Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 327/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948

Částka 110/1948
Platnost od 31.12.1948
Účinnost od 04.08.1948
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

327.

Vládní vyhláška

ze dne 8. října 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 7. září 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 4. srpna 1948 Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948.


Tato Dohoda se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.


Náměstek předsedy vlády:

Fierlinger v. r.


Příloha

DOHODA

o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou Republikou Rumunskou

President republiky Československé s jedné strany a Presidium Velkého Národního shromáždění Lidové Republiky Rumunské se strany druhé, přejíce si upevniti a usnadniti v duchu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou Republikou Rumunskou, podepsané dne 21. července 1948, hospodářské svazky, jež pojí oba státy, rozhodly se uzavříti do sjednání obchodní a plavební Smlouvy Dohodu o prozatímní úpravě hospodářských styků a jmenovati k tomu účelu svými plnomocníky:

President republiky Československé

pana Dr. Vladimíra CLEMENTISE, ministra zahraničních věcí,

Presidium Velkého Národního shromáždění Lidové Republiky Rumunské

paní Annu PAUKEROVOU, ministryni zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledány v dobré a náležité formě, shodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

Smluvní strany si přiznávají vzájemné zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách, týkajících se cel a dovozních a vývozních poplatků, vnitrostátních zdanění dovozného zboží a všech předpisů a formalit při dovozu a vývozu.

Článek 2

Fysické i právnické osoby obou států budou v každém směru požívati za podmínek vzájemnosti na území druhého smluvního státu těchže výhod jako fysické a právnické osoby státu požívajícího nejvyšších výhod ve všech věcech týkajících se obchodu, průmyslu a plavby a jiných druhů podnikatelské činnosti.

Článek 3

Smluvní strany si povolí navzájem zřízení a činnost obchodních zastupitelství, jejichž právní postavení bude určeno zvláštní dohodou obou smluvních stran, která se stane nedílnou součástí této prozatímní Dohody.

Článek 4

Obě smluvní strany usnadní v nejvyšší možné míře železniční transitní přepravu svým územím za přiměřené sazby a sjednají na podkladě vzájemnosti dohody, jež budou potřebné k tomu účelu.

Článek 5

Ustanovení této Dohody se nevztahují na práva a výsady, které jsou nebo budou poskytnuty jednou ze smluvních stran, za účelem ulehčení pohraničního styku se sousedními státy v pásmu nepřesahujícím 15 km s každé strany hranice.

Článek 6

Obě smluvní strany zahájí v nejbližší době jednání o uzavření obchodní a plavební smlouvy.

Článek 7

Tato Dohoda bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny co nejdříve v Praze.

Dohoda nabude platnosti dnem výměny ratifikací.

Nicméně obě smluvní strany se dohodly na tom, že tato Dohoda vstoupí v prozatímní platnost 14 dní po jejím podpisu.

Sepsáno v Bukurešti dne 21. července 1948 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou republiku:

Dr. V. CLEMENTIS v. r.

Za Lidovou Republiku Rumunskou:

A. PAUKEROVÁ v. r.

Přesunout nahoru