Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 305/1948 Sb.Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě

Částka 106/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

305.

Vládní nařízení

ze dne 28. prosince 1948

o některých přesunech působnosti ve veřejné správě.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 4 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) Z působnosti ústředních úřadů se přenášejí na krajské národní výbory věci uvedené v příloze A a na okresní národní výbory věci uvedené v příloze B tohoto nařízení.

(2) Z působnosti zemských národních výborů se přenášejí na okresní národní výbory věci uvedené v příloze C tohoto nařízení.

(3) Z působnosti okresních národních výborů se přenášejí na místní národní výbory věci uvedené v příloze D tohoto nařízení.

(4) Přílohy A až D jsou součástí tohoto nařízení.

§ 2

Věci, ve kterých orgán (úřad) dosud příslušný v I. stolici ještě nerozhodl v den, kdy toto nařízení nabývá účinnosti, postoupí se k vyřízení orgánu (úřadu) příslušnému podle tohoto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


Příloha

Příloha A

B.č.V oboru státní správy se přenáší na krajské národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcechpodle Předmět působnosti
předpis § (čl.)
123456
1ministerstva vnitrapožární ochranyvl. nař. č. 30/1942 Sb.§ 5, odst. 1Určování v konkretních případech, ve kterých městech jest udržovati hasičstvo z povolání a ve kterých obcích hasičstva dobrovolná nebo povinná nebo obě tato hasičstva vedle sebe a v jakém počtu (podle směrnic vydaných ministerstvem vnitra).
2§ 12, odst. 3Potvrzování velitele hasičstva z povolání.
3§ 13, odst. 3Rozpouštění dobrovolných hasičstev z důvodu požární policie.
4§ 17 a § 21, odst. 1Rozhodování o žádostech za podporu z výnosu daně z požární ochrany.
5veřejných sbírekpat. z 10. září 1773, č. 1520 sb. Krop.odd. A, § 25 a odd. C, § 31Povolování veřejných sbírek v obvodu kraje, jejichž výtěžek má připadnouti institucím se sídlem mimo obvod krajského národního výboru, ve kterém se má sbírka konati, nebo mimo obvod státu.
min. nař.č. 10/1853 ř.z.
6ministerstva vnitratiskovýchzák. č. 231/1948 Sb§ 60, odst. 3Zastavení periodického tiskopisu na dobu od jednoho do šesti měsíců nebo zakázání jeho vydávání vůbec (v dohodě s ministerstvem informací a osvěty), vyslovil-li soud přípustnost tohoto opatření.
7podzemních skladišť výbušninmin. nař.č. 68/1877 ř.z ve znění min. nař.č. 156/1883 ř.z. a výnosy min. vnitra ze dne 15.4.1885, č. 5061 a ze dne 27.4.1904, č. 18.653/ 1902§§ 43 a 49Povolování podzemních skladišť s obložením od 1 000 do 5 000 kg trhavin a od 5 000 do 10 000 kusů rozbušek (s výjimkou případů, jež si vyhradí ministerstvo vnitra).
8ochrany zvířatvl. nař. č.109/1941 Sb§ 7, odst. 3Povolování výjimky ze zákazu používání elektrických přístrojů nebo zařízení k omámení zvířete, nejde-li o poražení nebo jinaké usmrcení zvířete.
9§ 21Udílení povolení vědecky vedeným ústavům a laboratořím k provádění pokusů na živých zvířatech za účelem odborného vědeckého bádání nebo vyučování.
11ministerstva financí a ministerstva vnitraloterníchmin. nař. ze dne 14.7.1911, č. 27015 m.v., č. 30426 m.f., lot. patent ze dne 13.3.1813, č. 27, sv.40 sb.z. pol.čís. 4, písm. c)Povolování věcných loterií s herním kapitálem od 50 000 do 500 000 Kčs.
12ministerstva technikyprostorového plánovánívl. nař. č. 299/1941 Sb§ 1, odst. 1Provádění příprav prostorového plánování.

Příloha B

B.č.V oboru státní správy se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcech podle Předmět působnosti
předpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 ministerstva vnitra povrchových obchodních a spotřebních skladišť výbušnin oběž. býv. uh. min.vn. č. 40302/1890 B.M. § 37, posl. odst. a § 38, odst. 2Povolování povrchových obchodních a spotřebních skladišť od 1 000 do 10 000 kg výbušnin.
2 podzemních skladišť výbušnin min. nař.č. 68/1877 ř.z ve znění min. nař.č. 156/1883 ř.z. a výnosy min. vnitra ze dne 15.4.1885, č. 5061 a ze dne 27.4.1904, č. 18653/ 1902 §§ 43 a 49Povolování podzemních skladišť s obložením nejvýše 1 000 kg trhavin a 5 000 kusů rozbušek s výjimkou případů, jež sobě (nebo příslušným krajským národním výborům) vyhradí ministerstvo vnitra.
3 spolkových zák. č. 134/1867 ř.z. ve znění dekretu č. 81/1945 Sb. Sb. § 11Osvědčení právního trvání spolku.

Příloha C

B.č.V oboru státní správy se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející zemským národním výborům (pověřenectvům)
ve věcechpodle Předmět působnosti
předpis § (čl.)
1 2 3 4 5 6
1 ministerstva vnitra okresní finanční komise zák. č. 126/1920 Sb ve znění zák. č. 125/1927 Sb § 87, odst. 1Jmenování poloviny členů okresní finanční komise. Celou okresní finanční komisi volí nyní okresní národní výbor.
2 finanční komise ústředních národních výborů zák. č. 329/1921 Sb § 9, odst. 2Ustanovení poloviny členů finanční komise.Celou finanční komisi volí nyní ústřední národní výbor.
3 místní finanční komise zák. č. 329/1921 Sb § 9, odst. 1Povolování výjimek z povinnosti obcí zříditi zvláštní finanční komisi (mimo statutární města).
4 spolkových zák. č.134/1867 ř.z. ve znění dekretu č. 81/ 1945 Sb. § 9Osvědčení právního trvání spolku.
5 §§ 4 a 5Vzetí na vědomí oznámení o utvoření a změně stanov spolků, pro něž byly vydány vzorné stanovy, a spolků, jejichž obvod působnosti nepřesahuje hranice okresu.Vydávání potvrzení o učiněných oznámeních .
6 §§ 6 a 10Vyslovování zákazu utvoření nebo změny stanov spolků, pro něž byly vydány vzorné stanovy, a spolků, jejichž obvod působnosti nepřesahuje hranice okresu.
7 §§ 25 a 27Rozpouštění spolků, pro něž byly vydány vzorné stanovy, a spolků, jejichž obvod působnosti nepřesahuje hranice okresu.
8 § 26Projednávání oznámení o dobrovolném rozejití spolků, pro něž byly vydány vzorné stanovy, a spolků, jejichž obvod působnosti nepřesahuje hranice okresu.
9 vlajek a znaků zák. č. 269/1936 Sb § 3, odst. 2Povolování zvláštních vlajek a znaků korporacím, jsou-li k jich užívání podle stanov (organisačních předpisů) oprávněny.
10 veřejných sbírek pat. z 10.9.1773, č. 1520 sb. Krop., min. nař.č. 10/1853 ř.z odd. A, § 25Povolování veřejných sbírek v obvodu okresu pro účel jiného okresu než onoho, v němž se má sbírka konati.
11 divadelních zák. č. 32/1948 Sb.§ 21, Povolování provozování díla vydaného tiskem.
odst. 1
12 zbraní a střeliva zbroj. pat. ř.z. č. 223/1852§§ 4 a 5Udělování povolení k prodeji zakázaných zbraní.
13 § 12, odst. 1Povolování držení nepřiměřeného množství dovolených zbraní a střeliva.
14 min. nař.č. 159/1857 ř.z.§ 14 K § 9Povolování nošení zakázaných zbraní.
15 povrchových obchodních spotřebních skladišť výbušnin včetně prachu do nejvyššího obložení 10.000 kg min. nař.č. 68/1877 ř.z ve znění min. nař.č. 156/1883 ř.z., min. nař.č. 62/1891 ř.z.§§ 46 a 47 a § 48, odst. 1 §§ 6 a 7 a § 8, posl. odst. Povolování úlev z bezpečnostních vzdáleností. Povolování skladišť prachu.
16 nálezů obč. zák., dv. dekr. z 15.6.1846, č. 970 sb.z.s. § 398Uvědomování veřejných ústavů, museí a pod. o nálezech archeologických a numismatických, významných pro vědu nebo umění.
17 donucovacích pracoven zák. č. 90/1885 ř.z, ve znění zák. č. 102/1929 Sb § 7, odst. 1, § 8, odst. 3 a § 9, odst. 3Přikazování osob do donucovacích pracoven a propouštění z nich, podávání vyjádření při podmíněném propuštění z trestu, rozhodování o podmíněném propuštění z ústavu a odvolání takového rozhodnutí.
18 sázek nař. č. 282/1916 ř.z.§ 1Povolování živnostenského zprostředkování a živnostenského uzavírání sázek u příležitosti sportovních podniků (po slyšení ředitelství státních loterií).
20 ministerstva financí a ministerstva vnitra loterií min. nař. ze dne 14.7.1911, č. 27015 m. vn., č. 30426 m.f., lot. patent z 13.3.1813 č. 27, sv. 40 sb. z. pol. čís. 4, písm. b)Povolování věcných loterií s herním kapitálem do 50 000 Kčs. Přenáší se též působnost příslušející ústřednímu úřadu.
21 ministerstva národní obrany vojenských br.předpisy §§ 66 a 67Adjustace účtovaných odvodních a přezkoušecích nákladů.
22 zúčastněných ústředních úřadů trestních min. nař.č. 31/1860 ř.z., vl. nař. č. 151/1936 Sb živn. řádu § 5 § 149Zmírnění nebo promíjení trestů, jestliže uložený trest vězení nepřesahuje 7 dnů, po případě pokuta nepřesahuje částku 5.000 Kčs. Povolování splátek na pokuty až na dobu 1 roku. Povolování odkladu nebo přerušení trestu na svobodě až na 6 měsíců. Přeměna trestu vězení nepřesahujícího 1 měsíc v pokutu. (Nevztahuje se na případy, pro něž je dosud použivatelné vl. nař. č. 393/1941 Sb. ve znění vl. nař. č. 163/1943 Sb.)

Příloha D

B.č.V oboru státní správy se přenáší na místní národní výbory působnost příslušející okresním národním výborům
ve věcechpodle Předmět působnosti
předpis § (čl.)
123456
1ministerstva vnitramístní finanční komisezák. č. 329/1921 Sb§ 9, odst. 2Ustanovování poloviny členů finanční komise. Celou finanční komisi volí místní národní výbor.
2policejní hodinymin. nař.č. 62/1855 ř.z§§ 1 a 2Prodloužení policejní uzavírací hodiny.
3tiskovýchzák. č. 6/1863 ř.z.§ 3, odst. 5Povolování prodeje periodických tiskopisů v místnostech k tomu určených.
4silniční dopravyvl. nař. č. 242/1939 Sb§ 3, odst. 4Stanovení druhu a umístění dopravních značek (kromě státních a průjezdních silnic).
5§ 4Omezení dopravy, pokud nejde o státní a průjezdní okresní silnice.
6§ 5, odst. 1Povolování podniků, které zabírají veřejné silnice nad míru obvyklého provozu.
7§ 6Opatření k povznesení dopravní kázně na silnicích.
8§ 42, odst. 1Povolování výjimky ze zákazu vyvolávání a nabízení živnostenských úkonů, zboží a pod. na silnicích.
9§ 46, odst. 2Povolování výjimky ze zákazu dětských her a zimních sportů na veřejných silnicích (§§ 43 a 44 vl. nař.).
Přesunout nahoru