Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 303/1948 Sb.Vládní nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů

Částka 106/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 19.09.1952 (42/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

303.

Vládní nařízení

ze dne 28. prosince 1948

o plánovacích referátech krajských národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, a podle § 37, odst. 3 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky:


§ 1

(1) Krajský národní výbor je nositelem plánování v kraji a je za jeho výkon odpovědný.

(2) Pro sestavování krajského plánu a pro koordinaci a řízení činnosti krajského národního výboru v oboru plánování se zřizuje u každého krajského národního výboru plánovací referát. Plánovací referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví generální sekretariát Hospodářské rady v dohodě s ministerstvem vnitra.

(3) Plánovací referát obstarává podle odstavce 2 zejména tyto úkoly:

a) Provádí podrobný průzkum podmínek, potřeb a zdrojů výroby a služeb v kraji; při tom vyznačuje nejvýhodnější územní rozmístění a rozvržení plánovaných úkolů v kraji;

b) účastní se zpracovávání plánovaných úkolů celostátního významu, určených pro kraj, a posuzuje s hlediska kraje možnost jejich provedení a jejich hospodářské důsledky; přitom - jakož i při plnění ostatních svých úkolů - dbá, aby byly mobilisovány všechny zdroje, podchycena iniciativa pracujícího lidu a využito všech výrobních prostředků;

c) sestavuje v rámci jednotného hospodářského plánu a na podkladě dílčích plánů ostatních referátů plán úkolů, jejichž plánování přísluší krajskému národnímu výboru (vlastní krajský plán);

d) vypracovává na základě plánovaných úkolů celostátního významu [písm. b)] a vlastního krajského plánu [písm. c)] a podle směrnic nadřízeného plánovacího úřadu návrh souborného plánu kraje a předkládá jej tomuto úřadu ke schválení;

e) opatřuje na základě schváleného souborného plánu [písm. d)] územní plán kraje nebo jeho částí; tento plán určuje konečné územní rozmístění úkolů stanovených souborným plánem a je podkladem pro řízení a usměrňování plánovité výstavby obcí;

f) sestavuje dlouhodobý program výstavby kraje a jeho částí;

g) řídí a kontroluje práce okresních a místních plánovacích orgánů;

h) plní další úkoly uložené nadřízeným plánovacím úřadem;

ch) sleduje průběh plnění souborného plánu kraje [písm. d)], kontroluje plnění vlastního krajského plánu [písm. c)] a spolupůsobí při kontrole plnění plánovaných úkolů celostátního významu [písm. b)]; navrhuje opatření ke zlepšení plánu a k zajištění jeho plnění;

i) podává zprávy o plnění plánu nadřízenému plánovacímu úřadu.

(4) Při plnění úkolů podle odstavců 2 a 3 spolupracuje plánovací referát s ostatními referáty krajského národního výboru.

(5) Generální sekretariát Hospodářské rady vydá v dohodě s ministerstvem vnitra předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti plánovacích referátů krajských národních výborů.

§ 2

(1) V čele plánovacího referátu je plánovací referent, jímž může být zvolen jen náměstek předsedy krajského národního výboru.

(2) Při plnění úkolů uvedených v § 1 je plánovací referent krajského národního výboru povinen říditi se směrnicemi a pokyny nadřízeného plánovacího úřadu.

§ 3

(1) Pomocným a poradním orgánem krajského národního výboru pro věci plánování je krajská plánovací komise.

(2) Při plnění svých úkolů spolupracuje krajská plánovací komise s ostatními komisemi krajského národního výboru, které působí při sestavování dílčích návrhů plánu svého oboru.

(3) Plánovací referent nebo zástupce jím určený účastní se jednání komisí krajského národního výboru o otázkách plánu.

(4) Krajská plánovací komise má podle potřeby nejvýše 15 členů a stejný počet náhradníků, které volí plenární zasedání krajského národního výboru z řad odborníků. Volitelni jsou též zaměstnanci krajského národního výboru. Přitom nutno pamatovati na zastoupení jednotné odborové organisace a úderníků práce. Předsedou krajské plánovací komise je plánovací referent. Tajemníkem krajské plánovací komise je přednosta plánovacího referátu.

(5) Jednání krajské plánovací komise mohou se zúčastniti orgány nadřízeného plánovacího úřadu.

(6) Jedná-li krajská plánovací komise o otázkách týkajících se jiného referátu než plánovacího, může se účastniti jednání dotčený referent nebo zástupce jím určený.

§ 4

Předseda krajského národního výboru přidělí plánovacímu referátu zaměstnance s náležitou odbornou způsobilostí (zaměstnanci pro plánovací službu).

§ 5

Přednostu plánovacího referátu ustanovuje rada krajského národního výboru; jeho ustanovení vyžaduje potvrzení ministra vnitra, uděleného v dohodě s předsedou vlády.

§ 6

Dnem 1. ledna 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské správy v oboru plánování, kterou dosud obstarávají zemské národní výbory.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru