Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 304/1948 Sb.Vládní nařízení o odměnách členů národních výborů

Částka 106/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 30.12.1948
Zrušeno k 01.01.1951 (14/1951 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304.

Vládní nařízení

ze dne 21. prosince 1948

o odměnách členů národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 2 zákona ze dne 7. října 1948, č. 235 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů a jejich složek:


§ 1

Úhrn odměn za výkon funkcí, jež lze poskytnouti předsedovi národního výboru a ostatním jeho členům, kteří vedou samostatně práce národního výboru, smí činiti ročně nejvýše částku, která je stanovena v § 2 pro velikostní skupinu, do níž příslušný národní výbor náleží. Za tím účelem se národní výbory zařazují do 10 velikostních skupin.

§ 2

Velikostní skupiny národních výborů a nejvyšší částky úhrnu odměn se určují takto:

  Ve velikostní skupině  do které náležejí smí úhrn odměn za výkon funkcí (§ 1) činiti  ročně nejvýše
 I místní národní výbory obcí do 600 obyvatel  12 000,- Kčs
 II místní národní výbory obcínad 600 do 1 000 obyvatel  18 000,- Kčs
 III místní národní výbory obcí nad 1 000 do 3 000 obyvatel  36 000,- Kčs
 IV místní národní výbory obcí nad 3 000 do 5 000 obyvatel  54 000,- Kčs
 V místní národní výbory obcí nad 5 000 do 10 000 obyvatel  120 000, - Kčs
 VI místní národní výbory obcí s více než 10 000 obyvateli  210 000,- Kčs
 VII okresní národní výbory, ústřední (místní) národní výbory měst (obcí): Košice, Liberec, Olomouc, Opava a Vysoké Tatry a obvodní rady hlavního města Prahy  460 000,- Kčs
 VIII ústřední (místní) národní výbory měst: Brno, Ostrava, Plzeň a Bratislava  1 400 000.- Kčs
 IX  krajské národní výbory krajský národní výbor v Praze a ústřední národní výbor hlavního  1 800 000.- Kčs
 X města Prahy  2 000 000,- Kčs

§ 3

V nejvyšších částkách úhrnu odměn za výkon funkcí,v stanovených ve velikostních skupinách VII a VIII I pro ústřední (místní) národní výbory vykonávající též působnost okresních národních výborů, jsou zahrnuty i odměny funkcionářů obvodních rad.

§ 4

(1) Návrh na poskytnutí odměny a na stanovení její výše podává rada národního výboru, o jehož člena jde.

(2) Návrh se může týkati vždy jen všech členů národního výboru, kteří mají nárok na poskytnutí odměny za výkon funkce; musí obsahovati všechny okolnosti, osvětlující význam jednotlivých funkcí a rozsah prací s nimi spojených v jejich vzájemné souvislosti, a návrh na úhradu.

(3) Při stanovení výše odměny buď uvážen rozsah prací spojených s výkonem funkce a její význam. Význam funkce buď zpravidla posuzován podle míry odpovědnosti, která je s ní spojena, podle důležitosti vykonávané práce a pod. Při posuzování rozsahu funkce buď zejména přihlédnuto k iniciativnosti referenta, k času, který musí své práci věnovati, a k velikosti referátu co do počtu přidělených zaměstnanců. Podrobnější směrnice vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí.

(4) Při stanovení výše odměny se nebere zřetel na dosavadní výdělek člena národního výboru, ani na to, zda vedle odměny za výkon funkce má ještě jiný příjem.

(5) Znemožňuje-li rozsah funkce členu národního výboru vykonávati jeho pravidelné zaměstnání, má býti odměna stanovena tak, aby zajistila výživu jeho i osob, o něž je povinen podle zákona pečovati.

§ 5

(1) Orgán, který rozhoduje o nároku na odměnu a stanoví její výši, má postupovati úsporně a má dbáti, aby nebyla překročena horní hranice úhrnu odměn.

(2) Vyžadují-li toho nutně zvláštní poměry, může ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí výjimečně povoliti na návrh orgánu, který rozhoduje o výši odměn, aby jednotlivý národní výbor byl zařazen do nejblíže vyšší velikostní skupiny.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.


Zápotocký v. r.

Nosek v . r.

Přesunout nahoru