Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 313/1948 Sb.Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu

Částka 108/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 30.12.1948
Zrušeno k 20.06.1966 (36/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

313.

Zákon

ze dne 21. prosince 1948

o vázaných stavebninách a jejich přídělu

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Vázané stavebniny

(1) Vázanými stavebninami, tvořícími stavební kontingent podle tohoto zákona (§ 2, odst. 1), jsou hmoty a výrobky určené k vestavění a k provádění stavebních prací a k pomocným pracím stavebním, nebo potřebné k provádění řemeslných prací pro stavebnictví, které za takové prohlásí ministerstva průmyslu, vnitřního obchodu a techniky a, pokud jde o dřevo, též ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listu.

(2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 lze vázanost stavebnin též omezit nebo zrušit.

(3) Vázaných stavebnin lze nabýti jen, byly-li přiděleny příslušným úřadem nebo orgánem.

§ 2

Stavební kontingent

(1) Stavební kontingent tvoří hmoty a výrobky, které budou podle § 1 prohlášeny za vázané stavebniny.

(2) Stavební kontingent se dělí na:

a) kontingent pro stavební výrobu a

b) kontingent při udržování staveb.

(3) Generální sekretariát Hospodářské rady (§ 5 dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 63 Sb., o Hospodářské radě) určuje stavební kontingent ve vhodných obdobích, zpravidla čtvrtletních (kontingentní období), podle skutečného stavu výroby vázaných stavebnin a případného dovozu, přihlížeje k prováděcím plánům jednotného hospodářského plánu. Vázané stavebniny, tvořící stavební kontingent, odevzdá ministerstvo průmyslu a, pokud jde o dřevo, ministerstvo zemědělství ministerstvu techniky.

(4) Stavební kontingent spravuje ministerstvo techniky. Ministr techniky odpovídá za hospodárné využití vázaných stavebnin a za to, že jich bude použito k řádnému splnění úkolů prováděcích plánů stavební výroby.

§ 3

Kontingent pro stavební výrobu

(1) Kontingent pro stavební výrobu rozděluje ministerstvo techniky v dohodě s generálním sekretariátem Hospodářské rady a za účasti dotčených ministerstev a zástupců svazků lidové správy, které určí ministerstvo vnitra, na dílčí kontingenty pro jednotlivé obory stavební výroby, a to podle podílů jejich výrobních plánů v prováděcím plánu stavební výroby. Obory stavební výroby jsou:

1. stavební výroba prováděná Československými stavebními závody, národním podnikem,

2. stavební výroba prováděná jinými národními podniky,

3. stavební výroba prováděná státní správou,

4. stavební výroba prováděná komunálními stavebními podniky,

5. stavební výroba prováděná družstevními stavebními podniky,

6. stavební výroba prováděná soukromými stavebními podniky.

(2) Ministerstvo techniky může v dohodě s generálním sekretariátem Hospodářské rady a za účasti dotčených ministerstev a zástupců svazků lidové správy, které určí ministerstvo vnitra, činiti přesuny v těchto dílčích kontingentech, potřebné k řádnému splnění úkolů prováděcích plánů stavební výroby.

(3) Ministr techniky může nařízením v dohodě se zúčastněnými ministry přenésti správu dílčích kontingentů pro jednotlivé obory stavební výroby a pro jednotlivá území na jiné úřady nebo orgány a určiti rozsah jejich oprávnění a způsob správy dílčích kontingentů.

(4) Ministerstvo techniky dohlíží na to, aby dílčích kontingentů pro jednotlivé obory stavební výroby bylo použito ve shodě s prováděcími plány stavební výroby. Správci dílčích kontingentů, určení podle odstavce 3, jsou povinni říditi se příkazy a směrnicemi ministerstva techniky a podávati po uplynutí kontingentních období tomuto ministerstvu vyúčtování rozdělených dílčích kontingentů k provedení kontroly a porovnání s prováděcím plánem dotčeného oboru stavební výroby.

§ 4

Kontingent pro udržování staveb

(1) Kontingent pro udržování staveb rozděluje ministerstvo techniky v dohodě s generálním sekretariátem Hospodářské rady a za účasti dotčených ministerstev a zástupců svazků lidové správy, které určí ministerstvo vnitra, na dílčí kontingenty pro udržování staveb:

1. dopravních,

2. poštovních,

3. vojenských,

4. průmyslových,

5. zemědělských,

6. obchodních,

7. zdravotnických,

8. pro účely sociální péče,

9. ostatních.

(2) Ustanovení § 3, odst. 2 až 4 platí obdobně o kontingentu pro udržování staveb.

Přidělování a používání vázaných stavebnin.

§ 5

(1) Na příděl vázaných stavebnin není právního nároku.

(2) Vázané stavebniny se přidělují zpravidla stavebnímu podniku. Výjimky může stanoviti ministr techniky nařízením.

(3) Z kontingentu pro stavební výrobu lze vázané stavebniny přidělit jen na stavby zařazené v prováděcích plánech stavební výroby.

(4) Proti rozhodnutí o přídělu vázaných stavebnin není opravného prostředku.

(5) Vázaných stavebnin smí býti použito jedině pro stavbu, pro kterou byly přiděleny; nebylo-li jich z jakýchkoli důvodů použito pro tuto stavbu, musí je přídělce neprodleně hlásiti úřadu (orgánu), který mu je přidělil, a nakládati s nimi podle jeho pokynů. Uloží-li tento úřad (orgán) přídělci, aby je postoupil jiné osobě, určí zároveň náhradu podle cenových předpisů.

(6) Příslušnost k přidělování vázaných stavebnin a postup při něm upraví ministr techniky nařízením, při čemž může pro jednotlivá území stanoviti zvláštní úpravu.

§ 6

Na správnost přidělování vázaných stavebnin a používání přidělených vázaných stavebnin dozírá ministerstvo techniky.

§ 7

Pokud je ke stavbě třeba povolení podle zvláštních předpisů (na př. stavebních, vodních, železničních, báňských), provede úřad, který povolení udělil, zároveň s kolaudací podle těchto předpisů kontrolu správného a účelného použití vázaných stavebnin. Přídělce je povinen předložiti potřebné výkazy a výpočty o použitých vázaných stavebninách.

§ 8

Trestní ustanovení

(1) Jednání a opominutí příčící se ustanovením tohoto zákona anebo předpisů vydaných podle něho se trestají, pokud nejde o čin soudně trestný, jako správní přestupek pokutou do 500 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty.

(2) Zároveň s pokutou se vyměří pro případ nedobytnosti náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Byl-li vedle pokuty uložen trest na svobodě, nesmí spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati 6 měsíců. Při opětovném potrestání osoby oprávněné vésti nebo podnikati stavbu nebo potvrzovati správnost technických výpočtů a plánů může býti mimo to vyslovena ztráta jejího oprávnění na určitou dobu nebo navždy.


Závěrečná ustanovení

§ 9

Zrušují se všechny dosavadní předpisy o přídělu vázaných stavebnin, pokud odporují tomuto zákonu, zejména:

zákon ze dne 7. května 1946, č. 107 Sb., o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot,

ustanovení § 16 zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona č. 177/1948 Sb.,

ustanovení § 4, odst. 2, písm. c) zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona ze dne 12. června 1947, č. 115 Sb.,

vládní nařízení ze dne 7. června 1946, č. 151 Sb., o uvolnění některých stavebních hmot,

vládní nařízení ze dne 1. července 1947, č. 122 Sb., o uvolnění pálené krytiny (tašek).

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři techniky, průmyslu, vnitřního obchodu a zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Kliment v. r.

Krajčír v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru