Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 49/1948 Sb.Zákon o zemědělské dani

Částka 22/1948
Platnost od 14.04.1948
Účinnost od 14.04.1948
Zrušeno k 01.01.1953 (77/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49.

Zákon

ze dne 21 března 1948

o zemědělské dani

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Daňová povinnost

§ 1

(1) Zemědělské dani podléhají fysické osoby, které provozují na vlastní účet zemědělské hospodářství až do výměry padesáti hektarů pozemků s katastrálním výtěžkem.

(2) Provozuje-li zemědělské hospodářství na vlastní účet jednotlivá fysická osoba, podléhá zemědělské dani jen, pracuje-li v něm trvale a cizí osoby zaměstnává jen potud, pokud nestačí - jsouc v zemědělském hospodářství plně zaměstnána - na všechny práce. Tato podmínka nemusí býti splněna u osob do 21 let věku a u osob, které v zemědělském hospodářství nemohou pracovati pro stáří, nemoc, invaliditu nebo vykonávání veřejné funkce, avšak jiné než v zaměstnaneckém poměru.

(3) Provozuje-li zemědělské hospodářství více fysických osob společně na vlastní účet (na př. manželé), podléhají zemědělské dani společně. Při tom musí býti splněna u všech podmínka stanovená v odstavci 2; výjimky tam stanovené platí obdobně. U manželů (druha a družky) se předpokládá, nebude-li jinak prokázáno, že zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet.

(4) Neodevzdaná (nerozdělená) pozůstalost se posuzuje tak, jako by zůstavitel byl na živu.

§ 2

(1) Zemědělským hospodářstvím je souhrn všech majetkových předmětů a práv, které tvoří hospodářský celek a slouží trvale zemědělství, lesnictví nebo rybnikářství jako hlavnímu účelu, s výjimkou účastí na kapitálových společnostech, cenných papírů a úsporných vkladů.

(2) Provozují-li osoby uvedené v § 1 dvě nebo více zemědělských hospodářství, považují se všechna za jedno zemědělské hospodářství.

§ 3

K provozu zemědělského hospodářství patří též:

1 vedlejší výroba, pokud se obmezuje na zpracování výrobků vlastního hospodářství a pokud taková výroba není zpravidla a převážně provozována samostatnými průmyslovými podniky (pilami, mlýny, pekárnami, pivovary, lihovary, cukrovary a pod.) nebo v daném případě není provozována po živnostensku v samostatném závodě (v mlékárnách, sýrárnách, sušírnách, drůbežárnách, chovatelských farmách a pod.);

2 dobývání podstaty parifikační půdy, pokud nedochází k dalšímu zpracování, za podmínek uvedených pod č. 1;

3 prodej výrobků vlastního zemědělského hospodářství, vyjímajíc prodej v drobném, provozovaný po živnostensku v prodejnách nebo skladištích trvale otevřených a určených k uvedenému účelu;

4 vedlejší zaměstnání (povoznictví, orání za mzdu, tření lnu a pod.), provozovaná toliko příležitostně a nikoliv po živnostensku.

§ 4

Nerozhoduje, zda se zemědělské hospodářství provozuje na půdě vlastní, pachtované či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.

§ 5

Sdruží-li se více provozovatelů zemědělských hospodářství (§§ 1 až 4) ke společnému provozování svých zemědělských hospodářství ve společenstvo (družstvo) nebo jiné svépomocné sdružení s neuzavřeným počtem členů, podléhají zemědělské dani tak, jako by svá zemědělská hospodářství provozovali samostatně na vlastní účet.

§ 6

Zdaňovací období

Daň se vyměřuje samostatně za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.

Daňové sazby

§ 7

(1) Daň se vyměřuje částkou uvedenou v tabulkách připojených k tomuto zákonu.

(2) Pro stanovení daně jsou rozhodné:

1 výrobní oblast (řepařská, obilnářská, bramborářská či pícninářská), ve které leží zemědělské hospodářství nebo jeho největší část, a

2 celková výměra všech pozemků s katastrálním výtěžkem a jejich průměrný katastrální výtěžek podle stavu dne 30. června rozhodného roku.

§ 8

(1) Pro zjištění, ve které výrobní oblasti leží zemědělské hospodářství, platí obecné předpisy, jimiž se určují zemědělské výrobní oblasti.

(2) Jednotlivá katastrální území, po případě jednotlivá zemědělská hospodářství, mohou však býti přeřazena (§ 31, č. 3 a § 30, č. 3) do té výrobní oblasti, jejímž výrobním podmínkám půda katastrálního území, po případě zemědělského hospodářství, ve skutečnosti odpovídá.

§ 9

(1) Při stanovení celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem započítává se výměra pozemků věnovaných pěstování chmele, vinné révy, tabáku nebo papriky, nebo věnovaných zahradnictví (zelinářskému i okrasnému), školkařství, ovocnictví a rybnikářství násobkem, který se stanoví způsobem uvedeným v § 31

(2) Průměrný katastrální výtěžek se zjistí, dělí-li se celkový katastrální výtěžek všech pozemků jejich skutečnou výměrou v hektarech.

(3) Při stanovení celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem a jejich celkového katastrálního výtěžku se přihlíží i k půdě ležící ladem.

§ 10

(1) Daň se přiměřeně sníží, činí-li v zemědělském hospodářství výměra pozemků věnovaných lesnictví více než 15 % celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem.

(2) Směrnice pro snížení daně podle odstavce 1 vyhlásí ministr financí v Úředním listě.

§ 11

Provozují-li zemědělské hospodářství jednotlivé osoby fysické (§ 1, odst. 2), zvýší se jim daň podle §§ 7 až 10 o 20 %.

§ 12

Poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 3 sníží se daň podle §§ 7 až 10 o 20 % za třetí a o 10 % za čtvrtou z osob, které provozují zemědělské hospodářství společně na vlastní účet a které jsou v něm trvale a plně zaměstnány.

§ 13

(1) Poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 2 se daň sníží:

1 o 480 Kčs na druhého člena dvojice založené manželstvím nebo skutečným spolužitím,

2 o 480 Kčs na první dítě,

3 o 540 Kčs na druhé dítě,

4 o 600 Kčs na třetí a na každé další dítě a

5 o 480 Kčs na každého z rodičů.

(2) Podle odstavce 1 se přihlíží:

a) u druhého člena dvojice a u nezletilých dětí jen k těm, které žijí s poplatníkem ve spotřebním společenství, a

b) u zletilých dětí a u rodičů k těm, kteří jsou v poplatníkově zaopatření.

(3) Stejně jako děti posuzují se též vnukové, pravnukové, pastorkové a schovanci.

(4) Stejně jako děti se posuzují též nezletilí sourozenci, nezletilí synovci a nezletilé neteře poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-li v jeho zaopatření.

(5) Stejně jako rodiče se posuzují též prarodiče, nevlastní rodiče, pěstouni, zeťové, snachy, tchán a tchýně poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-li v jeho zaopatření.

(6) Stejně jako rodiče se posuzují též zletilí sourozenci, zletilí synovci a zletilé neteře poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-li práce neschopni a v jeho zaopatření.

(7) Osoby, na které se poplatníku snižuje daň podle předchozích odstavců, označují se dále jako příslušníci domácnosti.

(8) Příslušník domácnosti žije s poplatníkem ve spotřebním společenství, hradí-li se jeho životní potřeby v rámci domácnosti a převážně z jejích prostředků. Spotřební společenství není vyloučeno přechodným pobytem příslušníka mimo domácnost. Táž osoba může však býti uznána za příslušníka domácnosti pouze u jednoho poplatníka.

(9) Příslušník domácnosti je v poplatníkově zaopatření, poskytuje-li nebo hradí-li mu poplatník převážně byt, stravu a ošacení. Zaopatřením se rozumí též poskytování výměnku. O zaopatření nejde, má-li příslušník - vyjímajíc výměnkáře - vlastní příjmy, postačující k jeho výživě.

(10) Poplatníkům svobodným, ovdovělým, rozloučeným nebo těm, kteří nežijí trvale s manželem (manželkou) ve společné domácnosti, sníží se daň o 480 Kčs, mají-li nárok na snížení daně podle odstavce 1, č. 2

(11) Poplatníkům, kteří vychovali nejméně dvě děti, t. j. měli je v zaopatření aspoň do jejich čtrnáctého roku, sníží se daň o 480 Kčs, nemají-li nárok na odečtení téže anebo vyšší částky z daně podle předcházejících odstavců. Omezení do čtrnáctého roku neplatí, jestliže se děti staly přímými obětmi národní, politické nebo rasové persekuce.

§ 14

Provozují-li zemědělské hospodářství jako jednotlivé fysické osoby (§ 1, odst. 2)

a) váleční invalidé z první nebo druhé světové války, kteří mají nárok na zaopatřovací požitky ze státní pokladny pro poškození zdraví nebo těla,

b) vojenští (neváleční) invalidé a všichni občanští invalidé, jimž pro poškození zdraví nebo těla patří zaopatřovací požitky ze státní pokladny nebo podle předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění, nebo

c) jiné osoby tělesně nebo duševně vadné (na př. nevidomí, zmrzačení a pod.), po případě poplatníci, na které jsou odkázáni příslušníci domácnosti tělesně nebo duševně vadní, sníží se jim daň při stupni invalidity od 20 % až do 44 % včetně o 480 Kčs a při stupni invalidity přes 44 % o 960 Kčs. Při tom se předpokládá, že stupeň invalidity u invalidů, požívajících důchody z veřejnoprávního důchodového pojištění, přesahuje 44 %.

§ 15

Provozují-li zemědělské hospodářství jako jednotlivé fysické osoby (§ 1, odst. 2) vdova nebo nezletilí sirotci po padlých legionářích (zákon ze dne 24 července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům) a příslušnících národního boje za osvobození (zákon ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození), po obětech bojových událostí a národní, rasové nebo politické persekuce, sníží se jim daň o 480 Kčs.

§ 16

Pro snížení daně podle ustanovení §§ 13 až 15 je rozhodný stav koncem roku.

§ 17

Poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 3 se daň sníží o tolik, o kolik by se snížila podle §§ 13 až 16 osobám, které zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet, kdyby dani podléhaly samostatně.

§ 18

Daň se nevyměří, činí-li podle §§ 7 až 17:

1 u jednotlivých fysických osob méně než 540 Kčs a

2 u ostatních poplatníků méně než 1 080 Kčs.

§ 19

Sleva na dani

(1) Daň se přiměřeně sníží pro zvláštní poměry, které poplatníka (§ 1, odst. 2) podstatně zatěžují, avšak neodůvodňují snížení daně podle §§ 13 až 15

(2) Za takové zvláštní poměry dlužno pokládati alimentační plnění, k nimž je poplatník právně zavázán, podporování nemajetných příbuzných v linii vzestupné nebo sestupné nebo v linii pobočné do třetího stupně a nemajetných osob sešvagřených do druhého stupně, nákladné léčení poplatníka nebo příslušníků jeho domácnosti a živelní pohromy.

(3) Obdobně se sníží daň poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 3, jsou-li podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2 splněny u osob, které provozují zemědělské hospodářství společně na vlastní účet.

(4) Směrnice pro stanovení přiměřené slevy vyhlásí ministr financí v Úředním listě.

(5) O slevu nutno žádati v přiznání.

Počátek a konec daňové povinnosti

§ 20

(1) Poplatníci, kteří začali provozovati zemědělské hospodářství, podléhají dani počínajíc rokem, v němž zemědělské hospodářství začali provozovati. Daň se však nevyměří, jestliže ještě 30. června zemědělské hospodářství neprovozovali.

(2) Poplatníci, kteří přestali provozovati zemědělské hospodářství, podléhají dani končíc rokem, v němž zemědělské hospodářství přestali provozovati. Daň se však nevyměří, jestliže již 30. června zemědělské hospodářství neprovozovali.

(3) Jestliže provozování zemědělského hospodářství bylo během roku rozšířeno tak, že výměra obhospodařovaných pozemků přestoupila 50 ha, zdaní se poplatník zemědělskou daní ještě za ten rok, v němž zemědělské hospodářství bylo rozšířeno.

§ 21

(1) Kdo začne nebo přestane provozovati zemědělské hospodářství, je povinen ohlásiti to příslušné berní správě do 30 dnů. Ohlášením jsou povinni též dědicové, a to do 30 dnů po odevzdání (rozdělení) pozůstalosti.

(2) Opomenutí ohlášení může býti potrestáno, nezakládá-li skutkovou podstatu trestného činu, pořádkovou pokutou do 5 000 Kčs, a to opětovně.

§ 22

Splatnost daně

(1) Poplatník je povinen si daň sám vypočísti a zaplatiti ji příslušnému bernímu úřadu do 31 ledna po uplynutí rozhodného roku.

(2) Nebyla-li daň zaplacena včas, je dlužník povinen, činí-li nedoplatek více než 2 000Kčs, zaplatiti 2 % poplatek z prodlení z nedoplatku k 31 lednu, 30. dubnu, 31 červenci a 31 říjnu.

§ 23

Spolu s poplatníkem uvedeným v § 1, odst. 3, jest rukou společnou a nerozdílnou zavázána zaplatiti celou daň každá z osob, které zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet.

§ 24

Přiznání

(1) Každý, kdo je povinen platiti zemědělskou daň, jest povinen podati každoročně do 31 ledna berní správě přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně za uplynulý rok. Mimo to je povinen podati přiznání každý, kdo bude berní správou k podání přiznání vyzván. Vzor přiznání vydá a způsob jeho podání stanoví ministerstvo financí.

(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může býti daň zvýšena až o 10 %; zvýšení je splatné do 60 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu u místního národního výboru.

§ 25

Místní příslušnost

(1) K vyměření zemědělské daně je příslušná berní správa, v jejímž obvodu měl poplatník bydliště (sídlo) koncem rozhodného roku. Nelze-li místně příslušnou berní správu určiti podle bydliště (sídla) poplatníkova, je příslušná berní správa, v jejímž obvodu je zemědělské hospodářství, po případě jeho největší část. Nelze-li místní příslušnost určiti ani tímto způsobem, určí ji ministerstvo financí.

(2) Odstavec 1 platí obdobně pro určení místní příslušnosti berního úřadu a místního národního výboru (místní zemědělské daňové komise).

§ 26

Vyrozumění o předpisu daně

(1) O vyměření daně vyrozumí berní správa poplatníky hromadně prostřednictvím místního národního výboru předpisným seznamem. Seznam vyloží místní národní výbor do 7 dnů po dojití k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů.

(2) Počátek a dobu vyložení seznamu vyhlásí místní národní výbor vyhláškou na obecní tabuli nebo jiným způsobem v místě obvyklým.

(3) Na seznamu potvrdí místní národní výbor dobu vyložení a vrátí jej berní správě.

§ 27

Odvolání

(1) Do vyměření daně lze se písemně odvolati u příslušné berní správy do 60 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu u místního národního výboru.

(2) V téže lhůtě mohou poplatníci podati u příslušné berní správy žádost za sdělení důvodů pro vyměření daně. Dnem podání žádosti staví se odvolací lhůta až do dne doručení příslušného vyřízení a běží pak dále jen co do zbytku.

(3) O odvolání rozhoduje s konečnou platností finanční úřad II. stolice, na Slovensku pověřenectvo financí.

Zemědělské daňové komise

§ 28

(1) V oboru zemědělské daně spolupůsobí místní národní výbory svými zemědělskými daňovými komisemi, okresní zemědělské daňové komise a ústřední zemědělská daňová komise.

(2) Členy zemědělské daňové komise místního národního výboru (místní zemědělské daňové komise) jsou: předseda místního národního výboru nebo jeho zástupce, zástupce místního sdružení Jednotného svazu zemědělců a předseda zemědělské komise při místním národním výboru nebo jeho zástupce, pokud byla zřízena, jinak člen zvolený místním národním výborem. Předsedou místní zemědělské daňové komise je předseda místního národního výboru nebo jeho zástupce.

(3) Okresní zemědělská daňová komise se zřizuje při berní správě a tvoří ji předseda okresního národního výboru nebo jeho zástupce, zemědělský referent (jeho zástupce), zástupce berní správy, zástupce okresního sdružení Jednotného svazu zemědělců a další čtyři členové volení okresním národním výborem. Ministr financí může pro obvod několika berních správ zříditi pouze jednu okresní zemědělskou daňovou komisi. Předsedou okresní zemědělské daňové komise je předseda okresního národního výboru nebo jeho zástupce.

(4) Ústřední zemědělská daňová komise se zřizuje při ministerstvu financí a tvoří ji zástupci: ministerstev financí, zemědělství a výživy, pověřenectev financí, zemědělství a pozemkové reformy a výživy, zemského národního výboru v Praze, zemského národního výboru v Brně a zemské expositury v Ostravě, zemského finančního ředitelství v Praze a zemského finančního ředitelství v Brně, a to po jednom zástupci, a po čtyřech zástupcích Jednotného svazu českých a slovenských zemědělců. Předsedou ústřední zemědělské daňové komise je zástupce ministerstva financí.

§ 29

Místním národním výborům (místním zemědělským daňovým komisím) přísluší:

1 v místech, kde není katastrální výtěžek vyznačen v pozemnostních arších, nebo kde jej z těchto nelze zjistiti, navrhovati rozdělení celkového katastrálního výtěžku připadajícího na katastrální území na jednotlivá zemědělská hospodářství na podkladě dat z výkazu úhrnných katastrálních hodnot podle posledního platného stavu [§ 6, odst. 19 vládního nařízení ze dne 23 května 1930, č. 64 Sb., jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)]. Nepodá-li místní zemědělská daňová komise návrh do 31 října rozhodného roku, podá jej berní správa;

2 navrhovati přeřazení jednotlivých zemědělských hospodářství do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2). Návrh nutno podati okresní zemědělské daňové komisi do 31 října rozhodného roku; návrhy podané po této lhůtě nemohou míti vliv na vyměření daně za tento rok.

§ 30

Okresním zemědělským daňovým komisím přísluší:

1 navrhovati přeřazení jednotlivých katastrálních území do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2). Návrh nutno podati ústřední zemědělské daňové komisi do 31 října rozhodného roku; návrhy podané po této lhůtě nemohou míti vliv na vyměření daně za tento rok;

2 rozhodovati s konečnou platností o návrzích podle § 29, č. 1 Nerozhodne-li okresní zemědělská daňová komise o návrhu do 15 prosince rozhodného roku, rozhodne o něm finanční úřad II. stolice;

3 rozhodovati s konečnou platností o přeřazení jednotlivých zemědělských hospodářství do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2); nerozhodne-li do 15 prosince rozhodného roku, nemůže přeřazení míti vliv na vyměření daně za tento rok.

§ 31

Ústřední zemědělské daňové komisi přísluší:

1 stanoviti celkový katastrální výtěžek připadající na katastrální území v případech, kde jej nelze zjistiti z výkazu úhrnných katastrálních hodnot; nestanoví-li jej do 30. listopadu rozhodného roku, stanoví jej ministerstvo financí;

2 stanoviti vyhláškou v Úředním listě násobky výměry podle § 9, odst. 1; nestanoví-li je do 30. listopadu rozhodného roku, stanoví je ministerstvo financí. Tyto násobky stanoví podle toho, kolikrát je čistý výtěžek docilovaný při pěstování kultur uvedených v § 9, odst. 1 průměrně větší než při pěstování ostatních kultur;

3 rozhodovati s konečnou platností o přeřazení jednotlivých katastrálních území do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2); nerozhodne-li do 15 prosince rozhodného roku, nemůže přeřazení míti vliv na vyměření daně za tento rok;

4 přezkoumávati výnosové poměry zemědělské výroby a navrhovati finanční správě změnu sazeb zemědělské daně.

§ 32

Členství v zemědělských daňových komisích je funkcí čestnou. Členové zemědělských daňových komisí jsou povinni postupovati podle zákona, nestranně a podle nejlepšího vědomí a svědomí a zachovávati o jednání v komisi tajemství.

§ 33

Sídla okresních zemědělských daňových komisí, jednací řád komisí, jakož i znění slibu členů komise vyhlásí ministr financí, pokud jde o jednací řád místních zemědělských daňových komisí v dohodě s ministrem vnitra, v Úředním listě.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 34

(1) Táž osoba může býti uznána za příslušníka domácnosti pouze u jednoho poplatníka a u téhož poplatníka pouze u jedné daně.

(2) Byla-li poplatníku u daně ze mzdy během roku poskytnuta sleva podle § 7 nebo daňová úleva podle § 9 zákona ze dne 26. června 1947, č. 109 Sb., o dani ze mzdy, nemůže mu býti za tento rok snížena zemědělská daň podle §§ 13 až 15

§ 35

Ministr financí může

1 dále rozčleniti tabulky zemědělské daně jak co do průměrného katastrálního výtěžku, tak co do celkové výměry,

2 učiniti opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by prováděním tohoto zákona mohly vzniknouti,

3 učiniti opatření k zamezení dvojího zdanění v případech, kde se zemědělské hospodářství provozuje na podkladě pracovního nebo jemu podobného poměru, a

4 stanoviti vyhláškou v Úředním listě způsob vyměřování zemědělské daně co do pozemků patřících komposesorátům, urbariátům nebo podobným právním útvarům.

§ 36

(1) Přiznání k zemědělské dani za rok 1947 jsou povinni podati všichni poplatníci, kteří zásadně podléhají daňové povinnosti, a to do 30. června 1948.

(2) Zemědělská daň za rok 1947 jest splatna ve dvou stejných splátkách; první splátka do 30. června 1948 a druhá do 30. září 1948.

§ 37

(1) Příjem, po případě výtěžek z provozu zemědělského hospodářství, které je předmětem zemědělské daně, není počínajíc berním rokem 1948, základem pro vyměření daně důchodové a všeobecné daně výdělkové podle zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

(2) Pozemky patřící k zemědělskému hospodářství, které jest předmětem zemědělské daně, nejsou počínajíc berním rokem 1948 podrobeny pozemkové dani podle zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Jsou-li propachtovány, podléhá pachtovné rentové dani podle hlavy VI téhož zákona.

(3) Zákon ze dne 21 února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu, se nevztahuje počínajíc rokem 1947 na úplaty, které přijaly osoby podléhající zemědělské dani po 31 prosinci 1946 za dodávky a výkony provedené v rámci zemědělského hospodářství, jakož i na cenu vlastní spotřeby předmětů vzatých těmito osobami ze zemědělského hospodářství. Úplaty a ceny uvedené v předchozí větě nepodléhají záznamní povinnosti podle části první, oddílu I vládního nařízení ze dne 29. května 1941, č. 297 Sb., o záznamních povinnostech pro účely daňové a provozní. Použivatelnost ustanovení § 2 tohoto vládního nařízení se zrušuje.

(4) Dani podrobeným důchodem (základem daně důchodové) podle zákona ze dne 31 října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a o mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, u osob podléhajících zemědělské dani se rozumí důchod (základ), který by byl u těchto osob podroben dani důchodové (základem pro vyměření daně důchodové), kdyby dotčené osoby nepodléhaly zemědělské dani. Mimořádná jednorázová dávka podle § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 185/1947 Sb. vyměří se v těchto případech i z daně, která by připadla na důchod zjištěný podle předchozí věty, kdyby poplatník byl podroben dani důchodové.

§ 38

(1) Zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, se doplňuje takto:

1 v § 41, odst. 5, prvé větě se zařazují za slova "... platiti daň z obratu", další slova "nebo podléhají zemědělské dani",

2 § 41, odst. 6 se doplňuje další - třetí - větou tohoto znění: "Ustanovení předcházejících vět se nevztahují na osoby podléhající zemědělské dani, i když provozují také živnost řeznickou, uzenářskou nebo hostinskou."

(2) Zákon ze dne 14 dubna 1920, č. 262 Sb., o dani z masa, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se doplňuje takto:

1 v § 1, odst. 2, prvé větě se zařazují za slova "... platiti daň z obratu" další slova "nebo podléhají zemědělské dani",

2 § 1, odst. 3 se doplňuje další - čtvrtou - větou tohoto znění: "Ustanovení předcházejících vět se nevztahují na osoby podléhající zemědělské dani, i když provozují také živnost řeznickou, uzenářskou nebo hostinskou."

§ 39

(1) Sazba pozemkové daně podle § 105, odst. 1 zákona o přímých daních se zvyšuje počínajíc berním rokem 1948 ze 2 % na 6 %.

(2) Držitelé pozemků zapsaní nebo zaznamenaní do pozemkového katastru jsou povinni oznámiti do 60 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona pozemky, které nepatří k zemědělskému hospodářství, jež je předmětem zemědělské daně. Vzor oznámení vydá a způsob podání stanoví ministerstvo financí.

(3) Ustanovení § 327, odst. 1, věty druhé zákona o přímých daních se zrušuje; použije se ho naposledy při vyměření důchodové daně na berní rok 1947.

§ 40

V případech tímto zákonem neupravených platí obdobně ustanovení zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; pokud jde o poplatek z prodlení, platí obdobně ustanovení zákona č. 31/1946 Sb.

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; platí však pro zemědělskou daň po prvé za rok 1947; provede jej ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Příloha 1

Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
5 Kč10 Kč15 Kč20 Kč25 Kč30 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1--80809090
2210230240260270280
3350400440470500530
4510580630690740790
56407608609401 0101 070
68009501 0601 1701 2701 370
79501 1201 2901 4301 5501 670
81 0801 3201 5101 6701 8301 980
91 2201 5001 7201 9302 1302 310
101 3701 6801 9502 2102 4302 630
111 5001 8602 1902 4702 7302 990
121 6302 0602 4202 7403 0503 330
131 7502 2502 6503 0303 3703 700
141 8902 4302 9003 3103 7004 070
152 0302 6203 1403 6004 0404 440
162 1702 8203 3803 9004 3804 850
172 3003 0203 6304 2104 7405 270
182 4303 2203 9004 5005 1205 690
192 5503 4104 1604 8405 5006 140
202 6903 6104 4105 1805 8906 620
212 8303 8304 6905 5206 3207 090
222 9704 0404 9805 8606 7507 590
233 1104 2505 2706 2407 1708 120
243 2404 4505 5606 6307 6508 650
253 3804 6705 8507 0008 1309 210
263 5104 9106 1907 4008 6109 800
273 6605 1506 5107 8309 11010 390
283 8005 3806 8408 2609 65011 000
293 9505 6107 1608 68010 19011 670
304 1005 8507 5209 13010 72012 320
314 2406 1207 8909 62011 32012 990
324 3806 3808 26010 09011 91013 720
334 5306 6508 63010 57012 52014 460
344 6906 9209 01011 08013 14015 190
354 8507 1809 42011 62013 81015 990
365 0207 4709 83012 15014 47016 800
375 1807 77010 25012 69015 14017 600
385 3408 07010 66013 25015 85018 460
395 5108 36011 10013 85016 59019 350
405 6708 66011 56014 44017 33020 240
415 8308 96012 02015 03018 07021 150
426 0209 30012 48015 66018 89022 130
436 2009 63012 94016 32019 70023 110
446 3909 97013 46016 98020 51024 090
456 57010 30013 97017 63021 36025 140
466 75010 63014 48018 32022 25026 220
476 94010 98014 99019 05023 14027 290
487 12011 36015 52019 77024 04028 400
497 31011 73016 09020 49024 99029 570
507 52012 11016 66021 24025 97030 740
Při celkové výměře pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
210380570750980 1 170

Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
35 Kčs40 Kčs45 Kčs50 Kčs55 Kčs60 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1100100110110120120
2290310320340350360
3560580600620640670
48408909309601 0001 040
51 1301 1901 2601 3201 3801 440
61 4601 5401 6201 7001 7701 840
71 7701 8902 0002 1102 2102 300
82 1302 2702 4002 5202 6402 770
92 4802 6402 8102 9703 1203 270
102 8503 0503 2403 4203 6003 780
113 2303 4503 6803 9004 1204 320
123 6103 8804 1404 3904 6304 890
134 0004 3204 6004 9105 2105 490
144 4204 7705 1305 4605 7806 130
154 8605 2605 6406 0306 4306 810
165 3105 7506 2106 6507 0707 510
175 7606 2906 7907 2607 7808 270
186 2706 8407 3807 9608 5009 040
196 7807 4008 0408 6659 2709 890
207 3008 0208 6909 39010 08010 740
217 8708 6309 40010 16010 90011 680
228 4509 28010 13010 94011 80012 620
239 0309 97010 86011 80012 70013 640
249 67010 66011 68012 66013 68014 690
2510 31011 41012 49013 59014 68015 780
2610 97012 17013 34014 54015 72016 940
2711 68012 94014 25015 51016 83018 100
2812 40013 79015 15016 56017 93019 370
2913 13014 64016 13017 62019 15020 650
3013 92015 50017 13018 74020 36022 010
3114 72016 45018 14019 90021 64023 420
3215 53017 38019 24021 06022 98024 860
3316 41018 36020 34022 35024 33026 400
3417 29019 39021 49023 62025 79027 930
3518 18020 43022 69024 95027 25029 600
3619 15021 51023 90026 34028 79031 260
3720 11022 65025 19027 73030 38033 020
3821 09023 78026 50029 24031 99034 830
3922 15024 98027 82030 76033 72036 670
4023 21026 22029 26032 32035 44038 580
4124 27027 46030 69033 96037 24040 490
4225 43028 78032 16035 60039 06042 450
4326 59030 13033 72037 32040 90044 420
4427 75031 48035 28039 06042 78046 420
4529 01032 93036 88040 81044 66048 440
4630 27034 40038 53042 60046 58050 460
4731 53035 87040 18044 39048 51052 530
4832 88037 41041 87046 21050 45054 600
4934 25038 96043 57048 05052 43056 650
5035 62040 52045 27049 89054 40058 710
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
1 3701 5601 7001 8401 9702 060

Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
65 Kčs70 Kčs75 Kčs80 Kčs a více
činí zemědělská daň Kčs:
1120130130130
2370390400410
3690720740760
41 0701 1001 1301 170
51 4901 5401 5901 640
61 9202 0002 0702 150
72 4002 4902 5702 670
82 9003 0203 1303 240
93 4103 5503 7003 840
103 9604 1304 3004 460
114 5104 7304 9405 150
125 1405 3805 6105 840
135 7606 0606 3506 640
146 4706 8007 1107 440
157 1707 5607 9508 320
167 9608 3908 8009 240
178 7409 2409 74010 220
189 61010 16010 69011 250
1910 49011 11011 74012 350
2011 44012 14012 80013 500
2112 43013 18013 96014 720
2213 47014 32015 14016 000
2314 56015 46016 42017 340
2415 69016 72017 72018 760
2516 89017 97019 12020 230
2618 11019 35020 55021 780
2719 43020 73022 07023 400
2820 76022 22023 64025 090
2922 20023 73025 29026 860
3023 65025 34027 00028 700
3125 19026 99028 80030 630
3226 78028 71030 66032 620
3328 43030 52032 60034 730
3430 16032 37034 62036 860
3531 90034 32036 68039 070
3633 78036 29038 82041 310
3735 66038 36040 97043 580
3837 63040 42043 17045 880
3939 62042 55045 38048 220
4041 64044 67047 64050 560
4143 69046 84049 90052 950
4245 75049 03052 21055 340
4347 85051 24054 53057 720
4449 96053 47056 83060 090
4552 11055 70059 13062 440
4654 26057 92061 41064 790
4756 40060 14063 68067 100
4858 54062 33065 93069 400
4960 67064 53068 17071 660
5062 78066 69070 38073 910
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
2 1102 1602 2102 250

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
5 Kč10 Kč15 Kč20 Kč25 Kč
činí zemědělská daň Kčs:
1-----
2150160180190200
3250280300320350
4370420460500530
5490560610650710
6600690780850910
77108409401 0301 100
88409801 0901 2001 310
99501 1101 2601 4001 520
101 0501 2501 4301 5901 720
111 1401 4001 6001 7601 940
121 2501 5401 7501 9702 170
131 3601 6701 9302 1702 380
141 4601 7902 1102 3702 600
151 5601 9402 2802 5602 840
161 6602 0902 4402 7703 080
171 7502 2302 6102 9803 310
181 8502 3702 8003 1903 550
191 9502 5002 9803 4003 810
202 0602 6403 1603 6204 060
212 1602 7903 3403 8404 310
222 2502 9403 5204 0704 560
232 3503 0903 7204 2904 840
242 4403 2303 9104 5105 130
252 5403 3804 1004 7605 410
262 6403 5204 3005 0105 690
272 7403 6804 4805 2605 990
282 8503 8404 6905 5106 310
292 9503 9904 9105 7606 630
303 0504 1505 1206 0406 950
313 1504 3005 3406 3307 260
323 2504 4605 5606 6107 620
333 3504 6205 7706 8907 980
343 4504 7906 0107 1708 340
353 5504 9706 2607 4808 690
363 6605 1406 5007 8009 070
373 7705 3206 7408 1209 470
383 8805 4906 9808 4309 870
393 9905 6607 2208 75010 270
404 0905 8407 5009 08010 660
414 2006 0407 7709 44011 090
424 3106 2408 0409 80011 540
434 4106 4308 32010 15011 990
444 5206 6308 59010 51012 430
454 6306 8208 86010 87012 880
464 7607 0209 16011 27013 370
474 8807 2109 47011 67013 860
485 0007 4309 78012 06014 360
495 1207 65010 08012 46014 850
505 2407 88010 39012 85015 350
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
120230310390500

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
30 Kčs35 Kčs40 Kčs45 Kčs50 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1-----
2200210220220230
3370380400420430
4550580600620640
5750800840880910
69701 0201 0701 1101 160
71 1701 2501 3201 3901 450
81 4101 4901 5801 6601 730
91 6301 7301 8301 9402 040
101 8501 9902 1202 2402 350
112 1002 2502 3902 5302 660
122 3402 5102 6802 8403 000
132 5802 7902 9803 1603 340
142 8403 0703 2803 4803 690
153 1103 3503 5803 8204 050
163 3603 6303 9104 1704 410
173 6303 9404 2304 5004 800
183 9104 2404 5504 8805 210
194 1804 5304 9105 2705 610
204 4604 8705 2705 6506 040
214 7605 2105 6306 0706 500
225 0705 5506 0206 5006 960
235 3805 8906 4306 9307 430
245 6906 2706 8307 3807 950
256 0306 6507 2407 8608 460
266 3807 0307 6908 3508 970
276 7307 4308 1508 8309 530
287 0707 8608 6009 37010 120
297 4408 2809 0809 91010 690
307 8408 7109 59010 45011 320
318 2309 16010 10011 02011 960
328 6209 63010 61011 62012 600
339 03010 11011 16012 23013 270
349 47010 58011 73012 83013 980
359 91011 09012 29013 49014 690
3610 34011 62012 86014 16015 400
3710 78012 15013 49014 83016 190
3811 27012 68014 12015 52016 970
3911 76013 24014 75016 26017 750
4012 25013 84015 38017 01018 590
4112 74014 42016 08017 75019 460
4213 26015 01016 78018 54020 320
4313 81015 63017 48019 36021 200
4414 35016 28018 19020 17022 150
4514 90016 94018 97020 99023 090
4615 45017 59019 73021 89024 040
4716 05018 26020 50022 79025 060
4816 66018 98021 30023 68026 090
4917 26019 70022 15024 60027 130
5017 86020 42022 99025 59028 190
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
6007208409901 060

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
55 Kčs60 Kčs65 Kčs70 Kčs a více
činí zemědělská daň Kčs:
1--7070
2240240250250
3450460480490
4670700720750
59509801 0101 040
61 2101 2601 3101 360
71 5101 5701 6301 680
81 8001 8801 9602 040
92 1402 2302 3202 400
102 4602 5602 6702 790
112 8002 9403 0603 180
123 1603 3003 4403 580
133 5003 6803 8504 020
143 8904 0804 2704 440
154 2704 4704 6904 920
164 6504 9105 1605 400
175 0805 3605 6205 890
185 5105 8006 1306 440
195 9506 3106 6506 980
206 4306 8107 1707 560
216 9107 3207 7508 170
227 4107 8908 3408 780
237 9508 4508 9309 450
248 4909 0209 59010 130
259 0409 66010 24010 820
269 64010 29010 91011 580
2710 24010 93011 64012 340
2810 85011 63012 37013 120
2911 52012 33013 12013 960
3012 19013 04013 94014 800
3112 86013 83014 75015 680
3213 60014 60015 58016 610
3314 35015 39016 48017 550
3415 09016 25017 38018 530
3515 89017 11018 30019 550
3616 71017 97019 29020 580
3717 53018 92020 27021 660
3818 39019 86021 29022 790
3919 30020 81022 37023 910
4020.20021 84023 45025 110
4121 12022 87024 57026 340
4222 12023 91025 75027 570
4323 11025 02026 93028 890
4424 10026 16028 14030 230
4525 18027 29029 43031 560
4626 26028 48030 72033 000
4727 35029 72032 03034 460
4828 49030 95033 43035 910
4929.67032 23034 83037 440
5030 86033 57036 24038 980
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
1 1901 3401 4101 540

Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
5 Kčs10 Kčs15 Kčs20 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1----
280100110120
3180200220240
4260300340370
5370440490530
6480560620690
7590690790880
87008509601 060
98309901 1201 250
109401 1301 3101 460
111 0601 2901 4901 660
121 1701 4501 6701 870
131 3001 6101 8502 100
141 4201 7502 0602 320
151 5401 9202 2502 540
161 6502 0902 4402 780
171 7602 2502 6403 020
181 8802 4102 8503 250
192 0102 5603 0603 480
202 1302 7403 2703 740
212 2502 9103 4704 000
222 3603 0803 6904 250
232 4803 2503 9104 490
242 5903 4204 1304 770
252 7203 5904 3405 050
262 8403 7704 5505 330
272 9703 9504 8005 610
283 0904 1305 0405 890
293 2104 3005 2806 210
303 3204 4805 5206 520
313 4404 6605 7606 830
323 5604 8606 0207 130
333 6905 0606 2907 470
343 8105 2506 5607 810
353 9405 4506 8308 160
364 0605 6407 0908 500
374 1905 8407 3708 840
384 3106 0607 6709 220
394 4306 2707 9709 610
404 5506 4908 2609 990
414 6906 7108 56010 370
424 8306 9208 85010 750
434 9607 1309 18011 170
445 1007 3609 51011 590
455 2407 6009 84012 020
465 3707 84010 17012 440
475 5008 08010 49012 860
485 6408 32010 82013 320
495 7708 56011 19013 790
505 9208.81011 55014 260
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
150250360470

Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
25 Kčs30 Kčs35 Kčs40 Kčs a více
činí zemědělská daň Kčs:
1----
2130140150150
3250260270280
4400430450480
5570600630670
6750810860910
79501 0201 0801 140
81 1401 2401 3301 420
91 3801 4901 5901 680
101 6001 7201 8401 970
111 8201 9802 1402 280
122 0702 2502 4202 570
132 3202 5102 7102 910
142 5602 8103 0303 240
152 8203 0903 3303 570
163 0903 3703 6503 930
173 3503 6703 9904 280
183 6203 9904 3204 640
193 9104 2904 6605 050
204 1904 6005 0305 440
214 4704 9505 4105 840
224 7705 2905 7706 290
235 0905 6306 1906 730
245 4006 0006 6007 170
255 7106 3807 0107 660
266 0506 7607 4508 150
276 4007 1407 9108 650
286 7507 5608 3709 160
297 0907 9908 8309 720
307 4608 4109 33010 260
317 8508 8309 85010 810
328 2409 30010 36011 420
338 6209 77010 87012 030
349 02010 25011 44012 630
359 45010 71012 01013 270
369 88011 23012 58013 950
3710 31011 76013 16014 620
3810 74012 28013 79015 280
3911 21012 80014 42016 020
4011 69013 36015 04016 760
4112 16013 94015 70017 490
4212 63014 52016 39018 250
4313 13015 09017 08019 060
4413 65015 71017 76019 870
4514 18016 34018 49020 680
4614 70016 98019 25021 540
4715 23017 61020 01022 420
4815 80018 27020 76023 310
4916 38018 97021 56024 190
5016 95019 67022 39025 150
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
570700830960

Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
5 Kčs10 Kčs15 Kčs20 Kčs25 Kčs30 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1------
2-708090100110
3140160180190200210
4210240260270290310
5270320360400430460
6360420470510550590
7440520580620680730
8520600680760830900
95907008109009801 050
106608109301 0301 1201 210
117509201 0501 1601 2801 390
128301 0101 1601 3101 4401 560
139101 1101 2901 4601 6001 730
149801 2101 4201 6001 7601 920
151 0501 3201 5501 7401 9302 120
161 1201 4301 6701 8902 1102 310
171 2001 5301 7902 0602 2902 500
181 2801 6301 9302 2102 4602 700
191 3601 7302 0702 3702 6402 920
201 4401 8402 2102 5202 8403 130
211 5101 9602 3502 6903 0303 330
221 5902 0702 4802 8603 2203 550
231 6602 1802 6203 0303 4103 780
241 7302 2902 7703 2003 6104 010
251 8002 4002 9203 3703 8204 230
261 8802 5103 0603 5404 0204 460
271 9602 6203 2103 7304 2304 700
282 0402 7403 3503 9204 4404 960
292 1202 8603 5004 1004 6505 220
302 2002 9803 6604 2804 8905 480
312 2803 1003 8204 4605 1205 730
322 3503 2203 9804 6605 3606.010
332 4303 3404 1404 8705 5906 300
342 5003 4504 2905 0805 8206 590
352 5803 5804 4505 2906 0906 880
362 6603 7104 6105 4906 3607 170
372 7503 8404 7905 7006 6207 490
382 8303 9704 9705 9206 8807 820
392 9204 0905 1506 1607 1408 150
403 0004 2205 3306 3907 4308 470
413 0804 3505 5106 6307 7308 800
423 1604 4705 6906 8608 0309 150
433 2404 6105 8707 1008 3209 520
443 3304 7506 0807 3408 6209 880
453 4104 9006 2807 6108 92010 250
463 4905 0406 4807 8709 25010 620
473 5705 1906 6808 1409 59011 000
483 6705 3306 8908 4009 92011 410
493 7605 4807 0908 67010 25011 820
503 8405 6207 2908 93010 58012 230
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
80140200260330410

Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast.

Při celkové
výměře
všech
pozemků
v ha
při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
35 Kčs40 Kčs a více
činí zemědělská daň Kčs:
1--
2110120
3220230
4340350
5480510
6620650
7780830
89501 010
91 1101 180
101 3001 390
111 4901 590
121 6801 780
131 8702 010
142 0802 230
152 2902 450
162 4902 680
172 7202 930
182 9503 170
193 1703 410
203 4003 670
213 6303 930
223 8804 200
234 1304 460
244 3704 750
254 6305 050
264 9105 350
275 1905 640
285 4705 960
295 7406 300
306 0506 640
316 3706 970
326 6807 320
337 0007 700
347 3208 080
357 6708 460
368 0308 830
378 3809 250
388 7309 680
399 11010 100
409 51010 530
419 91010 970
4210 30011 450
4310 70011 920
4411 13012 400
4511 57012 870
4612 02013 390
4712 46013 920
4812 90014 450
4913 39014 970
5013 88015 520
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
490550
Přesunout nahoru