Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 107/1949 Sb.Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu

Částka 35/1949
Platnost od 24.04.1949
Účinnost od 24.04.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107.

Vládní nařízení

ze dne 29. března 1949

o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu.

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Aby bylo zajištěno splnění úkolů pětiletého plánu, mohou býti činěna se zužitkovatelnými surovinami, polotovary, pomocnými látkami, výrobními prostředky (stroji, přístroji, nástroji, zařízeními a jejich součástmi), jakož i s jinými předměty, jichž není využito (dále jen "materiál"), opatření podle dalších ustanovení.

(2) O materiálu podle odstavce 1 lze:

a) uložiti uživatelům místností, budov nebo jiných nemovitostí, v nichž materiál jest, povinnost ve stanovené lhůtě jej hlásiti,

b) činiti vhodná opatření pro jeho využití, zejména omeziti možnost s ním nakládati a naříditi, aby jej vlastník ve stanovené lhůtě a za přiměřenou úplatu přenechal podniku pracujícímu na splnění úkolů pětiletého plánu.

(3) O úplatě za přenechaný materiál dohodne se vlastník materiálu s podnikem, jemuž má materiál podle odstavce 2, písm. b) přenechati; nedojde-li k dohodě, stanoví výši úplaty v nesporném řízení okresní soud příslušný podle bydliště (sídla) vlastníka materiálu.

(4) Ustanovení odstavce 2, písm. b) neplatí pro sběrné suroviny.

§ 2

(1) Opatření podle § 1 činí ministerstvo průmyslu, které vyhlásí v Úředním listě:

a) materiál, o kterém platí toto nařízení,

b) opatření všeobecné povahy podle § 1, odst. 2.

(2) Pokud nejde o opatření všeobecné povahy, může ministerstvo průmyslu pověřiti národní a jiné podniky, po případě hospodářské a jiné organisace, aby podle jeho směrnic činily opatření podle § 1, odst. 2, písm. b).

§ 3

Národní výbory jsou povinny spolupůsobiti podle směrnic ministerstva průmyslu při provádění tohoto nařízení.

§ 4

(1) Ministerstvo průmyslu a podniky a organisace jím pověřené (§ 2, odst. 2) jsou oprávněny žádati, aby jim uživatelé místností, budov nebo jiných nemovitostí a vlastníci materiálu podávali potřebné zprávy a předkládali materiál, po případě jeho vzorky a doklady o něm.

(2) Ministerstvo průmyslu může za šetření předpisů zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, konati kontrolu v budovách, místnostech nebo jiných nemovitostech a nahlížeti přitom do záznamů, obchodních knih a dokladů. Působností podle předchozí věty může ministerstvo průmyslu pověřiti národní výbory.

§ 5

Dotýká-li se opatření podle tohoto nařízení působnosti jiného ministerstva, činí je ministerstvo průmyslu v dohodě s příslušným ministerstvem.

§ 6

Toto nařízení se nevztahuje na hmoty a výrobky, které byly podle § 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 313 Sb., o vázaných stavebninách a jejich přídělu, prohlášeny za vázané stavebniny.

§ 7

(1) Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto nařízení nebo předpisů vydaných podle něho trestají, pokud nejde o čin přísněji trestný, okresní národní výbory jako přestupek podle míry zavinění pokutou do 50 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, budiž pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činiti více než 6 měsíců.

(2) Byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti a byl-li pachatel již před tím pravoplatně potrestán pro jednání nebo opomenutí podle odstavce 1, může býti vyslovena také ztráta živnostenského oprávnění, a to buď na čas nebo navždy.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Přesunout nahoru