Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 42/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách

Částka 19/1948
Platnost od 10.04.1948
Účinnost od 01.01.1948
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42.

Zákon

ze dne 20. března 1948,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Dekret č. 104/1945 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1, odst. 1 zní:

"Zájmovým zastupitelstvem zaměstnanců v závodě (dále jen "závodní zastupitelstvo") jsou závodní rada, závodní důvěrník, podniková rada a náhradní orgán závodního zastupitelstva. Závodní zastupitelstvo je prvotním výkonným orgánem jednotné odborové organisace."

2. § 9, odst. 1 zní:

"Závodní rada se volí na dobu dvou roků".

3. § 10, odst . 2, písm. c) zní:

"c) rozpuštěním závodní rady příslušným orgánem jednotné odborové organisace, nebo"

4. § 13 zní:

"(1) Pracovní (služební) poměr člena závodní rady může býti zaměstnavatelem zrušen a člen závodní rady může býti přeložen jednostranným opatřením správy závodu do jiného závodu jen po předchozím souhlasu závodní rady.

(2) Odepřela-li závodní rada souhlas, může zaměstnavatel navrhnouti u příslušného orgánu jednotné odborové organisace, aby na místě závodní rady udělil souhlas ke zrušení pracovního (služebního) poměru nebo k přeložení.

(3) Souhlasu závodní rady podle odstavců 1 a 2 se vyžaduje také ke zrušení pracovního (služebního) poměru bývalého člena závodní rady v době dvou roků od zániku jeho funkce. V této době není však třeba souhlasu , byl-li bývalý člen závodní rady právoplatně soudem odsouzen

a) pro zločin nebo pro přečin nebo přestupek, spáchaný z pohnutek nízkých nebo nečestných nebo pro trestný čin proti veřejné mravopočestnosti,

b) pro přečin nebo přestupek podle zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících."

5. § 15 zní:

"Členství v závodní radě zaniká:

a) zánikem závodní rady nebo skončením její činnosti,

b) ztrátou volitelnosti,

c) rozvázáním pracovního (služebního) poměru se závodem,

d) vzdáním se, bylo-li příslušným orgánem jednotné odborové organisace schváleno, nebo

e) zbavením funkce člena závodní rady příslušným orgánem jednotné odborové organisace."


Čl. II

Ustanovení § 9, odst. 1 dekretu č. 104/1945 Sb., ve znění tohoto zákona platí i pro závodní rady zvolené před účinností tohoto zákona podle čl. II vládního nařízení ze dne 5. listopadu 1946, č. 216 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách, pokud jejich činnost neskončila.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Přesunout nahoru