Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 125/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba labská, národní podnik"

Částka 40/1949
Platnost od 30.05.1949
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 01.08.1952 (34/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125.

Vládní nařízení

ze dne 10. května 1949,

jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba labská, národní podnik"

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 311 Sb., o národních dopravních podnicích:


ODDÍL I

Všeobecná ustanovení

§ 1

Firma a sídlo podniku

(1) Firma podniku zní "Československá plavba labská, národní podnik ".

(2) Sídlem podniku je Praha. Podnik je oprávněn zřizovati odštěpné (pobočné) závody v tuzemsku i v cizině.

§ 2

Znamenání podniku

Vyhlášky

(1) Firma podniku se znamená tak, že k vytištěnému nebo kýmkoli napsanému jejímu znění připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel podniku nebo vedoucí úředník ho zastupující (§ 27).

(2) Sdělení určená uživatelům služeb podniku uveřejňuje podnik, pokud zvláštními předpisy není stanoveno jinak, způsobem, který určí ministerstvo dopravy vyhláškou v Úředním listě republiky Československé.

§ 3

Předmět podnikání

(1) Podnik provozuje dopravu osob a věcí na Labi, jeho přítocích a spojujících průplavech, jakož i plavbu námořní; ministerstvo dopravy může toto oprávnění rozšířiti i na jiné přirozené i umělé splavné vodní cesty.

(2) Podnik vykonává nebo obstarává samostatně všechny práce a pomocné úkony, jež slouží předmětu jeho podnikání nebo vybudování a udržování jeho zařízení včetně zkušebních nebo řemeslných prací všeho druhu, avšak kromě rozvojových investic, a podle potřeby zřizuje a provozuje k tomu účelu zvláštní pomocné závody, zejména

a) zakládá a provozuje dílny a správkárny (loděnice) pro opravy vlastních i cizích plavidel a pro výrobu nebo opravu náhradních součástí,

b) kupuje, najímá nebo jinak nabývá, opravuje a prodává lodi a jiné dopravní prostředky, potřebné stroje, jakož i veškerá přistávací zařízení se všemi movitostmi, nemovitostmi, právy a povinnostmi,

c) provozuje vlečnou službu,

d) zřizuje a provozuje závody pro tisk jízdenek a tiskovin, jakož i pro jiná rozmnožování (tiskárny, planografie a pod.) pro potřeby vlastního provozu s vyloučením jakékoli činnosti tohoto druhu pro potřeby jiných osob nežli podniku.

(3) Jako vedlejší provozuje podnik činnosti, usnadňující jeho podnikání nebo sloužící přepravcům a cestujícím nebo péči o vlastní zaměstnance, i kdyby jinak k nim bylo třeba zvláštního živnostenského oprávnění, a to s výjimkou činností uvedených dále pod písm. e) a ch) toliko na plavidlech, v přístavech, na jiných provozních pozemcích nebo v provozních budovách podniku, při čemž zejména

a) zprostředkovává pojištění cestujících, zavazadel a zboží a celní odbavení zboží a obstarává i jiné v dopravě obvyklé celní úkony v tuzemsku i v zahraničí,

b) vyplácí na účet příkazce cla, daně a jiné veřejné dávky a poplatky za zboží svěřené podniku,

c) obstarává reexpedici zboží, provádí skladištní obchody a úkony s nimi obvykle souvisící a obstarává nakládání, vykládání a překládání zboží,

d) zřizuje a provozuje šatny, úschovny zavazadel a nosičskou službu,

e) zřizuje a provozuje prodejny jízdenek, informační a jiné kanceláře, sledující získání přepravy, jakož i tarifní zpravodajny a prodejny tarifů,

f) zřizuje a provozuje živnosti hostinské a výčepnické (§ 16 živnostenského řádu a § 23 živnostenského zákona), jakož i živnosti obchodní pro prodej cestovních potřeb, upomínkových předmětů, jídel a nápojů všeho druhu a ovoce,

g) provádí reklamu pro jiné podniky,

h) obstarává prodej knih, časopisů a jiných publikací,

ch) buduje a provozuje zařízení pro péči o vlastní zaměstnance (nocležny, stravovny, zotavovny, prodejny spotřebního zboží, závodní kuchyně, ústavy pro odborné školení a pod.).

(4) Pokud činnosti uvedené v odstavci 3 mají povahu živností, platí pro jejich provozování příslušná ustanovení živnostenského řádu (zákona).

(5) Podnik je oprávněn dopravovati písemnosti ve vzájemném služebním styku orgánů své výkonné správy (§ 28), pokud jej zprostředkují jeho vlastní zaměstnanci jeho dopravními prostředky, jakož i zřizovati, udržovati a provozovati dorozumívací zařízení na plavidlech pro vlastní podnikovou potřebu nebo i pro potřebu cestujících, obdrží-li k tomu příslušné úřední povolení.

(6) Podnik je oprávněn účastniti se v tuzemsku i v zahraničí na podnicích sledujících stejný nebo podobný účel nebo se s takovými podniky sdružovati k společnému obstarávání předmětu podnikání.

§ 4

Podnikový znak

(1) Podnik je oprávněn trvale veřejně užívati:

a) vlastnické značky "ČSPL",

b) zvláštního podnikového znaku a vlajky,

c) státní vlajky,

d) státního znaku samostatně nebo v podnikovém znaku.

(2) Úprava a způsob užívání podnikového a státního znaku, jakož i podnikové a státní vlajky podléhá schválení ministerstev dopravy a vnitra.

ODDÍL II

Hospodářství podniku

§ 5

Obecné zásady hospodaření

(1) Podnik budiž veden podle zásad obchodního podnikání. Uspořádává svůj provoz tak, aby v oboru vodní dopravy co nejlépe a nejhospodárněji uspokojoval dopravní potřeby ve státě.

(2) Podnik určuje své přepravní úkoly a upravuje rozsah, druh a způsob provozu a investiční činnost tak, jak to vyžaduje splnění celostátního dopravního plánu jako součásti jednotného hospodářského plánu.

(3) Podnik udržuje svá zařízení v řádném stavu, obnovuje je přiměřeně potřebám provozu a doplňuje a zdokonaluje je v mezích hospodářské účelnosti a únosnosti se zřetelem k technickému pokroku.

§ 6

Financování provozu

(1) Výdaje souvisící s provozem hradí podnik z vlastních provozních prostředků. Nestačí-li tyto prostředky, opatří si podnik potřebné finanční prostředky se souhlasem ministerstev dopravy a financí úvěrem (provozní úvěr).

(2) Při opatřování provozního úvěru smí býti podnik v obchodním spojení pouze s bankou pro provozní úvěr.

(3) Prostředků určených k provozním účelům nesmí podnik použíti k financování investic.

§ 7

Financování investic

(1) K úhradě nákladů na investice použije podnik prostředků získaných prováděním odpisů (§ 8); nestačí-li tyto prostředky, opatří si podnik další prostředky na investice se souhlasem ministerstev dopravy a financí úvěrem u Investiční banky, národního podniku v Praze, podle směrnic vydaných ministerstvem financí v dohodě s ministerstvem dopravy.

(2) Podnik nesmí použíti prostředků určených k investičním účelům ani přechodně k jiným účelům.

§ 8

Odpisy

Podnik je povinen prováděti odpisy investic podle odpisového plánu, který schválí ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí; prostředků získaných odpisy použije podnik k obnově investic (§ 7, odst. 1).

§ 9

Zcizení a zatížení nemovitostí

Podnik smí zcizovati nebo zatěžovati své nemovitosti nejvýše do částky, kterou všeobecně stanoví ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí; zciziti nebo zatížiti nemovitosti nad tuto částku smí podnik jen se souhlasem ministerstev dopravy a financí.

§ 10

Platební styk

Podnik je povinen konati své platy převodem ze svého účtu u banky pro provozní úvěr (§ 6, odst. 2). Placení hotovými je přípustné jen podle směrnic, které vydá ministerstvo financí. Hotovosti přesahující výši přípustnou podle těchto směrnic je podnik povinen odváděti na svůj účet u banky pro provozní úvěr. Pro styk s touto bankou může podnik používati služeb Poštovní spořitelny.

§ 11

Státní investiční příspěvek

(1) Na investice určené jednotným hospodářským plánem přispěje stát podniku, jsou-li tyto investice podnikány ve veřejném zájmu a jestliže by náklady na ně přesáhly hospodářské možnosti podniku, a to pokud by náklady na ně byly hospodářsky neúnosné. Výši tohoto investičního příspěvku a způsob jeho poskytnutí stanoví vláda před započetím příslušných investic, t. j. zásadně před schválením investičního programu a investičního rozpočtu. Za téhož předpokladu, týmž způsobem a v téže míře přispěje stát podniku na zúročení a úmor zápůjček na investice, sjednaných do dne zřízení podniku a jím převzatých [§ 4 a § 8, odst. 3 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 311 Sb., o národních dopravních podnicích (v dalším jen "dopravní podnikový zákon")].

(2) O náhradě nákladů na investice, jež podnik provede v zájmu obrany státu, platí přiměřeně ustanovení § 121 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona).

§ 12

Náhrada ztrát ze zvláštních služeb

(1) Za plnění přepravních, tarifních nebo jiných závazků a úkonů, uložených státem nebo prováděných v naléhavém zájmu národního hospodářství nebo v jiném důležitém státním zájmu, jež přesahují míru obvyklou v obchodním podnikání a za něž se podniku nedostane přímé úplaty odpovídající alespoň vlastním nákladům, přísluší podniku náhrada ve výši rozdílu mezi vlastními náklady a úplatou přijatou za splnění těchto závazků. O náhradě, její výši a způsobu jejího placení rozhodne vláda, která zároveň určí odvětví státní správy, jež poskytne podniku stanovenou náhradu, a to ve čtvrtletních předem splatných částkách. Podnik je povinen zároveň s účetní závěrkou vzniklé ztráty řádně prokázati.

(2) O náhradě ztrát vzniklých ze zvláštních služeb v zájmu obrany státu platí přiměřeně příslušná ustanovení železničního zákona.

§ 13

Podnikové početnictví

Ve svém podnikovém početnictví se podnik řídí ustanoveními zákona ze dne 16. května 1946, č. 116 Sb., o jednotné organisaci podnikového početnictví, a předpisy vydanými podle něho.

§ 14

Rozpočet, zahajovací bilance, účetní závěrka

(1) Podnik sestavuje podnikový rozpočet a podle něho hospodaří. Jeho rozpočetní závěrka tvoří přílohu státního rozpočtu.

(2) Podnik sestaví zahajovací bilanci do lhůty a podle směrnic, které stanoví ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí. Tato bilance podléhá schválení vlády.

(3) Podnik sestaví účetní závěrku vždy do lhůty, kterou určí ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí. Účetní závěrka je přílohou státního závěrečného účtu.

§ 15

Kmenové jmění

(1) Kmenovým jměním podniku je při jeho zřízení čistá hodnota majetkové podstaty stanovená podle § 11, odst. 2 dopravního podnikového zákona v zahajovací bilanci (§ 14, odst. 2).

(2) Podnik může kmenové jmění zvýšiti nebo snížiti jen podle směrnic, jež vydá ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí.

§ 16

Reservní fond

Podnik utvoří z přídělů ze zisku (§ 17), po případě z mimořádných zisků, které nesouvisí s předmětem podnikání a jsou neprovozní povahy, jakož i z mimořádných příspěvků (darů) reservní fond, a to až do výše 30 % kmenového jmění podle stavu ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

§ 17

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

(1) Ze zisku podniku připadne:

a) jednotnému fondu pracujících částka stanovená dekretem presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění zákona ze dne 21. července 1948, č. 188 Sb.,

b) reservnímu fondu podniku podle potřeby až do 30 %,

c) státní pokladně zbytek.

(2) Ministerstvo dopravy může v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem, ukáže-li se toho potřeba, přiměřeně snížiti příděl reservnímu fondu, uvedený v odstavci 1, písm. b), a to až na 20 %.

(3) K náhradě bilančních ztrát se použije reservního fondu. Nestačí-li reservní fond k tomuto účelu, převede se zbytek ztráty na nový účet.

§ 18

Hospodářský rok

Pro stanovení hospodářského roku a jeho rozdělení na období platí obecné předpisy o jednotném hospodářském roku.

ODDÍL III

Správa podniku

§ 19

Správní orgány

Správními orgány podniku jsou:

a) představenstvo,

b) ředitel podniku, který je zároveň předsedou představenstva.

§ 20

Představenstvo

(1) Představenstvo se skládá z předsedy a 6 dalších členů, z nichž každý má svého náhradníka.

(2) Členy představenstva a jejich náhradníky jmenuje vláda, a to

a) jednu třetinu dalších členů a jejich náhradníky ze stálých zaměstnanců podniku, navržených příslušným orgánem jednotné odborové organisace,

b) zbývající dvě třetiny členů a jejich náhradníky z odborníků dopravních, národohospodářských, finančních a technických po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace.

(3) Členy představenstva a jejich náhradníky může vláda kdykoliv odvolati po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace.

§ 21

Členství v představenstvu

(1) Členem představenstva nebo jeho náhradníkem může býti toliko československý občan, který má odborné vědomosti a zkušenosti, je státně a občansky bezúhonný.

(2) Členem představenstva nebo jeho náhradníkem nemůže býti zejména:

a) kdo provozuje výdělečný podnik, jehož podnikání je v rozporu se zájmy podniku, nebo vykonává jinou funkci nebo činnost, která je v rozporu s těmito zájmy,

b) člen závodní (podnikové) rady nebo jeho náhradník;

c) příbuzní ředitele podniku v řadě přímé a jeho sourozenci.

(3) Funkce člena nebo náhradníka v představenstvu zaniká:

a) odpadnou-li předpoklady uvedené v odstavci 1,

b) nastane-li u člena nebo náhradníka některá z překážek uvedených v odstavci 2,

c) přestane-li člen představenstva nebo jeho náhradník, jmenovaný ze zaměstnanců podniku [§ 20, odst. 2, písm. a)], být zaměstnancem podniku,

d) vzdá-li se člen představenstva nebo jeho náhradník funkce během funkčního období,

e) byl-li člen představenstva nebo jeho náhradník odvolán,

f) uplynutím funkčního období (odstavec 5),

g) úmrtím.

(4) V pochybnostech o tom, zda nastaly důvody zániku funkce podle odstavce 3, písm. a) nebo b), rozhoduje ministr dopravy.

(5) Funkční období představenstva trvá 3 roky; členové představenstva a jejich náhradníci jsou však povinni vykonávati svou funkci dále, dokud se nové představenstvo neujme výkonu funkce.

(6) Náhradník zastupuje člena, za něhož byl jmenován, jen, je-li zaneprázdněn. Vzdá-li se člen své funkce během funkčního období nebo zanikne-li jeho členství jiným způsobem, nastoupí jeho náhradník na zbytek funkčního období a vláda jmenuje mu náhradníka podle ustanovení § 20, odst. 2.

§ 22

Práva a povinnosti představenstva

(1) Členové představenstva a jejich náhradníci vykonají slib do rukou ministra dopravy, že budou svědomitě plniti své povinnosti v souladu se zájmy státu a podniku, že budou zachovávati mlčenlivost o věcech projednávaných představenstvem a že je nikomu nesdělí, pokud nejsou k tomu povinni podle příslušných předpisů.

(2) Představenstvo spravuje podnik s péčí řádného hospodáře, jeho členové osobně odpovídají za splnění svých povinností. O tom, zda na členu představenstva má býti vymáhána náhrada škody způsobené nesplněním těchto povinností, rozhoduje ministerstvo dopravy.

(3) Členům představenstva, po případě jejich náhradníkům, přísluší náhrada hotových výdajů spojených s výkonem funkce, a to podle směrnic, jež vydá ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí. Ministerstvo dopravy může jim v dohodě s ministerstvem financí mimo to přiznati odměnu za zvláštní práce nebo za dosažení zvlášť příznivých hospodářských výsledků podniku.

(4) O ochraně služebního (pracovního) poměru členů představenstva a jejich náhradníků z řad zaměstnanců podniku platí přiměřeně ustanovení § 13 dekretu presidenta republiky č. 104/1945 Sb., ve znění čl. I zákona č. 42/1948 Sb.

§ 23

Působnost představenstva

Představenstvu podniku přísluší:

a) usnášeti se o svém jednacím řádě (§ 24, odst. 4);

b) usnášeti se o opatřeních, k jejichž platnosti se vyžaduje schválení ministerstvem dopravy, po případě jinými ministerstvy (ústředními úřady) nebo vládou, a to:

1. o zásadách pro sestavení a provádění dopravního plánu (určení přepravních úkolů, úprava provozu, investiční činnosti a zhospodárnění provozu, § 5),

2. o návrhu zahajovací bilance podniku a jeho změn (§ 14, odst. 2),

3. o návrhu rozpočetní závěrky (§ 14, odst. 1, věta druhá), účetní závěrce (§ 14, odst. 3), rozdělení zisku nebo úhrady ztráty (§ 17) a o odpisovém plánu (§ 8),

4. o návrzích úvěrových opatření (§§ 6 a 7),

5. o návrzích na zvýšení nebo snížení kmenového jmění (§ 15),

6. o návrzích na přiznání státního investičního příspěvku (§ 11) a náhrady ztrát ze zvláštních služeb (§ 12),

7. o návrzích na zcizení nebo zatížení nemovitostí podniku v hodnotě přesahující částku, kterou stanoví ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí (§ 9),

8. o návrzích na vymáhání náhrady škody na řediteli podniku nebo na členech představenstva (§ 22, odst. 2 a § 25, odst. 5),

9. o návrzích smluv podniku se zahraničními dopravními podniky o tarifním a provozním společenství,

10. o návrzích pracovních a mzdových řádů zaměstnanců podniku a změn těchto řádů (§ 29, odst. 1) a o návrhu směrnic pro udělování odměn zaměstnancům podniku za mimořádný výkon a zlepšovací návrhy (§ 29, odst. 3 a 4),

11. o zevní úpravě a způsobu užívání podnikového nebo státního znaku (§ 4, odst. 2) a služebního stejnokroje nebo odznaku (§ 29, odst. 2),

12. o návrzích opatření, jež má podnik učiniti podle jiných předpisů než podle dopravního podnikového zákona (§ 22, odst. 2 zákona), přesahují-li běžný provoz podniku;

c) rozhodovati o věcech, jež přesahují běžný provoz podniku, a to:

1. o nabytí nemovitostí nebo prodeji movitostí, přesahuje-li kupní nebo prodejní cena částku, kterou všeobecně stanoví ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí,

2. o zcizení nebo zatížení nemovitostí podniku v hodnotě přesahující částku, kterou všeobecně stanoví ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí,

3. o zřízení nebo zrušení odštěpných (pobočných) závodů podniku v tuzemsku i v cizině (§ 1, odst. 2),

4. o zahájení rozepří, přesahuje-li hodnota sporu částku, kterou všeobecně stanoví ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí, a o smírech v těchto rozepřích,

5. o zásadách pro zadávání prací a dodávek,

6. o vydáních, jež nesouvisí přímo s provozem,

7. o dohodách s ostatními národními dopravními podniky o provozním společenství, přesahují-li běžný provoz podniku,

8. o věcech podniku projednávaných v ředitelské radě národních dopravních podniků, o nichž nebylo dosaženo jednomyslného usnesení, po případě o stanovisku, jež v ředitelské radě zaujal ředitel podniku (§ 20, odst. 5 dopravního podnikového zákona),

9. o smlouvách podniku se zahraničními dopravními podniky o tarifním a provozním společenství, pokud jejich schválení není vyhrazeno ministerstvu dopravy,

10. o předpisech podniku o působnosti a vnitřním rozčlenění ředitelství podniku (§ 28, odst. 2),

11. o udělení nebo odvolání prokury nebo obchodní plné moci, jakož i o zástupcích ředitele a jejich pravomoci (§ 27);

d) projednávati a schvalovati zprávu ředitele podniku o činnosti.

§ 24

Jednání a usnášení představenstva

(1) Představenstvo je způsobilé se usnášeti, jsou-li přítomni předseda nebo jeho zástupce (§ 27, věta prvá) a aspoň 3 další členové nebo jejich náhradníci. Návrh se považuje za přijatý, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů nebo při rovnosti hlasů předseda, který hlasuje poslední.

(2) Má-li předseda za to, že usnesení představenstva je na újmu zájmů podniku nebo zájmů státu, zastaví jeho výkon a podá o tom ihned zprávu představenstvu a ministerstvu dopravy, které o věci rozhodne.

(3) Ministr dopravy může vyslati do schůzí představenstva zástupce z činných úředníků státní dopravní správy; tomuto zástupci však nepřísluší hlasovací právo. Schůzí představenstva se může zúčastniti též zástupce nejvyššího účetního kontrolního úřadu rovněž bez hlasovacího práva.

(4) Podrobnosti o tom, kdy a jak se představenstvo svolává, jak jedná a jak se usnáší, stanoví jednací řád, na němž se samo usnese.

§ 25

Ředitel

(1) Ředitele podniku ustanovuje a odvolává vláda po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace. Prohlášení, kterým se ředitel vzdává své funkce, bere na vědomí ministr dopravy, čímž funkce ředitele zaniká.

(2) Ředitelem může býti toliko československý občan, který má odborné vědomosti a zkušenosti a je státně spolehlivý a občansky bezúhonný.

(3) Ředitel nesmí vykonávati zaměstnání, funkci, nebo jinou činnost, která je v rozporu se zájmy podniku, ani nesmí provozovati jakýkoliv výdělečný podnik, ani se na něm účastniti.

(4) Ředitel vykoná slib do rukou ministra dopravy, že bude svědomitě plniti své povinnosti v souladu se zájmy státu a podniku, že bude zachovávati mlčenlivost o věcech projednaných představenstvem i o jiných věcech obchodního tajemství, a že je nikomu nesdělí, pokud není k tomu povinen podle příslušných předpisů.

(5) Ředitel je, vykonávaje svou funkci, povinen jednati s péčí řádného hospodáře a osobně odpovídá za splnění svých povinností. O tom, zda se má na řediteli vymáhat náhrada škody jím způsobené, rozhoduje na návrh představenstva ministerstvo dopravy.

(6) Své funkce se ředitel ujímá dnem vykonání slibu, čímž se stává, pokud jím již nebyl, zaměstnancem podniku; jeho pracovní poměr zaniká dnem, kdy byl odvolán nebo dnem, kdy bylo vzato na vědomí, že se vzdává funkce. Nedošlo-li k zániku pracovního poměru za okolností, pro které by bylo lze jinak pracovní poměr zrušiti předčasně, příslušejí řediteli požitky nejméně po dobu, po kterou by náležely, kdyby byl pracovní poměr rozvázán výpovědí.

(7) Na ustanovení a odvolání ředitele se nevztahují předpisy o spolurozhodování závodního zastupitelstva zaměstnanců při přijímání a propouštění zaměstnanců, po případě o spolupůsobení tohoto zastupitelstva při zařazování zaměstnanců na pracovní místa a o předchozím souhlasu okresního úřadu ochrany práce při sjednání a rozvázání pracovního poměru.

(8) Řediteli přísluší služební titul "vrchní ředitel".

§ 26

Pravomoc ředitele

Ředitel zastupuje podnik a znamená jeho firmu, vede věci jeho běžného provozu, činí opatření a rozhodnutí v jeho provozu, která nejsou vyhrazena představenstvu (§ 23), a vykonává usnesení představenstva. Není-li představenstva nebo není-li schopno se usnášeti nebo je-li nebezpečí v prodlení, přísluší řediteli, aby učinil potřebná neodkladná opatření; je povinen o nich podati zprávu představenstvu v nejbližší jeho schůzi.

§ 27

Zastupování ředitele

Ředitele zastupuje v jeho funkci předsedy představenstva [§ 19, písm. b)] člen představenstva, jehož ustanoví představenstvo. V ostatní jeho pravomoci (§ 26) ho zastupují vedoucí úředníci ředitelství podniku (§ 28), jež určí představenstvo. Představenstvo zároveň vymezí rozsah zastupování a může je pověřiti také stálým zastupováním ředitele v určitých věcech jeho pravomoci.

§ 28

Výkonná správa

(1) Výkonnými orgány správy podniku jsou ředitelství podniku v jeho sídle (§ 1, odst. 2) a jemu podřízené provozní a obchodní jednotky.

(2) Působnost a vnitřní rozčlenění ředitelství podniku upravují vnitřní předpisy podniku, na nichž se usnáší jeho představenstvo [§ 23, písm. c), č. 10].

§ 29

Zaměstnanci

(1) Zaměstnanci podniku jsou zaměstnanci v soukromoprávním poměru; jejich pracovní a mzdové poměry se řídí pracovními a mzdovými řády, jež vyžadují schválení ministerstva sociální péče.

(2) Představenstvo podniku stanoví, kdy zaměstnanci podniku mají ve službě nositi stejnokroj nebo služební odznak, a určí zároveň jejich zevní úpravu a způsob jejich užívání.

(3) Dokázal-li zaměstnanec podniku mimořádný pracovní výkon a tím nejen přispěl k zvýšení celkového výkonu podniku, ale svým příkladem též působil na pracovní úroveň svého okolí nebo celku, může mu býti udělena v mezích příslušných předpisů přiměřená odměna.

(4) Za návrhy, kterými bylo dosaženo zdokonalení nebo zhospodárnění provozu, pracovního postupu, zvýšení dopravy nebo zmenšení provozních nákladů, lze uděliti v mezích příslušných předpisů odměnu zaměstnanci, který je původcem návrhu. Návrh musí býti odborně přezkoumán, i když původce nepřipojil početní rozbor. Výsledek zkoumání se sdělí původci a závodnímu zastupitelstvu zaměstnanců. Při stanovení výše odměny se přihlíží k míře hospodářského prospěchu z přijatého návrhu.

ODDÍL IV

Dozor nad podnikem

§ 30

Odborný dozor

(1) Odborný dozor nad podnikem (§ 22, odst. 1 dopravního podnikového zákona) vykonává ministerstvo dopravy, kterému přísluší:

1. vydávati příkazy pro sestavení a provádění celostátního dopravního plánu jako součásti jednotného hospodářského plánu a sledovati jeho provádění;

2. přezkoumávati a vládě ke schválení předkládati

a) návrhy na změnu předmětu podnikání, sídla a jména podniku (§ 7, odst. 2 dopravního podnikového zákona),

b) rozpočetní závěrku podniku (§ 14, odst. 1 věta druhá), návrh na přiznání státního investičního příspěvku (§ 11) a návrh na náhradu ztrát ze zvláštních služeb (§ 12),

c) zahajovací bilanci podniku (§ 14, odst. 2),

d) účetní závěrku podniku (§ 14, odst. 3), odpočet záloh na náhradu ztrát ze zvláštních služeb (§ 12, odst. 1);

3. schvalovati

a) odpisový plán podniku (§ 8),

b) úvěrová opatření podniku (§§ 6 a 7),

c) zvýšení nebo snížení kmenového jmění (§ 15),

d) zcizení nebo zatížení nemovitostí podniku v hodnotě přesahující částku stanovenou ministerstvem dopravy v dohodě s ministerstvem financí (§ 9),

e) zevní úpravu a způsob užívání státního a podnikového znaku, stejnokroje nebo služebního odznaku (§ 4, odst. 2 a § 29, odst. 2);

4. určovati částku, do které smí podnik zcizovati nebo zatěžovati nemovitosti (§ 9), dále částky, nad které má představenstvo rozhodovati o nabytí nemovitostí nebo prodeji movitých věcí [§ 23, písm. c), č. 1], o zcizení nebo zatížení nemovitostí podniku [§ 23, písm. c), č. 2] a o zahájení rozepří [§ 23, písm. c), č. 4];

5. rozhodovati

a) o usneseních představenstva, jejichž výkon ředitel podniku zastavil (§ 24, odst. 2),

b) o odměnách členům představenstva (§ 22, odst. 3),

c) o vymáhání náhrady škody na řediteli podniku nebo na členovi představenstva (§ 22, odst. 2 a § 25, odst. 5);

6. dozírati na hospodaření podniku a za tím účelem nahlížeti do všech jeho knih podnikového početnictví, jakož i do jiných obchodních písemností, vyžadovati zprávy a vysvětlivky a činiti opatření k odstranění zjištěných závad.

(2) Působnost podle odstavce 1, č. 2, písm. b) až d), č. 3, písm. a) až d), č. 4 a č. 5, písm. b) vykonává ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí, působnost podle odstavce 1, č. 3, písm. e) v dohodě s ministerstvem vnitra. Ministerstvo financí může spolupůsobiti též při výkonu dozoru podle odstavce 1, č. 6.

§ 31

Kontrola

Podnik podléhá kontrole nejvyššího účetního kontrolního úřadu.


ODDÍL V

Ustanovení závěrečná

§ 32

Účinnost a provedení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr dopravy v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčastněnými členy vlády.

Dnem počátku účinnosti zákona č. 148/1950 Sb. pozbývají platnosti vládní nařízení č. 123 až 128/1949 Sb., jimiž se vydávají organisační statuty jednotlivých národních dopravních podniků, pokud odporují tomuto zákonu.


Zápotocký v. r.

Petr v. r

Přesunout nahoru