Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1949 Sb.Vyhláška ministra dopravy o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ)

Částka 34/1949
Platnost od 23.04.1949
Účinnost od 01.04.1949
Zrušeno k 01.09.1953 (76/1953 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103.

Vyhláška ministra dopravy

ze dne 21. února 1949

o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ)

Ministr dopravy vyhlašuje podle § 5, odst. 2 vládního nařízení ze dne 22. července 1938, č. 158 Sb., kterým se provádí § 207, odst. 2 železničního zákona:


Čl. I

Komise znalců podle čl. 60, § 3 MÚZ se usnesla na změnách Přílohy I k MÚZ, uveřejněné vyhláškou ministra železnic ze dne 23. srpna 1938, č. 184 Sb., které jsou uvedeny v příloze ke Sbírce zákonů


Čl. II

Změny uvedené v čl. I vstoupí v platnost dnem 1. dubna 1949.


Petr v. r.


Příloha 1

Mezinárodní úmluva

o přepravě zboží po železnicích

Změny textu Přílohy I k M. Ú. Z.

(vydání z 1. října 1938) podle usnesení, přijatých v květnu a červenci 1948 na 9. zasedání komise znalců

Dosud platný text níže uvedených odstavců se mění takto:

Úvod

Odst. 1 bod (4) se škrtá.

Třída I.

Předměty, které mohou vybuchnouti

Ia. Výbušiny (trhaviny nebo střeliviny a podobné látky)

Poznámka k nadpisu třídy Ia, nové znění:

„Poznámka. Látky, které nemohou vybuchnouti při styku s plamenem a které nejsou k nárazu a k tření citlivější než dinitrobenzol, se nepokládají za látky, které mohou vybuchnouti podle čl . 3. M. Ú. Z. a neplatí proto pro ně předpisy Přílohy I.“

22 bod (3), nové znění:

(3) Obaly , včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Pevné látky musí býti spolehlivě uloženy ve svých obalech, stejně jako vnitřní obaly ve vnějších obalech.“

24 bod (1), nové znění:

(1) Látky číslice 3 musí býti zabaleny:

a) do krabic z lepenky, z bílého, zinkového nebo hliníkového plechu, které musí povoliti slabému vnitřnímu tlaku, nebo do parafinovaných pytlíků. Takto balené se vloží buď po jednom nebo po několika do dřevěných beden. Nebo

b) bez předchozího balení v krabicích nebo pytlících:

1. do nepropustných lepenkových sudů; nebo

2. do dřevěných obalů s vložkou ze zinkového nebo hliníkového plechu; nebo

3. do kovových nádob, černý plech vyjímaje, které musí povoliti slabému vnitřnímu tlaku.“

25 bod (1), nové znění:

(1) Látky číslice 4 musí býti zabaleny:

a) do krabic z lepenky, z bílého nebo hliníkového plechu, které musí povoliti slabému vnitřnímu tlaku. Jedna krabice nesmí obsahovati více než 1 kg prachu a musí býti obalena papírem; takto balené se vloží buď po jedné nebo po několika do dřevěných obalů. Nebo

b) do pytlů, které se vloží po jednom nebo po několika do dřevěných obalů s vložkou ze zinkového nebo hliníkového plechu nebo do nádob ze zinkového nebo hliníkového plechu, které musí povoliti slabému vnitřnímu tlaku. Nádoby ze zinkového nebo hliníkového plechu musí býti uvnitř úplně vyloženy dřevem nebo lepenkou.“

26 bod (1), nové znění:

(1) Látky číslice 5 musí býti zabaleny do papírových pytlů, vložených buď po jednom nebo po několika do nepropustných lepenkových sudů nebo do nádob ze zinkového nebo hliníkového plechu, jejichž uzávěr musí povoliti slabému vnitřnímu tlaku a jejichž stěny musí býti vyloženy lepenkou a dno a víko dřevem.“

30 bod (1), nové znění:

(1) Látky číslice 9 musí býti zabaleny v množství nanejvíce po 10 kg do látkových pytlíků, vložených do krabice z nepropustné lepenky nebo do krabice z bílého nebo hliníkového plechu. Nanejvíce čtyři krabice musí býti zabaleny do dřevěné bedny, vyložené vlnitou lepenkou. Kovové krabice musí býti odděleny od sebe obalem z vlnité lepenky. Víko bedny musí býti připevněno šrouby.“

31 body (1) a (2), nové znění:

(1) Látky číslice 10 musí býti upraveny do náložek (papírových dutinek). Náložky musí býti zabaleny do neprodyšně uzavřených plechových krabic, které musí býti buď po jedné nebo po několika vloženy do dřevěných obalů.

(2) Náložky namáčené do parafinu nebo do ceresinu a náložky, jejichž dutinky jsou z papíru napuštěného parafinem nebo ceresinem, mohou býti též spojeny papírovým obalem v balík. Náložky nenapuštěné parafinem nebo ceresinem mohou býti též až do celkové váhy 2.5 kg spojeny v balík, jsou-li tyto balíky chráněny před přístupem vzduchu vrstvou ceresinu nebo pryskyřice. Balíky se musí vložiti buď po jednom nebo po několika do dřevěných obalů.“

32 bod (2), nové znění:

(2) Zrněné trhaviny, podobné černému prachu, musí býti zabaleny v množství nanejvíce 2.5 kg do silných papírových sáčků, vložených buď po jednom nebo po několika do lepenkových bedniček, které musí býti rovněž buď po jedné nebo po několika vloženy do dřevěných obalů.“

35 bod (1), nové znění:

(1) Látky číslice 16 musí býti zabaleny v množství nanejvíce po 10 kg d o látkových pytlíků, vložených do krabice z nepropustné lepenky nebo do krabice z bílého nebo hliníkového plechu. Nanejvíce čtyři krabice musí býti zabaleny do dřevěné bedny, vyložené vlnitou lepenkou. Kovové krabice musí býti odděleny od sebe obalem z vlnité lepenky. Víko bedny musí býti připevněno šrouby.“

37 bod (1), nové znění:

(1) Látky číslice 18 musí býti upraveny do náložek, t. j. dutinek z papíru napuštěných parafinem nebo ceresinem, nebo z pergamenu nebo ze stejně vyhovujícího papíru. Náložky musí býti spojeny v balíky papírovým obalem nebo musí býti bez papírového obalu vloženy do lepenkových beden a v nich zajištěny vycpávkami. Balíky nebo lepenkové bedny musí býti buď po jednom nebo několika vloženy do dřevěných obalů a v nich zajištěny vycpávkami. Uzávěr dřevěných obalů může býti zajištěn kovovými pásy nebo dráty, kolem nich obtočenými nebo napjatými.“

38 bod (1), nové znění:

(1) Látky číslice 19 musí býti upraveny do náložek (papírových dutinek). Náložky, nenapuštěné parafinem nebo ceresinem, musí býti nejdříve obaleny papírem napuštěným parafinem nebo ceresinem. Pak se spojí papírovým obalem v balíky nanejvíce o váze 2.5 kg, které musí býti vloženy do dřevěných obalů a v nich zajištěny vycpávkami. Uzávěr dřevěných obalů může býti zajištěn kovovými pásy nebo dráty, kolem nich obtočenými nebo napjatými.“

46 bod (2), nové znění:

(2) Pro výbušiny 2. skupiny (číslic 12 až 21) mohou býti použity jen kryté vozy s pružnými nárazníky a spřáhly, s pevnou a bezpečnou střechou, bez štěrbin, s dobře uzavíratelnými dveřmi a okenicemi (větracími otvory) a pokud možné bez brzdícího zařízení . Použije-li se vozu, opatřeného brzdícím zařízením, musí býti toto zařízení zajištěno tak, aby nemohlo býti uvedeno v činnost. Ve vnitřku vozu nesmějí vyčnívati železné předměty, které nepatří konstruktivně k vozu. Dveře a okenice (větrací otvory) vozů musí býti stále uzavřeny.“

49 bod (2), nové znění:

(2) Výbušiny 2. skupiny (číslic 12 až 21) nesmějí býti rovněž nakládány do téhož vozu dohromady s hořlavými kapalinami číslic 1 a 2, ani s aldehydem octovým, acetonem a acetonovými směsemi číslice 5, třídy IIIa (odst. 301).“

Ib. Munice

60 nové znění tohoto odstavce:

1) Z předmětů, patřících pod pojem třídy Ib, jsou připuštěny ku přepravě pouze předměty vyjmenované v odst. 61, a to jen za podmínek uvedených v odst. 61 až 85. Tím jsou tyto předměty, předměty Přílohy I.

Poznámka. Vyprázdněné obaly od předmětů třídy Ib se nepokládají za látky, které mohou vybuchnouti, podle čl. 3. M. Ú. Z. a neplatí proto pro ně předpisy Přílohy I.

(2) Pozůstává-li munice číslic 8, 9, 10, 13 nebo 14 z výbušin uvedených v odst. 21 nebo je-li těmito výbušinami plněna, musí tyto výbušiny odpovídati podmínkám stálosti a bezpečnosti, stanoveným pro ně v Přípojku I.“

61 číslice 10, písmeno a), nové znění:

a) brisantní trhací náplně pro střely, hlavy ostrých torpéd, náplně mořských a říčních min, náplňová a zápalná tělesa, lisované náplně, náložky, vodní náložky, trhací tělesa a důlní náložky,“

62 bod (2), nové znění:

(2) Obaly, včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Předměty musí býti spolehlivě uloženy ve svých obalech, stejně jako vnitřní obaly ve vnějších obalech.“

65 bod (1), písmeno a), nové znění:

a) velké výbušky (číslice 3a): buď po jedné nebo po několika do krabic ze dřeva nebo nepropustné lepenky, vyložených vycpávkami. Místo roznětu musí býti chráněno tak, aby se náplň nevytrousila. Krabice se musí vložiti buď po jedné nebo po několika do dřevěných vnějších beden o stěnách těsně spárovaných, alespoň 18 mm silných;“

67 bod (1), písmena d) a e), nové znění:

d) číslice 5d:

nanejvíce po 100 rozněcovadlech do dřevěných beden o stěnách alespoň 18 mm silných tak, aby byly od sebe navzájem a od stěn bedny vzdáleny alespoň 1 cm. Stěny bedny musí býti spojeny na rybinu, dno a víko se upevní šrouby. Je-li bedna vyložena zinkovým nebo hliníkovým plechem, stačí, jsou-li stěny 16 mm silné. Tato bedna musí býti ve vnější bedně, o stěnách alespoň 18 mm silných a uzavřené šrouby, uložena a zajištěna vycpávkami tak, aby mezi vnitřní a vnější bednou zůstal všude prostor alespoň 3 cm, vyplněný vycpávkami. Nebo

nanejvíce po 5 rozněcovadlech do plechových krabic. V nich musí býti rozněcovadla zasazena do dřevěných mřížek nebo vyhloubených dřevěných lišt. Víko musí býti upevněno kolem dokola nalepenou páskou. Nanejvíce 20 plechových krabic musí býti vloženo do dřevěné vnější bedny, o stěnách alespoň 18 mm silných.

Jeden kus nesmí vážiti více než 75 kg.

e) číslice 5e): do železných obalů nebo nanejvíce po 10 kusech do dřevěných beden, jejichž stěny spojené na rybinu musí býti alespoň 18 mm silné a jejichž dno a víko musí býti připevněny šrouby. Jsou-li dřevěné bedny vyloženy zinkovým nebo hliníkovým plechem, stačí, jsou-li stěny 16 mm silné. Plněné miny musí býti v bednách zajištěny dřevěnými vložkami tak, aby byly od sebe navzájem a od stěn bedny vzdáleny alespoň 2 cm. Nanejvíce pět beden musí býti ve vnější bedně, o stěnách alespoň 18 mm silných a uzavřené šrouby, uloženo a zajištěno vycpávkami tak, aby mezi vnitřními bednami a vnější bednou zůstal všude prostor alespoň 3 cm, vyplněný vycpávkami;“

bod (3), nové znění:

(3) Každý kus, obsahující předměty číslice 5, musí býti zajištěn uzávěrou, a to buď plombami nebo pečetěmi (otiskem nebo značkou), umístěnými na hlavicích dvou šroubů, na koncích hlavní osy víka, nebo nálepkou s ochrannou značkou, nalepenou přes víko a dvě protilehlé stěny bedny.“

71 nové znění tohoto odstavce:

(1) Předměty číslice 9 musí býti zabaleny do dřevěných beden o stěnách alespoň 16 mm silných.

(2) Každý kus musí býti zajištěn uzávěrou, a to buď plombami nebo pečetěmi (otiskem nebo značkou), umístěnými na hlavicích dvou šroubů, na koncích hlavní osy víka, nebo nálepkou s ochrannou značkou, nalepenou přes víko a dvě protilehlé stěny bedny.

(3) Jeden kus nesmí vážiti více než 50 kg.“

72 písmeno a), nové znění:

a) číslice 10a): brisantní trhací náplně pro střely, hlavy ostrých torpéd, náplně mořských a říčních min, náplňová a zápalná tělesa, lisované náplně, náložky, vodní náložky, trhací tělesa a důlní náložky: do dřevěných beden. Tělesa z lisované kyseliny pikrové musí býti opatřena nepropustným obalem. Olovo nebo látky obsahující olovo (směsi a sloučeniny) nesmí býti použity k balení. Hlavy ostrých torpéd a náplně mořských a říčních min mohou býti zasílány ve svém ocelovém pouzdře též bez bedny. Kusy, vážící více než 25 kg, musí býti opatřeny držadly nebo lištami;“

73 bod (2), nové znění:

(2) Každý kus musí býti zajištěn uzávěrou, a to buď plombami nebo pečetěmi (otiskem nebo značkou), umístěnými na hlavicích dvou šroubů, na koncích hlavní osy víka, nebo nálepkou s ochrannou značkou, nalepenou přes víko a dvě protilehlé stěny bedny.“

81 bod (2), nové znění:

(2) Pro předměty číslic 13 a 14 mohou býti použity jen kryté vozy s pružnými nárazníky a spřáhly, s pevnou a bezpečnou střechou, bez štěrbin, s dobře uzavíratelnými dveřmi a okenicemi (větracími otvory) a pokud možné bez brzdícího zařízení. Použije-li se vozu, opatřeného brzdícím zařízením, musí býti toto zařízení zajištěno tak, aby nemohlo býti uvedeno v činnost. Ve vnitřku vozu nesmějí vyčnívati železné předměty, které nepatří konstruktivně k vozu. Dveře a okenice (větrací otvory) vozů musí býti stále uzavřeny.“

83 bod (1), písmeno c), nové znění:

c) s látkami číslic 1 a 2, ani aldehydem octovým, acetonem nebo acetonovými směsemi číslice 5, třídy IIIa (odst. 301).“

Ic. Zapalovací tělesa, ohňostrojná tělesa atd.

102 bod (2), nové znění:

(2) Obaly, včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Předměty musí býti spolehlivě uloženy ve svých obalech, stejně jako vnitřní obaly ve vnějších obalech.“

104 bod (1), nové znění:

(1) Předměty číslice 2 musí býti zabaleny do plechových nebo lepenkových krabic. Nanejvíce 30 plechových krabic nebo 144 lepenkových krabic se spojí v balík, který smí obsahovati nanejvíce 90 g výbušiny. Tyto balíky se vloží buď po jednom nebo po několika do vnější bedny o stěnách těsně spárovaných, alespoň 18 mm silných, opatřené vložkou z tuhého papíru nebo slabého zinkového nebo hliníkového plechu. U kusů, které neváží více než 35 kg, stačí stěny 11 mm silné, jestliže jsou bedny obepjaty železným pásem.“

105 nové znění tohoto odstavce:

„Předměty číslice 3 musí býti zabaleny do dřevěných beden, opatřených vložkou z tuhého papíru nebo ze slabého zinkového nebo hliníkového plechu nebo do nepropustných lepenkových sudů.“

109 bod (1), písmena n) až s), nové znění:

n) číslice 21: do lepenkových krabic nebo do silného papíru. Není-li zápalné místo předmětů opatřeno ochranným kloboučkem, musí býti předměty obaleny jednotlivě napřed papírem. U bomb, které jsou těžší než 5 kg, musí býti výmetná náplň chráněna papírovou dutinkou, navlečenou na spodní část bomby;

o) číslice 22: do lepenkových krabic nebo do silného papíru. Ohňostrojná tělesa velkých rozměrů nepotřebují vnitřního obalu, je-li zápalné místo přikryto ochranným kloboučkem;

p) číslice 23: do krabic ze dřeva nebo lepenky a zajištěny vycpávkami. Zápalná místa musí býti chráněna ochranným kloboučkem;

q) číslice 24: do lepenkových krabic nebo do silného papíru;

r) číslice 25: do lepenkových krabic nebo do silného papíru. Ohňostrojná tělesa velkých rozměrů nepotřebují vnitřního obalu, je-li zápalné místo přikryto ochranným kloboučkem;

s) číslice 26: do papírových pytlíků nebo do skleněných trubiček, které se uloží do lepenkových krabic. Jedna lepenková krabice smí obsahovati nanejvíce 3 skleněné trubičky.“

bod (2), písmeno b), první pododst., nové znění:

b) obaly s předměty číslic 9, 11, 12 a 15 až 26 do vnějších beden o stěnách těsně spárovaných, alespoň 18 mm silných, opatřených vložkou z tuhého papíru nebo ze slabého zinkového nebo hliníkového plechu. U kusů, které neváží více než 35 kg, stačí stěny 11 mm silné, jestliže jsou bedny obepjaty železným pásem.“

Id. Stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny

131 číslice 4, nové znění:

4. Kyslík (též nanejvíce s 6.5 objemovými procenty kyseliny uhličité - carbogen -), obsahující nanejvíce 4 objemová procenta vodíku, vodík, též smíšený s metanem, obsahující nanejvíce 2 objemová procenta kyslíku, dusík, kysličník uhelnatý, metan (báňský plyn), stlačený vzduch, fluorid boritý, vzácné plyny (argon, neon, helium, xenon, krypton nebo jejich směsi). O kyslíku viz též odst. 131a, pod a).“

číslice 6, písmeno b), nové znění:

b) při 50 °C nemají větší tlak než 16,5 kg/cm2, označené plynová směs B (na příklad propan-butan).“

131a písmeno b) 1., nové znění:

1. v bezešvých nádobách z uhlíkaté oceli o obsahu nanejvíce 220 cm3, obsahujících nanejvíce 1 g kysličníku uhličitého na 1,34 cm3 obsahu;“

132 bod (2), nové znění:

(2) Obaly, včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Nádoby musí býti spolehlivě uloženy ve vnějších obalech.“

133 bod (2), nové znění:

(2) Tyto nádoby musí býti z uhlíkaté oceli nebo slitinové (speciální) oceli. Nádob z mědi lze však použíti pro:

a) stlačené plyny (číslic 1 až 4), jejichž plnící tlak, převedený na teplotu 15 °C, nepřevyšuje 20 kg/cm2, s výjimkou smíšeného plynu (číslice 2) a fluoridu boritého (číslice 4), a

b) tyto zkapalněné plyny: kysličník siřičitý (číslice 7), metylchlorid, etylchlorid a metyléter (číslice 8).“

138 bod (2), nové znění:

(2) Ocelové a měděné nádoby mohou býti bezešvé, nýtované, svařované nebo spájené na tvrdo. Svařování nebo spájení na tvrdo je dovoleno jen s podmínkou, že výrobce zaručí dobré provedení. Pro svařované nádoby smí býti použito jen uhlíkaté oceli nebo slitinové (speciální) oceli, kterou lze svařovati zcela bezvadně.“

141 bod (1), nové znění:

(1) Nádoby na smíšený plyn (číslice 2), olejový plyn (číslice 3), jehož plnící tlak převedený na teplotu 15 °C převyšuje 10 kg/cm2, a čpavek rozpuštěný ve vodě (číslice 10) mohou míti místo ventilů též zašroubované kovové zátky.“

142 bod (2), písmeno b), počínaje slovy: „u čpavku, propanu ...“ a konče slovy:

„u kysličníku dusičítého (číslice 7) .............. 22 kg/cm2

nové znění:

„u čpavku, propanu, plynové směsi C (číslice 6) a u plynu

zvaného T (číslice 7) .......................... 30 "

u plynové směsi B (číslice 6) .................. 25 "

u chloru a kysličníku dusičitého (číslice 7) ....22 " “

146 bod (1), nové znění:

(1) U nádob na přepravu stlačených plynů (číslic 1 až 4) nesmí plnící tlak převyšovati při teplotě převedené na 15 “C tyto hodnoty:

u svítiplynu (číslice 2), kyslíku (carbogenu), vodíku, dusíku, kysličníku uhelnatého, metanu (báňského plynu),

stlačeného vzduchu, fluoridu boritého a vzácných plynů

(číslice 4) ............................................ 200 kg/cm2

u stlačeného olejového plynu (bohatého plynu) (číslice 3) .... 125 kg/cm2

u stlačeného kysličníku uhličitého (číslice 1) .............. 20 kg/cm2

u vodního plynu a smíšeného plynu (olejového plynu,

neobsahuje-li více než 30 % acetylénu) (číslice 2) .......... 10 kg/cm2

150 nové znění tohoto odstavce:

„Každý kus, obsahující plyny číslic 1 až 11, musí býti opatřen - i když jsou tyto plyny zabaleny dohromady s jiným zbožím, podle odst. 149 - zřetelným a trvanlivým označením obsahu, doplněným u plynů označením "třída Id", v jednom z oficiálních jazyků odesílacího státu, a mimo to francouzsky, německy nebo italsky, nestanoví-li mezinárodní tarify nebo zvláštní dohody železničních správ jinak.“

Ie. Látky, vyvíjející ve styku s vodou zápalné nebo hoření podporující plyny

181 se doplní touto novou číslicí 4:

4. Natriumamid. Viz též odst. 181a.“

Za odst. 181 se připojí tento nový odst. 181a:

181a Za látky, které mohou vybuchnouti, podle čl. 3 M. Ú. Z., se nepokládají a neplatí proto pro ně předpisy Přílohy I:

natriumamid (číslice 4), v množství nanejvíce 200 g, je-li zabalen do těsně uzavřených nádob, které nemohou býti porušeny obsahem, jsou-li tyto nádoby bezpečně uloženy do silných a těsně uzavřených dřevěných obalů.“

182 bod (3), nové znění:

(3) Obaly, včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Pevné látky musí býti spolehlivě uloženy ve svých obalech, stejně jako vnitřní obaly ve vnějších obalech.“

183 bod (1), nové znění:

(1) Látky číslic 1 až 3 musí býti zabaleny do železných sudů nebo do nádob z černého plechu, z plechu poolověného nebo bílého plechu. Látky číslice 1 mohou býti zabaleny v množství nanejvíce do 5 kg též do skleněných nádob. Nádoby pro látky číslice 1 musí býti naplněny petrolejem nebo parafinovým olejem; nádoby pro ostatní látky musí býti suché.“

Za bod (2) se vloží tento nový bod (3):

(3) Natriumamid (číslice 4) musí býti zabalen v množství nanejvíce do 10 kg do neprodyšně uzavřených kovových nádob (krabic nebo sudů), které musí býti vloženy buď po jedné nebo po několika do dřevěných beden, při čemž jak mezery mezi jednotlivými nádobami, tak i mezery mezi nádobami a stěnami bedny musí býti vyloženy vycpávkami. Jeden kus nesmí vážiti více než 75 kg.“

184 písmeno b), nové znění:

b) navzájem nebo s látkami nebo předměty jiných tříd - jestliže je pro ně balení dohromady rovněž povoleno, a to v rozsahu povoleném pro tyto látky - nebo s jiným zbožím: všechny látky odst. 181 v množství nanejvíce do 5 kg pro každou látku, a to látky číslic 1 až 3 zabalené do kovových nádob podle odst. 183 (1), natriumamid (číslice 4) zabalený do dřevěných beden podle odst. 183 (3). Tyto nádoby a bedny se vloží do společného dřevěného obalu s ostatním zbožím, které má býti zabaleno dohromady.“

Třída II

Samozápalné látky

201 Poznámka k číslici 2, nové znění:

„Poznámka: Sloučeniny fosforu s t. zv. těžkými kovy, jako železo, měď, cín atd. se nepokládají za látky samozápalné podle čl. 3. M. Ú. Z. a neplatí proto pro ně předpisy Přílohy I.“

číslice 10, písmeno a), nové znění:

10. a) čerstvě žíhané dřevné uhlí mleté, zrnité nebo v kusech - viz též třídu IIIb, číslici 1 (odst. 351) -; uhlí z olivových jader. Viz též odst. 201 a (1) b).

Poznámka: Čerstvě žíhaným dřevným uhlím se rozumí: - u dřevného uhlí v kusech, takové od jehož žíhání neuplynuly ještě 4 dny; - u dřevného uhlí mletého nebo zrnitého, o zrnu nanejvíce 8 mm, takové od jehož žíhání neuplynulo ještě 8 dnů, za předpokladu, že bylo chlazeno na vzduchu v tenkých vrstvách nebo jiným způsobem, který zajišťuje stejný stupeň chlazení.“

201a bod (1) b), nové znění:

b) čerstvě žíhané dřevné uhlí mleté, zrnité nebo v kusech, uhlí z olivových jader [viz odst. 201, číslice 10 a)];“

201b na konci tohoto odstavce se připojí tato poznámka:

„Poznámka: Podle těchto předpisů se pokládají za suché, látky, které obsahují jen hygroskopickou vlhkost.“

202 bod (3), nové znění:

(3) Obaly, včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Pevné látky musí býti spolehlivě uloženy ve svých obalech, stejně jako vnitřní obaly ve vnějších obalech.“

205 bod (2), nové znění:

(2) Kovové nádoby se vloží buď po jedné nebo po několika do ochranných obalů, které - nejsou-li uzavřeny - musí býti přikryty. Použije-li se k přikrytí látek snadno zápalných, musí býti napuštěny ohnivzdornými látkami (jílem, vápenným mlékem atd.) tak, aby při styku s plamenem nechytily. Nejsou-li ochranné obaly uzavřeny, musí být každý kus opatřen držadly a nesmí vážiti více než 75 kg.“

217 bod (1), nové znění:

(1) Vozy, v nichž jsou naloženy kusy opatřené nálepkami podle vzoru 5 (odst. 212) a kotlové vozy s látkami číslice 1 musí býti polepeny stejnou nálepkou po obou stranách vozu.“

Třída III

Zápalné látky

IIIa. Hořlavé kapaliny

300 Poznámka k bodu (1) se škrtá.

301 nové znění tohoto odstavce:

1. S vodou nesmísitelné kapaliny s bodem vzplanutí pod 21 “C, též obsahují-li nanejvíce 30 % pevných, v kapalinách rozpuštěných nebo suspendovaných látek, nebo obojích, na příklad: surové oleje nerostné (ropy) a jiné surové oleje, velmi těkavé zplodiny destilace ropy, kamenouhelného, hnědouhelného, dřevného a rašelinového dehtu a dehtu z živičných břidlic, na příklad benzin, benzol, petrolejový éter a toluol; přírodní plyn - gazolin; octan etylnatý, éter etylnatý (éter sirný) a jiné étery a estery; kolodium, sirouhlík; chlorované uhlovodíky (na příklad monochloretylen). Viz též odst. 301a.

2. S vodou nesmísitelné kapaliny s bodem vzplanutí pod 21“C, též obsahují-li nanejvíce 30 % pevných v kapalinách rozpuštěných nebo suspendovaných látek, nebo obojích, na příklad: určité hlubotiskové barvy nebo barvy na kůži, jakož i určité laky a roztoky kaučuku (pryže). Viz též odst. 301a.

3. S vodou nesmísitelné kapaliny s bodem vzplanutí od 21 “C do 55“C, též obsahují-li nanejvíc 30 % pevných v kapalinách rozpuštěných nebo suspendovaných látek, nebo obojích, na příklad: terpentinový olej, náhražka terpentinového oleje, petrolej ke svícení a petrolej k topení, těžký benzin, jehož bod vzplanutí je nad 21 “C (na příklad k výrobě laků), xylol, kumol, solventní nafta, jakož i jiné prostředně těžké destiláty nerostného oleje, kamenouhelného, hnědouhelného, dřevného a rašelinového dehtu a dehtu z živičných břidlic; amylacetat; chlorované uhlovodíky (na příklad monochlorbenzol). Viz též odst. 301a.

4. S vodou nesmísitelné kapaliny s bodem vzplanutí přes 55 “C až do 100“C, též obsahují-li nanejvíce 30 = pevných v kapalinách rozpuštěných nebo suspendovaných látek, nebo obojích, na příklad:

určité dehty (na příklad destilovaný kamenouhelný dehet) a jejich destiláty na příklad pohonné oleje, olej solarový, čisticí oleje, oleje plynové a oleje parafinové; tetralin, nitrobenzol; chlorované uhlovodíky (na příklad benzylchlorid). Viz též odst. 301a.

5. S vodou v libovolném poměru smísitelné kapaliny s bodem vzplanutí pod 21“C, též obsahují-li nanejvíce 30 % pevných v kapalinách rozpuštěných nebo suspendovaných látek, nebo obojích, na příklad:

alkohol metylnatý (metanol, dřevný líh), líh (alkohol etylnatý), též denaturovaný, a obyčejný denaturační prostředek pro líh (alkohol etylnatý), t. j. metanol s přísadou pyridinu; aldehyd octový; aceton a směsi acetonu. Viz též odst. 301a.

6. Nečištěné prázdné nádoby:

a) po hořlavých kapalinách číslic 1 a 2, jakož i po aldehydu octovém, acetonu a jeho směsích (číslice 5);

b) po hořlavých kapalinách číslic 3 až 5 (s výjimkou aldehydu octového, acetonu a jeho směsí).“

302 bod (1), nové znění:

(1) Nádoby musí býti tak uzavřeny a utěsněny, aby z obsahu nemohlo nic proniknouti navenek, zejména, aby se nemohlo nic vypařiti. Nesmí býti zcela naplněny, nýbrž musí míti volný prostor, který se odměří tak, aby ani rozpětím kapaliny při zvýšení teploty až na 50 “C se zcela nevyplnil [viz též odst. 305 a 312 (2)].“

bod (3), nové znění:

(3) Obaly, včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Vnitřní obaly musí býti spolehlivě uloženy ve vnějších obalech.“

304 bod (2), nové znění:

(2) Neuzavřené ochranné obaly musí míti ochranné víko, které - pozůstává-li z látek snadno zápalných - musí býti napuštěno ohnivzdornými látkami (jílem, vápenným mlékem atd.) tak, aby při styku s plamenem nechytilo. Takový kus nesmí vážiti více než 75 kg.“

305 nové znění tohoto odstavce:

„Kovové nádoby mohou býti naplněny kapalinami číslice 1, jakož i aldehydem octovým, acetonem nebo acetonovými směsemi (číslice 5) při 15 “C jen do 93 % svého objemu. Obsahují-li však jiné sloučeniny uhlovodíků než petrolejový éter, benzol (benzen) a toluol, mohou býti plněny až do 95 % svého objemu.“

308 nové znění tohoto odstavce:

(1) Každý kus s kapalinami číslice 1 a 2 nebo s aldehydem octovým, acetonem nebo acetonovými směsemi (číslice 5) musí býti opatřen nálepkou podle vzoru 4; uzavřené ochranné obaly (bedny a podobné obaly) s kapalinami číslice 1 nebo s aldehydem octovým, acetonem nebo acetonovými směsemi (číslice 5), které jsou baleny v křehkých nádobách, musí býti kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 11.

(2) Nádoby s alkoholem metylnatým (metanolem, dřevným líhem) číslice 5 musí býti opatřeny nálepkou podle vzoru 7.

(3) Nálepky k označení nebezpečí, předepsané v bodech (1) a (2), musí býti nalepeny případně i na kusy, v nichž jsou látky číslic 1 a 2 nebo alkohol metylnatý (metanol, dřevný líh), aldehyd octový, aceton a acetonové směsi (číslice 5) zabaleny dohromady s jiným zbožím podle odst. 307.“

309 nové znění tohoto odstavce:

„Kapaliny číslic 1, 2 a 3, jakož i aldehyd octový, aceton a acetonové směsi (číslice 5) je dovoleno přepravovati jako rychlé zboží jen ve vozových zásilkách, vyjma zásilky, které mohou býti podle odst. 311 (2) nakládány do krytých vozů.“

310 nové znění tohoto odstavce:

(1) Označení zboží v nákladním listě musí býti shodné s pojmenováním vytištěným ležatým písmem v odst. 301. Není-li uvedeno v tomto odstavci jméno látky, musí býti zapsáno pojmenování obchodně obvyklé. Označení zboží musí býti červeně podtrženo.

(2) U zásilek rychlého zboží, baleného podle odst. 311 (2) a obsahujícího kapaliny číslic 1, 2 a 3, aldehyd octový, aceton nebo acetonové směsi (číslice 5) musí odesilatel zapsati do nákladního listu: „Balení pro rychlé zboží.“

(3) Pod označením zboží musí býti uveden záznam: „Zboží třídy IIIa, číslice ...........“ (číslice se uvede podle odst. 301). Chybí-li údaj číslice, jedná se se zásilkou podle předpisů pro kapaliny číslice 1.

(4) V nákladních listech na kusy, v nichž je zabalena některá látka, uvedená v odst. 301, dohromady s jinými látkami nebo předměty Přílohy I nebo s jiným zbožím, musí býti zápisy o každém z těchto předmětů nebo látek uvedeny zvlášť.“

311 bod (1), nové znění:

(1) Kapaliny číslic 1, 2 a 3, jakož i aldehyd octový, aceton a acetonové směsi (číslice 5) musí býti naloženy do otevřených vozů.“

bod (2), písmeno b), nové znění:

b) kusy s kapalinami číslic 2 a 3, jakož i s aldehydem octovým, acetonem nebo acetonovými směsemi (číslice 5), nejsou-li těžší než 100 kg. Plechové sudy se ztužovacími obručemi a pásy k válení mohou však vážiti až 500 kg;“

313 nové znění tohoto odstavce:

(1) Vozy, v nichž jsou naloženy kusy opatřené nálepkami podle vzoru 4 [odst. 308 (1)] a kotlové vozy s látkami číslic 1 a 2, jakož i s aldehydem octovým, acetonem nebo acetonovými směsemi (číslice 5) musí býti polepeny stejnou nálepkou na obou stranách vozu. Kromě toho musí býti tyto vozy opatřeny na obou stranách nálepkami podle vzoru 14.

(2) Kotlové vozy s alkoholem metylnatým (metanolem, dřevným líhem) číslice 5 musí býti opatřeny na obou stranách nálepkami podle vzoru 7.“

314 nové znění tohoto odstavce:

„Kapaliny číslic 1 a 2, jakož i aldehyd octový, aceton a acetonové směsi (číslice 5) nesmějí býti nakládány dohromady do téhož vozu:

a) s výbušinami třídy Ia, číslice 12 až 21 (odst. 21),

b) s předměty třídy Ib, číslic 3, 5, 7, 13 a 14 (odst. 61).“

316 nové znění tohoto odstavce:

(1) Prázdné nádoby číslice 6a) a prázdné nádoby kotlových vozů, po hořlavých kapalinách číslic 1 a 2 nebo po aldehydu octovém, acetonu nebo acetonových směsích (číslice 5), musí býti dobře uzavřeny.

(2) Nádoby číslic 6a) a 6b) mohou býti naloženy do krytých vozů a přepravovány jako kusové rychlé zboží jen, jde-li o dobře uzavřené kovové nádoby.

(3) Označení zboží v nákladním listě musí býti shodné s pojmenováním vytištěným ležatým písmem v odst. 301 a musí býti červeně podtrženo.

(4) Nečištěné prázdné nádoby a nečištěné prázdné nádoby kotlových vozů, po alkoholu metylnatém (metanolu, dřevném lihu) číslice 5, musí býti opatřeny nálepkou podle vzoru 7.“

317 nové znění tohoto odstavce:

„Nádoby s kapalinami číslic 1 a 2, jakož i s aldehydem octovým, acetonem nebo acetonovými směsemi (číslice 5), které se za přepravy poškodily, musí býti ihned vyloženy a není-li je možné opraviti v krátké době, mohou býti prodány i s obsahem v nich zůstavším, bez formalit, na účet odesilatele.“

IIIb. Pevné látky zápalné

352 nové znění tohoto odstavce:

(1) Obaly musí býti tak uzavřeny a upraveny, aby z obsahu nemohlo nic proniknouti navenek.

(2) Obaly, včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Pevné látky musí býti spolehlivě uloženy ve svých obalech, stejně jako vnitřní obaly ve vnějších obalech.“

353 nové znění tohoto odstavce:

„Látky číslic 1 a 2 musí býti při podeji jako kusové rychlé zboží zabaleny do dřevěných obalů; dřevná moučka, dřevěné piliny, dřevné uhlí, korková moučka nebo korková drť a odpadky korkové v malých kusech (číslice 1) a síra (číslice 2) mohou býti baleny též do pytlů z pevného papíru nebo juty hustě tkané.“

356 bod (2), nové znění:

(2) Osvětlené filmy, vyvolané nebo nevyvolané (číslice 5) musí býti při podeji jako kusové rychlé zboží zabaleny do dřevěných krabic nebo do krabic z bílého plechu nebo z tenkého hliníkového plechu nebo do krabic ze ztužené lepenky a pak vloženy do dřevěných beden. Odesilatel musí osvědčiti tento způsob balení v nákladním listě záznamem: "Balení pro rychlé zboží." “

357 bod (1), nové znění:

(1) Odpadky celuloidové a odpadky celuloidových filmů (číslice 6) musí býti vloženy do dřevěných obalů. Odpadky celuloidové mohou však býti zabaleny též do obalů z režného plátna nebo juty; při přepravě jako kusové rychlé zboží jsou však dovoleny jen dřevěné obaly.“

Třída IV

Jedovaté látky

402 bod (3), nové znění:

(3) Obaly, včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Vnitřní obaly musí býti spolehlivě uloženy ve vnějších obalech.“

403 bod (1), písmeno b), první pododstavec, nové znění:

b) kapalná kyselina kyanovodíková, nenassátá v pórovitých látkách: do nádob z uhlíkaté oceli, které musí vyhovovati příslušným předpisům třídy Id, odst. 133, 138, 139, 140, 142 a 145 s těmito odchylkami a zvláštnostmi:“

405 bod (1), písmeno a), nové znění:

a) do kovových nebo pryžových nádob nebo do dřevěných sudů, nebo“

413 nové znění tohoto odstavce:

„Azid barya číslice 12 a vodné roztoky azidu barya (číslice12) musí býti baleny do skleněných nádob. Jedna nádoba smí obsahovati nanejvíce 10 kg azidu barya nebo nanejvíce 20 litrů roztoku azidu barya. Nádoby musí býti uloženy jednotlivě do beden nebo do železných košů s plnými stěnami a zajištěny v nich vycpávkami; objem vycpávek musí býti alespoň tak velký jako obsah nádoby. Použije-li se košů a jsou-li vycpávky snadno zápalné, musí býti vycpávky napuštěny ohnivzdornými látkami (jílem, vápenným mlékem atd.) tak, aby při styku s plamenem nechytily.“

Třída V

Žíravé látky

502 bod (3), nové znění:

(3) Obaly, včetně uzávěr, musí býti ve všech částech tak pevné a silné, aby se cestou neuvolnily a aby vyhovovaly bezpečně obvyklým požadavkům za přepravy. Vnitřní obaly musí býti spolehlivě uloženy ve vnějších obalech.“

503 bod (1), písmeno c), nové znění:

c) Kyselina fluorovodíková (číslice 1) musí býti zabalena do nádob z olova, z poolověného železa nebo z gutaperči nebo do dřevěných nádob, opatřených uvnitř povlakem z parafinu nebo pryskyřice.

Kyselina fluorovodíková s 60 až 85 % fluorovodíku může býti zabalena též do nepoolověných železných nádob.

Železné nádoby, obsahující kyselinu fluorovodíkovou s obsahem 41 % a více fluorovodíku, musí býti uzavřeny zašroubovanými zátkami.

Všechny tyto nádoby musí býti tak uzavřeny, aby kyselina nemohla vytékati.

O přepravě v kotlových vozech viz odst. 518 (2).“

513 bod (1), nové znění:

(1) Každý kus obsahující látky číslice 1 (vyjma kusy obsahující kyselinu fluorovodíkovou) a číslice 2, 4 a 8 až 10 musí býti při podeji jako kusové zboží opatřen nálepkou podle vzoru 8; každý kus obsahující kyselinu fluorovodíkovou musí býti při podeji jako kusové zboží opatřen nálepkou podle vzoru 9."

bod (4), nové znění:

(4) Ochranné obaly skleněných nádob obsahujících dýmavou kyselinu sírovou (číslice 1) s nejméně 20 % volného anhydridu, kyselinu dusičnou (lučavku) číslice 1 o specifické váze nejméně 1,48 při 15 stupňů C (46,8 stupňů Baumé), červenou dýmavou kyselinu dusičnou (číslice 1), brom (číslice 4) nebo látky číslic 9 a 10 musí býti kromě toho opatřeny nálepkami podle vzoru 11.“

516 bod (2), písmeno a), první pododstavec, nové znění:

a) kusy, které neváží více než 75 kg, obsahující látky číslice 1 (vyjma červenou dýmavou kyselinu dusičnou) a číslic 2, 3, 5 a 8, jsou-li nádoby vloženy do ochranných dřevěných obalů a v nich zajištěny vycpávkami a jsou-li tyto obaly opatřeny kromě nálepky předepsané v odst. 513 též nálepkami k označení nebezpečí podle vzoru 10.“

521 bod (3), nové znění:

(3) Nečištěné prázdné nádoby po kyselině fluorovodíkové (číslice 1) musí býti opatřeny nálepkou podle vzoru 9 a nesmí míti na povrchu stopy po kyselině.“

Odst. 813

Přípojek III

2. Vysvětlení obrazců.

Č. 4, nové znění:

„Č. 4. (červená nebezpečí ohně; pochodeň): nesmí se nakládati předepsáno do téhož vozu s kusy v odst. 308 opatřenými nálepkou (1) a (3), č. 3 (černá);“

313 (1);

č. 7, nové znění:

„Č. 7. (černá jedovaté látky; umrlčí hlava): nakládati odděleně předepsáno od potravin nebo v odst. 308 poživatin ve vozech (2) a (3), 313 a ve skladištích;“

(2), 316 (4), 420 (1), 426 (1), 428 (3);

Č. 10 a 11, nové znění:

„Č. 10 (dva černé směrem vzhůru; šípy na vodorovné ploše): předepsáno v odst. 151, 212 (2) a (4), 513 (3), 516 (2)a);

Č. 11 (červená opatrně zacházejte stojící sklenička): nebo: nepřevracejte;“

předepsáno v odst. 151, 212 (3) a (4), 308 (1) a (3), 513 (4) a (5);

Č. 14, nové znění:

„Č. 14 (červený opatrně posunujte.“

trojúhelník s červeným nápisem):

předepsáno v odst. 159, 217 (2), 313 (1).

Nálepky k označení nebezpečí.

Č. 7, text pod umrlčí hlavou, nové znění:

308, 313, 316 "Odst. 420, 426, 428.

Přesunout nahoru