Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 108/1949 Sb.Vládní nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic

Částka 35/1949
Platnost od 24.04.1949
Účinnost od 24.04.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108.

Vládní nařízení

ze dne 7. dubna 1949

o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2 a § 38, odst. 2 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Prováděcím plánem investic podle tohoto nařízení se rozumí prováděcí plán stanovený podle § 34, odst. 1 zákona o pětiletém plánu.

(2) Investorem podle tohoto nařízení se rozumí fysická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné správy, jemuž k uskutečnění pětiletého plánu připadá úkol poříditi investici.

(3) Nadřazeným orgánem investorovým (dále jen "nadřazený orgán") podle tohoto nařízení se rozumí úřad (orgán) pověřený příslušným ústředním úřadem rozvržením úkolů stanovených prováděcím plánem investic, po případě tento ústřední úřad, rozvrhuje-li úkoly sám.

§ 2

(1) Investoři jsou povinni vésti podle dalších ustanovení přehledy objednávek a dodávek investic (§ 5, odst. 1), u dovážených investic též přehledy plateb (§ 5, odst. 2), a podávati hlášení o plnění úkolů, které jim připadají k uskutečnění prováděcího plánu investic (§ 13).

(2) Nadřazené orgány jsou povinny vésti přehledy o částkách určených pro jednotlivé investory podle prováděcího plánu investic (investiční částky) a o změnách těchto částek.

§ 3

(1) V každé objednávce investice musí býti uvedena sjednaná cena a stanovena dodací lhůta alespoň uvedením čtvrtletí, ve kterém dodávka včetně poddodávek má býti uskutečněna.

(2) Má-li podle objednávky dodavatel dodati objednanou investici dílčími dodávkami v různých čtvrtletích, musí býti cena a dodací lhůta uvedeny v objednávce zvlášť pro jednotlivá čtvrtletí.

(3) Ustanovení odstavce 2 platí přiměřeně pro práce stavební nebo montážní, které se provedou ve více čtvrtletích.

(4) Nová dodací lhůta (odstavec 1) nemůže býti sjednána, pokud by se tím znemožnilo splnění úkolů připadajících investoru z prováděcího plánu investic.

§ 4

(1) Nadřazený orgán je povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl sdělen prováděcí plán investic, pro rok 1949 do 30 dnů po vyhlášení tohoto nařízení, pokud tak neučinil již dříve,

a) oznámiti každému investoru investiční částku, rozdělenou podle druhů investic [§ 5, odst. 1, písm. a)], u nestavebních investic též rozčleněnou podle prováděcího plánu investic,

b) oznámiti státnímu úřadu plánovacímu v rozdělení (rozčlenění) podle písm. a) úhrn částek oznámených jednotlivým investorům,

c) dodati buď Investiční bance, národnímu podniku, nebo, jde-li o investice veřejné správy, hrazené ze státního rozpočtu, ministerstvu financí opis přehledů investičních částek, které je povinen vésti podle § 2, odst. 2,

d) dodati státnímu úřadu statistickému seznam všech investorů s udáním adres.

(2) Nastanou-li změny v údajích, které byly investoru oznámeny [odstavec 1, písm. a)], je nadřazený orgán povinen vyrozuměti investora, státní úřad plánovací, dále buď Investiční banku, národní podnik, nebo, jde-li o investice veřejné správy, hrazené ze státního rozpočtu, ministerstvo financí o těchto změnách do 14 dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn, nebo kdy o změně rozhodl ve vlastní pravomoci. Státnímu úřadu statistickému je hlásiti běžně změny v seznamu investorů a jejich adres [odstavec 1, písm. d)].

§ 5

(1) Přehledy objednávek a dodávek investic vede investor podle vzoru, který je jako příloha 1 součástí tohoto nařízení, na samostatných listech pro každý kraj a pro každý hospodářský rok, a to zvlášť

a) pro jednotlivé druhy investic (stavební, nestavební, dovážené, nepravé), jak jsou obsaženy v plánu,

b) pro jednotlivá odvětví hospodářského úseku.

(2) Přehledy plateb u dovážených investic vede investor podle vzoru, který je jako příloha 2 součástí tohoto nařízení, na samostatných listech pro každý kraj a pro každý hospodářský rok, a to zvlášť pro jednotlivá odvětví hospodářského úseku.

(3) Investor může vésti přehledy podle odstavců 1 a 2 odděleně pro každý závod (úřad, služebnu) nebo pro skupinu několika závodů (úřadů, služeben) v témže kraji; v takových případech je však povinen vésti pro každý kraj též souhrnné přehledy, do nichž zapisuje čtvrtletně z přehledů vedených odděleně údaje, které jsou podkladem pro hlášení (§ 12, odst. 2 a 3 a § 13).

§ 6

(1) Investor zaznamená objednávku investice po sjednání smlouvy do přehledu objednávek a dodávek investic na list toho hospodářského roku, v němž má býti dodávka uskutečněna. Sjednanou cenu zaznamená podle sjednané dodací lhůty ve sloupci pro příslušné čtvrtletí.

(2) Jde-li o objednávku, kterou dodavatel podle smlouvy vyřídí dílčími dodávkami v různých čtvrtletích, zaznamená investor v přehledu objednávek a dodávek investic části objednávky, odpovídající dílčím dodávkám v jednotlivých čtvrtletích, jako samostatné položky.

(3) O pracích stavebních nebo montážních, které se podle objednávky provádějí ve více čtvrtletích, platí ustanovení odstavce 2 přiměřeně.

(4) Dohodne-li se investor s dodavatelem o odložení dodací lhůty pro určitou investici na jiný rok, zaznamená investor objednávku této investice v přehledu objednávek a dodávek investic jako novou objednávku na list onoho jiného roku, škrtne původní záznam v tomto přehledu a vyznačí u něho, na kterém listě a pod kterou položkou je objednávka zapsána jako objednávka nová.

(5) Nebyla-li dodávka investice uskutečněna v hospodářském roce, ve kterém investice měla býti podle smlouvy dodána, zaznamená ji investor v přehledu objednávek a dodávek investic jako novou objednávku s dodací lhůtou v prvním čtvrtletí následujícího hospodářského roku, při čemž o provedení záznamů platí ustanovení odstavce 4 přiměřeně.

(6) Zruší-li se objednávka investice, škrtne investor příslušný záznam v přehledu objednávek a dodávek investic a vyznačí datum zrušení objednávky.

§ 7

(1) Objednávky investic zaznamená investor v přehledu objednávek a dodávek investic v pořadí podle data sjednání smluv.

(2) Investor zaznamená v přehledu objednávek a dodávek investic též objednávky investic, o nichž byly sjednány smlouvy do 31. prosince 1948, avšak dodávky nebyly do tohoto dne uskutečněny.

§ 8

(1) Dodavatel musí zaslati investoru fakturu ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy, nebo není-li jich, nejpozději do 7 dnů od uskutečnění dodávky investice.

(2) Jakmile investoru dojde po uskutečnění dodávky faktura, zaznamená investor do přehledu objednávek a dodávek investic cenu účtovanou dodavatelem ve sloupci pro čtvrtletí, ve kterém byla investice dodána.

(3) Dojde-li dodatečně ke zvýšení nebo snížení účtované ceny, zaznamená je investor jako samostatnou položku, při čemž snížení účtované ceny vyznačí červeně.

§ 9

Do přehledu objednávek a dodávek investic zaznamená investor též

a) cenu investic, které si sám zhotovuje (investice vlastní výroby), a to ve sloupci "Dodávky" podle jejich ocenění ve finančním účetnictví, a pokud investor finanční účetnictví nevede, obecnou cenu, a ve sloupci "Objednávky" odpovídající cenu podle předběžné kalkulace, a pokud investor předběžnou kalkulaci nesestavuje, předpokládanou obecnou cenu,

b) investiční náklady, které nejsou obsaženy ve sjednané ceně za investici, jako obal, dovozné, montáž, stavební úpravy a pod.

§ 10

(1) Investice, které byly objednány i dodány v témže měsíci, může investor v přehledu objednávek a dodávek investic zaznamenati souhrnně do jedné položky, při čemž však musí poříditi podrobný jejich seznam, který připojí jako přílohu k přehledu objednávek a dodávek investic.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně o záznamech investic vlastní výroby a investic pořízených přímým nákupem bez objednávky.

§ 11

U dovážených investic zaznamená investor po uzavření smlouvy o dodávce investice a po získání dovozního povolení do přehledu plateb (§ 5, odst. 2) sjednané platby, investiční částky, které připadají podle prováděcího plánu na dováženou investici, a uskutečněné platby. Ustanovení § 6, odst. 4 až 6, § 7 a § 8, odst. 1 a 3 platí přiměřeně.

§ 12

(1) Investor sečte nejpozději do 14 dnů po uplynutí každého čtvrtletí hospodářského roku v přehledu objednávek a dodávek investic za všechna předchozí čtvrtletí

a) ve sloupci "Sjednáno dodati" všechny položky,

b) ve sloupci "Dodáno" zvlášť položky vyznačené červeně a zvlášť položky ostatní.

(2) Podkladem pro hlášení podle § 13 jsou součty provedené podle odstavce 1, písm. a) a rozdíl mezi součty provedenými podle ustanovení odstavce 1, písm. b).

(3) Pro přehledy plateb platí ustanovení odstavců 1 a 2 přiměřeně.

§ 13

(1) Investor je povinen podati místům uvedeným v odstavci 2 do tří týdnů po uplynutí každého čtvrtletí hospodářského roku na podkladě součtů provedených podle § 12 hlášení o plnění úkolů, které mu připadly k uskutečnění prováděcího plánu investic. Vzor hlášení a pokyny k jeho vyplnění vydá státní úřad statistický.

(2) Hlášení podle odstavce 1 podává investor svému nadřazenému orgánu, státnímu úřadu statistickému a příslušnému krajskému národnímu výboru. Jedno vyhotovení hlášení si investor ponechá.

(3) Není-li nadřazeným orgánem sám ústřední úřad, pořídí nadřazený orgán souhrnný přehled o plnění úkolů, které investorům připadly k uskutečnění prováděcího plánu investic, a zašle jej do 6 týdnů po uplynutí každého čtvrtletí hospodářského roku příslušnému ústřednímu úřadu.

§ 14

(1) Investoři jsou povinni opatřiti doklady, podle nichž činí záznamy v přehledu objednávek a dodávek investic a v přehledu plateb, doložkou, z níž je patrno, kdy a pod kterou položkou byl záznam proveden.

(2) Investoři jsou povinni uschovávati přehledy (§ 5, odst. 1 a 2) po dobu pěti let ode dne provedení posledního záznamu v nich a opisy hlášení (§ 13) po dobu pěti let od posledního dne čtvrtletí, za něž bylo hlášení podáno.

(3) Nadřazené orgány jsou povinny uschovávati přehledy o částkách určených pro jednotlivé investory (§ 2, odst. 2) po dobu pěti let ode dne provedení posledního záznamu v nich a hlášení, jakož i souhrnné přehledy (§ 13, odst. 3) po dobu pěti let od posledního dne čtvrtletí, za něž bylo hlášení podáno.

§ 15

Státní úřad plánovací může v dohodě s příslušným ústředním úřadem povoliti některým investorům, po případě některým jejich skupinám, výjimky z tohoto nařízení nebo některých jeho ustanovení.

§ 16

Investoři umožní orgánům jednotné odborové organisace účast na plnění a kontrole prováděcího plánu investic tím, že jim na požádání dají nahlédnouti do oznámení investiční částky [§ 4, odst. 1, písm. a)], do přehledů (§ 5) a hlášení (§ 13).


§ 17

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Clementis v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.


Příloha 1 k vládnímu nařízení č. 108/1949 Sb.

Přehled objednávek a dodávek investic

Přehled objednávek a dodávek investic

Příloha 2 k vládnímu nařízení č. 108/1949 Sb.

Přehled plateb

Přehled plateb

Přesunout nahoru