jednou za čtvrt roku, a to vždy nejpozději do měsíce od počátku školního roku (dále jen "výroční schůze"), a potom podle potřeby podle usnesení výboru nebo požádá-li o to aspoň deset členů, udávajíc předmět jednání.

(2) Členská schůze jedná a usnáší se o věcech zásadních a o důležitějších věcech správy jmění, které nenáležejí k řádnému hospodářství, pečuje o zachování jmění sdružení, schvaluje rozpočet a závěrečné účty, stanoví, mají-li se vybírati členské příspěvky, od kterých členů a v jaké výši, volí a odvolává předsedu a ostatní členy výboru, jakož i dva revisory účtů a rozhoduje o odvoláních z rozhodnutí výboru, kterým bylo odepřeno přijetí za člena nebo kterým byl člen vyloučen (§ 7, odst . 4).

(3) Výroční schůzi přísluší zejména schvalovati zprávu o činnosti odstupujícího výboru za minulý správní rok a udělovati mu absolutorium, usnášeti se o programu činnosti výboru na běžný správní rok a voliti předsedu, ostatní členy výboru a revisory účtů.

(4) Předseda musí býti zvolen z rodičů žáků školy [§ 4, odst. 1, písm. a]. Pokud jde o ostatní členy výboru , volí výroční schůze ze sebe tři členy výboru, a to aspoň jednoho z nich z rodičů žáků školy, a mimo to za každou třídu (pobočku) z rodičů žáků školy po jednom dalším členu výboru. Členy výboru volené za jednotlivé třídy volí ve skupinách rozdělených podle jednotlivých tříd, a to tak, že každou z těchto skupin tvoří jen rodiče žáků, kteří chodí do dotčené třídy, a učitelé, kteří ve třídě vyučují.

(5) Předseda, ostatní členové výboru a revisoři účtů se volí na správní rok a mohou býti opět zvoleni. Členská schůze může je však kdykoliv odvolati, a to členy výboru volené za jednotlivé třídy v týchž skupinách, ve kterých byli zvoleni; na uprázdněná místa vykoná pak novou volbu.

§ 7

(1) Výbor se skládá z předsedy, volených členů a stálých členů. Stálými členy jsou ředitel školy a jeden další zástupce učitelského sboru, kterého vysílá do výboru učitelský sbor. Školní lékař a sociální pracovnice účastní se schůzí výboru s hlasem poradním.

(2) Výbor volí z volených členů výboru místopředsedu, jednatele a pokladníka. Tito funkcionáři se volí na správní rok a mohou býti opět zvoleni.

(3) Výbor se schází nejméně jednou za měsíc, kromě hlavních prázdnin, a to podle potřeby buď podle uvážení předsedova nebo požádá-li o to aspoň čtvrtina členů výboru, udávajíc předmět jednání.

(4) Výbor opatřuje věci, které spadají v obor běžné správy, spravuje jmění sdružení a hospodaří s ním, přijímá členy [§ 4, odst. 1, písm. c)], vylučuje je (§ 4, odst. 2) a vede řádnou evidenci jejich, připravuje jednání členské schůze, podává jí zprávy o své činnosti a provádí její usnesení.

§ 8

Předseda zastupuje sdružení navenek, svolává a řídí členské schůze, svolává schůze výboru, připravuje jejich jednání, řídí je a provádí jejich usnesení.

§ 9

(1) Členská schůze je schopna se usnášeti, je-li přítomno aspoň 15 členů. Výbor je schopen se usnášeti, je-li přítomna aspoň polovina jeho členů.

(2) K platnosti usnesení členské schůze nebo výboru je třeba prosté většiny přítomných členů.

(3) Listiny z a sdružení podepisuje jeho předseda a jednatel; tam, kde jde o nakládání s majetkem sdružení, je třeba také podpisu pokladníkova.

(4) Všechny funkce jsou čestné .

§ 10

(1) Ředitel školy podává ihned zprávu úřadu (orgánu), jemuž je škola přímo podřízena (dále jen "školní úřad"), o složení výboru, po případě o nastalých změnách, a v přiměřených obdobích pravidelné zprávy o činnosti sdružení a návrhy na odstranění závad, má-li za to, že činnost sdružení není uspokojivá.

(2) Ředitel školy má právo zastaviti každé usnesení členské schůze nebo výboru, které by bylo v rozporu s ustanoveními § 1, a je povinen podati o tom zprávu školnímu úřadu, který rozhodne, je-li přípustné, aby usnesení bylo provedeno.

Zřizování sdružení

§ 11

Školní úřad zřídí sdružení při škole kteréhokoliv stupně a druhu, po případě přemění dosavadní rodičovské sdružení při škole na toto sdružení, projeví-li se zřízením sdružení souhlas aspoň 15 rodičů žáků školy [§ 4, odst. 1, písm. a)], bydlících nebo zaměstnaných v obci, kde je škola zřízena, nebo v jejím nejbližším okolí, a lze-li očekávat, že činnost sdružení bude ve smyslu ustanovení § 1 úspěšná.

§ 12

(1) Bylo-li sdružení zřízeno, pozve ředitel školy rodiče žáků školy, po případě jiné členy dosavadního rodičovského sdružení, jakož i členy učitelského sboru, na ustavující členskou schůzi.

(2) Na ustavující členské schůzi, kterou zahájí ředitel školy, dostaví-li se z pozvaných aspoň 15 osob, členy učitelského sboru v to nepočítajíc, zvolí přítomní prostou většinou předsedu, ostatní členy výboru a revisory účtů (§ 6, odst. 2 a 4) na první správní rok, a přítomní členové učitelského sboru se také usnesou touže většinou, koho vysílají do výboru jako zástupce učitelského sboru (§ 7, odst. 1) na týž správní rok.

(3) O výsledku ustavující členské schůze podá ředitel školy neprodleně zprávu školnímu úřadu.

§ 13

(1) Školní úřad zruší sdružení, usnese-li se členská schůze, že se sdružení rozejde, nebo je-li činnost sdružení neuspokojivá a nelze-li závady odstraniti jinak.

(2) Bude-li sdružení zrušeno, zajistí školní úřad jmění sdružení a zřídí likvidátora k uspořádání finančních věcí; zbytek připadá státu a použije se ho ve prospěch školy.

§ 14

Není-li při škole sdružení, udržuje učitelský sbor styk s rodiči žáků školy na společných poradách, které se konají nejméně jednou za čtvrt roku, neb aspoň písemně.


Ustanovení závěrečná

§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři školství, věd a umění, financí, vnitra, sociální péče a zdravotnictví.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r

Přesunout nahoru