Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 117/1949 Sb.Nařízení ministra techniky o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin

Částka 39/1949
Platnost od 25.05.1949
Účinnost od 25.05.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117.

Nařízení ministra techniky

ze dne 12. února 1949

o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin

Ministr techniky v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 3, odst. 3, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 2 a 6 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 313 Sb., o vázaných stavebninách a jejich přídělu (dále jen zákon) nařizuje:


§ 1

Dílčí kontingenty oborů stavební výroby prováděné Československými stavebními závody, národním podnikem (§ 3, odst. 1, č. 1 zákona), jinými národními podniky (§ 3, odst. 1, č. 2 zákona) a komunálními stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 4 zákona) spravují Československé stavební závody, národní podnik. Dílčí kontingent oboru stavební výroby prováděné státní správou (§ 3, odst. 1, č. 3 zákona) spravují příslušná ministerstva (dopravy, pošt, národní obrany, zemědělství nebo techniky), a to každé ministerstvo část tohoto dílčího kontingentu, která připadá na stavby jím prováděné. Dílčí kontingenty oborů stavební výroby prováděné družstevními a soukromými stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 5 a 6 zákona) spravuje ministerstvo techniky prostřednictvím národních výborů.

§ 2

Dílčí kontingenty pro udržování staveb dopravních, poštovních, vojenských, průmyslových, zemědělských, obchodních, zdravotnických a pro účely sociální péče (§ 4, odst. 1, č. 1 až 8 zákona) spravují příslušná ministerstva; dílčí kontingent pro udržování staveb ostatních (§ 4, odst. 1, č. 9 zákona) spravuje ministerstvo techniky prostřednictvím národních výborů.

§ 3

(1) Ministerstvo techniky přikáže ze své části dílčího kontingentu pro stavební výrobu prováděnou státní správou v oboru jeho působnosti (§ 3, odst. 1, č. 3 zákona) a z dílčích kontingentů pro stavební výrobu prováděnou družstevními stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 5 zákona) nebo soukromými stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 6 zákona) a pro udržování staveb (§ 4, odst. 1, č. 9 zákona) vázané stavebniny pro stavební výrobu a udržování staveb krajským národním výborům a ústřednímu národnímu výboru hlavního města Prahy na jednotlivá kontingentní období a určí při tom kvoty hmot pro jednotlivé skupiny staveb a pro udržovací práce. Krajské národní výbory přikáží, řídíce se úkoly jednotného hospodářského plánu a pokyny, které vydá ministerstvo techniky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, svým podřízeným úřadům (technické službě) nebo jiným úřadům, příslušným pro obor zvláštních staveb (na př. železničním, báňským), vázané stavebniny na jednotlivá kontingentní období pro stavby, pro něž tyto úřady přidělují vázané stavebniny (§ 4).

(2) Československé stavební závody, národní podnik, rozdělí dílčí kontingenty pro stavební výrobu prováděnou jimi (§ 3, odst. 1, č. 1 zákona), jinými národními podniky (§ 3, odst. 1, č. 2 zákona) a komunálními stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 4 zákona) podle výrobních plánů na své provozní jednotky, na stavební oddělení jiných národních podniků a na komunální stavební podniky.

(3) Správci částí dílčího kontingentu pro obor stavební výroby prováděné státní správou (§ 3, odst. 1, č. 3 zákona), s výjimkou ministerstva techniky, a správci dílčích udržovacích kontingentů pro stavby dopravní, poštovní, vojenské, průmyslové, zemědělské, obchodní, zdravotnické a pro účely sociální péče (§ 4, odst. 1, č. 1 až 8 zákona) mohou přikázati potřebná množství vázaných stavebnin svým podřízeným úřadům nebo orgánům pověřeným prováděním staveb nebo udržovacích prací nebo přidělováním vázaných stavebnin pro ně.

§ 4

Vázané stavebniny pro jednotlivé stavební práce přiděluje:

1. u staveb spadajících do oborů stavební výroby prováděné Československými stavebními závody, národním podnikem, jinými národními podniky, státní správou nebo komunálními stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 1, 2, 3 a 4 zákona) příslušný správce dílčího kontingentu nebo jeho části, po případě úřady nebo orgány jím zmocněné;

2. u staveb spadajících do oborů stavební výroby prováděné družstevními stavebními podniky nebo soukromými stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 5 a 6 zákona), pokud je k nim třeba povolení podle zvláštních předpisů, na př. stavebních, vodních, železničních, báňských, úřad vydávající povolení ke stavbě podle těchto předpisů;

3. u staveb uvedených pod č. 2, pokud k nim není třeba povolení podle zvláštních předpisů, okresní národní výbor;

4. u udržovacích prací staveb dopravních, poštovních, vojenských, průmyslových, zemědělských, obchodních, zdravotnických a pro účely sociální péče (§ 4, odst. 1, č. 1 až 8 zákona) příslušné ministerstvo, po případě úřady nebo orgány jím zmocněné, u ostatních udržovacích prací (§ 4, odst. 1, č. 9 zákona) okresní národní výbor.

§ 5

U staveb spadajících do oborů stavební výroby prováděné družstevními stavebními podniky nebo soukromými stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 5 a 6 zákona), pokud jest k nim třeba povolení podle zvláštních předpisů, připojí stavebník k žádosti o povolení ke stavbě vedle předepsaných dokladů dvojmo výpočet všech potřebných vázaných stavebnin pro celou stavbu, v němž uvede, které z nich a v jakém množství si již opatřil, a zároveň připojí stavební rozpočet. Výpočet potřeby stavebnin a stavební rozpočet musí býti pořízeny nebo potvrzeny osobou oprávněnou k provádění stavby navrženého způsobu a druhu; při stavbách, které provádí stát, kraj, okres, obec pověřená úkoly stavebního úřadu nebo podnik, ústav nebo fond jimi spravovaný, přezkouší výpočet vázaných stavebnin a rozpočet svým odborným technickým úředníkem úřad, do jehož oboru působnosti stavba náleží, a příslušný posudek se přiloží k žádosti o příděl vázaných stavebnin. Úřad, který povoluje stavbu, rozhodne též o přídělu vázaných stavebnin, přihlížeje k potřebě, kterou zjistí odborným přezkoumáním žádosti a jejích příloh, a k zásobám stavebnin mu přikázaným a dosud nevyčerpaným a řídě se při tom prováděcím plánem stavební výroby. Odběrná oprávnění se vydají stavebnímu podniku.

§ 6

U staveb spadajících do oborů stavební výroby prováděné družstevními stavebními podniky nebo soukromými stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 5 a 6 zákona), pokud k nim není třeba povolení podle zvláštních předpisů, podá stavebník u okresního národního výboru žádost o příděl vázaných stavebnin, kterou doloží potvrzeným evidenčním listem pro stavební investice podle § 2, odst. 1, písm. a) vládního nařízení z 21. prosince 1948, č. 296 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, stavebními plány a dvojmo stavebním rozpočtem a podrobným výpočtem vázaných stavebnin potřebných pro celou stavbu. Tyto stavební plány, rozpočet a výpočet potřeby vázaných stavebnin musí býti pořízeny nebo potvrzeny osobou oprávněnou k provádění stavby navrženého způsobu a druhu. Při stavbách, které provádí stát, kraj, okres, obec pověřená úkoly stavebního úřadu nebo podnik, ústav nebo fond jimi spravovaný, přezkouší výpočet vázaných stavebnin a rozpočet svým odborným technickým úředníkem úřad, do jehož oboru působnosti stavba náleží, a příslušný posudek se přiloží k žádosti o příděl vázaných stavebnin. Okresní národní výbor rozhodne o přídělu vázaných stavebnin, přihlížeje k potřebě, kterou zjistí odborným přezkoumáním žádosti a jejích příloh, a k zásobám stavebnin mu přikázaným a dosud nevyčerpaným a řídě se přitom prováděcím plánem stavební výroby. Odběrná oprávnění se vydají stavebnímu podniku.

§ 7

U staveb, spadajících do oborů stavební výroby prováděné Československými stavebními závody, národním podnikem, jinými národními podniky, státní správou nebo komunálními stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 1 až 4 zákona), odpadá řízení o přídělu.

§ 8

(1) Podrobnosti o řízení o přídělu vázaných stavebnin pro udržovací práce upraví příslušný správce udržovacího kontingentu pro obor své působnosti. Jde-li o stavby nestátní, stane se tak vyhláškou v Úředním listu.

(2) Provádějí-li udržovací práce Československé stavební závody, národní podnik, jiné národní podniky nebo komunální stavební podniky, vydají se odběrná oprávnění stavebnímu podniku, v ostatních případech stavebníkovi.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r

Přesunout nahoru