Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 12/1949 Sb.Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů

Částka 7/1949
Platnost od 31.01.1949
Účinnost od 01.02.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12.

Vládní nařízení

ze dne 25. ledna 1949

o zemědělských referátech krajských národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje zemědělský referát. Zemědělský referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem vnitra.

(2) V čele zemědělského referátu je zemědělský referent; při jeho volbě má býti především vzat zřetel na členy krajského národního výboru, kteří jsou zemědělskými odborníky.

§ 2

(1) Zemědělský referát obstarává krajskou správu ve věcech zemědělských.

(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) plní zemědělský referát krajských národních výborů zejména tyto úkoly:

1. Vypracovává ve svém oboru (odstavec 1) dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;

2. pečuje o zvýšení životní úrovně zemědělského lidu se zvláštním zřetelem na potřebu ulehčení a zlepšení domácí práce venkovských žen a na jejich postavení v rodině, v domácnosti, ve výrobě a ve veřejném životě;

3. pečuje o rostlinnou výrobu ve všech jejích oborech, o její zvelebování, rostlinnolékařskou ochranu a ochranu zvířat užitečných zemědělství a o zajištění sklizně pro účely lidově demokratického hospodářství;

4. pečuje o živočišnou výrobu všech oborů (chov koní, dobytkářství, drůbežnictví, rybářství, včelařství, chov drobných hospodářských zvířat, kožešinových zvířat, bource morušového a pod.) a o její zvelebování, včetně výživy hospodářských zvířat;

5. organisuje veterinární službu k ochraně zdraví zvířat a obstarává veterinární péči, zahrnující veškerá opatření na ochranu zdraví zvířat, zvláště pečuje o ochranu a udržení jejich zdraví, o zlepšení jejich zdravotních podmínek, včetně hygieny jejich výživy a prostředí, o zábranu a tlumení nákaz a jiných jejich hromadných onemocnění, o zařízení léčebná a vyšetřovací sloužící ochraně jejich zdraví a o zařízení k odstraňování škodlivin ohrožujících jejich zdraví, o vyšetřovací, ochranné a léčebné prostředky, o distribuci očkovacích látek pro veterinární účely, jakož i o výběr, účelné rozmístění a odborné zdokonalování veterinárních pracovníků v oboru ochrany zdraví zvířat;

6. pečuje o ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými se zvířat na lidi;

7. obstarává v lesním hospodářství mimo úkoly uvedené pod č. 3 též věci odvozu dříví z lesa a pečuje o myslivost a lesotechnickou ochranu půdy, vod a podnebí;

8. pečuje o ulehčení zemědělské práce a o její zhospodárnění technicko-hospodářskými úpravami pozemků, mechanisací zemědělství a účelnou výstavbu zemědělských budov, jejich zařízení a společných zařízení v obcích;

9. pečuje o zvýšení výrobnosti v zemědělství (na př. praktickým odborným výcvikem, podporováním soutěživosti a poradnictvím);

10. organisuje dozor na výživu lidu po stránce zdravotní, zahrnujíc v to prohlídku masa a ostatní zdravotní kontrolu poživatin živočišného původu;

11. vyřizuje věci pozemkové reformy a konfiskací a národních správ zemědělského majetku.

(3) Pokud jde o obory stanovené v odstavcích 1 a 2, náleží k činnosti zemědělského referátu prováděti také správní trestní řízení.

§ 3

Ministerstvo zemědělství vydá v dohodě s ministerstvem vnitra předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti zemědělského referátu krajských národních výborů.

§ 4

Dnem 1. února 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské správy v oboru zemědělském, kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonává pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1949; provedou je ministři zemědělství a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru