Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 102/1949 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "C" sazebníku všeobecné daně

Částka 34/1949
Platnost od 23.04.1949
Účinnost od 01.04.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

102.

Nařízení

Ministra financí

ze dne 5. dubna 1949,

kterým se mění a doplňuje oddíl "C" sazebníku všeobecné daně

Ministr financí nařizuje podle § 37, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:


Čl. I

Všeobecné vysvětlivky k oddílu "C" sazebníku všeobecné daně vydaného nařízením ministra financí ze dne 24. prosince 1948, č. 285 Sb., se mění a doplňují takto:

1. Poslední věta vysvětlivky č. 1 zní: "Zemědělskou půdou se rozumějí všechny pozemky s katastrálním výtěžkem s výjimkou pozemků věnovaných lesnictví."

2. Vysvětlivka č. 11 se doplňuje třemi dalšími odstavci, které znějí:

"Zemědělcům hospodařícím na zemědělské půdě o výměře nepřesahující 20 ha, o kterých okresní národní výbor určí podle předchozího odstavce, že jsou povinni platit v roce 1949 všeobecnou daň, se povoluje odklad platební povinnosti stran této daně do 31. prosince 1949, předloží-li do 30. dubna 1949 místně příslušnému finančnímu úřadu I. stolice potvrzení místního národního výboru svého bydliště, že uzavřeli pro rok 1949 smlouvu o výrobě zemědělských výrobků podle vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č . 6 Sb., o zemědělské výrobě podle smlouvy, a smlouvu o dodávce zemědělských výrobků podle vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 7 Sb., o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy.

Splní-li zemědělec, na kterého se vztahuje ustanovení předcházejícího odstavce, smlouvu o výrobě zemědělských výrobků a smlouvu o jejich dodávce a předloží-li potvrzení o řádném splnění smluv, jež mu vydá mimořádná vyživovací komise místního národního výboru jeho bydliště, příslušnému finančnímu úřadu I. stolice nejpozději do 20. prosince 1949, pozbývá rozhodnutí okresního národního výboru, jímž bylo určeno, že zemědělec má platit všeobecnou daň za rok 1949, účinnosti. Nepředloží-li zemědělec potvrzení mimořádné vyživovací komise místního národního výboru v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit všeobecnou daň za rok 1949 do 31. prosince 1949.

Ustanoveními odstavců 2 a 3 této vysvětlivky nejsou dotčena ustanovení jejího odstavce 1, pokud se vztahují na zemědělce hospodařící na zemědělské půdě , jejíž výměra nepřesahuje 20 ha, kteří řádně splnili výrobní a dodávkové povinnosti za rok 1948 podle odstavce 1."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1949 s výjimkou ustanovení čl. I, č. 1, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.


Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r

Přesunout nahoru