Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 62/1948 Sb.Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiesteni a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko

Částka 25/1948
Platnost od 17.04.1948
Účinnost od 17.04.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62.

Zákon

zo dňa 25. marca 1948,

ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I

Platnosť zákona č. 16/1947 Sb. (ďalej len "zákon") sa rozširuje na Slovensko s týmito odchýlkami:

1. V § 1, ods. 1, v § 2, ods. 1, písm. b) a v § 6, ods. 1 zákona nahradzuje sa dátum 23. júna 1945 dátom 1. marca 1945;

2. kde sa v zákone hovorí o dekréte prezidenta republiky zo dňa 21. júna 1945, č. 12 Sb., o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa, rozumie sa tým nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa, v znení nariadení Slovenskej národnej rady zo dňa 14. mája 1946, č. 64 Sb. n. SNR, a zo dňa 19. decembra 1947, č. 89 Sb. n. SNR (ďalej len "nariadenie");

3. kde sa v zákone hovorí o ministerstvách, nastupujú miesto nich príslušné povereníctva; povereníctva sa riadia smernicami príslušných ministerstiev;

4. kde sa v zákone - s výnimkou § 10, ods. 2 - hovorí o Národnom pozemkovom fonde pri Ministerstve zemedelstva, rozumie sa tým Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, v § 1, ods. 1, v § 3, ods. 2, v § 5, ods. 2 a v § 6, ods. 1, vete prvej a ods. 2 zákona však československý štát;

5. v § 1 zákona sa rozumie pôdou spravovanou Národným pozemkovým fondom pri Ministerstve zemedelstva pôda spravovaná Správou majetkov pre pozemkovú reformu, zriadenou podľa § 20 nariadenia;

6. v § 1, ods. 1 zákona nastupujú namiesto §§ 6 a 7 dekrétu č. 12/1945 Sb. §§ 6 až 9, 11 a 12 nariadenia;

7. v § 3, ods. 1 zákona sa vypúšťajú slová "(§ 1 vládneho nariadenia zo dňa 4. júna 1945, č. 13 Sb., o dočasnej výstavbe úradov ochrany práce)";

8. v § 4 zákona nastupuje namiesto § 7, ods. 6 dekrétu č. 12/1945 Sb. § 12 nariadenia;

9. v § 5, ods. 3 a v § 6, ods. 1 zákona nastupuje namiesto počiatočného dňa účinnosti zákona počiatočný deň účinnosti tohoto zákona;

10. v § 6, ods. 1, vete druhej zákona sa vypúšťajú slová "ktoré bude vyplácať.";

11. v § 8, ods. 1 zákona nastupuje namiesto dňa jeho vyhlásenia deň vyhlásenia tohoto zákona;

12. v § 9 zákona nastupuje namiesto § 1, ods. 1, písm.a) a b) dekrétu č. 12/1945 Sb. § 1, ods. 1, písm. a) až c) nariadenia a miesto § 1, ods. 2 uvedeného dekrétu § 1, ods. 4 nariadenia;

13. v § 10, ods. 2 zákona sa vypúšťajú slová "Národný pozemkový fond" a namiesto Ústrednej rady odborov nastupuje Slovenská odborová rada;

14. v § 10 zákona uvedená komisia je spôsobilá sa usnášať, keď sú prítomní okrem predsedu alebo jeho zástupcu aspoň traja členovia komisie;

15. v § 11, ods. 1 zákona sa rozumie úhradou stanovenou podľa § 10 dekrétu č. 12/1945 Sb. alebo podľa § 7 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 12. júla 1945, č. 28 Sb., o osídlení pôdohospodárskej pôdy Nemcov, Maďarov a iných nepriateľov štátu českými, slovenskými a inými slovanskými roľníkmi, prídelová cena stanovená podľa §§ 15 a 16 nariadenia;

16. v § 11, ods. 2 zákona nastupuje namiesto §§ 11 a 12 dekrétu č. 12/1945 Sb. a § 8 dekrétu č. 28/1945 Sb. § 19 nariadenia.


Čl. II

(1) Ustanovenie § 24 nariadenia a vykonávacie nariadenie Sboru povereníkov zo dňa 31. mája 1946, č. 82 Sb. n. SNR, o odškodnení stálych zamestnancov, ktorí v dôsledku vykonávania nariadenia č. 104/1945 Sb. n. SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Sb. n. SNR stratia svoje doterajšie zamestnanie, neplatí.

(2) O žiadostiach o odškodnenie v peniazoch podľa § 2, ods. 1, písm. b) nariadenia č. 82/1946 Sb. n. SNR, pokiaľ o nich nebolo právoplatne rozhodnuté pred účinnosťou tohoto zákona, sa už nerozhodne; žiadatelia však môžu podať žiadosť podľa tohoto zákona. O ostatných žiadostiach, pokiaľ boly už podané a nebolo o nich rozhodnuté pred účinnosťou tohoto zákona, platí, ako by boly podané podľa tohoto zákona.

Čl. III

Minister zemedelstva sa zmocňuje, aby upravil a vo Sbierke zákonov a nariadení vyhlásil znenie zákona č. 16/1947 Sb. vyplývajúce z ustanovení tohoto zákona.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zemedelstva a sociálnej starostlivosti v dohode so zúčastnenými ministrami.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Erban v. r.

Přesunout nahoru