Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 324/1948 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce

Částka 109/1948
Platnost od 31.12.1948
Účinnost od 31.12.1948
Zrušeno k 07.05.1953 (33/1953 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

324.

Nařízení

Ministra spravedlnosti

ze dne 31. prosince 1948,

jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 11 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 323 Sb., jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské:


§ 1

Předměty odborné justiční zkoušky (dále jen "zkouška") jsou

a) politická nauka (marxismus-leninismus),

b) ústavní právo a základy práva správního a finančního,

c) soukromé právo,

d) civilní právo procesní,

e) trestní právo hmotné a procesní.

§ 2

(1) Komise pro odborné justiční zkoušky (dále jen "komise") se skládá z předsedy, dvou náměstků a z potřebného počtu dalších členů, jmenovaných pro jednotlivé předměty zkoušky z řad pracujících občanů, kteří vykazují zvláštní odborné znalosti z oboru některého zkušebního předmětu, zejména ze soudců z povolání, konceptních pragmatikálních úředníků úřadů veřejné žaloby, úředníků právní služby ministerstva (pověřenectva) spravedlnosti, úředníků právní služby finančních prokuratur, advokátů a notářů (veřejných notářů).

(2) Předsedu komise a jeho náměstky jmenuje ministr spravedlnosti buď ze soudců z povolání nebo z konceptních pragmatikálních úředníků úřadů veřejné žaloby nebo z úředníků právní služby ministerstva (pověřenectva) spravedlnosti, kteří jsou způsobilí k soudcovskému úřadu.

(3) Členy komise z řad úředníků právní služby finančních prokuratur jmenuje ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí, členy z řad advokátů a notářů (veřejných notářů) po slyšení Ústředního sdružení advokátů, po případě notářských (veřejnonotářských) komor.

(4) Je-li toho třeba, může ministr spravedlnosti jmenovati další členy komise i pro zbytek funkčního období.

(5) Členové komise vykonávají svoji funkci v komisi i po uplynutí tříletého funkčního období, dokud nedojde k jmenování členů komise na další funkční období.

§ 3

(1) Pětičlenný zkušební senát sestavuje předseda komise z členů komise. Předseda dbá, aby pro každý zkušební předmět [§ 1, písm. a) až e)] byl v senátu člen komise pro něj jmenovaný a aby v senátě byl podle možnosti jeden přísedící z řad advokátů (úředníků správní služby finančních prokuratur) a jeden z řad notářů (veřejných notářů). Předsedou senátu musí býti soudce z povolání nebo konceptní pragmatikální úředník úřadu veřejné žaloby nebo úředník právní služby ministerstva (pověřenectva) spravedlnosti, který je způsobilý k soudcovskému úřadu.

(2) Při ústní zkoušce zkoušejí jednotlivé předměty členové senátu, kteří jsou pro ně jmenováni. Předseda senátu může dávati otázky i z jiného předmětu, ostatní členové senátu jen s jeho souhlasem.

(3) Hlasování ve zkušebním senátu řídí předseda. Zkušební senát rozhoduje prostou většinou hlasů, nestanoví-li se v tomto nařízení jinak.

§ 4

(1) Zkoušky se konají každoročně v pravidelných obdobích, a to v měsících lednu, dubnu, červenci a říjnu.

(2) Předseda komise může ze zřetele hodných důvodů určiti termín zkoušky i mimo pravidelné období, zejména nemohl-li se kandidát, připuštěný ke zkoušce v pravidelném období, k ní dostaviti pro nemoc nebo jinou nepředvídanou a neodvratnou překážku.

(3) Kandidát, který žádost o připuštění ke zkoušce odvolal po uplynutí lhůty, stanovené v § 5, odst. 1, nebo který se ke zkoušce nedostavil bez řádného omluvného důvodu, může býti znovu připuštěn ke zkoušce nejdříve v následujícím pravidelném období.

§ 5

(1) Žádost o připuštění ke zkoušce se podává u služebního úřadu žadatelova, po případě u příslušného krajského sdružení advokátů nebo u příslušné notářské (veřejnonotářské) komory (podací místo), a to nejpozději jeden měsíc před počátkem pravidelného období.

(2) Vykazuje-li žadatel vedle právní praxe, kterou koná v době podání žádosti, ještě jinou právní praxi, která se podle § 2, odst . 2 zákona započítává do právní praxe, předepsané pro připuštění ke zkoušce, nebo byla-li mu podle § 2, odst. 3, poslední věty zákona započtena do předepsané právní praxe doba, po kterou právní praxe nebyla konána, připojí o tom k žádosti potřebný doklad.

(3) Podací místo předloží žádost neprodleně předsedovi komise k rozhodnutí. Služební úřad připojí k ní žadatelův osobní výkaz a jeho kvalifikační tabulku , krajské sdružení advokátů nebo notářská (veřejnonotářská) komora připojí potvrzení o vykonané právní praxi.

§ 6

(1) Zkouška se koná v sídle komise. Předseda komise může stanoviti, aby se zkouška konala i v jiném místě.

(2) Zkouška je neveřejná.

§ 7

(1) Kandidát koná nejprve ústní zkoušku ze zkušebního předmětu, uvedeného v § 1, písm. a). K tomu, aby byl uznán způsobilým z tohoto zkušebního předmětu, je třeba jednomyslnosti členů senátu. Nebyl-li kandidát z tohoto zkušebního předmětu uznán způsobilým, nemůže ve zkoušce pokračovati a má se za to, že byl při ní uznán nezpůsobilým.

§ 8

Kandidát, který byl uznán způsobilým z předmětu uvedeného v § 1, písm. a), podrobí se nejprve písemné zkoušce a po té ústní zkoušce.

§ 9

(1) Písemná zkouška se koná jednak z oboru soukromého práva a civilního práva procesního, jednak z oboru trestního práva hmotného a procesního, a to ve dvou dnech vždy od 9. do 18. hodiny.

(2) Písemná zkouška je klausurní. Úřední dohled vykonává při ní člen komise, kterého určí předseda komise.

(3) Při písemné zkoušce ze soukromého práva a civilního práva procesního s e kandidátu uloží, aby podle soudních spisů nebo sděleného skutkového stavu vypracoval soudní rozhodnutí, žalobu nebo opravný prostředek. Při písemné zkoušce z trestního práva hmotného a procesního se kandidátu uloží, aby podle soudních spisů nebo sděleného skutkového stavu vypracoval obžalovací spis, soudní rozhodnutí nebo opravný prostředek.

(4) Při písemné zkoušce kandidát nesmí užívati vzorců a nesmí se o své úloze s nikým raditi.

(5) Kandidát, který nedbá napomenutí dohlížejícího člena komise (odstavec 2) nebo se hrubě prohřeší proti ustanovení odstavce 4, může býti dohlížejícím členem komise z dalšího konání zkoušky vyloučen. V takovém případě se má za to, že byl při zkoušce uznán nezpůsobilým.

(6) Písemné úlohy posoudí členové senátu, kteří byli jmenováni pro příslušné předměty, a předloží je s písemným posudkem nejpozději před začátkem ústní zkoušky předsedovi senátu .

§ 10

(1) Ústní zkouška se koná současně nejvýše se dvěma kandidáty a trvá nejdéle dvě hodiny.

(2) Zkušební senát může uznati kandidáta způsobilým nebo nezpůsobilým. Projevil-li kandidát ve všech zkušebních předmětech vynikající schopnosti, může být uznán výtečně způsobilým, usnese-li se na tom zkušební senát jednomyslně. Při hodnocení výsledku zkoušky se přihlédne též k výsledkům písemné zkoušky. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda.

§ 11

Kandidátu, který byl uznán způsobilým (výtečně způsobilým), vydá předseda komise vysvědčení, jež podepíše a opatří úřední pečetí komise pro odborné justiční zkoušky.

§ 12

Byl-li kandidát uznán nezpůsobilým nebo má-li se to, že byl uznán nezpůsobilým (§ 7, § 9, odst. 5), smí vykonati opravnou zkoušku nejdříve v nejblíže následujícím pravidelném období. Pro opravnou zkoušku platí stejné předpisy jako pro zkoušku konanou poprvé s tou výjimkou, že se s úspěchem vykonaná zkouška ze zkušebního předmětu uvedeného v § 1, písm. a) při opravné zkoušce neopakuje.

§ 13

O výsledku zkoušky vyrozumí předseda komise kandidátův služební úřad a vrátí mu osobní výkaz a kvalifikační tabulku, u advokátních koncipientů vyrozumí příslušné krajské sdružení advokátů a u kandidátů notářství příslušnou notářskou (veřejnonotářskou) komoru.

§

(1) Členům komise, kteří nejsou veřejnými zaměstnanci, a kteří byli obesláni ke zkoušce do místa mimo své bydliště, přísluší náhrada cestovních výloh, rovnající se náhradě, která by příslušela veřejnému úředníku na služebním místě, systemisovaném v 3. platové stupnici.

(2) Členu komise přísluší paušální náhrada 30 Kčs za každého zkoušeného kandidáta a každý den, kterého se zúčastnil ústní zkoušky.

(3) Náhrady uvedené v odstavci 1 se uplatňují účtem, který třeba předložiti předsedovi komise nejpozději do 8 dnů ode dne, kterého se účtující zkoušky zúčastnil.

(4) O přiznání náhrad podle odstavců 1 a 2 rozhoduje s konečnou platností předseda komise.

§ 15

V roce 1949 se konají zkoušky v měsíci březnu, dubnu, červenci a říjnu. Kandidáti, kteří se podrobí zkoušce v březnovém období a budou uznáni nezpůsobilými, smějí opakovati zkoušku nejdříve v červencovém období.


§ 16

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Přesunout nahoru