Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 6/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními

Částka 4/1948
Platnost od 31.01.1948
Účinnost od 31.01.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6.

Vládní nařízení

ze dne 13. ledna 1948,

jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1, § 6, odst. 1, č. 2, § 6, odst. 5, § 13, odst. 1 a § 14, odst. 1 zákona ze dne 26. června 1947, č. 128 Sb., jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními (dále jen "zákon"):


Součástky a zařízení sloužící zpravidla jen účelům radiokomunikací

(K § 1, odst. 1 zákona)

§ 1

Radioelektrickým zařízením podle ustanovení § 1, odst. 1 zákona jsou tyto součástky a zařízení: proměnné kondensátory, vysokofrekvenční a mezifrekvenční transformátory, vysokofrekvenční oscilátory, vysokofrekvenční a mezifrekvenční zesilovače, heterodyny a elektronky všeho druhu. Vysokou frekvencí, po případě mezifrekvencí, se rozumí frekvence vyšší 20 000 c/s.

Odborná zkouška pro elektromechaniky a koncesované elektrotechniky

(K § 6, odst. 1, č. 2 zákona)

§ 2

(1) Odbornou zkouškou nahrazující u elektromechaniků a koncesovaných elektrotechniků průkaz způsobilosti pro živnost radiomechanickou vykonají kandidáti před zkušební komisí zřízenou u obchodní a živnostenské komory, v jejímž obvodu má jednotlivý kandidát své stálé bydliště.

(2) Od zkoušky theoretické i praktické mohou býti osvobozeni kandidáti na žádost doloženou vysvědčením o absolvování vyšší školy elektrotechnické, po případě mistrovské školy elektrotechnické, a to oddělení pro slaboproudou elektrotechniku. Od zkoušky z předpisů živnostenskoprávních nemůže býti kandidát osvobozen.

(3) Zkušební komise se skládá z předsedy a dvou přísedících. Členy zkušební komise a jejich náhradníky jmenují zemské národní výbory, na Slovensku pověřenectvo průmyslu a obchodu. Za předsedu zkušební komise a jeho náhradníky ustanoví odborníky znalé živnostenského práva. Jednoho přísedícího (náhradníky) jmenují z odborníků navržených Ústředním svazem řemesla, na Slovensku Svazem smíšených živnostenských společenstev, z osob prakticky činných v oboru radiomechaniky, druhého z odborníků navržených ředitelstvím pošt v Praze (v Brně), na Slovensku pověřenectvem pošt.

(4) Kandidát je povinen dostaviti se ke zkoušce na vlastní náklad a zaplatiti před zkouškou zkušební taxu, jejíž výši stanoví ministr průmyslu v dohodě s nejvyšším úřadem cenovým, na Slovensku také po slyšení pověřence průmyslu a obchodu, vyhláškou v Úředním listě, na Slovensku též v Úředním věstníku.

(5) O podjatosti jednotlivých členů komise platí obdobně ustanovení § 11 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení). Je-li předseda (člen komise) podjat, nastupuje na jeho místo příslušný náhradník. Je-li podjat i náhradník, takže se komise nemůže platně usnášeti, učiní zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo průmyslu a obchodu, potřebná opatření.

(6) Kdyby se kandidát nemohl z důležité příčiny dostaviti ke zkoušce, je povinen oznámiti to podle možnosti včas předem, aby členové komise nabyli o tom vědomosti nejpozději den před zkouškou. Zabrání-li kandidátovi později závažné okolnosti, jím nezaviněné a prokázané, aby se ke zkoušce dostavil, je povinen omluviti se komisi ihned ústně, písemně, telegraficky nebo telefonicky, jakmile se o těchto zabraňujících okolnostech dozvěděl; je-li mu však takto zabráněno i v okamžité omluvě, musí se omluviti dodatečně ihned, jakmile je mu to možno. Jinak zkušební taxa propadá a kandidát musí žádati, aby mu byl určen nový termín.

(7) Předmětem zkoušky jsou theoretické vědomosti a praktické znalosti, kterých potřebuje kandidát k řádnému vykonávání živnosti radiomechanické a znalost k tomu se vztahujících předpisů živnostenského práva. Z praktických znalostí zkouší vždy přísedící prakticky činný v oboru radiomechaniky, z theoretických znalostí druhý přísedící a z předpisů živnostenského práva předseda.

(8) O úspěšné zkoušce se vydá vysvědčení podle připojeného vzoru (příloha A). Nebyla-li zkouška vykonána s úspěchem, lze ji opakovati jen jednou, a to nejdříve za 6 měsíců.

(9) Ze zkušební taxy náleží předsedovi a přísedícím odměna, jejíž výši stanoví ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí, na Slovensku také po slyšení pověřence průmyslu a obchodu a pověřence financí vyhláškou v Úředním listě, na Slovensku též v Úředním věstníku. Zbytek po úhradě nákladů za vysvědčení a kolek připadá komoře.

§ 3

(1) Zkušební komise může najednou zkoušeti nejvýše tři kandidáty.

(2) Zkušební komise může připustiti ke zkoušce hosty. Porada o výsledku zkoušky je neveřejná.

(3) Předseda zkušební komise zahajuje zkoušku, řídí ji a prohlašuje výsledek. Dbá o to, aby kandidátovi byly dány otázky z celé zkoušené látky, rozhoduje o počtu otázek, které mají býti kandidátovi dány a může kandidátovi dáti své vlastní dodatkové otázky.

(4) Kdyby vzešly pochybnosti o postupu při zkoušce, rozhoduje předseda.

(5) O výsledku se hlasuje tak, že každý člen komise hlasuje za obor, z něhož zkoušel. Nejprve hlasuje přísedící pro praktické znalosti, pak přísedící pro theoretické vědomosti a nakonec předseda.

(6) Komise se usnáší většinou hlasů. Projevil-li kandidát nedostatečné znalosti praktické a hlasuje-li přísedící z tohoto důvodu proti, nemůže býti zkouška prohlášena za úspěšnou.

§ 4

(1) Z theoretických vědomostí musí kandidát osvědčiti, že

a) umí čísti a vysvětliti schemata radiových přijímačů a jejich součástí,

b) zná základy přijímací radiotechniky, tedy zejména, že pochopil a že dovede vysvětliti bez matematického odvozování vše o elektronkách, okruzích, regulaci úniku, heterodynech, oscilátorech, vazbách reproduktorů, adjustování okruhů vůbec a zejména antenních okruhů, stínění, modulaci, demodulaci, měřicích přístrojích, odstraňování poruch rozhlasového příjmu a jiných podobných věcech a pochodech, které se vyskytují u běžných přijímačů,

c) zná příslušné odborné předpisy Elektrotechnického svazu československého (ESČ), které se týkají radioelektrických přijímačů a příslušenství.

(2) Z praktických znalostí musí kandidát prokázati, že dovede

a) nalézti a odstraniti závady v rozhlasovém přijímači běžné konstrukce; pomůckou buďtež schema zapojení a běžné měřicí přístroje,

b) zkoušeti elektronky, měřiti kapacitu, odpory a indukce,

c) zacházeti s měřicími přístroji, kterých se běžně užívá při opravování radiových přijímačů,

d) zlaďovati okruhy superhetů,

e) řešiti praktické případy odstraňování poruch rozhlasového příjmu,

f) stavěti anteny.

(3) Z předpisů živnostenského práva musí kandidát prokázati, že zná ustanovení zákona, tohoto vládního nařízení a ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) vztahující se na koncesi radiomechanickou, jakož i příslušné doplňující předpisy.

Pojem jednoduchých hotových anten

(K § 6, odst. 5 zákona)

§ 5

Jednoduchými hotovými antenami se rozumí hotové pokojové a hotové okenní anteny.

Jednací řád zvláštní komise a úhrada nákladů řízení Rozsah náležitého dílenského vybavení

(K § 13, odst. 1 zákona)

§ 6

(1) Zvláštní komise podle ustanovení § 13, odst. 1 zákona se zřizují u každé obchodní a živnostenské komory.

(2) Žádosti podle § 13, odst. 2 zákona se podávají dvojmo u komise zřízené u komory, v jejímž obvodu má žadatel své stálé bydliště, na tiskopisech k tomu účelu vydaných.

(3) V žádosti je třeba uvésti a doložiti, že podmínky stanovené v § 13, odst. 1 zákona jsou splněny. Žádost budiž doložena těmito doklady:

a) ověřeným opisem povolení k prodeji nebo k přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, vydaného nejpozději dne 17. října 1940,

b) doklady o tom, že toto oprávnění žadatel nejméně 7 roků provozoval (na př. potvrzením zájmové organisace ověřeným místním národním výborem, účty, potvrzením berní správy o daňových předpisech a pod.),

c) doklady o tom, že po dobu 7 roků prováděl opravy radioelektrických zařízení (na př. účty o provedených opravách),

d) doklady o tom, že je náležitě dílensky vybaven a

e) po případě doklady o odborné praxi a odborném školení.

(4) Podají-li žádost účastníci národního boje za osvobození uvedení v § 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb. o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, musí ji doložiti těmito doklady:

a) ověřeným opisem povolení k prodeji nebo k přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, vydaného nejpozději dne 17. dubna 1944,

b) doklady o tom, že toto oprávnění nejméně tři a půl roku provozovali,

c) doklady o tom, že po dobu tří a půl roku prováděli opravy radioelektrických zařízení, a

doklady uvedenými v odstavci 3, písm. d) a e).

(5) Komise je šestičlenná. Zřizuje ji ministr průmyslu, a to z jednoho zástupce nebo zmocněnce ministerstva pošt, z jednoho zástupce radiových obchodníků určeného Ústředním svazem obchodu, z jednoho zástupce mechaniků a z jednoho zástupce elektrotechniků určeného Ústředním svazem řemesla. Ministerstvo průmyslu je zastoupeno v komisi dvěma zástupci nebo zmocněnci, z nichž jeden je předsedou. Týmž způsobem jako členové komise jsou povolávání jejich náhradníci. Pro žadatele ze Slovenska zřídí ministr průmyslu obdobnou komisi ze zástupců místních úřadů a hospodářských korporací.

(6) O podjatosti jednotlivých členů komise platí obdobně ustanovení § 11 vl. nař. č. 8/1928 Sb. Je-li předseda (člen komise) podjat, nastupuje na jeho místo příslušný náhradník. Je-li podjat i náhradník, takže se komise nemůže platně usnášeti, učiní ministerstvo průmyslu, na Slovensku prostřednictvím pověřenectva průmyslu a obchodu, potřebná opatření.

(7) Žadatel jest povinen zapraviti současně s podáním žádosti poplatek, jehož výši stanoví ministr průmyslu v dohodě s nejvyšším úřadem cenovým, na Slovensku také po slyšení pověřence průmyslu a obchodu vyhláškou v Úředním listě, na Slovensku též v Úředním věstníku.

(8) Odměnu předsedy a členů komise stanoví vyhláškou ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí, na Slovensku také po slyšení pověřence průmyslu a obchodu a pověřence financí v Úředním listě, na Slovensku též v Úředním věstníku.

§ 7

(1) Zvláštní komise je schopna se usnášeti jen za přítomnosti všech svých členů, po případě jejich náhradníků. Komise se usnáší o tom, zda jsou prokázány náležitosti uvedené v § 13, odst. 1 zákona, prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Jednání komise jsou neveřejná.

(2) Komise vhodným způsobem přezkoumá, zda u žadatele jsou splněny předpoklady podle § 13, odst. 1 zákona. Komise zjišťuje, zda náležitosti jsou dány, zejména ze spisovného materiálu jí předloženého a místním ohledáním žadatelova podniku.

(3) Vzejdou-li při jednání komise pochybnosti o výkladu jednacího řádu nebo o postupu jednání komise vůbec, rozhodne předseda.

(4) Rozhodnutí komise je konečné.

(5) Rozhodne-li komise, že u žadatele jsou splněny podmínky uvedené v § 13, odst. 1 zákona, vydá o tom žadateli osvědčení podle vzoru uvedeného v příloze B.

(6) O jednání komise a o jejím rozhodnutí se sepíše zápis, z kterého je zřejmý průběh jednání a úvahy, které byly podkladem rozhodnutí. Zápis podepisují všichni členové komise.

§ 8

Pokud řízení před zvláštní komisí není těmito ustanoveními upraveno jinak, platí pro ně obdobně předpisy vl. nař. č. 8/1928 Sb.

§ 9

Zvláštní komise může požadovati, aby úřady spolupůsobily při provádění těchto ustanovení. Spolupůsobení může se týkati jak jednotlivého případu, tak i všeobecného šetření.

§ 10

(1) Žadatel je náležitě dílensky vybaven, má-li ve vlastnictví nebo v držbě aspoň tato zařízení:

a) voltmetr pro stejnosměrné a střídavé napětí,

b) ampérmetr pro stejnosměrný a střídavý proud,

c) zařízení na měření odporů,

d) zařízení pro zkoušení elektronek,

e) cejchovaný nízkofrekvenční a vysokofrekvenční oscilátor,

f) běžné dílenské nářadí, používané při opravách rozhlasových přístrojů.

(2) Rozsahy měřicích přístrojů uvedených v odstavci 1 musí býti takové, aby bylo možno při opravách rozhlasových přijímačů měřiti potřebné elektrické hodnoty.

Zvláštní zkouška nahrazující závěrečnou zkoušku učňovskou v živnosti radiomechanické

(K § 14, odst. 1, větě druhé zákona)

§ 11

(1) Zvláštní zkouška uvedená v § 14, odst. 1, větě druhé zákona se koná podle předpisů platných pro závěrečné zkoušky učňovské (zkoušky tovaryšské) v živnosti radiomechanické. Předmětem zkoušky jsou znalosti a zručnosti požadované při závěrečných zkouškách učňovských v živnosti radiomechanické, jakož i látka uvedená v § 4 tohoto nařízení. O úspěšné zkoušce se vydá vysvědčení podle vzoru C v příloze.

(2) Byla-li zkouška s úspěchem složena, platí pro započítání doby pomocnického zaměstnání obdobně ustanovení § 14, odst. 4, věty druhé zákona.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři průmyslu a vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Hála v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Franek v. r.


Příloha A

Příloha A

Příloha B

Příloha B

Příloha C

Příloha C

Přesunout nahoru