Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 302/1948 Sb.Vládní nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy

Částka 106/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

302.

Vládní nařízení

ze dne 28. prosince 1948

o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, a podle §§ 2, 3 a 5 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 281 Sb., o výkonu finanční správy národními výbory:


§ 1

U každého krajského národního výboru se zřizuje finanční referát, který obstarává veškeré úkoly finanční povahy v oboru krajské správy.

§ 2

V oboru veřejných dávek, zvláště v oboru všeobecné daně, daní nepřímých, státních finančních monopolů, daně z obratu, cenových vyrovnávacích částek, daně přepychové, daní přímých, dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku, mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku, daně z majetku, odvodu zisku, poplatků a cel obstarává finanční referát krajského národního výboru zejména tyto práce:

1. vykonává správu a dozor nad ukládáním, vybíráním a vymáháním těchto veřejných dávek;

2. vyřizuje v pořadí stolic opravné prostředky podané proti rozhodnutím a opatřením ve věcech ukládání, srážení, placení, účtování a vymáhání těchto veřejných dávek;

3. obstarává výkon revisní služby;

4. obstarává správu a dozor v trestních věcech daňových, dávkových a důchodkových a vyřizuje v pořadí stolic opravné prostředky v těchto věcech, pokud tato působnost není vyhrazena důchodkovým soudům.

§ 3

V oboru finančního hospodaření národních výborů obstarává finanční referát krajského národního výboru zejména tyto práce:

1. spolupůsobí při sestavování vlastního krajského plánu a sestavuje finanční plán kraje;

2. připravuje rozpočet krajského národního výboru, spolupůsobí při sestavování rozpočtů krajských komunálních podniků; sleduje a usměrňuje hospodaření krajského národního výboru podle rozpočtu, řídě se pokyny ministerstva financí, a sestavuje dílčí závěrky. V roce 1949 přísluší mu prováděti hospodaření podle rozpočtu kraje jako svazku lidové správy;

3. usměrňuje finanční hospodaření krajských a krajem spravovaných ústavů, zařízení, podniků a krajských komunálních podniků a dozírá na ně;

4. vydává všeobecné pokyny pro sestavování rozpočtů podřízených národních výborů, jakož i směrnice pro jejich hospodaření; usměrňuje uspokojování hospodářských potřeb národních výborů a spolupůsobí při úpravě a schvalování jejich rozpočtů a účetních závěrek;

5. dohlíží na finanční hospodaření podřízených národních výborů, jejich podniků, ústavů, zařízení a komunálních podniků, na správu jejich majetku, jakož i na finanční hospodaření podniků, ústavů a zařízení spravovaných podřízenými národními výbory;

6. vykonává v pořadí stolic působnost ve věci dávek, poplatků, příspěvků a naturálních plnění podřízených národních výborů;

7. projednává finančně-hospodářská opatření podřízených národních výborů a vyřizuje v pořadí stolic jejich finančně-hospodářské záležitosti;

8. pečuje o provádění nařízených úsporných opatření

9. vykonává v oboru peněžnictví a pojišťovnictví působnost vyhrazenou krajskému národnímu výboru; 10. spravuje majetek převzatý od finanční správy; 11. provádí systematické účtování příjmů a výdajů krajského národního výboru; spravuje deposita a vede inventární záznamy pro věcné účtování movitého a nemovitého majetku; provádí kontrolu finančního hospodaření krajského národního výboru a podniků, ústavů, zařízení a komunálních podniků mu podléhajících.

§ 4

Ministerstvo financí vydá v dohodě s ministerstvem vnitra podrobnější předpisy o rozsahu činnosti finančního referátu krajských národních výborů.

§ 5

Dnem 1. ledna 1949 se ujímají krajské národní výbory krajské správy,

1. kterou v oboru veřejných dávek (§ 2) dosud vykonávají zemská finanční ředitelství, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonávají pověřenectvo financí a okresní finanční ředitelství;

2. kterou v oboru finančního hospodaření národních výborů (§ 3) dosud vykonávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu vykonávané tam dosud pověřenectvem vnitra.

§ 6

(1) Dnem 1. ledna 1949 se přenáší na dobu, než se okresní národní výbory ujmou výkonu finanční správy,

a) působnost berních úřadů (na Slovensku daňových úřadů), důchodkových kontrolních úřadů a celních úřadů [s výjimkami uvedenými pod písm. d)] na berní správy (na Slovensku na daňové správy), v jejichž obvodu dosud vykonávají svou působnost. Téhož dne přechází na berní správy (na Slovensku na daňové správy) působnost vykonávaná v jejich obvodu dosud okresními finančními ředitelstvími s výjimkou působnosti přenesené podle § 5 na krajské národní výbory;

b) působnost poplatkového úřadu v Praze na berní správu Praha II;

c) působnost poplatkového úřadu v Brně pro obvod berního úřadu Brno-venkov na berní správu Brno-venkov a zbývající jeho působnost na berní správu Brno-město I;

d) působnost celního úřadu v Praze se všemi jeho odbočkami na berní správu Praha I, celního úřadu v Brně na berní správu Brno-město I a celního úřadu v Bratislavě se všemi jeho odbočkami na daňovou správu Bratislava-město.

(2) Dosavadní působnost berních správ, okresních finančních ředitelství a poplatkových úřadů v trestních věcech daňových, dávkových a důchodkových vykonává pro celý obvod krajského národního výboru berní správa (na Slovensku daňová správa) v sídle krajského národního výboru; v kraji Pražském vykonává tuto působnost berní správa Praha I, v kraji Brněnském berní správa Brno-město I a v kraji Bratislavském daňová správa Bratislava-město.

§ 7

Ministerstvo financí určí vyhláškou v Úředním listě, které berní správy (na Slovensku daňové správy) vykonávají po dobu, než se okresní národní výbory ujmou výkonu finanční správy, svou činnost i v sídle úřadů, jejichž působnost byla na ně přenesena podle § 6.

§ 8

Ministerstvo financí vyhlásí v Úředním listě přehled organisace finanční správy v prvé a druhé stolici, jak vyplývá z úpravy provedené tímto nařízením.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provedou je ministr financí a ministr vnitra.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru