Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 76/1948 Sb.Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské

Částka 31/1948
Platnost od 26.04.1948
Účinnost od 26.04.1948
Zrušeno k 13.12.1949 (252/1949 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76.

Vládní nařízení

ze dne 13. dubna 1948

o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské (dále jen "ústavní dekret"):


§ 1

Pro vrácení československého státního občanství osobám, které ho pozbyly podle § 1 ústavního dekretu, platí, pokud z ústavního dekretu jinak nevyplývá nebo dále není jinak stanoveno, všeobecné předpisy o nabývání československého státního občanství.

§ 2

O žádosti o vrácení československého státního občanství jest rozhodnouti do pěti let ode dne, kdy skončila lhůta pro podání žádostí (§ 3, věta první ústavního dekretu). Žádosti lze však platně vyhověti jen, uplynuly-li tři roky ode dne, kdy skončila lhůta pro podání žádostí.

§ 3

(1) Československé státní občanství lze vrátiti jen žadateli, který neporušil povinnosti československého státního občana, nenabyl jiné státní příslušnosti a má trvalé bydliště na území republiky Československé.

(2) Žadatel, který dovršil nebo nejpozději v poslední den lhůty, stanovené pro podání žádostí, dovrší 14. rok věku, musí nadto prokázati svým poměrům přiměřenou znalost češtiny nebo slovenštiny. V případech zřetele hodných může ministerstvo vnitra prominouti zcela nebo zčásti podání tohoto průkazu.

§ 4

Československé státní občanství lze vrátiti i žadateli, který nemá zajištěno domovské právo v některé obci Československé republiky nebo nemá majetek nebo výdělek potřebný k výživě své a své rodiny.

§ 5

(1) Žadateli, který ve stanovené lhůtě podal žádost o vrácení československého státního občanství, o němž nebylo zjištěno, že porušil povinnosti československého státního občana, a o němž lze podle jeho chování předpokládati, že se stane řádným československým státním občanem, může místně příslušný okresní národní výbor vydati osvědčení o tom, že se do vyřízení žádosti považuje za československého státního občana.

(2) Okresní národní výbor může toto osvědčení kdykoliv odvolati.

(3) Okresní národní výbor vykonává působnost podle odstavců 1 a 2 podle směrnic ministerstva vnitra.

§ 6

(1) Ustanovení § 2, § 3, odst. 2 a § 5 se nevztahují na žadatele, kteří podali žádost o vrácení československého státního občanství ve lhůtě, jejíž počátek byl stanoven vyhláškou ministra vnitra ze dne 25. srpna 1945, č. 51 Sb., o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů.

(2) Ustanovení §§ 2 a 5 se nevztahují na žadatele, kteří podali žádost o vrácení československého státního občanství ve lhůtě, jejíž počátek byl stanoven vyhláškou ministra vnitra ze dne 20. prosince 1946, č. 254 Sb., o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Erban v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr.Šrobár v. r.

Přesunout nahoru