Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 116/1949 Sb.Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě

Částka 38/1949
Platnost od 25.05.1949
Účinnost od 09.06.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

116.

Vládní nařízení

ze dne 22. dubna 1949

o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 4 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) Z působnosti ústředních úřadů se přenášejí na krajské národní výbory věci uvedené v příloze A a na okresní národní výbory věci uvedené v příloze B tohoto nařízení.

(2) Z působnosti krajských národních výborů se přenášejí na okresní národní výbory věci uvedené v příloze C tohoto nařízení.

(3) Z působnosti ministerstva vnitra se přenášejí na krajský národní výbor v Praze věci uvedené v příloze D tohoto nařízení.

(4) Ve věcech uvedených v příloze E odpadá součinnost (udílení souhlasu, schvalování, potvrzování, slyšení) příslušející orgánům (úřadům) v ní jmenovaným.

(5) Přílohy A až E jsou součástí tohoto nařízení.

§ 2

V případech, kde ve věcech uvedených v přílohách A, B a D rozhodovaly dosud ústřední úřady v dohodě s jinými ústředními úřady nebo po jejich slyšení, přenáší se, pokud nejde o součinnost vojenské správy a pokud není ve jmenovaných přílohách stanoveno jinak, též působnost těchto jiných ústředních úřadů. Ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, nejsou dotčena.

§ 3

Věci, ve kterých orgán (úřad) dosud příslušný v I. stolici ještě nerozhodl v den, kdy toto nařízení nabude účinnosti, postoupí se orgánu (úřadu) příslušnému k vyřízení podle tohoto nařízení. V případech, kde odpadá součinnost (§ 1, odst. 4 a § 2), není ode dne, kdy toto nařízení nabude účinnosti, již třeba vyčkat rozhodnutí o součinnosti nebo součinnost si vyžádat.


§ 4

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení, s výjimkou přesunů uvedených v příloze A, pol. 2, 3, 71, 74, 85, 86, 87 a 316, pro které stanoví počátek účinnosti ministr sociální péče, pokud jde o pol. 2 a 3 v dohodě se zúčastněnými ministry, přesunů uvedených v příloze A, pol. 7 a 8, pro které stanoví počátek účinnosti ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministry, a přesunu v příloze A, pol. 15, pro který stanoví počátek účinnosti ministr vnitra, a to ve všech těchto případech vyhláškou ve Sbírce zákonů uveřejněnou nejpozději do 1. června 1950.

(2) Toto nařízení provedou všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Clementis v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Přehled příloh

vládního nařízení ze dne 22. dubna 1949, č. 116 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě.

V oboru státní správyse přenáší působnost 
s ústředního úřadu nas KNV na ONV v příl. C pod pol.s ústř. úřadu na KNV v Praze v příl. D pod pol.odpadá součinnost v příl. E pod pol.
KNV v příl. A pod pol.ONV v příl. B pod pol.
ministerstva vnitra1, 12, 13 až 37, 67, 68, 70, 2971 až 3, 10, 201 až 6, 10 až 38, 49 až 521 až 31 až 4
osidlovacího úřadu a FNO38    
ministerstva informací a osvěty1, 10 4 až 6  
ministerstva školství, věd a umění1, 12, 39 až 67, 704 až 105, 39 až 57  
ministerstva sociální péče1 až 3, 10 až 12, 68 až 87, 230, 31611 až 155 až 8, 58 až 65 5, 6
ministerstva zdravotnictví1 až 5, 8 až 12, 88 až 11016 až 19, 76, 774 až 8, 66 až 82, 163 7 až 9
ministerstva financí1, 12, 16 až 18, 69, 70, 71, 74, 75, 111 až 214, 21611 až 14, 20 až 754 až 7, 83 až 1561 
ministerstva průmyslu1 až 12, 215, 21676, 774 až 9, 157 až 171,193 až 203  
ministerstva dopravy1, 4, 5, 9, 12, 70, 217 až 251, 31276, 77, 79 až 851 až 6, 204 až 208 13
ministerstva pošt  209  
ministerstva zemědělství1 až 3, 7, 10 až 12, 69, 70, 74, 252 až 300, 304 až 307864 až 8, 210 až 234 10 až 12
ministerstva vnitřního obchodu1 až 1276 až 784 až 9, 163, 164, 172 až 203  
ministerstva výživy1 až 12, 80, 301 až 30376, 774 až 9, 163  
nejvyššího úřadu cenového6 9  
ministerstva techniky1, 12, 69, 72 až 74, 304 až 317 1 až 3, 5, 6, 235 až 276 14, 15

Příloha A vl. nař. č. 116/1949 Sb.

Pol.V oboru státní správyse přenáší na krajské národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcechpodlePředmět působnosti
předpis§ (čl.)
123456
1zúčastněných ústředních úřadůpříslušníků čs. armády, některých jiných účastníků národního boje za osvobozenízák. č. 255/1946 Sb.§ 12Rušení opatření, kterými byla v rozporu s ustanovením zák. č. 255/1946 Sb. porušena oprávnění podle §§ 3 a 4 tohoto zákona, pokud jde o opatření orgánů, ústavů, podniků, fondů, korporací a nadací, podléhajících dozoru krajských národních výborů.
2
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. července 1951, vyhláška č. 52/1950 Sb.)
družstevzák. č. 187/1948. Sb.§ 11Zrušování družstev v kraji z moci úřední.
3
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. července 1951, vyhláška č. 52/1950 Sb.)
vl. nař. č. 259/1939 Sb.§ 25Slučování družstev a převod závodů družstev v kraji při jejich reorganisaci v součinnosti s Ústřední radou družstev (nepřenáší se působnost ministerstva spravedlnosti) .
4úlev krajanům vracejícím se do vlastivl. nař. č. 71/1947 Sb.§ 8, odst. 4Rozhodování o tom, zda živnost byla v cizině provozována podle předpisů obdobných předpisům československým.
5živnostenských oprávněnízák. č. 31/1947 Sb.§ 14, odst. 1 a 2Rušení (obligatorní a fakultativní) živnostenských oprávnění, získaných po 5. květnu 1945, pokud byly vydány okresními národními výbory.
6trestních cenových, vyživovacích a zásobovacíchvl. nař. č. 121/1939 Sb. ve znění vl. nař. č. 189/1940 Sb.§ 12, odst. 4Promíjení a zmírňování trestů v případech, kdy v I. stolici rozhodl krajský (zemský) národní výbor.
vl. nař. č. 393/1941 Sb. ve znění vl. nař. č. 163/1943 Sb.§ 16, odst. 1, poslední věty
7
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. července 1951, vyhláška č. 54/1950 Sb.)
živnostenského a jiného podnikánívl. nař. č. 14/1943 Sb.§ 3, odst. 2Udělování pokynů před rozhodnutím o výdělečném podnikání u výdělkových a hospodářských společenstev.
8
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. června 1950, vyhláška č. 54/1950 Sb.)
§ 4, odst. 2Udělování pokynů před rozhodnutím o výdělečném podnikání u podniků provozovaných po továrnicku.
9nař. č. 359/1940 Sl. z. ve znění nař. č. 34/1942 Sl. z.§ 1 a § 5, odst. 2Udělování pokynů při nastupování živností maloobchodních, řemeslných a koncesovaných.
10§ 4 a § 5, odst. 2Udělování pokynů při schvalování orgánů společností a družstev.
11§ 8, odst. 3Udělování pokynů při založení družstva, rozšíření jeho činnosti, zrněné stanov a zřízení vedlejšího závodu.
12konfiskace nepřátelského majetkudekretu č. 108/1945 Sb. vl. nař. č. 106/1947 Sb.§ 6, odst. 2 § 3, odst. 2Součinnost s osidlovacím úřadem
a) ve věcech vypracování přídělových nařízení,
b) při vyjímání středních majetkových podstat z přídělu.
13ministerstva vnitramajetkového vypořádání okresudekretu č. 121/1945 Sb.§ 15, odst. 3Rozhodnutí o majetkovém vypořádání a o rozdělení zaměstnanců při změně obvodu a při rozloučení okresů, nedojde-li o tom k dohodě mezi zúčastněnými okresními národními výbory.
14§ 15, odst. 6Prodloužení lhůty k vybírání dosavadních dávek a poplatků a vyrovnání berního zatížení uvnitř okresu při změně obvodu okresu.
15
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. ledna 1951, vyhláška č. 49/1950 Sb.)
územní organisace obcídekretu č. 121/1945 Sb.§ 18, odst. 2, první větyRozlučování obcí.
16finančního hospodářství obcízák. č. 329/1921 Sb. ve znění zák. č. 69/1935 Sb.§ 28, odst. 6Povolování vybírání obecních poplatků, a schvalování pravidel o jejich vybírání, jestliže pravidla místním národním výborem usnesená se odchylují od pravidel vzorných nebo přesahují míru označenou jako nejvýše přípustnou.
17§ 35, odst. 3 a § 38, odst. 2Povolování vybírání obecní dávky a schvalování pravidel, má-li býti dávka vybírána podle pravidel odchylných od pravidel vydaných vládou nebo vyššími sazbami než za přípustné prohlášenými.
18§ 35, odst. 3 a § 38, odst. 3Povolování vybírání obecní dávky ze zastavěných ploch na místě obecní dávky z nájemného nebo obecní dávky z používaných místností a schvalování pravidel.
19komunálních podnikuzák. č. 199/1948 Sb. vl. nař. č. 10/1949 Sb.§ 32 § 9, odst. 2Rozhodování v pochybných případech o tom, zda jde o zemědělský nebo lesní podnik (půdu).
20§ 29 zák. § 55 vl. nař.Zastupování zájmů komunálních podniků při hospodářském plánování, kontingentaci, přidělování surovin a pracovních sil, rayonování, zadávání zakázek a pod. v obvodu kraje.
21§ 29 zák.
§ 56, odst. 2 vl. nař.
Provádění poradenské evidenční a revisní služby, poskytování pomoci při zřizování komunálních podniků, sledování jejich rozvoje a zprostředkování zkušeností v obvodu kraje.
22stálých voličských seznamůzák. č. 28/1946 Sb. ve znění zák. č. 266/1948 Sb.§ 13, odst. 2Vydávání příkazů k vyložení, upravení a k novému sestavení voličských seznamů mimo dobu v zákoně uvedenou; zkrácení lhůt.
23vyvlastněníop. St. výb. č. 291/1938 Sb. ve znění vl. nař. č. 289/1944 Sb.§ 4, odst. 3Vydávání potvrzení, že jde o stavbu, zařízení nebo práce, sloužící některému z účelů uvedených v § 1 op, St. výb.
nař. č. 132/1945 Sb. n. SNR.§ 1
24státního občanstvídekretu č. 33/1945 Sb.§ 1, odst. 4Schvalování osvědčení o národní spolehlivosti.
25§ 2, odst. 2Rozhodování o žádostech za zachování československého státního občanství.
26§ 3Rozhodování o žádostech o vrácení československého státního občanství.
27§§ 3 a 4Rozhodování o žádostech manželek a nezletilých dětí československých státních občanů o vrácení československého státního občanství.
28§ 5Rozhodování o tom, že Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky ucházeli o udělení německé nebo maďarské státní příslušnosti, nepozbývají Československého státního občanství.
29zák. č. 102/1947 Sb.§ 1Vyslovení souhlasu s nabytím československého státního občanství cizinkou sňatkem.
30§ 2Rozhodování o ponechání československého státního občanství při provdání za cizince.
31matričníchzák. čl. XXXIII/1894
min. nař. č. 80.000/1906 B. M.
§ 27, odst. 1
§ 162
Vyhotovení a ověření opisů z druhopisů matrik.
32zák. čl. XXXVI/1904
min. nař. č. 80 000/1906 B. M.
§ 14, odst. 3
§ 73
Uložení přezkoušených druhopisů matrik.
33§ 3
zák. čl.
Jmenování zastupujících matrikářů.
34§ 4, odst. 2
zák. čl.
Osvobození od předepsaného vzdělání zastupujících matrikářů.
35min. nař. č. 80.000/1906 B. M.§ 66, odst. 6Povolení dodatečného zápisu občanských sňatků do státní matriky.
36§ 95, oďst. 2Nařízení zápisu uznání otcovství prohlášeného v cizině.
37osobního vybavení okresních národních výborůvl. nař. č. 51/1936 Sb.§ 9Určení obvodu, pro který se mají přidělovat zaměstnanci určitému okresnímu národnímu výboru pro výkon služby u více okresních národních výborů.
38osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovyživnostenskýchzák. č. 31/1947 Sb.§ 14Návrh, po případě slyšení ve věcech rušení živnostenských oprávnění.
39ministerstva školství, věd a uměníškol mateřských a škol I. až III. stupnězák. č. 95/1943 Sb.§ 7Projednávání návrhů na získání staveniště pro novostavby škol III. stupně, na zahájení přípravných prací při provádění státních novostaveb, přestaveb a přístaveb škol III. stupně a připomínek ke stavebním náčrtům a plánům těchto staveb ; projednávání věcí souvisících s opatřováním vnitřního zařízení pro novostavby škol s výjimkou škol odborných, věcí týkajících se fondů na učební pomůcky a použití prostředků tohoto fondu, věcí souvisících s vedením úředních knih, pokladních deníků, inventáře a katalogů, s užíváním služebních a naturálních bytů a s poplatky a dávkami za úřední úkony.
40§ 67Zřizování žákovských domovů a internátu podle plánu stanoveného vládou a dozor na ně.
41Péče o vybavení domovů školní mládeže zařízením a pomůckami, jejich udržování a provoz.
42zák. č. 95/1948 Sb. rozpočtového zákona.§ 1Projednávání návrhů nájemních smluv o budovách, místnostech a tělovýchovných objektech.
43zemědělských školzák. č. 281/1920 Sb.
vl. nař; č. 208/1942 Sb.
zák. č. 95/1948 Sb.
§ 1 a § 4, odst. 4
§ 10
§ 83, odst. 2 a 3
Projednávání věcí souvisících s užíváním movitého a nemovitého majetku podle zák. č. 95/1948 Sb.
44zák. č. 75/1920 Sb.§ 10Jmenování zástupců školské správy do školních výborů základních odborných škol zemědělských.
45odborných školzák. č. 281/1920 Sb.
zák. č. 292/1920 Sb.
zák. č. 95/1948 Sb.
§§ 1 a 3
§ 2
§ 65
Opatřování věcného nákladu na odborné školy a disposice tímto nákladem.
46zák. č. 95/1948 Sb.§ 42, odst. 1Zřizování kursů při odborných školách.
47soukromých učilišť a městských hudebních ústavů§ 81Povolování dalšího provozu soukromých učilišť a městských hudebních ústavů a dozor na ně.
48církevních osobmin. nař. č. 10/1853 ř. z.odd. C,
§ 36
Presentační právo při veřejném patronátu, jsou-li námitky proti kandidátu na prvním místě navrženému.
49zák. č. 50/1874 ř. z.§ 3Vzetí na vědomí ustanovení sídelních i ne-sídelních kanovníků při všech kapitulách a ustanovení představených klášterů, duchovních řádů a kongregací s výjimkou případů náležejících do příslušnosti vlády.
50§ 8, odst. 1 a 2Požadování odstranění duchovních správců církve katolické.
51zák. č. 68/1874 ř. z.§ 12, odst. 1 a 2Požadování odstranění duchovních náboženských společností.
52zák. č. 50/1874 ř. z.§ 8, odst. 4 a 5Náhradní opatření pro vedení prací přenesených na duchovní správce církve katolické státními zákony.
53zák. č. 68/1874 ř. z.§ 12, odst. 3 a 4Náhradní opatření pro vedení prací přenesených na duchovní správce náboženských společností státními zákony.
54zák. č. 122/1926 Sb.§ 5, odst. 3Výměra výchovného a poskytnutí doplatku dotace na né duchovním církví dotačních.
55§ 3Udělování dovolených duchovním z jiných důvodů než zdravotních (vl. usnesení ze dne 4. července 1929).
56kongruyvl. nař. č. 124/1928 Sb.§ 5Udělování souhlasu k ustanovení řeholních duchovních na systemisovaném světském duchovním místě.
57§ 11, odst. 2Rozhodování o započtení služební doby strávené ve veřejné duchovní správě nebo v jiné duchovní správě před přerušením služby pro výměru kongruy.
58§ 118Povolování výjimek při ustanovování administrátorů na farářských místech, je-li výjimka pro státní pokladnu výhodnější.
59§ 175, odst. 1 a 2Zvyšování kongruálního platu, zmenší-li se trvale příjem duchovní stanice, a vyzvání příslušného církevního úřadu, aby zrušil samostatnost určité náboženské obce.
60§ 193, odst. 1 a 2Povolování odměn za přespočetné hodiny a za vedlejší předměty přednášené na diecésních theologických učilištích.
61organisace církvízák. č. 68/1874 ř. z.§ 9, odst. 3Potvrzování zřízení představenstva několika náboženských obcí v obvodu krajského národního výboru.
62církevního majetkuzák. č. 50/1874 ř. z.
min. nař. č. 162 1860 ř. z.
§ 51Schvalování pronájmu (propachtování) nebo zřízení služebností u církevního jmění na dobu od 10 do 20 let.
63min. nař. č. 10/1853 ř. z.
vl. nař. č. 187/1929 Sb.
odd. C,
§ 40, písm. b)
Povolování stavebních oprav na budovách církevních veřejného patronátu při patronát ní tangentě od 50.000 do 100.000 Kčs.
64min. nař. č. 162/1860 ř. z.
zák. č. 50/1874 ř. z.
vl. nař. č. 314/1943 Sb., příl. A
§ 38, odst. 1 a
§ 51
Povolování použití církevního jmění ke stavebním opravám a pod. u soukromého patronátu a u staveb bez patronátu při stavebním nákladu od 100.000 do 200.000 Kčs.
65Povolování zcizení církevního majetku v hodnotě od 50.000 do 100.000 Kčs a zatížení církevního majetku od 100.000 do 200.000 Kčs.
66§ 54 zák.Povolování použití přebývajícího jmění církevního subjektu ve prospěch jiného církevního účelu od 50.000 do 100.000 Kčs.
67ministerstva školství, věd a umění a ministerstva vnitranadačníchnadační listiny a jiných předpisů a. obyčejového právaVeškerá působnost ministerstva s výjimkou :
a) rozhodování o přípustnosti výplaty nadačních požitků clo ciziny nebo cizím státním příslušníkům,
b) rozhodování o permutaci nadací (o změně nadačních listů pro právní nebo faktickou, úplnou nebo částečnou nemožnost plnění původní vůle zakladatelovy),
c) rozhodování o návrzích na zrušení nadací,
d) udělování nadací, jejichž účelové určení přesahuje obvod kraje.
68ministerstva sociální péče a ministerstva vnitramajetkovýchzák. č. 144/1946 Sb.§ 8Rozhodování o přechodu majetku na Ústřední radu odborů v případech pochybných.
69ministerstva sociální péče a ostatních zúčastněných ústředních úřadůpodpory stavebního ruchuzák. č. 44/1927 Sb.,
vl. nař. č. 57/1927 Sb.,
zák. č. 43/1928 Sb.,
vl. nař. č. 121/1928 Sb.,
zák. č. 197/1928 Sb.,
zák. č. 32/1929 Sb.,
op. St. výb. č. 155/1929 Sb.,
zák. č. 15/1930 Sb.,
zák. č. 45/1930 Sb.,
vl. nař. č. 66/1930 Sb.,
zák. č. 160/1930 Sb.,
zák. č. 205/1931 Sb.,
zák. č. 210/1931 Sb.,
zák. č. 104/1932 Sb.,
vl. nař. č. 139/1932 Sb.,
zák. č. 164/1932 Sb.,
zák. č. 54/1933 Sb.,
zák. č. 244/1933 Sb.,
zák. č. 32/1934 Sb.,
vl. nař. č. 159/1934 Sb.,
zák. č. 65/1936 Sb.,
vl. nař. č. 80/1936 Sb.,
zák. č. 259 /1937 Sb.,
vl. nař. č. 46/1939 Sb. I,
vl. nař. č. 182/1939 Sb.,
vl. nař. č. 1/1940 Sb.,
vl. nař. č. 20/1942 Sb.,
vl. nař. č. 425/1942 Sb.
Veškerá působnost ministerstva sociální péče při provádění těchto zákonů.
70hospodaření s bytyzák. č. 138/1948 Sb.§ 24, odst. 1Výhrada potřebného počtu bytů pro skupiny osob, jejichž pobyt je v obci nutný ve veřejném zájmu.
71
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. července 1951, vyhláška č. 52/1950 Sb.)
obecně prospěšných bytových sdruženízák. č. 242/1910 ř. z.
stanovy Stát. byt. fondu (vyhl. č. 28/1912 ř. z.)
zák. č. 98/1919 Sb.
zák. č. 41/1947 Sb.
§ 12
čl. 28 a 30, odst. 1, písm. e)
§ 1, odst. 3
§ 42, odst. 2
Přiznání a odnímání charakteru obecné prospěšnosti bytovým sdružením a schvalování změn stanov.
72nař. č. 30/1912 ř. z.
stanovy stát. byt. fondu (vyhl. č. 28/1912 ř. z.)
zák. č. 98/1919 Sb.
čl. 1 a 3

čl. 28
Dozor nad obecně prospěšnými bytovými sdruženími.
73zák. č. 200/1946 Sb.§ 4Souhlas k obnově činnosti obecně prospěšných bytových sdružení, která se pod tlakem nepřátelské okupace usnesla na zrušení nebo byla zrušena.
74
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. července 1951, vyhláška č. 52/1950 Sb.)
státních podpor na obytné stavbyzák. č. 41/1947 Sb.Veškerá působnost ústředních úřadů při provádění tohoto zákona.
75ministerstva sociální pece a ministerstva průmysluzárukzák. č. 87/1922 Sb.
vl. nař. č. 150/1922 Sb.
Záruky za zápůjčky výrobním a pracovním družstvům dělnickým.
76ministerstva sociální péčeúpravy pracovní dobyzák. č. 91/1918 Sb.§ 1, odst. 5Povolování jiné úpravy pracovní doby, než je uvedena v § 1, odst. 1, pro jednotlivé skupiny podniků v obvodu kraje.
77§ 5, odst. 2Povolování výjimek z ustanovení, že nerušená přestávka 32 hod. jednou týdně musí započít pro ženy zaměstnané v továrnách již v sobotu, nejpozději o 2. hod. odpolední.
78§ 8, odst. 2Povolování noční práce jednotlivým podnikům podle směrnic ministerstva sociální péče.
79§ 9, odst. 3Udílení povolení skupinám závodů k noční práci žen starších 18 let.
80ministerstva sociální péče a ministerstva výživyúpravy pracovní doby v pekárnáchzák. č. 177/1946 Sb.§ 3, odst. 1Povolování výjimek ze zákazu práce v pekárnách v době od 22. hod. do 6. hod. na přechodnou dobu pro jednotlivé závody s více než 50 zaměstnanci a pro celé skupiny závodů v obvodu kraje.
81ministerstva sociální péčestátního příspěvku k podpoře nezaměstnanýchzák. č. 74/1930 Sb.
vl. nař. č. 79 1930 Sb.
Likvidování zápůjček poskytnutých stavebníkům z prostředků produktivní péče o nezaměstnané. Stanovení splatnosti zápůjček a upomínání splátek. Provádění restituce nároků a závazků podle mezistátních úmluv o majetku ČSR, uzavřených okupanty v době nesvobody a nyní prohlášených za neplatné.
82státní mzdové politikyzák. č. 244/1948 Sb.§ 3, odst. 1Schvalování nadtarifních platů až do výše měs. hrubých 8.000 Kčs v podnicích, které nemají pobočné závody ani podřízených ani nadřízených složek mimo obvod kraje.
83§ 5Povolování nižších mezd (platů), než jaké přísluší podle platných mzdových předpisů.
84§ 10, odst. 2Rozhodování o žádostech jednotlivých spolků, podpůrných fondů nebo jiných sociálních zařízení o schválení vlastních směrnic pro poskytování podpor zaměstnancům, pokud působnost těchto institucí nepřesahuje obvod kraje.
85
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. července 1951, vyhláška č. 52/1950 Sb.)
podpůrných fondůzák. č. 98/1948 Sb.§ 29, odst. 1Uznávání zaopatřovacích zařízení za podpůrné fondy, pokud poskytují pouze jednorázové nebo krátkodobé dávky nebo podpory v obvodu kraje.
86
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. července 1951, vyhláška č. 52/1950 Sb.)
§ 29, odst. 2 a § 23Dozor nad podpůrnými fondy, pokud poskytují pouze jednorázové nebo krátkodobé dávky nebo podpory v obvodu kraje.
87
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. července 1951, vyhláška č. 52/1950 Sb.)
§ 30, odst. 2Schvalování změn stanov, přeměna a jmenování správních orgánů zaopatřovacích zařízení, pokud poskytují pouze jednorázové nebo krátkodobé dávky nebo podpory v obvodu kraje.
88ministerstva zdravotnictvípolicejních předpisů o potravináchmin. nař. č. 156/1908 ř. z.§ 4, odst. 2Rozhodování o připuštění uchazečů, kteří neabsolvovali kurs, ke zkouškám předepsaným pro orgány potravinové policie.
89léčebných a ošetřovacích ústavůzák. č. 185/1948 Sb.§ 11Schvalování investičních programů a návrhů rozpočtů okresních nemocnic a ústavů národního zdraví.
90§ 16Likvidace zatímních správ zestátněných a konfiskovaných odborných ústavů a oblastních nemocnic.
91ústavů národního zdravívl. nař. č. 219/1948 Sb.§ 6, odst. 2Souhlas k prohlášení jednotlivých druhů poraden fakultativních za obligatorní.
92§ 6, odst. 3Udílení souhlasu ke zřízení fakultativní poradny, oddělení odbočky a místní poradny (podle plánu dohodnutého mezi ministerstvy zdravotnictví a financí).
93zák. č. 49/1947 Sb.§ 7, odst. 1Přidružování ústavů národního zdraví k ambulatoriím nebo nemocnicím.
94zdravotní péče§ 8, odst. 1Nařizování povinných hromadných zdravotnických prohlídek a evidence zdravotního stavu obyvatelstva.
95zák. č. 61/1948 Sb.§ 7, odst. 1 a 3Nařizování povinných prohlídek a povinného očkování proti tbc; nařizování usmrcování nebo jiného odstraňování tuberkulosních zvířat.
96§ 7, odst. 3Stanovení náhrad za zvířata, jež bylo nutno odprodati z důvodů ochranných.
97§ 8Vydávání směrnic pro opatření proti šíření tuberkulosní nákazy na veřejně přístupných místech a shromaždištích většího množství osob.
98zák. č. 60/1948 Sb.§ 24Poskytování výpomoci finančně slabým obcím na úhradu nákladů, které jim vznikly provedením opatření podle zákona.
99zdravotnických osobzák. č. 114/1929 Sb.§ 4Připuštění cizího státního příslušníka k provozování lékařské praxe.
100zák. č. 190/1946 Sb.§ 4, odst. 2Započtení vojenské služby a odčinění křivd lékárnickým osobám.
101zák. č. 200/1928 Sb. ve znění zák. č. 248 /1948 Sb.§ 5, odst. 3Rozhodování o výkonu pomocné praxe porodnické s hlediska veřejného zdravotního zájmu.
102zák. č. 248/1948 Sb.§ 9, odst. 1Prominutí některých podmínek pro ustanovení okrskovou porodní asistentkou.
103vl. nař. č. 166/1940 Sb.
zák. čl. XIV/1876
§§ 1,5, 11 a 15 vl. nař.Organisování masérských kursů, jmenování předsedů zkušebních komisí a dozor na kursy.
104vl. nař. č. 71/1947 Sb.§ 9, odst. 1, písm. c)Hodnocení vzdělání - zdravotnických osob v pochybných případech.
105zák. č. 125/1948 Sb.§ 13Ustanovování zmocněnců do znárodněného a konfiskovaného lázeňského majetku.
106nař. č. 21/1945 Sb. n. SNR§§ 3 a 5Evidence a distribuce zdravotnického personálu.
107prohlídky masavl. nař. č. 43/1942 Sb.§ 14, odst. 1Povolování výjimky pro ustanovení úředních veterinářů prohlížiteli jatečných zvířat a masa.
108veřejných jatekvl. nař. č. 41/1940 Sb. ve znění vl. nař. č. 373/1940 Sb.§ 58, odst. 2Soustřeďování živnostenského porážení z okolních obcí nemajících veřejných jatek do veřejných jatek jiné obce.
109hubení živočišných škůdcůvl. nař. č. 188/1941 Sb.§ 4, odst. 1Povolování chemických prostředků k hubení krys a potkanů.
110vl. nař. č. 220/1940 Sb.§ 2Povolování výjimek ze zákazu používání návnad, obsahujících živé choroboplodné zárodky k hubení živočišných škůdců, k účelům vědeckého výzkumu.
111ministerstva financíhospodaření rozpočtovými úvěryzák. č. 33/1949 Sb.§ 12Souhlas k uvolňování úvěrů stanovených rozpočtem pro kraj, pokud rozpočtový zákon a předpisy a pokyny k němu vydané nebo jiné zákony nestanoví jinak a pokud i věcně příslušný ústřední úřad přenesl svoji působnost v dotyčném oboru na krajský národní výbor.
112Účast při rozhodování ve všech věcech, které se dotýkají rozpočtových úvěrů a byly přeneseny věcně příslušnými ústředními úřady na krajské národní výbory.
113báňských dávekzák. č. 206/1932 Sb.§ 2Součinnost při rozhodování o snížení báňských dávek.
114vodoregulačních příspěvkůzák. čl. XXIII/1885§§ 122 a 123Povolení vybírání vodoregulačních příspěvků vodním družstvům na Slovensku.
115živelního fonduvl. nař. č. 39/1940 Sb.§ 7, odst, 3Poukazy příspěvků živelnímu fondu v Brně*)
116zemědělských úvěrových komisízák. č. 43/1948 Sb.§ 16, odst. 1, písm. d)Jmenování zástupců finanční správy v okresní zemědělské úvěrové komisi.
117zárukzák. č. 85/1922 Sb.,
vl. nař. č. 149/1922 Sb. a
zák. č. 166/1947 Sb.
Záruky za zápůjčky zemědělským družstvům.
118zák. č. 47/1948 Sb.Záruky za úvěry scelovacím družstvům.
*) Přenáší se na krajský národní výbor v Brně.
119podle zákona o přímých daníchzák. o př. d.§ 51 a § 73, odst. 1Rozhodování o žádostech za osvobození od všeobecné a zvláštní daně výdělkové, z důvodu napomáhání veřejným účelům a pod.
120§ 72, odst. 1, písm. e) a § 72, odst. 2Osvobození nevýdělečných, sdružení a fondů uvedených v § 72, odst, 1, písm. e) zákona o př. d. od zvláštní daně výdělkové.
121§ 99Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí o nároku na trvalé nebo dočasné osvobození od pozemkové daně.
122§ 102Povolování dočasného osvobození od pozemkové daně z důvodu hromadného osídlení.
123§ 128Povolování trvalého osvobození od domovní daně.
124§ 145, odst. 2Rozhodování o žádostech za vyřazení soupisných míst ze všeobecné povinnosti k činžovní dani.
125§ 147, odst. 2Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí o sloučení nebo vyloučení míst podrobených činžovní dani.
126§ 251Delegace jiného než podle obecných zásad příslušného úřadu u daně důchodové a všeobecné a zvláštní daně výdělkové, jde-li o obvod téhož krajského národního výboru.
127§ 258Doručování do ciziny.
128§ 276, odst. 1Odpis daně, jde-li o dvojí předpis v obvodu několika krajských národních výborů.*)
129§ 276, odst. 2Rozhodování o prominutí přímých daní s příslušenstvím.
130§ 276, odst. 3Promíjení daní pro ohrožení výživy nebo podnikání.
131 § 276, odst. 4Odpis daní včas neuložených; upuštění od předpisu.
*) Provede vždy krajský národní výbor, v jehož obvodu byla předepsána menší daň.
132§ 283, odst. 1 a 3Rozhodování o žádostech za příročí a o žádostech za snížení nebo prominutí poplatku z prodlení (přirážky pro zmeškání).
133§ 296Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím o vrácení daňových přeplatků.
134§ 340Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím o žádostech o navrácení do předešlého stavu.
135§ 361Rozhodování o žádostech za odklad exekuce.
136dekretu č. 91/1945 Sb.§ 17Povolení v případech zvláštní žádosti platiti daně vázanými vklady nad meze stanovené v uvedeném ustanovení dekretu vyhl. min. fin. z 30. 6. 1947, č. 715 Ú. l. I.).
137dekretu č. 99/1945 Sb.čl. 14Odstranění tvrdostí na berní roky 1943 až 1945 u daně důchodové a všeobecné daně výdělkové.
138dekretu č. 97/1945 Sb.odd. II, odst. 16Odstranění tvrdostí na berní roky 1943 až 1945 u zvláštní daně výdělkové.
139dekretu č. 97/1945 Sb.odd. III, odst. 4Odstranění tvrdostí u daně korporační a živnostenské.
140daně ze mzdyzák. č. 109/1947 Sb.§ 2, odst. 5Stanovení náhrad služebních vydání u daně ze mzdy v konkrétních případech podle směrnic ministerstva financí.
141§ 3, odst. 2Prohlášení části mzdy za mzdu za vyšší výkony nebo za práci přes čas.
142§ 9, odst. 4,
§ 10, odst. 2,
§ 14, odst. 6,
§ 15, odst. 2 a § 19
Prodlužování lhůt a promíjení zmeškaných lhůt u daně ze mzdy, jde-li o lhůtu delší než 6 měsíců.
143§ 15Delegace jiného než podle obecných předpisů příslušného úřadu k odvodu daně ze mzdy.
144§ 15, odst. 4Úlevy ve způsobu a době odvodu sražené daně ze mzdy, pokud jde o obvod více okresních národních výborů; týká-li se více krajských národních výborů, podle směrnic ministerstva financí.
145§ 18, odst. 3Úlevy v předkládání ročních výkazů daně ze mzdy v konkrétních případech.
146zemědělské danězák. o př. d.

zák. č. 49/1948 Sb.
§ 251

§ 40
Delegace jiného než podle obecných předpisů příslušného úřadu u zemědělské daně.
147živnostenské danězák. č. 50/1948. Sb.
zák. o př. d.
§ 25

§ 251
Delegace jiného než podle obecných předpisů příslušného úřadu u živnostenské daně.
143majetkových dávekzák. č. 134/1946 Sb. ve znění zák. č. 68/1949 Sb.§ 82Odstranění tvrdostí u dávky z majetkového přírůstku a u dávky z majetku.
149zák. č. 134/1946 Sb.§ 34, odst. 3,
§ 41
Povolování osvobození od dávky z majetkového přírůstku a od dávky z majetku.
150§ 67, odst. 2Delegace jiného úřadu než úřadu příslušného podle § 32 a § 66, odst. 1 zákona, jde-li o obvod téhož krajského národního výboru.
151odvodu ziskuvl. nař. č. 327/1942 Sb.
vl. nař. č. 114/1944 Sb.
§ 14
§ 15
Ponechání a přenechání částky tvořící odvod zisku.
152umělých sladidelvl. nař. č. 271/1937 Sb.§§ 7, 11 a 12Stanovení druhu a formy záznamů u výrobce, velkoprodavače a maloprodavače umělých sladidel.
153§ 18Povolování upotřebení umělých sladidel k živnostenským účelům.
154lihového monopolu (čl. XX zák. č. 30/1946 Sb.)zák. č. 95/1888 ř. z. ve znění zákonů jej měnících a doplňujících (lih. zák.)§ 24Povolování výjimek podle § 24.
155zák. č. 86/1932 Sb.čl. II, odst. 1 a čl. VZdanění produkčního lihu jiným způsobem než podle skutečné výroby zjištěné kontrolním lihovým měřidlem.
156prov. předp. k § 51 lih. zák. jako výjimky§ 14Konstrukční změny na destilačním zařízení a v umístění kontrolního lihového měřidla, pokud není okresní národní výbor kompetentní.
157prov. předp. k § 54 lih. zák.§ 15Snížení průměrné stupňovitosti lihu za uplynulé ohlašovací období.
158prov. předp. k § 54 lih. zák.
prov. předp. k § 64 lih. zák.
§ 15

§ 22
Povolení zúčtovati výrobu lihu se skutečně zjištěnou stupňovitostí při nedosažení průměrné stupňovitosti lihu.
159prov. předp. k § 69 lih. zák.
zák. č. 30/1946 Sb.
§ 24
§ 100
Povolení odpisu nebo vrácení monopolní daně z lihu z dopravního schodku lihu do 300.000 Kčs.
160prov. předp. k § 72 lih. zák.
zák. č. 30/1946 Sb.
§ 26
§ 100
Povolení odpisu nebo vrácení monopolní daně z lihu do 300.000 Kčs.
161Odklad placení monopolní daně z lihu podle směrnic ministerstva financí.
162Povolení k započtení přebytku přes 3% na vyrovnatelné schodky.
163prov. předp. k § 73 lih. zák. jako výjimky§ 27Povolení provozu vývozních skladišť lihovin.
164zák. č. 86/1932 Sb.čl. II, odst. 3Zapůjčení státního kontrolního lihového měřidla.
165Náhrada za opravu státního kontrolního lihového měřidla.
166"Povolení sušárny bramborů a škrobárny spojených s lihovarem.
167lih. zák.
Pokyny k zák. č. 30/1946 Sb.
§ 51Povolení k výjimečnému zjišťování vyrobeného lihu sběrnou nádrží.
168zák. č. 30/1946 Sb.§§ 109 a 110Dodávky lihu z akce UNRRA; placení daně z lihu, odpisy a vrácení daně z lihu (hektolitrové dávky).
169§ 75Povolování zpracovati ovoce, výtlačky, semena atd. pomocí lihu a destilace na silice, aroma, trestě a esence.
170§ 98Zjišťování lihu v sulfitových lihovarech.
171poplatkůvl nař. č. 111/1922 Sb.pozn. 15, odst. 6Rozhodování o žádostech za přiznání výhodné sazby třídy VII. daně z obohacení.
172zák. č. 13/1947 Sb.§ 5, písm. a)
písm. c)
Povolování úlev uvedených v § 3 zákona.*) Povolování úplného nebo částečného osvobození od daně z obohacení a od poplatku nemovitostního pro jiná než v § 4 uvedená věnování k podpoře osob jmenovaných v § 1 zákona.
173zák. č. 128/1948 Sb.§ 5Povolování osvobození od poplatků nebo snížení poplatků z právních jednání, písemností a úředních úkonů souvisících s úpravou poměrů v peněžnictví, provedenou ve veřejném zájmu, i když nejsou splněny podmínky osvobození podle předchozích ustanovení.
174§ 13, odst. 3Přiznávání úlev uvedených v § 13, odst. 1 zákona na žádost v odůvodněných případech také tehdy, vznikla-li poplatková povinnost před dny tam uvedenými.
*) Pro pozůstalosti i v jiných případech, než které jsou uvedeny v §§ 1 a 2 zákona.
175zák. č. 76/1938 Sb.§ 5, písm. d), věta 2. a 3.Povolování osvobození od poplatkového ekvivalentu pro budovy za podmínek v citovaném ustanovení uvedených.
176min. nař. č. 92/1902 ř. z.§ 2, odst. 3Rozhodování o rekursech proti rozhodnutím o žádostech za poplatkové úlevy uvedené v § 1 zák. č. 127/1894 ř. z.
177min. nař. č. 112/1894 ř. z.§ 3Rozhodování o rekursech úvěrních a záložních spolků proti rozhodnutím o žádostech za přiznání poplatkových výhod podle zák. č. 91/1889 ř. z.
178zák. č. 70/1902 ř. z.
vl. nař. č. 408/1919 Sb.
čl. II
§ 1
Rozhodování o rekursech svazků lidové správy proti rozhodnutím o žádostech za přiznání poplatkového osvobození pro komunální výpůjčky.
179clavl. nař. č. 168/1927 Sb.příl. G,
§ 15, odst. 1
Povolování prodeje zboží železničním podnikem bez zaplacení celní pohledávky nebo jen s částečným zaplacením, nepřevyšuje-li celní pohledávka 10.000 Kčs.
180§ 38, odst. 1Uvalování zostřeného dozoru na úseky pohraničního čelního pásma a celního vnitrozemí, ve kterých se rozmohlo podloudnictví.
181§ 72, odst. 1Povolení používati opovědek v poukazovacím řízení.
182§ 87, odst. 1Povolování soukromých celních skladišť.*)
183§ 91, odst. 2Stanovení zvláštních podmínek pro přebalování určitých druhů zboží v celním skladišti.*)
184§ 101, odst. 4Povolování uložiti předměty státního monopolu do celních skladišť.
185§ 101, odst. 5Stanovení omezení pro uskladňování některých druhů zboží do celních skladišť u soukromých celních skladišť.
186§ 114, odst. 2Rozhodování o dodatečném zahrnutí zboží do záznamního styku, uplynula-li od dovozu nebo vývozu zboží delší doba než 6 měsíců.
*) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva zahraničního obchodu, po případě ministerstva zemědělství.
187§ 123, odst. 5Povolování záznamního styku se zbožím na sklad, nepřesahuje-li celková pohledávka 10.000 Kčs.*)
188§ 125, odst. 5Povolení dovozního záznamního styku k dočasnému používání v jiných případech než jmenovaných v § 125, odst. 1 a 3 nařízení, pro jiné zboží než diapositivy, štočky, gramofonové matrice, formy, razidla, negativy filmů, převyšuje-li celková celní pohledávka 2.000 Kčs až do částky 10.000 Kčs.
189§ 127, odst. 4Povolování dovozního záznamního styku prázdných obalů k plnění v jiných případech než uvedených v § 127, odst. 1 až 3 nařízení.
190§ 131, odst. 2Zásadní dovolení a povolování zušlechťovacího styku aktivního zásadně nedovoleného pro zboží, u něhož celková celní pohledávka převyšuje částku 1.000 Kčs až do částky 5.000 Kčs.*)
191§ 139, odst. 2, písm. a)Dovolení přepravního styku v silniční dopravě, v dopravě po vodě na delších tratích a v opakujících se případech v příp. dohodě s příslušnými dotčenými krajskými národními výbory.
192§ 139, odst. 2, písm. b)Dovolení přepravního styku v železniční dopravě a v příp. dohodě s příslušnými dotčenými krajskými národními výbory.**)
193§ 140, odst. 5Povolení přepravy předmětů státního monopolu.
194§ 142Rozhodování o žádostech za povolení dovozního styku s celní výhodou:
a) pro pevné zbytky po čištění a zpracování tuků a mastných olejů dovážených továrnami k extraci tuku a mastných olejů,
b) pro pevný žloutek pro závody průmyslové (1. poznámka k saz. č. 132 cel. sazebníku),
c) pro rašelinu dováženou továrnami k průmyslovému zpracování na melasová krmiva (2. poznámka k saz. č. 135 cel. sazeb.),
d) pro barytované kartony, dovážené k výrobě fotografických papírů (1. poznámka za saz. č. 285 cel. sazebníku),
e) pro barytovaný papír, dovážený k výrobě fotografických papírů [poznámka za saz. pol. 290 a) cel. sazebníku],
f) pro želatinový papír dovážený k výrobě fotografických papírů [poznámka za saz. pol. 292 a) cel. sazebníku],
g) pro lisované zboží plechové (rámy, stupačky, kola z ocelového plechu, ráfky pro kola) dovážené pro továrny na automobily a motorová kola [poznámka k saz. pol. 445 a)-b) cel. sazebníku] ,
h) pro automobilová pera pro továrny na automobily [poznámka za saz. pol. 471b) cel. sazebníku],
i) pro výkovky dovážené do továrny na automobily a motor, kola [poznámka k saz. pol. 483 a) 1 až 4],
j) pro pásy z hliníkového plechu silné 0,5 mm až 0,2 mm dovážené pro továrny na výrobu hliníkových listů (folií) [poznámka k saz. pol. 491 d) cel. sazebníku].
*) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva zahraničního obchodu, po případě ministerstva zemědělství. - **) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva dopravy.
195§ 148, odst. 3Osvobození cestujících osob na určitých hraničních úsecích od povinnosti hlásiti se u celních úřadů.
196§ 166, odst. 12 a § 167, odst. 4Uzavření přejezdu přes celní hranici jízdními koly u jednotlivých celních úřadů.
197§ 200, odst. 1, věta 3.Povolování celních úvěrů u celních oddělení okresních národních výborů, která nebyla zmocněna k vyclívání na úvěr.
198§ 205, písm. c)Povolování celního úvěru v případech jiných než uvedených v § 205, písm. a) a b) nařízení.
199zák. č. 114/1927 Sb. vl. nař. č. 168/1927 Sb.§ 103
§ 213
Promíjení celních pohledávek z důvodů slušnosti, nepřevyšuje-li celní pohledávka 10.000 Kčs.
200vl. nař. č. 168/1927 Sb.§ 229, odst. 1Paušalování poplatků za stálé úkony pro dobu delší tří měsíců.
201zák. č. 114/1927 Sb.§ 139, odst. 4Stanovení předmětu a rozsahu vyvlastnění vyvlastňovacím nálezem a určení výše odškodného.
202vl. nař. č. 168/1927 Sb.příl. A/IV 2, úvod, odst. 2Vyhlašování úlev nebo omezení dopravy rostlinstva v pohraničním styku.
203příl. G,
§ 3, odst. 4
Rozhodování v dohodě s ministerstvem dopravy o věcech uvedených v odst. 2 a 3, t. j. o poskytnutí kancelářských místností pro úřady celní správy, jejich čištění a vytápění atd.
204příl. G,
§ 4, odst 3
Udílení souhlasu k výši nájemného, požadovaného železniční správou za prostor propůjčený ke zřízení úředního celního skladiště.
205příl. G,
§ 6, odst. 5
Povolení zastávky při jízdě mezi celní hranicí a pohraničním celním oddělením okresního národního výboru.
206příl. G,
§ 10, odst. 1
Oznamování jmen úředníků celní správy u krajských národních výborů a okresních národních výborů v jejich obvodu, pro něž celní správa požaduje volné jízdenky, ministerstvu dopravy.
207příl. G,
příl. c/1/C, odst. 4
Povolování dovozního záznamu soukromých cizozemských nákladních vozů železničních k použití při tuzemských plných jízdách.
208příl. G,
příl. c/1/D, odst. 1
Povolování dovozního záznamu cizozemských železničních vozů, najatých tuzemským železničním podnikem za účelem zařazení do jeho obozu.
209příl. G,
příl. c/1/E, odst. 2
Povolování vývozního záznamu tuzemských železničních vozů, pronajatých cizozemským železničním nebo jiným podnikem k delšímu užívání mimo celní území.
210příl. H,
§ 3, odst. 4
i Rozhodování o závazcích obdobných závazkům v příl. G, § 3, odst. 2 a 3. (Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva zahraničního obchodu a ministerstva dopravy.)
211příl. H,
§ 7
Povolování prodeje zboží plavebním podnikem bez zaplacení celní pohledávky nebo jen s částečným zaplacením, nepřevyšuje-li celní pohledávka 10.000 Kčs.
212mimořádných dávekzák. č. 185/1947 Sb. ve znění zák. č. 180/1948 Sb.§ 26Povolování upuštění od dalšího trestního řízení v oboru mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku.
213trestníchdůch. trest. zák.§ 541 a násl.Povolování upuštění od dalšího právního řízení v trestních věcech daní nepřímých, celních, poplatkových, monopolů, devisových a měnových za použití zmírhovacího práva.
zák. o př. d.§ 225Návrhy ministerstvu spravedlnosti na jmenování předsedy a přísedících odvolacích senátů pro obor přímých daní a majetkových i mimořádných dávek.
215ministerstva průmysluživnosti stavitelskévl. nař. č. 103/1925 Sb.§ 13, odst. 2Povolování výjimky, aby žadatel byl připuštěn ke zkoušce stavitelské bez dokladu uvedených v § 12, písm. b) nařízení.
216zárukzák. č. 84/1922 Sb. a vl. nař. č. 191/1922 Sb.Záruky za zápůjčky živnostenských družstev.
217ministerstva dopravyželezničních*)zák. č. 86/1937 Sb.§ 19, odst. 2Svolení k dočasnému omezení pravidelného provozu, jde-li o dráhu drobnou, neprovozovanou československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
21S§ 26, odst. 2Svolení ke zcizení jednotlivé části dráhy, jde-li o dráhu drobnou, neprovozovanou československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
*) Přesun se nedotýká součinnosti vojenské správy a vojenských vlečných drah a vleček.
219§ 39, odst. 3Rozhodování o nákladech vzešlých z toho, že trati jiného železničního podniku přeťaly dráhu.
220§ 40, odst. 2Rozhodování o nutnosti a rozsahu opatření a zařízení k ochraně majetku v okolí dráhy a o tom, kdo je má uskutečniti.
221§ 42Vydávání povolení k zahájení provozu a provádění šetření tomuto povolení předcházejícího, jakož i provádění kolaudace, jde-li o dráhu drobnou, neprovozovanou Československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
222§ 47, odst. 4Rozhodování o příspěvcích na udržování pozemních komunikací přeťatých nebo jinak dotčených drahou nebo stavbou na dráze, nedojde-li k dohodě.
223§ 50, odst. 1Určování, zda a jak je třeba dráhu ohraditi, které přejezdy (přechody) mají býti opatřeny výstražnými znameními a jakými, anebo které mají býti chráněny jinými zvláštními zařízeními.
224§ 50, odst. 2Rozhodování o nákladech na zařízení, uvedená v § 50, odst. 1 žel. zák., nedojde-li k dohodě.
225§ 52, odst. 1Účast na místním šetření, předcházející rozhodnutí o stavbě veřejné pozemní komunikace nebo veřejného prostranství, dotýká-li se taková stavba dráhy, neprovozované československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
226§ 54, odst. 2Rozhodování o příspěvcích na náklady udržování zařízení souvisících s přetětím vody nebo vodního díla drahou nebo stavbou na dráze, nedojde-li k dohodě.
227§ 57, odst. 1Účast na místním šetření, předcházejícím vydání rozhodnutí vodoprávního úřadu, dotýká-li se vodní dílo nebo jakákoliv úprava ve věci vod dráhy neprovozované československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
228§ 60, odst. 2Účast na místním šetření při propůjčovacím řízení, dotýká-li se báňská propůjčka nebo báňská koncese dráhy neprovozované československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
229§ 71, odst. 5 a § 94, odst. 2Schvalování ustanovení ředitele (správce nebo člena ředitelství) provozu na drahách, neprovozovaných československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
230§ 74, odst. 2 a 4Schvalování služebního řádu u drah neprovozovaných československými i státními drahami (československými drahami, národním podnikem) (s výjimkou plnění uvedených v § 1 zák. č. 244/1948 Sb.) a povolování odchylek od povinnosti vydat i služební řád u těchto drah.
231§ 82Nařizování přiměřené úpravy jízdních řádů drah drobných, neprovozovaných československými státními drahami (Československými drahami, národním podnikem).
232§ 85, odst. 3Schvalování pevných sazeb náhrady za způsobené malé poruchy v provozu, za poškození nebo znečištění nádražních míst, vozidel nebo zařízení u drah neprovozovaných československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
233§ 86, odst. 2Schvalování tarifů (jejich změn a zrušení) u drah drobných, neprovozovaných československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
234§ 87Nařizování přiměřené úpravy tarifů z důvodů veřejného zájmu u drah drobných, neprovozovaných československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
235§ 124, odst. 1 a
§ 126, odst. 1
Výkon státní výsosti ve věcech drah a dozor nad železničními podniky, pokud jde o úkony veřejné železniční správy, příslušející podle této přílohy krajským národním výborům.
236§ 124, odst. 2, písm. m)Vykonávali zdravotně policejní službu ve věcech drah, počítajíc v to i službu záchrannou na drahách neprovozovaných Československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
237§ 126, odst. 4Zprošťování povinnosti mlčelivosti zaměstnanců drah, neprovozovaných československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
238§ 127,
§ 128, odst. 2,
§ 130, odst. 1,
§ 131, odst. 1
Používání donucovacích opatření proti železničnímu podniku a vykonávání kárné pravomoci nad jeho vedoucími orgány i zaměstnanci, pokud výkon veřejné železniční správy přísluší národním výborům a nejde o dráhy provozované Československými státními drahami (Československými drahami, národním podnikem).
239§ 135Nařizování, aby železniční podnik uskutečnil opatření nutná s hlediska veřejného zájmu, pokud nejde o dráhy provozované československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem), a případné zařízení výkonu těchto opatření na útraty a nebezpečí podniku.
240§ 150Udílení povolení podniku dráhy vedlejší (kromě drah provozovaných československými státními drahami československými drahami, národním podnikem), aby věci ztracené nebo zapomenuté dodal místnímu úřadu, příslušnému k přijímání nálezů.
241§ 154, odst. 1Uznávání přestaveb a rozšiřovacích staveb, opatření výstroje a zařízení na drahách vedlejších, pokud nejde o dráhy provozované československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem), za veřejné prospěšné.
242§ 177, odst. 2 a
§ 181, odst. 1
Udílení stavebního povolení, po příp. povolení k přípravným pracím pro dráhy pro přepravu neveřejnou podle § 177 žel. zákona, dotýkají-li se tyto dráhy pozemku, který slouží provozu jiného druhu drah.
243zák. č. 132/1930 Sb.§ 12, odst. 3Dohled nad zachováním lhůty k podání žádosti o zřízení prozatímní vložky železniční knihy u drah neprovozovaných československými státními drahami (Československými drahami, národním podnikem).
244§ 18, odst. 2 a
§ 36, odst. 1
Dohled na zachování lhůty k podání žádosti o vyhledávání železničních pozemků a povolování prodloužení této lhůty u drah neprovozovaných československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
245§ 46, odst. 3Ukládání peněžitých pořádkových pokut železničním podnikům, pokud působnost ve věcech železničních knih přísluší podle této přílohy krajským národním výborům.
246vl. nař. č. 14/1931 Sb.§ 5, odst. 2Rozhodování o prodloužení lhůty pro zahájení vyhledávání železničních pozemků u drah neprovozovaných československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
247vl. nař. č. 167/1937 Sb.§ 5, odst. 2, posl. větyUkládání některých povinností o obsahu jízdních řádů a jejich vyvěšování železničním podnikům dráhy drobné, pokud není provozována československými státními drahami (československými drahami, národním podnikem).
248§ 6, odst. 1 a 2Schvalování vyhlášek dráhy pro omezenou přepravu veřejnou o rozsahu přepravy a stanovení jejich dalších podrobností v jednotlivých případech.
249vl. nař. č. 132/1940 Sb.§ 8, odst. 3Rozhodování o jednotném označení stanic a zastávek u pouličních (drobných) drah.
250§ 10, odst. 2Povolování výjimek při označování přejezdů, po př. nařizování dalších bezpečnostních opatření u pouličních (drobných) drah.
251min. nař. č. 19/1879 ř. z.§ 26, posl. větyRozhodování o závadách zařízení proti ohni, zjištěných při komisionálním jednání.
252ministerstva zemědělstvízemědělského úvěruzák. č. 43/1948 Sb.§ 16, písm. c)Jmenování zástupců příslušného Jednotného svazu zemědělců v okresní zemědělské úvěrové komisi a změny ve jmenování těchto zástupců.
253úpravy luk a pastvinvl. nař. č. 141/1940 Sb.Všechna působnost ministerstva zemědělství ve věci úpravy luk a pastvin (netýká se pozemků vojenské áprávy).
254lesníchzák. č. 11/1893 čes. z. z.§ 19Provádění zvláštního dohledu nad obecními lesy.
255nař. býv. min. orby č. 30/1903 ř. z.§ 6Ustanovování členů zkušební komise pro zkoušky odborné způsobilosti v lesnictví.
256vl. nař. č. 265/1939 Sb.§ 10Účast při právních jednáních a prohlašování právních jednání za neúčinná.
257vyhl. předs. vl. č. 296/1939 Sb.§ 9Rozhodování o námitkách.
258vl. nař. č. 350/1940 Sb.§ 3Zákaz těžby v uznaných lesních porostech a nařízení vymýcení části lesních porostů špatných odrůd s výjimkou lesů vojenské správy.
259§ 5, odst. 1Určování závodů, které mohou obchodovati s lesními semeny a sazenicemi, podle směrnic ministerstva zemědělství.
260§ 6, odst. 3Pověřování osob k pěstění lesních sa-zenic pro prodej a k obchodování lesními semeny a sazenicemi a vydávání průkazů těmto osobám, a to podle směrnic ministerstva zemědělství.
261§ 9Jmenování kontrolních úředníků nad závody zabývajícími se obchodem lesními semeny a pěstováním lesních sazenic.
262§ 10Vybírání dávky při prodeji lesních semen a sazenic.
263zák. č. 37/1928 Sb.§§ 6 a 9Snížení doby obmýtní a povolování mimořádných mýtních těžeb lesním celkům nad 50 ha s výjimkou lesů vojenské správy.
261vl. nař. č. 35/1944 Sb.§ 9, odst. 2Vydávání povolení nebo příkazů k zjednodušení lesních hospodářských plánů pro větší hospodářské celky s výjimkou lesů vojenské správy.
265§ 12, odst. 2Schvalování lesních hospodářských plánů pro lesy spravované ústředními úřady s výjimkou lesů spravovaných vojenskou správou.
26'5§ 14Povolování
a) změn hospodářských celku,
b) těžeb dřeva přesahujících přípustnou horní hranici,
c) odchylek od lesních hospodářských plánů,
d) změny doby obmýtní,
e) lhůt pro obnovu a revisi lesních hospodářských plánů, jestliže nejde v případech uvedených pod písm. a) až e) o lesy spravované vojenskou správou.
267vyhl. předsedy vládv č. 295/1939 Sb.§ 9Rozhodování o odvolání proti uložení pořádkové pokuty předsedou Trhového sdružení.
268zák. č. 206/1918 Sb.§ 10Určování pozemků konfiskovaných a pozemků převzatých nebo vykoupených v pozemkové reformě k zalesnění podle zásad a směrnic ministerstva zemědělství.
269nař. min. orby č. 25.347/1880 F. M.Provádění zkoušek hajných.
270nař. min. orby č. 40.086/1893 F. M.Provádění zkoušek pro strážce zvěře.
271zalesňování povodí Horní Bečvyzák. č. 52/1897 mor. z. z.§ 5, odst. 1Schvalování roční potřeby zalesňovacího fondu.
272hrazení bystřinzák. č. 117/1884 ř. z.§ 10a) Vydávání příkazů správám pro hrazení bystřin k vypracování projektů v oboru lesnicko-technické ochrany půdy (hrazení bystřin).
b) Schvalování projektů podrobných s výjimkou projektů celostátního významu.
c) Technicko-ekonomické kolaudace prací provedených správou pro hrazení bystřin.
273myslivostizák. č. 225/1947 Sb.§ 5, odst. 1Stanovení nejmenší výměry honitby na 400 ha.
274§ 5, odst. 2, vety druhé
a § 6, odst. 6
Uznávání honiteb lesnických škol a výzkumných ústavů pro výzkum zvěře za vlastní honitby a přičleňování honebních pozemk k nim.
275§ 21, odst. 2Povolování výjimek z podmínek stanovených pro výkon práva myslivosti.
276§ 61, odst. 1Povolování výjimky z členství v československé myslivecké jednotě.
277vodohospodářskýchzák. čl, XXIII/1885 ve znění zák. čl. XVIII/1913 a podle příslušných prováděcích předpisů§ 55Omezení týkající se zamezení výmolů.
278zák. č. 20/1941 Sl. z.§ 11Schvalování stanov vodních společenstev a dozor nad nimi.
279§ 7Udržování státních staveb.
280§ 8Určování způsobu udržování staveb.
281nová pozemkové reformyzák. č. 46/1948 Sb.§ 2, odst. 1, písm. d)Vydávání potvrzení o výjimce ze zákona u zemědělských družstev.
282§ 7, odst. 6Příkaz k zahájení řízení za účelem zjištění předpokladů pro výkup.
283§ 10, odst. 4Zahájení výkupního řízení a rozhodnutí o výkupu.
284§ 13Schvalování vlastnických disposic s půdou, která je předmětem výkupního řízení.
285§ 14, odst. 2Požadováni živého a mrtvého zařízení od vlastníka a příděl tohoto zařízení (označení kupce).
286§ 15, odst. 3Požadování posudků od rolnických komisí v oboru působnosti přenesené na krajské národní výbory.
287§ 15, odst. 4Vysílání odborných orgánů k rolnickým komisím.
§ 16, odst. 1Zahájení a provádění přídělového řízení, návrh hrubé rozvahy s výjimkou rozhodování o přídělu nad výměru soběstačné usedlosti, dále o přídělu větších zemědělských objektů, o přídělu státu, krajům, celostátním veřejnoprávním korporacím a svazům, závodů zemědělského průmyslu, větších budov, lesní půdy nad 10 ha a rybničního hospodářství.
289revise první pozemkové reformyzák. č. 142/1947 Sb. ve znění zák. č. 44/1943 Sb., vl. nař. č. 1/1948 Sb. ve znění vl. nař. č. 90/1948 Sb.§ 6, odst. 5 zák.Požadování živého a mrtvého zařízení od vlastníka při převzetí zbytkových statků a příděl tohoto zařízení (označení kupce).
290§ 8, odst. 1 až 6 zák.Rozhodování o drobném přídělu s výjimkou rozhodování o přídělu nad výměru soběstačné usedlosti, o přídělu státu, krajům, celostátním veřejnoprávním korporacím a svazům, závodů zemědělského průmyslu, větších budov a nemovitostí, lesní půdy nad 10 ha a rybničního hospodářství.
291§ 8, odst. 6 zák.Součinnost s rolnickými komisemi.
292§ 19, odst. 1 vl. nař.Vyžadování posudků od místních rolnických komisí a projednávání návrhu místních rolnických komisí v rámci působnosti přenesené na krajské národní výbory.
293§ 20, odst. 2 vl. nař.Vysílání odborných orgánů k rolnickým komisím a ukládání úkonů ke zdolání úkolů spojených s prováděním revise v rámci působnosti přenesené na krajské národní výbory.
294§ 23Výpovědní řízení.
295zák. č. 142/1947 Sb. ve znění zák. č. 44/1948 Sb. (a náhr. zák. č. 32/1920 Sb. ve znění zák. č. 220/1922 Sb.)§ 17 zák.

§§ 2, 2a náhr. zák.
Návrhy na poznámku zamýšleného převzetí nemovitostí.
296§ 17 zák.
§§ 17 a 21 náhr. zák.
Výpovědi z hospodaření na přejímaných nemovitostech.
297konfiskace zemědělského majetkudekretu č. 12/1945 Sb.§ 1, odst. 3 a § 3, odst. 2Rozhodování o odvoláních při výjimce z konfiskace podle § 1, odst. 2 dekretu a rozhodování o případech pochybných.
298§ 9, odst. 5 a 6Schvalování přídělových plánů a konečné rozhodování v případě rozporů mezi přídělovými plány a návrhy na úhradu místních rolnických komisí nebo rozporů mezi návrhy okresních rolnických komisí sousedících okresů s výjimkou rozhodování o větších zemědělských závodech, o přídělu státu, krajům, celostátním veřejnoprávním korporacím a svazům, o přídělu závodů zemědělského průmyslu, větších budov a nemovitostí a rybničního hospodářství.
299přídělu zemědělského majetkunař. č. 104/1945 Sb. n. SNR§ 13, odst. 6Rozhodování o rozporech mezi přídělovými plány a návrhy na přídělovou cenu místních rolnických komisí které okresní rolnická komise nemůže překonati, a nedojde-li k dohodě, jakož i v případě rozporů mezi sousedními okresními rolnickými komisemi.
300obchodů s vínem, vinným moštem a vinným rmutemzák. č. 210/1907 ř. z.Provádění předpisů o sklepní inspekci s výjimkou stanovení obvodů a služebních instrukcí.
301ministerstva výživyvyživovacíchzák. č. 51/1947 Sb.,
vl. nař. č. 34/1947 Sb.,
zák. č. 83/1948 Sb. a přísl. vl. nař.
Poukazování finančních a cenových intervenčních částek podle směrnic ministerstva výživy.
302policejních předpisů o potravináchvl. nař. č. 377/1920 Sb.§ 9Povolování úchylek od stanovených náležitostí žádostí a výrobku.
303min. nař. č. 235/1907 ř. z.čl. I, § 1, odst. 2Povolování živnostenské výroby umělých sladidel.
304ministerstva techniky a ministerstva zemědělstvívodohospodářských stavebzák. č. 49/1931 Sb.§ 9, odst. 1Schvalování projektu a rozpočtu vodohospodářských staveb.*)
305§§ 11 až 16Povolování státního příspěvku na jednotlivé druhy staveb.*)
306§ 20, odst. 1 a 4Sjednávání úmluv o vodohospodářských stavbách, rozhodování ve sporech, opatřován písemných prohlášení stavebníků.*)
307§§ 23 až 26Péče o udržování vodohospodářských staveb.
*) Kromě staveb na tocích tvořících státní hranici, generálních projektů říčních úprav, detailních projektů souvislých říčních úprav na tocích o větším povodí než 150 km, pokud nebyly vypracovány na základě schváleného generálního projektu, staveb přesahujících hranici kraje, staveb celostátního významu, zvlášť složitých nebo nákladných projektů říčních úprav a objektů na nich, které si ústřední úřad vyhradí, staveb vodních nádrží o vyšších hrázích než 10 m nebo o větším obsahu než 300.000 m3, staveb vodovodů složitých řešení co do odběru podzemní a povrchové vody, její úpravy a distribuce a skupinových vodovodů přesahujících hranice kraje, staveb kanalisačních a jejich čistíren přesahujících hranice kraje, kanalisačních čistíren s biologickým nebo chemickým čištěním a společných čistíren závadných odpadních vod.
308ministerstva technikystavby vodních cestzák. č. 50/1931 Sb.§ 20, odst. 2Schvalování projektů úprav vodních toků podle § 1, odst. 1, části A a místních štěrkonosných toků podle § 1, odst. 2, písm. a) zákona kromě splavňovacích a úpravních prací na Labi, Vltavě, Dunaji a Váhu a kromě projektů souvislých úprav říčních na Berounce, Radbuze, Malši, Odře, Moravě a Tise, pokud nebudou vypracovány na základě schválených generálních projektů.
309§ 20, odst. 3Vydávání stavebních povolení ke stavbám vodních elektráren, zřizovaných v souvislosti se splavňovacími pracemi podle § 1 zák. č. 66/1901 ř. z.
310zák. č. 66/1901 ř. z.§ 13, odst. 4Vydávání rozhodnutí o projektech staveb uvedených v § 1 zákona.
311dálnicvl. nař. č. 372/1938 Sb. ve znění vl. nař. č. 189 1939 Sb.§ 2, odst. 6Povolování stavby dálnice a rozhodování o podaných námitkách, pokud jde o úseky dálnice již rozestavěné.
312cest a mýtzák. č. 86/1937 Sb.§ 48, odst. 2Rozhodování o příspěvcích na náklady staveb a zařízení na dráze, vzniklých přetětím dráhy veřejnou komunikací, nedojde-li k dohodě.
313zák. čl. I/1890 nař. č. 9/1946 Sb. n. SNRPůsobnost ve věcech státních a vicinálních cest a mýt po stránce vrchnostenské vykonávaná pověřenectvem techniky.
314znárodněného stavebnictvízák. č. 121/1948 Sb.§ 20Vydávání souhlasu k udělování živnostenských oprávnění a oprávnění podle předpisů o civilních technicích k provádění staveb jakéhokoliv druhu a k zakládání nových podniků těchto odvětví.
315stavební obnovyzák. č. 86/1946 Sb. ve znění zák. č. 115/1947 Sb.§ 14, odst. 1Povolování výjimek ve výši zastavění.
316
(Přesuny působnosti v této položce nabývájí účinnosti 1. července 1951, vyhláška č. 52/1950 Sb.)
min. techniky a min.sociál. péče§§ 19 až 25Všechna působnost ve věcech státní podpory na obnovu přiznaná v uvedených ustanoveních zákona ústředním úřadům.
317ministerstva technikycivilních technikůvl. nař. č. 180/1946 Sb.§ 1Promíjení části doby praktického zaměstnání předepsané pro dosažení oprávnění civilního technika a pro povolení k výkonu předepsané zkoušky.

Příloha B vl. nař. č. 116/1949 Sb.

Pol.V oboru státní správyse přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející ústředníma úřadu
ve věcechpodlePředmět působnosti
předpis§ (čl.)
123456
1ministerstva vnitrapřídělu konfiskovaného majetkuzák. č. 31/1947 Sb.§ 5, odst. 1, č. 2Povolování výjimek z podmínek stanovených pro žadatele o příděl, pokud jde o národnost jejich rodinných příslušníku.
vl. nař. č. 106 1947 Sb.§ 23, odst. 1, písm. b)
vl. nař. č. 163,1947 Sb.§ 22 odst. 1, č. 6
2majetkového vypořádání obcídekretu č. 121/1945 Sb.§ 18, odst. 8, písm. b), věty druhéRozhodnutí o majetkovém vypořádání při územních změnách obcí, vyjdou-li dodatečné na jevo práva nebo závazky a nedojde-li o tom k dohodě mezi zúčastněnými místními národními výbory. Přenáší se též působnost příslušející krajským národním výborům.
3komunálních podnikuzák. č. 199/1948 Sb.§ 29Provádění poradenské, evidenční a revisní služby, poskytování pomoci při zřizování komunálních podniků, sledování jejich rozvoje a zprostředkování zkušeností v obvodu okresu.
4ministerstva školství, věd a uměníškol mateřských a škol I. až III. stupnězák. č. 95/1948 Sb.§ 67Dohled na žákovské domovy a internáty podle směrnic krajského národního výboru ; zřizování družin mládeže a péče o jejich vybavení.
5územní organisace církvízák. č. 50/1874 ř. z. výn. min. kultu č. 12.692 1866§ 20Udělování souhlasu ke změnám farních obvodů, nepřesahují-li území okresu.
6zák. č. 68/1874 ř. z.
zák. č. 57/1890 ř. z.
min. nař. č. 96/1897 ř. z.
§ 4
§ 7
§ 3, písm. b)
Povolování změn v hranicích náboženské obce.
7církevních osobzák. č. 122/1926 Sb. analogie služ. pragm. č. 15/1914 ř.z.§ 3Udělování zdravotních dovolených duchovním.
8církevního majetkuzák. č. 50/1874 ř. z.§ 22Povolování excindace farních pozemku.
9zák. č. 46/1948 Sb.§ 2, odst. 1, písm. c)Vydávání potvrzení o obecné prospěšnosti pro vynětí církevní půdy z nové pozemkové reformy.
10nadačníchVydávání potvrzení o obecné prospěšnosti nadací pro účely vynětí nadačních pozemků z nové pozemkové reformy.
11ministerstva sociální péče a ministerstva financístátních podpor novomanželůmzák. č. 56/1948 Sb.§ 4, odst. 1, a § 10, odst. 2Převzetí státní záruky za zápůjčky novomanželům.
12§ 5, č. 5, písm. c)Svolení nebo výzva k vypovězení zápůjčky nebo k jejímu splacení bez výpovědi nebo k soudnímu vymáhání.
15§ 13, odst. 3Odepření, omezení nebo odvolání státního příspěvku.
14státního bytového fonduzák. č. 98/1919 Sb.§ 1, odst. 3Hospodářská, a technická správa domů Státního bytového fondu.
15ministerstva sociální péčehospodaření s bytyzák. č. 138/1948 Sb.§ 10, odst. 2, § 11, odst. 1 a § 16Hlášení bytů a zrušování smluv o užívání bytů v domech Státního bytového fondu.
16ministerstva zdravotnictvízdravotní péčezák. č. 332/1920 Sb.§ 4, č. 2Rozhodování v jednotlivých případech, pokud bylo dosud příslušné ministerstvo zdravotnictví.
17policejních předpisů o potravináchzák. č. 89/1897 ř. z.§ 31Povolování k ohledávání potravin a před metů užitných provozovanému po živnostensku; stanovení rozsahu živnosti a podmínek.
18pohlavních nemocízák. č. 241/1922 Sb.§ 8Evidence pohlavně nemocných a požadování hlášení pohlavních nemocí od ošetřujících lékařů a léčebných a ošetřovacích ústavů.
19léčebných a ošetřovacích ústavůzák. č. 185/1948 Sb.§ 16Likvidace zatímních správ zestátněných a konfiskovaných okresních nemocnic.
20ministerstva financífinančního hospodářství obcízák. č. 329/1921 Sb.
vl. nař. č. 143,1922 Sb.
§ 33, odst.1
K § 33, odst. 1
Svolení k předpisování a vybírání nejvýše 10% přirážky ke státnímu poplatku z převodu nemovitostí mezi živými.
21hospodaření rozpočtovými úvěryzák. č. 33/1949 Sb.§ 12Souhlas k uvolňování úvěrů stanovených rozpočtem pro okres, pokud rozpočtový zákon a předpisy a pokyny k němu vydané nebo jiné zákony nestanoví jinak a pokud i věcně příslušný ústřední úřad přenesl svoji působnost v dotyčném oboru na okresní národní výbor.
22Účast při rozhodování ve všech věcech, které se dotýkají rozpočtových úvěrů a byly přeneseny věcně příslušnými ústředními úřady na okresní národní výbory.
23daně rentovézák. o př. d.§ 181, odst. 2Úlevy ve způsobu a době odvodu rentové daně.
24daně ze mzdyzák. č. 109/1947 Sb.§ 15, odst. 4Úlevy ve způsobu (na př. paušalování) a době odvodu sražené daně ze mzdy.
25§ 9, odst. 4,
§ 10, odst. 2,
§ 14, odst. 6,
§ 15, odst. 2 a § 19
Prodlužování a promíjení zmeškaných lhůt u daně ze mzdy, jde-li o lhůtu kratší než 6 měsíců.
26sociální vyrovnávací dávkyvl. nař. č. 119/1943 Sb.Vracení a likvidace sociální vyrovnávací dávky.
27majetkových dávekzák. č. 134/1946 Sb.§ 38, odst. 3Rozhodování o žádostech za snížení nebo prominutí dávky z majetkového přírůstku.
28propadlých hodnotdekretu č. 95/1945 Sb.§§ 5 a 29Náhradová agenda ve věci propadlých hodnot s výjimkou propadlých cenných papírů v českých zemích a na Slovensku.
29dekretu č. 95/1945 Sb. a zák. č. 141/1947 Sb.Správa propadlých majetkových hodnot s výjimkou propadlých cenných papírů a konečné jejich vyúčtování s peněžními ústavy a pojišťovnami za účelem jejich odvodu Likvidačnímu fondu měnovému.
30solívl. nař. č. 327/1921 Sb.čl. 3Povolování používání průmyslové soli bez denaturace.
31umělých sladidelvl. nař. č. 2711937 Sb.§ 5Schvalování změn místností u výrobce umělých sladidel, technického postupu výroby a stanovení výtrat.
32§ 6Povolování přímého odběru umělých sladidel od výrobce.
33Stanovení způsobu vyskladňování umělých sladidel z výrobny.
34lihového monopolu (čl. XX. zák. č. 30/1946 Sb.)zák. č. 643/1919 Sb.
vl. nař. č. 105/1920 Sb.
§ 6
část C, § 2, odd. II, č. 2
Povolení k odběru a použití čištěného a bezvodého lihu za sníženou prodejní cenu k pohonu motorů.
35vl. nař. č. 105 1920 Sb.část C,
§ 2, odd. II, č. 2
Povolení k výrobě pohonné směsi z lihu v mísírnách.
36zák. č. 687/1920 Sb.§ 7Povolení ke zpracování nakoupených surovin.
37Povolení k prodeji a jinému použití výpalků.
38Povolení k překročení průměrné denní výkonnosti.
39zák. č. 95/1888 ř. z. ve znění zákonů jej měnících a doplňujících (lih. zák.)§ 21, odst. 2Povolení k přípravě a ke zkvašování zápar bez výroby lihu.
40zák. č. 86/1932 Sb.§ 22, čl. VPovolení k provozu destilačního zařízení které není přímo určeno k výrobě lihu.
41zák. č. 86/1932 Sb.čl. V, odst. 3Uskladnění jiných látek než lihu v lihovarském podniku.
42Povolení jiné výroby než lihu a krmiva v lihovarských podnicích.
43Povolení k výrobě krmiva v lihovaru.
44lih. zák.

prov. předp. instrukce o používání kontrolních lihových měřidel
§§ 51 a 52

§ 14
Povolení oprav a používání opraveného a přecejchovaného kontrolního lihového měřidla.
45lih. zák.
prov. předp.
§ 31
§ 14
Povolení k postavení lihové epruvety.
46Povoleni odlučovače jalovinkového oleje.
47Povoleni odvzdušňovacího zařízení a pod. na destilačním přístroji lihovaru.
48Povolení jiného zařízení než větráku na spojovací rouře do kontrolního lihového měřidla.
49Vrácení přeplatku na monopolní dani z lihu.
50Oprava chybného výpočtu monopolní daně z lihu.
51lih. zák.
prov. předp.
zák. č. 86/1932 Sb.
§ 75
§ 9
čl. II
Přepalování úkapů a dokapu v produkčních lihovarech.
52lih. zák.
prov. předp.
§ 75
§ 28
Povolení k odběru a zpracování přiboudliny.
53II. prov. předp.§ 2,
příloha B
Povolení zvláštní denaturace lihu pro účely MNO.
54Povolení přípravy octové zápary v denaturační kádi.
55poplatkůzák. č. 74/1901 ř. z. zák. čl. XI/1918§ 12, odst. 2
§ 75
Rozhodování o tom, má-li býti podán pozůstalostnímu soudu návrh na složení vyjevovací přísahy o stavu pozůstalostního jmění.
56vl. nař. č. 278/1915 ř. z,
nař. č. 397/1915 ř. z.
§ 19

§ 17, odst. 7
Svolení k tomu, aby se v případech hodných zřetele šlo při oceňování uměleckých děl nebo umělecko-průmyslových prací a podobné za účelem vyměření dědických dávek pod hodnotu, kterou dlužno vzíti za základ podle obecných poplatkových předpisů a upouštění od dodatečného požadování dané při zcizení předmětů oceněných pod obecnou hodnotu,
57zák. č. 337/1921 Sb.§ 30Prodloužení zákonem stanovené nejzazší lhůty k zaplacení daně dědické a poplatku nemovitostního.
58zák. č. 171/1892 ř. z.
zák. č. 58/1906 ř. z.
vl. nař. č. 53/1920 Sb.
§ 7
§ 120
čl. IV
Stanovení základu poplatku za účast cizozemských podniků při tuzemském obchodování (poplatku admisního) a poplatku za povolení záznamu cizozemských cenných papírů na tuzemské burse (poplatku kotovacího).
59zák. č. 181/1947 Sb.§§ 3 a 4Povolování osvobození od daně z obohacení a poplatků z právních jednání, písemností a úředních úkonů, jakož* i od dávek za úřední úkony ve věcech správních, nebo jejich snížení, a to i v jiných případech než uvedených v § 1 zákona, jestliže by poplatek (daň) nebo dávka postihly přestěhovalce, přistěhovalce nebo jiné podobné skupiny osob.
60zák. č. 50/1931 Sb.§ 16, odst. 4Přiznávání poplatkového osvobození uvedeného v odstavci 2 a 3, pokud vodohospodářské stavby v § 1 zákona vyjmenované budou provedeny za účasti nebo s podporou státu (dříve fondu).
61zák. č. 49/1931 Sb.§ 27, odst. 3Přiznávání poplatkového osvobození v rozsahu uvedeném v odstavci 2, nebyla-li pro stavby vodohospodářských meliorací dána ani přislíbena podpora státu (dříve fondu).
62nař. č. 279/1915 ř. z.§ 5, odst. 5Svolení k tomu, aby se v případech hodných zřetele šlo při oceňování uměleckých děl nebo umělecko-průmyslových věcí a pod. za účelem vyměření soudních poplatků pod hodnotu, kterou dlužno vzíti za základ při vyměřování poplatků podle obecných poplatkových předpisů.
63zák. č. 252/1948 Sb.§ 5, odst. 2Přiznávání berních úlev při přeměně, sloučení a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení podle zákona č. 252/1948 Sb. v případech, v nichž poplatková nebo dávková povinnost vznikla před dny uvedenými v § 5, odst. 1 zákona.
64zák. č. 213/1905 ř. z.§ 6Přiznání podmíněného osvobození od poplatků pro bankovní dlužní úpisy druhu uvedeného v § 1 zákona a pro kupony takových dlužných úpisů.
65dekretu č. 99/1945 Sb.čl. 14Opatření za účelem zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by mohly vzniknout použitím poplatkových a dávkových předpisů platných ve vnitrozemí českých zemí na případy z pohraničního území těchto zemí.
66nař. č. 112/1894 ř. z.§ 6Odvolání poplatkových výhod přiznaných spořitelním a záložním spolkům.
67zák. č. 138/1913 ř. z.§ 3Přiznávání poplatkového osvobození již obnoveným podáním, protokolům a jiným úředním vyhotovením, pak listinám druhu uvedeného v § 1 zákona, za které nebyly dosud zapraveny poplatky za obnovení.
68nař. č. 280/1915 ř. z.§ 9, odst. 1Rozhodování o osvobození tuzemských pojišťoven od poplatků podle § 1 nařízení z pojistných obchodů uzavřených mimo území republiky.
69§ 9, odst. 2Rozhodování o osvobození zaopatřovacích zařízení od poplatků, stanovených v § 4, odst. 1 nařízení, pokud osoby oprávněné k zaopatření mají řádné bydliště mimo území republiky.
70vl. nař. č. 143/1921 Sb.čl. 6Prodloužení lhůty, v níž musejí být vráceny vypůjčené cenné papíry podle § 6, písm. c) zák. č. 85/1921 Sb., má-li být taková výpůjčka osvobozena od daně z obchodu cennými papíry.
71clavl. nař. č. 168/1927 Sb.§ 101, odst. 9Rozhodování o vyloučení zboží nepodléhajícího clu z celního skladiště.
72§ 125, odst. 5Povolování dovozního záznamního styku k dočasnému používání v jiných případech jmenovaných v § 125, odst. 1 a 3 nařízení:
a) pro diapositivy, štočky, gramofonové matrice, formy, razidla, negativy filmů bez ohledu na výši celní pohledávky a
b) pro jiné celní zboží, u něhož celková celní pohledávka nepřevyšuje částku 2.000 Kčs.
73§ 131, odst. 2Povolování zušlechťovacího styku aktivního pro zboží, pro které tento styk nebyl zásadně dovolen, pokud celková celní pohledávka nepřevyšuje částku 1.000 Kčs.
74§ 155, odst. 6Povolování lhůty delší 1 roku k postupnému dovozu stěhovaných svršků.
75§ 156, odst. 7Rozhodování o celním osvobozeni výbavy cizozemských příslušnic bydlících stále v celním území.
76ministerstva vnitřního obchodu a zúčastněných ústředních úřadůživnostenskýchzák. č. 255/1946 Sb.§ 10, odst. 5Udělování dispense od živnostenského průkazu způsobilosti účastníkům národního boje za osvobození.
77zák. č. 164/1946 Sb.§ 85, odst. 2Udělování dispense od podmínek předepsaných pro nástup živností invalidům, ne jde-li o živnosti uvedené v § 10, odst. 4 zák. č. 255/1946 Sb.
78ministerstva vnitřního obchoduzák. č. 112/1927 Sb.§ 5Promíjení průkazu způsobilosti pro nastoupení hostinské a výčepnické živnosti v případě zřízení nebo převzetí význačného ho tělového podniku.
79ministerstva dopravyželezničních*)zák. č. 86/1937 Sb.§ 43, odst. 4Udělování povolení k přípravným pracím pro stavby na dráze s výjimkou staveb železničně-provozních.
80§ 73, odst. 2Povolování úlev pro zaměstnance na zvláštní smlouvu u drah neprovozovaných Československými státními drahami (Československými drahami, národním podnikem).
81§§ 101 a 104Vydávání y' 'kazů a zákazů pro vlastníky nebo-jiné uživatele v okolí dráhy a pro osoby, které tam chtějí něco podnikati.
82§ 105, odst. 1 a 2Určování pozemků v okolí dráhy po prvním jejím vybudování, jichž nesmí býti užíváno tak, aby to ohrožovalo dráhu nebo její provoz po případě nařízení nezbytných opatření k odstranění závadného stavu u takových pozemku.
83§ 106, odst. 2Rozhodování o okleštění (pokácení) stromů (keřů) na pozemcích v okolí dráhy.
*) Přesun se nedotýká součinnosti vojenské správy a vojenských vlečných drah a vleček.
84§ 124. odst. 1 a § 126, odst. 1Výkon státní výsostí ve věcech drah a dozor na železniční podniky, pokud jde o úkony veřejné železniční správy, příslušející podle této přílohy okresním národním výborům.
85§ 138, odst. 2Přijetí služební přísahy u zaměstnanců drah, určených k výkonu policie na drahách, neprovozovaných československými státními drahami (Československými drahami, národním podnikem).
86ministerstva zemědělstvírevise pozemkové reformyvl. nař. č. 1/1948 Sb. ve znění vl. nař. č. 90/1948 Sb.§ 16, odst. 3Určení obvodů působnosti místních rolnických komisí, nedojde-li k dohodě.

Přiloha C vl. nař. č. 116/1949 Sb.

Pol.V oboru státní správyse přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející krajským národním výborům
ve věcechpodlePředmět působnosti
předpis§ (čl.)
123456
1zúčastněných ústředních úřadůvyvlastňovánízák. č. 172/1925 Sb.§ 25, odst. 4 a 5Provádění řízení a vydávání rozhodnutí ve věci vyvlastňování pro účely zřízení, rozšíření, vybudování a provozu letišť a leteckých zařízení.
2zák. č. 30/1878 ř. z. ve znění zák. č. 86/1937 Sb.§§ 11 až 21Provádění vyvlastňovacího řízení a vydávání rozhodnutí.
3§ 38Zrušování vyvlastňovacího nálezu a výmaz knihovní poznámky o vyvlastnění.
4národní správydekretu č. 5/1945 Sb.

nař. č. 50/1945 Sb. n. SNR
§ 7, odst. 1, písm. c/cc, d/cc, f/cc
§ 7, písm. a), písm. b),č. 3, písm. d), č. 3
Zavedení národní správy.
5§ 13 dekretuZavádění národních správ do odborných, hospodářských, kulturních a zájmových organisací a ústavů.
6§ 10, odst. 1 dekretuZasahování do rozhodnutí místních národních výborů v případech naléhavého veřejného zájmu.
7§ 12, odst. 2 dekretuZavádění národních správ v okrese u všech družstev, pokud k jejich zavedení není příslušný místní národní výbor.
8§ 11, odst. 2 a 8 nař.Jmenování národních správ do výrobních, spotřebních a nákupních družstev, která svou působnosti přesahují území okresu.
9cenových, vyživovacích a zásobovacíchvl. nař. č. 121/1939 Sb. ve znění vl. nař. č. 189/1940 Sb.
vl. nař. č. 393/1941 Sb. ve znění vl. nař. č. 163/1943 Sb.
§ 12, odst. 3

§ 16, odst. 1
Provádění trestního řízení v I. stolici. Přenáší se též působnost ústředního úřadu. Oprávnění krajských národních výborů a ústředních úřadů k převzetí trestního řízení a rozhodování v I. stolici zaniká.
10ministerstva vnitraosobního stavudekretu ze dne 22. 12. 1826, č. 2242 sb. zák. soud.Prominutí předložení rodného listu k účelům sňatku.
11zák. č. 320/1919 Sb.§§ 4 a 26Prominutí šestinedělního pobytu před vyhláškami sňatku.
12§ 7, odst. 2 a § 26Prominutí všech vyhlášek.
13§ 26Rozhodování o žádostech za udělení dispense od všech překážek sňatku, pokud již podle dosavadních předpisů nepřísluší okresním národním výborům.
14obč. zák.§ 165, odst. 2Přijetí prohlášení o dání jména.
15patentu ze dne 20. 2. 1784, díl IV., č. 113 sb. jos. z., dekretu z 5. 4. 1844, č. 799 sb. zák. soud.Dodatečné zápisy, změny a dodatky v matrikách (poznámka o rozluce manželské, o neplatnosti manželství, o oduznání manželského původu dítěte, o přijetí dítěte za vlastní, o legitimaci dítěte, neplatnosti legitimace, dání jména, změny jmen).
16zák. č. 320/1919 Sb.§ 9Dovolení, aby se přivolení k manželství stalo zástupcem.
17dekretu ze dne 5. 6. 1826, č. 36 sb. zák. pol. zák. č. 31/1942 Sl. z.§ 8, odst. 1Povolení změny jména (příjmení).
18zák. č. 21/1948 Sb.§ 3, č. 1
a § 7, odst. 1
Provádění poznámky na základě soudních usnesení, učiněných podle zákona o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí účastníků národního boje za osvobození.
19matričníchzák. čl. XXXIII/1894
min. nař. č. 80.000/1906 B. M.
§ 10, odst. 3
§ 19, odst. 1
Pověření stálého matrikáře některého sousedního matričního obvodu vedením matriční agendy v takovém matričním obvodě, v kterém není zástupce matrikáře, anebo když zástupce matrikáře má omezený rozsah působnosti a měl by spoluúčinkovati při uzavření sňatku, při kterém sám matrikář je zúčastněný podle předposledního odstavce § 18 nař. č. 80.000/1906 B. M.
20zák. čl. XXXIII/1894§ 31, odst. 4Rozhodování o věcných nákladech na vedení matrik v matričním obvodě s několika obcemi. Příslušným je okresní národní výbor podle sídla matričního úřadu.
21státního občanstvízák. č. 74/1946 Sb.§§ 1 a 2Rozhodování o žádostech o udělení československého státního občanství Čechům. Slovákům a příslušníkům jiných slovanských národů podle uvedených ustanovení.
22dekretu č. 33/1945 Sb.§ 2, odst. 2Podávání návrhů k žádostem o zachování československého státního občanství.
23§ 3Podávání návrhů k žádostem o vrácení československého státního občanství.
24zák. čl. L/1879§§ 21 až 29Propuštění z československého státního svazku.
25územních změn obcídekretu č. 121/1945 Sb.§ 18, odst. 1Schválení souhlasných usnesení místních národních výborů o změně obecních hranic.*)
26§ 18, odst. 2Slučování obcí a měnění hranic obcí z moci úřední.*)
27zák. č. 90/1947 Sb.§ 33Změny hranic obcí při provádění knihovního pořádku u konfiskovaného nepřátelského majetku.*)
23dávky ze zábavzák. č. 329/1921 Sb.
vl. nař. č. 143/1922 Sb.
§ 37Zvláštní dozor nad vyměřováním a vybíráním obecní dávky ze zábav.
*) S výjimkou případů, kdy změna hranic obecních znamená zároveň změnu hranic okresu.
29majetkového vypořádání obcídekretu č. 121/1945 Sb.§ 18, odst. 8, písm. c)Prodloužení lhůty k vybírání dosavadních dávek a poplatků a povolování vyrovnání berního zatížení uvnitř obce při územních změnách obcí.
30společné správy obcízák. č. 7/1864 čes. z. z.
zák. č. 4/1864 mor. z. z.
zák. č. 17/1863 slez. z. z.
§ 93, odst. 2
§ 93, odst. 2
§ 83, odst. 2
Schvalování úmluvy obcí o společné správě jejich záležitostí.
31finančního hospodářství svazků lidové správyzák. č. 77/1927 Sb. ve znění zák. č. 169/1930 Sb.
vl. nař. č. 157/1927 Sb.
§ 4, odst. 6 zák.
K § 4, odst. 4 vl. nař.
Instanční rozhodování o odvolání do školního rozpočtu, přísluší-li přiškolené obce do dvou nebo více okresů.*)
32§ 19, odst. 6 a § 4 zák.Schvalování účetních závěrek školních obcí a újezdů, přísluší-li přiškolené obce do dvou nebo více okresů.*)
33§ 19, odst. 5 a 6 zák.Rozhodování o povinnosti školních orgánů k náhradě škody, přísluší-li přiškolené obce do dvou nebo více okresů.*)
34trestníchmin. pař. č 10/1853 ř. z.odd. C,
§ 40, písm. e)
Odpisy trestů v případech, kdy trest nemůže býti vykonán (na př. pro nedoručitelnost trestního nálezu, smrt potrestaného a pod.).
35kolportáže tiskopisůzák. č. 126/1933 Sb.§ 2, odst. 1 až 3Zákaz kolportáže periodického tiskopisu závadného ve smyslu § 2, odst. 1 až 3 zákona, pokud jest vydáván na území ČSR pro obvod působnosti okresního národního výboru.
36škod válečných a škod způsobených mimořádnými poměrydekretu č. 54/1945 Sb.§§ 4 a 5Zřízení smíšených komisí a obstarávání prací spojených s činností těchto komisí.
37§ 5Oceňování přihlášek válečných škod smíšenou komisí.
38zák. č. 161/1946 Sb.§ 6, odst. 1Rozhodovaní o poskytnutí zálohy bez ohledu na výši škody.
*) Příslušným je okresní národní výbor podle sídla školy.
39ministerstva školství, věd a uměnícírkevního majetkuzák. č. 50/1874 ř. z.§ 38, odst. 1Povolování použití církevního majetku na stavební opravy církevních budov, u soukromých patronátů, a není-li patrona, do 100.000 Kčs.
40rozh. ze dne 3. 10. 1858
výn. min. kultu z 15. 10.1858, č. 1282 pres.
Každoroční účetní zkoušení účtů kostelů veřejných patronátů a výpisu z kostelních účtů kostelů ostatních.
41nař. z 26. 7. 1827, č. 21.758 čes. prov. sb. zák.Ustanovování fojtovních komisařů.
42dekretu z 25. 4. 1817, č. 1332 sb. zák. soud. a dekretů doplňujícíchÚčast státní správy kultové při projednávání pozůstalosti po farářích.
43zák. č. 50/1874 ř. z.
pat. č. 208/1854 ř. z.
§ 84Dědictví pro kostely, zbožné odkazy a církevní nadání.
44nař. č. 162/1860 ř. z, nař. č. 175/1860 ř. z.Prohlášení pro knihovní výmazy církevních břemen, kvitance, vkladná prohlášení, propouštění, prohlášení, závad prosté odpisy pozemků a pod.
45min. nař. č. 10/1853 ř. z.
vl. nař. č. 187/1929 Sb.
odd. C,
§ 40 písm. b)
Povolování stavebních oprav na budovách církevních veřejných patronátů při patronátní tangentě do 50.000 Kčs.
46min, nař. č. 162/1860 ř. z.Schvalování pronájmu (propachtování) církevního jmění na dobu od 8 do 10 let.
47zák. č, 50/1874 ř. z.
min. nař. č. 162/1860 ř. z., vl. nař. č. 314/1848 Sb., příl. A
§ 51Povolení zcizeni církevního majetku do výše 50.000 Kčs a zatížení církevního majetku do výše 100.000 Kčs.
48zák. č. 50/1874 ř. z.
vl. nař. č. 314/1943 Sb., příl. A
§ 54Povolení použití přebytečného jmění církevního subjektu ve prospěch jiného církevního účelu až do výše 50.000 Kčs.
49ministerstva školství, věd a umění a ministerstva vnitranadačníchdekretu ze dne 15. 5. 1841, sv. 69, č. 60 sb. zák. pol.Přijímání nadací okresním národním výborem, v jehož obvodu se projednává pozůstalost nebo se stalo věnování. Vyhotovení nadačního listu.
50výn. min. vnitra z 8. 8. 1913, č. 17.762 ai 1912, vydaného v souhlase s min. kultu a vyučováníProdeje, koupě při ceně do 100.000 Kčs, pronájem a propachtování nadačních nemovitostí na dobu do 6 let v obvodu okresního národního výboru.
51nař. min. vnitra, spravedlnosti a financí z 19. 1. 1853, č. 10 ř. z.odd. C,
§ 35
Správa a udělení nadací, pokud nadační list nestanoví jinak a s výjimkou správy nadačního jmění a udělování nadací u těch nadací, u nichž účelové určení přesahuje obvod okresu.
52dekretu z 15. 5. 1841. sv. 69, č. 60 sb. zák. pol.Dozor nad správou nadačního jmění (po dle sídla nadační správy) s výjimkou vojenských nadací, správy nadačního jmění a udělování nadací u těch nadací, u nichž účelové určení přesahuje obvod okresu.
53ministerstva školství, věd a uměníškolskýchzák. č. 95/1948 Sb).§ 19Subsidiární vyučování náboženství na školách I. a II. stupně.
54zák. č. 95/1948 Sb.§§ 9, 25, 30 a 89Zřizování dalších tříd (poboček) po zákonu nutných v oboru škol mateřských a škol I. a II. stupně po rámcovém souhlasu krajského školního úřadu.
55vl. nař. č. 196/19488 Sb.§ 14Úprava obvodu pro vyučováni náboženství na školách I. a II. stupně.
56církevních osobzák. č. 68/1874 ř. z.§ 11Podávání námitek proti ustanovení duchovního správce.
57zák. č. 50/1874 ř. z.§ 6Podávání námitek proti ustanovení katolických duchovních.
58ministerstva sociální péčeobecně prospěšných bytových sdruženívl. nař. č. 9/1942 Sb.§ 1, odst. 1Svolení ke zcizení nemovitostí.
59stavebního ruchuzák. č. 243/1911 ř. z.§ 5Svolení k výmazu závazku knihovně zapsaného ve prospěch státu na domu obecně prospěšného stavebního sdružení, že vlastník dům nezcizí bez povolení.
60min. nař. č. 112/1912 ř. z.čl. 5Svolení k výmazu závazku knihovně zapsaného ve prospěch státu nebo Fondu pro bytovou péči na právu stavby obecně prospěšného bytového sdružení, že stavebník právo stavby nezcizí bez povolení.
61zák. č. 20/1920 Sb.§ 7Svolení k výmazu závazku knihovně zapsaného na pozemku, který získaly vyvlastněním pro stavbu obytných nebo veřejných budov okres, obec nebo stavební sdružení.
62hospodaření s bytyzák. č. 138/1948 Sb.§ 1, odst. 1Hlášení bytů ve státních obytných domech, jichž se neužívá nebo které se uvolní.
63§ 6, odst. 2Označování nových nájemníků místnímu národnímu výboru.
64§ 33, odst. 2Rozšíření výjimky podle § 33, odst. 1 z důvodu veřejného zájmu na další objekty v obcích mimo statutární města.
65práce přes časzák. č. 91/1918 Sb.§ 6, odst. 2Povolování práce přes čas na dobu přes 4 týdny v jednom roce, s výjimkou podniků hornických, prací železničních a podniků podléhajících živnostenské inspekci.
66ministerstva zdravotnictvívýkonu lékařské praxezák. č. 114/1929 Sb. ve znění zák. č. 81/1948 Sb.§ 8, odst. 8Oznámení o vzdání se výkonu lékařské praxe.
67§ 9, odst. 2Udělení titulu odborného lékaře.
68zák. č. 412/1919 Sb.§ 17, odst. b)Rozvržení odměn očkujícím lékařům.
69zák. č. 189/1946 Sb.§ 9, odst. 4Rozvržení a výplata odměn očkujícím lékařům.
70vl. nař. č. 24/1923 Sb. ve znění vl. nař. č. 187/1929 Sb.§ 8, odst. 2Udělení souhlasu, aby státní obvodní lékař bydlil dočasně mimo sídlo obvodu.
71pohlavních chorobzák. č. 241/1922 Sb.§ 3Povolení léčení nemajetných pohlavně nemocných na státní útraty.
72pomocné praxe porodnickézák. č. 200/1928 Sb.
vl. nař. č. 314/1943 Sb.
§ 2, odst. 2Povolení výjimek při připuštění k porodnické praxi.
73§ 7, odst. 5Povolení praxe, jestliže porodní asistentka pozbyla československého státního občanstva, a opětné odnětí tohoto povolení.
74zák. č. 200/1928 Sb. ve znění zák. č. 248/1948 Sb.§ 7 odst. 2,
§ 5, odst. 6
Odnětí diplomu spolu s oprávněním k výkonu porodnické praxe.*)
75zubní technikyzák. č. 303/1920 Sb. ve znění zák. č. 171/1934 Sb.
zák. č. 237/1948 Sb.
zák. č. 259/1924 Sb.
§ 4

§ 7
§ 22, pol. 27
Povolování zubotechnických oprávnění.
76lékárenzák. č. 5/1907 ř. z.§ 8Úprava noční a sváteční služby ve veřejných lékárnách.
77ústavů národního zdravívl. nař, č. 219/1948 Sb.§ 6, odst. 3Podávání návrhů na vyslovení, souhlasu se zřízením fakultativních poraden, oddělení, odboček, jakož i místních poraden ústavů národního zdraví.
*) Přenáší se též působnost ústředního úřadu.
78léčebných přípravkůvl. nař. č. 168/1927 Sb.příl. A, odd. III,
odst. 6, č. 8
Povolování dovozu léčiv z ciziny soukromníkům.
79veterinární policievl. nař. č. 208/1939 Sb.
vl. nař. č. 41/1940 Sb.
§ 17, odst. 2
§ 59, odst. 2
Schvalování poplatků na veřejných jatkách.
80plováren a koupališťvl. nař. č. 363/1940 Sb.
vl. nař. č. 314/1943 Sb.
zák. čl. XIV/1876
§ 4, odst. 3Zproštění povinnosti ustanoviti na plovárnách a koupalištích zkoušené plavčíky.
81všeobecné zdravotní péčezák. čl. XIV/1876§ 36, odst. 1Výkon zdravotního dozoru nad trestnicemi.
82min. nař. č. 35.000/1902 B. M. ve znění min. nař. č. 140.000/1907 B. M.§ 47, odst. 3 a 4Vysílání komise ke zjištění, zda duševně chorý, který je vyšetřován pro trestný čin, má býti z ústavu propuštěn a rozhodování o tom (jestliže se komise dohodla).
83ministerstva financípodle zákona o přímých daníchzákona o přímých daních§ 30, odst. 5, § 32, odst. 4 a 5, § 35, odst. 1 a § 37, odst. 2Vracení přeplatků na dani důchodové srážkou (likvidace),
84§ 99Rozhodování o žádostech za trvalé a dočasné osvobození od daně pozemkové.
85§ 147, odst. 2Rozhodování o sloučení nebo vyloučení míst podrobených činžovní dani.
86§ 201Rozhodování o žádostech za prominutí pořádkových pokut v oboru přímých daní
87prováděcího nař. k § 232, odst. 2 zák. o př. d.odd. II, písm. B, č. 1Rozhodování o prodloužení lhůty k podání přiznání.
88odd. II, písm. B, č. 2Rozhodování o prodloužení lhůty k podání odvolání nejdéle o 6 měsíců.
89odd. II, písm. C, č. 4Rozhodování o promíjení promeškané lhůty k podání odvolání nejdéle do 6 měsíců.
90zák. o př. d.§ 276, odst. 2Rozhodování o odpisu nedobytných daní s příslušenstvím.
91§ 276, odst. 3 a 5Rozhodování o prominutí přímých daní s příslušenstvím, jestliže se žádost zamítá nebo se jí sice vyhovuje, ale povolený odpis nečiní více než 50.000 Kčs.
92§ 283, odst. 1 a3Rozhodování o žádostech za příročí a o žádostech za snížení nebo prominutí poplatku z prodlení (přirážky pro zmeškání), nepřevyšuje-li daňový nedoplatek částku 1,000.000 Kčs.
93§ 361, odst. 1Rozhodování o žádostech za odklad exekuce, nepřesahuje-li daňový nedoplatek částku 1.000.000 Kčs.
94zák. o př. d.
zák. č. 31/1946 Sb.

zák. č. 134/1946 Sb.
§§ 291 až 296
§ 21
§§ 68 a 81
Vracení a přeúčtování přeplatků na přímých daních, na dani z obratu a na majetkových dávkách, jakož i převod přeplatků ve volných penězích na konta jiných poplatníků.
95zák. o př. cl.§ 330Rozhodování a odvoláních proti dani důchodové a všeobecné výdělkové, nepřesahuje-li stanovený základ 250.000 Kčs a odvolání jest plně vyhověti.
96§ 340Rozhodování o žádostech za navrácení do předešlého stavu.
97daně ze mzdyzák. č. 109/1947 Sb.§ 22, odst. 3Rozhodování o odvoláních ve věcech daně ze mzdy, má li úřad za to, že odvolání jest plně vyhověti a nejde-li o právní otázku.
98zák. o př. d.§ 26,
§ 291
Vracení přeplatků na dani ze mzdy.
99zemědělské danězák. č. 49/1948 Sb. § 27, odst. 3Rozhodování o odvoláních do vyměření zemědělské dané, nejde-li o právní otázku.*)
100živnostenské danězák. č. 50/1948 Sb.§ 20, odst. 5Rozhodování o odvoláních do vyměření živnostenské daně, nejde-li o právní otázku.*)
101daně z obratu a cenových vyrovnávacích částekzák. č. 31/1940 Sb.§ 17, odst. 6Rozhodováni o žádostech za prominutí 5% zvýšení dané z obratu a cenových vyrovnávacích částek cestou milosti do částky 5.000 Kčs.
102§ 21, odst. 2Rozhodování o odvoláních proti dani z obratu a cenovým vyrovnávacím částkám, nepřesahuje-li daňový základ Kčs 1.000.000 a odvolání jest plně vyhověti.
103zák. č. 31/1946 Sb.
vl. nař. č. 297/1941 Sb.
§ 27 a
§ 21, odst. 2
§ 22
Rozhodování o odvoláních proti předpisům pořádkových pokut v oboru daně z obratu a cenových vyrovnávacích částek a záznamní povinnosti k účelům daňovým, vyhovuje-li se odvolání plně.
104Rozhodování o žádostech za prominutí pořádkových pokud v oboru daně z obratu a cenových vyrovnávacích částek a záznamní povinnosti pro daňové účely cestou milosti, nepřesahuje-li pokuta 1.000 Kčs.
105zák. č. 31/1946 Sb.§ 22Rozhodování o žádostech bráti účtované ceny za základ všeobecné náhrady daně z obratu při vývozu.
106majetkových dávekzák. č. 134/1946 Sb.§§ 18 a 63Promíjení lhůty k podání přihlášky (přiznání) k dávce z majetkového přírůstku a k dávce z majetku.
107§ 66Rozhodování o odvoláních proti vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku, nepřevyšuje-li přírůstek 100.000 Kčs a majetek 1,000.000 Kčs.
108zák. č. 134/1946 Sb.
zák. o př. d.
§ 81, odst. 1
§ 292, odst. 1, písm. c)
Vracení a přeúčtování t. zv. prozatímních přeplatků na majetkových dávkách.
*) Jen, vyhoví-li se odvolání plně.
109dávek za úřední úkonyvl. nař. č. 458/1940 Sb.§ 12Rozhodování o odvoláních proti vyměření dávky za úřední úkon, vyměřila-li dávku berní správa a odvolání jest plně vyhověti.
110přepychové danězák. č. 200/1947 Sb.
zák. č. 30/1946 Sb.
§ 18
§§ 105 a 52
Rozhodování o odvoláních proti dani přepychové a daním nepřímým, vyhoví-li se odvolání plně.
111zák. č. 200/1947 Sb.§ 14Prominutí 5% zvýšení přepychové daně, bylo-li placeno včas na nesprávné konto finančního úřadu.
112Odpisy přepychové daně v případech, kdy tato daň nebyla vybrána vůbec, nebo byla vybrána nižší sazbou pro nesprávný výklad zákona a poplatník později vybrání daně nezajistil.
113celvl. nař. č. 168/1927 Sb.§ 4, odst. 4Povolování určitých v prováděcím nařízení uvedených úlev v pohraničním styku a ve styku pohraničních hospodářství, pokud jde o jednotlivé případy.
114§ 16, odst. 4Povolování opětovných domácích prohlídek, je-li celní oddělení obsazeno aspoň dvěma celními úředníky.
115§ 30, odst. 4Povolování vstupu a výstupu zboží po vedlejších cestách.
116§ 38, odst. 3Navrhování zostřeného dozoru v pohraničním pásmu a celním vnitrozemí.
117§ 85, odst. 2Schvalování stavební, po případě jiné úpravy nebe změny celního skladiště.
118§ 91, odst. 1Povolování, aby zboží v soukromém celním skladišti bylo přebaleno, děleno atd.
119§ 96, odst. 1Povolování po slyšení příslušné instituce, aby k celnímu zboží, vyválenému do celní ciziny, bylo přibaleno tuzemské zboží do téhož nákladového kusu.
120§ 100, odst. 8Povolování uložiti celní zboží na přechodnou dobu mimo celní skladiště.
121§ 102, odst. 1Prodlužování skladní doby celního zboží u jednotlivých zásilek o další 2 roky.
122§ 102, odst. 1Zkracování skladní doby celního zboží v jednotlivých skladištích.
123§ 102, odst. 2Prodlužování skladní doby průvozního nebo vývozního zboží, jehož vývoz musí být prokázán v jednotlivých případech.
124§ 107, odst. 1Povolování ukládati zboží ve vyhrazeném oddělení v celním skladišti.
125§ 113, odst. 3Rozhodování o propadnutí vymíněné pokuty v záznamním styku.
126§ 114, odst. 2Rozhodování o dodatečném zahrnutí zboží do záznamního styku.
127§ 125, odst. 3Povolování záznamního styku k dočasnému používání v případech, vyhrazených býv. okrskovým celním správám.
128§ 131, odst. 6Povolování aktivního zušlechťovacího styku zásadně dovoleného.
129§ 132, odst. 1Povolování pokračovacího zušlechťovacího styku.
130§ 141, odst. 9Povolování úlev v přepravním styku.
131§ 142, odst. 13Prodlužování lhůty ke zpracování zboží, dovezeného s celní výhodou.
132§ 146, odst. 3Prodlužování záznamní lhůty tuzemských letadel k zpětnému dovozu o jeden rok.
133§ 153Rozhodování o celním osvobození bohoslužebných věcí v tuzemsku nevyráběných.
134§ 155, odst. 6Rozhodování o prodloužení lhůty k postupnému dovozu stěhovaných svršků na jeden rok.
135§ 157, odst. 3Rozhodování o celním osvobození darovaných věcí dobročinným ústavům atd.
136 § 163, odst. 3Rozhodování o celním osvobození přístrojů a nástrojů pro veřejné nemocnice a učebných pomůcek pro veřejné školy.
137§ 166, odst. 7Prodlužování záznamní lhůty k zpětnému vývozu zaznamenaného vozidla.
138§ 167, odst. 2Povolování vývozního záznamu tuzemských motorových vozidel za účelem živnostenského provozování periodické dopravy.
139§ 168, odst. 2Povolování přestupu celní hranice jízdními a motorovými koly v pohraničním styku po vedlejších cestách v určitém úseku.
140§ 197, odst. 3Povolování odkladu platby cla na týdenní období se zajištěním.
141§ 205, písm. b)Povolování celního úvěru zajištěného ručením úvěrního ústavu.
142§ 214, odst. 8Upouštění cd vybrání cla nebo jeho vrácení při zpětném dovozu zboží, je-li celní oddělení obsazeno aspoň dvěma celními úředníky.
143§ 216, odst. 5Vracení dovozního cla ze zpět vyvezeného zboží v případech uvedených v § 216, odst. 2, je-li celní oddělení obsazeno aspoň dvěma celními úředníky.
144§ 217, odst. 2Promíjení celní pohledávky ze zaniklého zaznamenaného zboží, pokud se týče povolení odpisu rozdílu cla.
145§ 218, odst. 5Zkracování doby, po kterou je zboží .osvobozeno od skladného, je-li ve skladišti nával zboží.
146§ 218, odst. 7Povolování snížení skladného pro objemné předměty, uložené na celništi.
147příl. F,
§ 1, odst. 7
Osvobozování vzorků potravin a poživatin od dodací povinnosti celním oddělením okresních národních výborů a povolování řízení se vzorkovými knížkami.
148příl. F,
§ 13, odst. 1
Rozhodování o vrácení zaplacené celní pohledávky z důvodu slušnosti (§ 103 c. z.), byla-li poštovní zásilka omylem zničena bez celního dozoru, avšak pod poštovním dohledem, způsobem předepsaným pro poštovní zásilky tuzemské.
149příl. F,
§ 14, odst. 1
Upouštění od vybrání celní pohledávky, ztrati-li se nevyclená poštovní zásilka nebo část jejího obsahu při poštovní dopravě.
150příl. G,
§ 14, odst. 4
Požadování zvláštního prostoru v provoz ním skladišti železničním pro úschovu zabaveného zboží nebo zboží, jehož projedná vání musilo být přerušeno.
151Příl. H,
§ 2, odst. 2
Povolování výjimek (v dohodě s poříčním plavebním úřadem) ze zásady, že lodi v po hraničních vodách smějí přistáti jen v přístavech a u skladišť, v nichž jsou zřízena celní oddělení.
152příl. H,
§ 4, odst. 6
Povolování přebalování, dělení zboží atd. v soukromém celním skladišti.
153příl. H,
§ 15, odst. 2
Rozhodování o užití lodi k dopravě zboží poukázaného opovědkou, byla-li loď přestavěna nebo bylo-li změněno její uzavírací zařízení.
154poplatkumin. nař. č. 92/1902 ř. z.§ 2, odst. 1Rozhodování o žádostech za přiznání poplatkových úlev podle předpisů o opatřeních proti šíření révokazu.
155min. nař. č. 112/1894 ř. z.§ 3Rozhodování o žádostech úvěrních a záložních spolků za přiznání poplatkových výhod podle zákona č. 91/1889 ř. z.
156zák. č. 70/1902 ř. z.čl. IIRozhodování o žádostech svazků lidové správy za přiznání poplatkového osvobození pro komunální výpůjčky.
157ministerstva průmysluživnostenskýchmin. nař. č. 81/1909 ř. z.
zák. č. 259/1924 Sb.
§ 22, pol. 33Udělování koncese pro výrobu zboží zápalného.
158min. nař. č. 41/1883 ř. z.
zák. č. 259/1924 Sb.
§ 1
§ 22, pol. 24
Udělování koncese elektrotechnické.
159zák. č. 128/1947 Sb. živn. řádu

zák. č. 259/1924 Sb.
§ 7, odst. 3
§ 23a, odst. 2
§ 38, odst. 2
Udělování dispensí pro provoz koncese radiomechanické a k provozu obchodu s radioelektrickými zařízeními.
160zák. č. 118/1912 ř. z.
živn. řádu
§§ 2 a 3
§ 15, č. 1
Udělování povolení k držbě rozmnožovacích (tiskařských) strojů.
161živn. řádu
zák. č. 259/1924 Sb.
§ 1, odst. 4
§ 1, odst. 6
Rozhodování o tovární povaze živnosti.
162min. nař. č. 62/1910 ř. z.
zák. č. 259/1924 Sb.
§§ 1 a 2
§ 22, pol. 34
Udělování koncesí pro zpracování zemního oleje.
163min. průmyslu a zúčastněných ústředních úřadůživn. řádu§ 36, odst. 2Rozhodování o rozsahu práv živnostenských.
164min. nař. č. 204/1856 ř. z.Uznávání reální povahy živnosti.
165ministerstva průmysluzák. č. 160/1936 Sb.§ 4Propůjčování koncese k provozování živnosti hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydevn a chlorpikrinem.*)
166§ 6Odnímání koncese na čas nebo navždy.
167§ 8Schvalování skladu kyanovodíku, ethylenoxydu, chlorpikrinu a látek určených k jejich přípravě.
168zák. č. 259/1924 Sb.§ 58, odst. 1 a 4Stanovení obvodů pro kominické živnosti, měnění a rušení těchto obvodů.
169§ 58, odst. 2 až 4Stanovení obvodů pro živnosti průtečnické a pohodnické, měnění a rušení těchto obvodů.
*) Slyšení KNV odpadů (působnost zrušených obchodních a živnostenských komor).
170§ 22, pol. 6Udělování koncesí k provozování živností stavebních, a to pro:
a) živnost stavitelskou,
b) živnost zednického mistra,
c) živnost tesařského mistra,
d) živnost kamenického mistra.
171§ 18Udělování dispense od celého nebo částečného průkazu způsobilosti při řemeslných živnostech.
172ministerstva vnitřního obchodudekretu z 16.4.1833, č. 59 sb. z. pol.čl. VUdělování koncesí pro veřejné jednatelství.
173dekretu z 5. 2. 1847, č. 14 sb. z. pol. a výnosu st. min. z 28.2.1863, č. 2306Udělováni koncesí pro soukromé, jednatelství jako:
a) živnostenská správa domů a nemovitostí nijak neomezená,
b) zprostředkování prodeje a jiného zpeněžení vynálezů, patentů a ochranných známek,
c) kanceláře pro prodej vstupenek do divadel a zábavných podniků,
d) celní jednatelství,
e) provozování aukčních síní,
f) kanceláře inkasní omezené na dobývání pohledávek z obchodů mimo čl. 273, odst. 1 obchodního zákona,
g) kanceláře insertní, je-li zprostředkovatelem smlouvy mezi inserentem a časopisem, a další podobné.
174min. nař. č. 62/1910 ř. z.
zák. č. 259/1924 Sb.
§ 22, pol. 34Udělování koncesí pro živnostenský odbyt petroleje dovozem dopravními nádržkami (tanky) a vyprazdňováním jich.
175vážních poplatkůzák. č. 72/1866 ř. z.§ 15, odst. 2Potvrzování sazeb vážních poplatků.
176živnostenskýchzák. č. 259/1924 Sb.§ 22, pol. 11Udělování koncesí pro živnostenský prodej látek ohňostrojných a jiných trhacích preparátů.
177§ 22, pol. 13Udělování koncesí pro živnost záloženskou.
178§ 22, pol. 15Udělování koncesí pro živnost hostinskou a výčepnickou.
179§ 22, pol. 23Udělování koncesí k provozu pohřebních podniků.
180§ 22, pol. 26Udělování koncesí k provozu informačních' kanceláři.
181§ 22, pol. 30Udělování koncesí k provozování telegrafních agentur.
182§ 22, pol. 31Udělování koncesí pro soukromé detektivní kanceláře.
183§ 22, pol. 37Udělování koncesí k provozu živností, které nabývají pohledávek z dopravních obchodů proti železnicím a jiným dopravním podnikům a tyto ve vlastním jméně a na vlastní účet uplatňují.
184zák. č. 203/1.925 Sb.§ 2Udělování koncesí k provozu soukromého zprostředkování (na Slovensku).
185zák. č. 85/1941 Sl. z.§ 2Udělování koncesí pro prodej pálených lihových nápojů v uzavřených lahvích.
186zák. č. 259/1924 Sb.§ 14, odst. 7Udělování dispense pro obchodní živnosti vázané na průkaz způsobilosti.
187§ 50, odst. 1 a 2Povolování zřizování a používání jatek; schvalování jatečních řádů a poplatků.
188§ 87, odst. 1Povolování výprodejů na dobu delší tří měsíců.
189§ 80, odst. 4Zákaz prodeje zboží uvedeného v § 80, odst. 1 a 2 živn. zák. v jednotlivých obcích z důvodů zdravotních anebo z důvodů tržní policie.
190§ 95, odst. 2Nařízení, že pro příslušné zboží mohou býti připuštěni cizí živnostníci.
191§ 97, odst. 2 a § 98Povolování vybírání tržních poplatků, upravování jejich sazeb a schvalování tržních řádů.
192§ 99Udělování práva obcím ke konání trhů a rozhodování o překládání trhů.
193ministerstva vnitřního obchodu a ministerstva průmyslu§ 211, odst. 1 až 3Schvalování stanov živnostenských společenstev (grémií), institucí a ústavů přičleněných k společenstvům (grémiím), povolování jejich změn, pokud společenstvo (grémium) nepřesahuje obvod okresu.
194§ 216, odst. 14, písm. a)Schvalování stanov odborů společenstev a grémií a jejich změny, pokud společenstvo nebo grémium nepřesahuje obvod okresu.
195živn. řádu§ 126, odst. 1 a 3Schvalování stanov Živnostenských společenstev a jejich změn, pokud působnost společenstva nepřesahuje obvod okresu.
196zák. č. 259/1924 Sb.§ 51Rozhodování o rozsahu živnostenského oprávnění.
197§ 38, odst. 2Udělování dispense při koncesovaných živnostech.
198nedělního kliduvl. nař. č. 25/1939 SI. z.§ 2Rozhodování o zařazení podniku ve sporných případech.
199zák. č. 21/1895 ř. z.
zák. č. 125/1905 ř. z.
čl. I až XIV.Povolování výjimek z ustanovení o nedělním klidu v živnostech pro obvod okresu.
200otevírací a uzavírací hodiny v živnostechvl. nař. č. 341/1941 Sb.
živn. řádu
čl. I, odst. 9
§ 96e)
Stanovení prodejní doby v obchodech a živnostech v okresu bez zvláštního zmocnění krajského národního výboru.
201vl. nař. č. 154/1933 Sb.§ 1, odst. 3Povolení prodeje zboží a obsluhy v době po lední přestávky jednotlivým druhům živností a odchodů.
202nekalé soutěžezák. č. 259/1924 Sb. zák. č. 111/1927 Sb.§ 160, odst. 3, písm. f)
§ 53, odst. 3
Schvalování usnesení živnostenského společenstva (grémia) podle § 160, odst. 3, písm. f) živn. zákona, když nepřesahuje obvod společenstva obvod okresu.
203podnikovýchvl. nař. č. 266/1938 Sb.§ 2, odst. 1Osvědčení o splnění podmínek podle § 1, odst. 1 vl. nař.
204ministerstva dopravyželezničních*)min. nař. č. 19/1879 r. z.
min. nař. c. 57/1880 ř. z.
§ 3
§§ 4 a 9
Revise trasy nové dráhy (svolání komise a její vedení), probíhá-li dráha obvodem pouze jednoho okresního národního výboru.
205min. nař. č. 19/1879 ř. z.
min. nař. č. 57/1880 ř. z.
§§ 8 až 10
§§ 4 a9
Staniční komise (svolání komise a její vedení), pokud projekt se dotýká obvodu pouze jednoho okresního národního výboru.
206min. nař. č. 19/1879 ř. z.
min. nař. č. 57/1880 ř. z.
§ 12
§ 9
Staniční komise (svolání komise a její vedení) při zřizování a zrušování (snesení stavby) stanic a zastávek na drahách drobných již. vybudovaných.
207min. nař. č. 19/1879 ř. z.
min. nař. č. 57/1880 ř. z.
nař. č. 55/1886 uh. ministra veř. prací a dopravy
nař. č. 50/1892 uh. ministra obchodu
§§ 13 až 15
§§ 4 a 16
§§ 5, 6 a 8

§ 4
Politická pochůzka (místní šetření) o projektech nových drah a staveb na dráze, jakož i o projektech na zrušení (snesení) drah již vybudovaných, probíhá-li dráha obvodem pouze jednoho okresního národního výboru.
208min. nař. č. 19/1879 ř. z.§ 26Svolání a vedení komisionelního jednání o zařízení proti ohni, probíhá-li dráha pouze obvodem jednoho okresního národního výboru.
209ministerstva pošttelekomunikačníchzák. č. 33/1922 Sb.
vl. nař. č. 21/1923 Sb.
§ 9, odst. 2
§ 2, odst. 3,
§ 6, odst. 5
a § 7, odst. 6
Použití dopravních cest a nemovitostí pro telegraf a telefon, provedení ediktálního řízení, vydávání dobrozdání, rozhodnutí o námitkách a o odstranění telegrafních a telefonních zařízení.
*) Přesun se nedotýká součinnosti vojenské správy a vojenských vlečných drah a vleček.
210ministerstva zemědělstvílesního a dřevařského hospodářstvízák. č. 250/1852 ř. z.§§ 22 a 52Ustanovení ochranného lesního personálu.
211vl. nař. č. 291/1943 Sb.§ 1, odst. 2Zproštění povinnosti majitele lesa ustanoviti lesního hospodáře.
212§ 3, odst. 1Schvalování ustanovených zaměstnanců výkonné lesní služby a lesních hajných.
213§ 3, odst. 2Udělování příkazů k ustanovení zaměstnanců výkonné lesní služby a lesních hajných a přijetí hlášení o jejich propuštění a pensionování.
214vl. nař. č. 224/1941 Sb. ve znění vl. nař. č. 216/1942 Sb.
vl. nař. č. 314/1943 Sb.
§ 3, odst. 3Nařízení ke zřízení a zajištění reservních fondů u lesních podniků jiných druhů držby než v § 3, odst. 2 nařízení uvedených.
215§ 5Udělení souhlasu k použití peněžních prostředků z reservního lesního fondu k jiným účelům než stanoveným vládním nařízením.
216§ 6Dozor nad správou reserv, lesního fondu.
217vyhl. č. 82/1943 Sb.§ 1, odst. 1Udělení příkazu k odkornění jehličnatého dříví.
218zák. č. 206/1948 Sb.§ 14, odst. 3Stanovení počátku doby zákazu mýtiti, vyřezávati a vypalovati živé ploty a křoviny, vypalovati trávu nebo plevel.
219zalesňování povodí Horní Bečvyzák. č. 52/1897 mor. z. z.§ 12Rozhodování ve věci náhrady za vy vlastněné pozemky a práva.
220Rozhodování o žádostech zalesňovací komise o vyvlastnění pozemků nebo práv.
221myslivostizák. č. 225/1947 Sb.§ 21, odst. 8Schválení stanov myslivecké společnosti podle vzoru vydaného ministerstvem zemědělství v dohodě s ministerstvem vnitra a rozhodování o počtu členů těchto společností.
222§ 26, odst. 1Povolení mimořádného odstřelu zvěře a nařízení odstřelu některého druhu zvěře v zájmů polního, ovocnářského a lesního hospodářství.
223veterinárně zdravotnickýchmin. nař. č. 178/1909 ř. z.§ 8, odst. 14Povolování používání vzorců pro dobytčí pasy podle soustavy propisové.
224plemenitby hosp. zvířatvl. nař. č. 361/1941 Sb.§ 3, odst. 4Jmenování okresních komisí pro výběr plemeníků.
226§ 16, odst. 3Likvidace výdajů spojených s prováděním plemenitby.
226odškodnění a podpory při nákazách a hromadných onemocněních zvířatnař. min. vn. č. 263/1943 Sb.§ 14, odst. 1Rozhodnutí o nároku na odškodnění.
227vl. nař. č. 90/1944 Sb.§ 6, odst. 1Rozhodnutí o odškodnění za včelstva z úředního příkazu usmrcená podle zásad vl. nař. č. 262/1943 Sb.
228zák. č. 177/1909 ř. z.§ 60Poskytování podpor při ztrátách dobytka snětí slezinou a šelestivou.
229ochrany rostlinvl. nař. č. 89/1941 Sb.Distribuce ochranných prostředků používaných v boji proti škůdcům a chorobám zemědělských plodin.
230ovocných školekvyhl. býv. min. zemědělství a lesnictví č. 202/1944 Sb.§ 1Povolování zakládání ovocných a podnožových školek a jejich evidence.
231konfiskace zemědělského majetkudekretu č. 12/1945 Sb.§ 3, odst. 1, písm. a), b) a odst. 2Rozhodování v I. stolicí o tom, zda fysická nebo právnická osoba spadá pod ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) nebo b) dekretu.
232§ 9, odst. 5 a 6Podávání dobrých zdání o přídělových plánech a rozvržení úhrad okresních rolnických komisí.
233§ 10, odst. 2Stanovaní směrnic pro úhradu za živý a mrtvý inventář.
284dekretu č. 28/1945 Sb.§ 4, odst. 2Předkládání zpráv okresní rolnické komise a dobrozdání k žádostem o příděl půdy k osídlení.
235ministerstva technikyzabírání budov a místností pro veřejné účelyzák. č. 304/1921 Sb. ve znění zák. č. 112/1946 Sb.§ 1Rozhodování o zabrání budovy, místností a pod. pro veřejné účely.
236příjezdních silniczák. č. 38/1886 čes. z. z.§ 5Rozhodování o nutnosti a směru příjezdních silnic v případě neshody zájemců.
237§ 6Rozhodování o povaze příjezdní silnice v případě sporu.
238§ 7Rozvrhování nákladů na zřízeni a udržování příjezdní silnice okresní.
239zák. č. 54/1887 mor. z. z.§ 6Rozhodování o všech neshodách vzniklých z konkurenčního poměru mezi konkurenčními činiteli.
240§ 7Rozhodování o povaze příjezdní silnice.
241stavebníchzák. č. 63/1894 mor. z. z. ve znění zák. č. 39/1914 tvor. z. z.§ 8, odst. 2Schválení parcelace území, pro něž není schválený (potvrzený) plán polohy.
242§ 112Schválení stavebních úlev pro jednotlivé části míst.
243§ 26Provedení stavebního řízení a rozhodování u staveb prováděných státem nebo veřejným fondem.
244zák. č. 64 1894 mor. z. z. ve znění zák. č. 44 1914 mor. z. z.§ 9, odst. 2Schvalování rozdělení pozemků na stavební skupiny nebo na jednotlivá stavební místa, pokud tu není schválený (potvrzený) plán polohy.*)
245§ 105, odst. 1Povolování stavebních úlev pro celou obec nebo pro jednotlivé její části.
246§ 28Pro vedení stavebního řízeni a rozhodování u staveb prováděných státem nebo veřejným fondem.
*) Týká se měst a více než 26.000 obyvatel, míst lázeňských a zakládání nových obcí a jejich částí.
247zák. č. 5/1889 čes. z. z.§ 101, odst. 1Povolování stavebních úlev pro celou obec nebo pro jednotlivé její části.
248zák. č. 40/1886 čes. z. z.§ 127Provedení stavebního řízení a rozhodování u staveb prováděných státem nebo fondem jím spravovaným.
249op. St. výb. č. 261/1938 Sb.§ 1, odst. 2Potvrzování usnesení místních národních výborů, že část obecního území má býti přestavěna.
250stavební obnovyzák. č. 86/1946 Sb. ve znění zák. č. 115/1947 Sb.§ 5Ostraňování ssutin a trosek, zajišťování použitelných stavebních hmot, vydávání pokynů.
251stavebníchvl. nař. č. 109/1942 Sb.§ 10Sestavování, měnění a doplňování silničních ochranných pásem u státních silnic.
252§ 16Povolování výjimek ze stavebních omezení a ochranných silničních pásem.
253vodoprávníchzák. č. 93/1869 ř. z.,
zák. č. 71/1870 čes. z. z. ve znění vl. nař. č. 305/1942 Sb.


§ 17
§ 17
§§ 17 a 43
Vodoprávní povolení v první stolici na tekoucích vodách užívaných k plavbě lodí a vorů, jde-li o
a) odběr vody pro zemědělské účely do množství 10 litrů za vteřinu,
b) vybírání písku a štěrku ručními naběráky,
c) koupaliště.
254silničníchzák. čl. I/1890
nař. č. 37/1945 Sb. n. SNR
§ 8, písm. a)Stanovení příspěvků obcí na průběžné úseky státních a býv. zemských silnic podle §§ 7 a 14 zák. čl. I/1890.
255vl. nař. č. 13/1949 Sb.§ 4Místní šetření a rozhodování v I. stolici o stížnostech proti škodám utrpěným udržováním a spravováním kolaudovaných státních silnic podle § 9, odst. 2 a 6 zák. čl. I/1890.
256Rozhodování v I. stolici - bez schválen pověřenectva - o tom, zda stát jako udržovatel a správce státní silnice je povinen něco trpět nebo vykonat podle § 9, odst. 7 a 8 zák. čl. I/1890.
257Opatření ve věci silnic, které spravuje a udržuje železniční podnik podle § 46, odst. 2 zák. čl. I/1890.
258Rozhodování v druhé stolici ve věci stanovení sítě obecních cest, zařazení cest do této sítě anebo jejich vyloučení podle § 47, odst. 2 zák. čl. I/1890.
259Veškerá býv. působnost podžupana a administrativního výboru ve věci obecní veřejné práce a jejího výkupu, pokud tato působnost nebyla zrušena, podle § 50 zák. čl. I/1890.
260Vzetí na vědomí jména odpovědného člena místního národního výboru nebo jeho určení podle § 52, odst. 2 a 3 zák. čl. I/1890.
261Opatření ve věci výkonu technických prací pro obecní cesty podle § 53, odst. 1 zák. čl. I/1890.
262Povolování stavby cest pro veřejnou dopravu zřizovaných soukromníky, společnostmi a družstvy, dozorčí působnost ve věcech obecních cest podle § 53, odst. 2 a 3 zák. čl. I/1890.
263Povolení pro předběžné práce sestavení plánů, pokud nejde o státní silnice, podle § 55, odst. 1 zák. čl. I/1890.
264Nařízení místní pochůzky o projektech cest a objektech na nich, pokud nejde o státní silnice, podle § 57, odst. 1 zák. čl. I/1890.
265Rozhodování o tom, kdy má být upuštěno od místní pochůzky podle § 57, odst. 4 zák. čl. I/1890.
266Povolování prámů a převozů v působnosti býv. podžupana a veškeré k tomu potřebné řízení podle § 74, odst. 1 až 11 a §§ 75 a 76 zák. čl. I/1890.
267Evidence prámů a lodních mostů podle § 79 zák. čl. I/1890.
268Veškerá působnost býv. podžupana a administrativního výboru podle I. dílu, III. hlavy zák. čl. I/1890.
269Veškerá působnost přikázaná okresním národním výborům ve věcech býv. zemských a přijezdních silnic a veřejných cest, zřízených soukromníky, společnostmi a společenstvy podle § 1 vl. nař. č. 190/1926 Sb.
270Výkonná služba podle § 1, odst. 1 vl. nař. č. 190/1926 Sb.
271Povolování dovolených na zotavenou cestářským orgánům podle §§ 14, 50 a 76 vl. nař. č. 133/1928 Sb.
272státních nemovitostí, silničních strojů. vozidel a pod.nař. č. 37/1945 Sb. n. SNR
vl. nař. č. 13/1949 Sb.
§ 3, písm. b) až e)a) Správa a udržování státních silničních strojů, vozidel, dílen, kamenolomů, garáží a jiných objektů.
b) Správa a udržování státních budov.
c) Opravy a udržování státního instalačního a strojního zařízení, pokud toto nevykonávají státní strojní úřady.
d) Součinnost při udržování budov a jiných objektů okresních a obecních a objektů veřejných fondů, pokud má státní správa na udržovacích pracích zájem, dále budov církevních, při kterých patronátní povinnosti a práva převzala státní správa.
273§ 3, písm. f) nař. SNRVeškerá stavebně technická působnost podle zvláštních právních předpisů.
274§ 4 nař. SNRTechnická poradní činnost.
275stavebních povolenínař. č. 128/1945 Sb. n. SNR§ 3Udělování stavebních povolení v první stolici.
276vyhotovení regulačních plánů mést a. obcívvhl. č. 90/1946 Sb. n. SNR§ 2, odst. 2Odvolání proti usnesení místního národního výboru o potřebě opatření regulačních plánů.

Příloha D vl. nař. č. 116/1949 Sb.

Pol.V oboru státní správyse přenáší na krajský národní výbor v Praze působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcechpodlePředmět působnosti
předpis§ (čl.)
123456
1ministerstva vnitraSpolečnosti pro obnovu Lidiczák. č. 187/1946 Sb.,§ 1. odst. 3,
§ 3, odst. 2
Dozor na činnost a hospodářství Společnosti pro obnovu Lidic a poukazování státních příspěvků.
Přenáší se též působnost ministerstva financí.
vl. nař. č. 188/1946 (statut Společnosti pro obnovu Lidic),§ 11, odst. 4,
§ 12
a § 13, odst. 2
zák. č. 208/1948 Sb.§ 3, odst. 2
a § 6, odst. 1
 
2zástavního a půjčovního úřadu v Prazezák. č. 307/1921 Sb.§ 3Určování části čistého ročního přebytku, kterou má zástavní a půjčovní úřad v Praze odvésti státní správě ke splacení bezúročné zápůjčky.
3příslušné patenty, dekrety a obyčejové právo Veškerá působnost ministerstva vnitra ve věcech správy a hospodaření zástavního a půjčovního úřadu v Praze.

Příloha E vl. nař. č. 116/1949 Sb.

Pol.V oboru státní správyodpadá součinnost (udílení souhlasu, schvalování, potvrzování, slyšení)
ve věcechpodlepříslušejícíPředmět součinnosti
předpis§ (čl.)
1 34567
1ministerstva vnitramajetkového vypořádání okresůdekretu č. 121/1945 Sb.§ 15, odst. 3ministerstvu vnitra v dohodě s ministerstvem financíDohoda mezi okresními národními výbory o majetkovém vypořádání a o rozdělení zaměstnanců při změně obvodů a pří rozloučení okresů.
2volebníchzák. č. 75/1948 Sb.§ 3, odst. 3ministerstvu vnitraPřikazování obcí s méně než 50 voliči zapsanými ve voličských seznamech k obci, v níž místní (ústřední) národní výbor vykonává působnost okresního národního výboru.
3číslování domůzák. č. 266/1920 Sb.§ 12, odst. 2krajským, po případě okresním národním výborůmVýmaz domovního čísla.
4§ 18krajským národním výborůmZměny v číslování domů vestatutárních městech.
5ministerstva sociální péčepeče o mládežvl. nař. č. 202/1947 Sb.§ 16ministerstvu sociální péčeUstanovování přednostů úřadoven péče o mládež a jejich zástupců.
6§ 17 Přidělení zaměstnanců odborných a jiných kategorií úřadovnám péče o mládež.
7ministerstva zdravotnictvízdravotní službyvl. nař. č. 24/1923 • Sb.§ 9, odst. 4ministerstvu zdra votnictvíRozhodnutí týkající se úpravy zdravotní služby.
8potírání přenosných nemocízák. č. 60/1948 Sb.§ 11, odst. 3krajským národním výborůmVyžádání si pomoci vojenských orgánů k provedení isolace v ohrožené oblasti.
9ústavů národního zdravívl. nař. č. 219/1948 Sb.§ 7, odst. 2ministerstvu zdravotnictvíUstanovování ředitelů ústavů národního zdraví.
10ministerstva zemědělstvíochrany zvířatzák. č. 14/1913 mor. z. z.
zák. č. 41/1909 slez. z. z.
§§ 1 a 2
§§ 1 a 2
ministerstvu zemědělstvíNařízení krajského národního výboru, kterým se prohlašují za užitečná nebo škodlivá jiná zvířata, než jsou uvedena v zákoně.
11§ 12Nařízení krajského národního výboru, kterým se prohlašují za zakázané jiné způsoby chytání a jiné chytací nářadí než v zákoně uvedené.
12§ 13Nařízení krajského národního výboru ve věci označování přístrojů nalíčených k chytání.
13ministerstva dopravyželezničníchmin. nař. č. 19/1879 ř. z.§ 27ministerstvu dopravyKolaudace zařízení proti ohni, vyskytnou-li se závady.
14ministerstva technikystavebníchop. St. výb. č. 261/1938 Sb.§ 1, odst. 2krajským národním výborůmUsnesení o přestavbě části obecního území.
15vl. nař. č. 185/1939 Sb.§ 1, odst. 4, 5 a 8krajským národním výborůmPotvrzování opatření, které učinil okresní národní výbor podle § 1, odst. 1 vl. nař. č. 109/1942 Sb., odvolání takového potvrzení nebo souhlas s odvoláním opatření.

Poznámky pod čarou

*) Přenáší se na krajský národní výbor v Brně.

*) Provede vždy krajský národní výbor, v jehož obvodu byla předepsána menší daň.

*) Pro pozůstalosti i v jiných případech, než které jsou uvedeny v §§ 1 a 2 zákona. |

*) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva zahraničního obchodu, po případě ministerstva zemědělství.

*) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva zahraničního obchodu, po případě ministerstva zemědělství.

*) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva zahraničního obchodu, po případě ministerstva zemědělství.

**) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva dopravy.

*) Přesun se nedotýká součinnosti vojenské správy a vojenských vlečných drah a vleček.

*) Kromě staveb na tocích tvořících státní hranici, generálních projektů říčních úprav, detailních projektů souvislých říčních úprav na tocích o větším povodí než 150 km2, pokud nebyly vypracovány na základě schváleného generálního projektu, staveb přesahujících hranici kraje, staveb celostátního významu, zvlášť složitých nebo nákladných projektů říčních úprav a objektů na nich, které si ústřední úřad vyhradí, staveb vodních nádrží o vyšších hrázích než 10 m nebo o větším obsahu než 300 000 m3, staveb vodovodů složitých řešení co do odběru podzemní a povrchové vody, její úpravy a distribuce a skupinových vodovodů přesahujících hranice kraje, staveb kanalisačních a jejich čistíren přesahujících hranice kraje, kanalisačních čistíren s biologickým nebo chemickým čištěním a společných čistíren závadných odpadních vod

*) Přesun se nedotýká součinnosti vojenské správy a vojenských vlečných drah a vleček.

*) S výjimkou případů, kdy změna hranic obecních znamená zároveň změnu hranic okresu.

*) Příslušným je okresní národní výbor podle sídla školy.

*) Přenáší se též působnost ústředního úřadu.

*) Jen, vyhoví-li se odvolání plně.

*) Slyšení KNV odpadá (působnost zrušených obchodních a živnostenských komor).

*) Přesun se nedotýká součinnosti vojenské správy a vojenských vlečných drah a vleček.

*) Týká se měst s více než 25 000 obyvatel, míst lázeňských a zakládání nových obcí a jejich částí.

Přesunout nahoru