Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 301/1948 Sb.Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů

Částka 106/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

301.

Vládní nařízení

ze dne 28. prosince 1948

o bezpečnostních referátech krajských národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje bezpečnostní referát, který obstarává všechny úkoly národní bezpečnosti, náležející krajskému národnímu výboru.

(2) V oboru národní bezpečnosti má krajský národní výbor bez újmy zákonné příslušnosti jiných orgánů (úřadů) zejména tyto úkoly:

1. Chrání a posiluje lidově demokratické zřízení;

2. zajišťuje, aby provádění hospodářských plánů nebylo rušeno trestnou nebo jinou škodlivou činností, pečuje s hlediska bezpečnosti o zajištění zásobování a výživy, potírá kořistnictví a chrání úrodu;

3. chrání lidová práva a svobody zaručené ústavou;

4. chrání bezpečnost osob a majetku;

5. pečuje o veřejný pořádek;

6. vede boj proti zločinnosti a provádí předpisy o vyhoštění, bezpečnostním dozoru, táborech nucené práce a správních věznicích a o umisťování osob v donucovacích pracovnách;

7. pečuje o bezpečnost v silniční dopravě, zvláště provádí dohled na stav komunikací s hlediska dopravní bezpečnosti; pečuje o bezpečnost v železniční dopravě; pečuje o bezpečnost při civilní letecké činnosti; pečuje o bezpečnost na vodách a tocích;

8. pečuje o bezpečnost a pořádek v tisku a rozhlase;

9. provádí předpisy o zbraních, střelivu a výbušninách a dozírá na jejich zachovávání;

10. dohlíží na zachovávání předpisů o používání vlajek, praporů, znaků a odznaků a o nošení a úpravě stejnokrojů;

11. pečuje o věci civilní ochrany, t. j. o požární bezpečnost včetně věcí hasičstva, a o protileteckou ochranu a zajišťuje pomoc při živelných pohromách;

12. pečuje o věci spolkové a shromažďovací a o věci zvláštních sdružení, jakož i o bezpečnost a pořádek ve věcech divadel a kin; dále mu patří věci výstav, představení, zábav, produkcí, licencí, sbírek, sázek, věcných loterií, ztrát a nálezů; dohlíží na veřejně přístupné místnosti, shromaždiště a prostranství;

13. dbá o evidenci obyvatelstva, zejména o zachovávání předpisů o hlášení pobytu a o průkazech totožnosti a cizincích; dohlíží na evidenci provinilců a na věci státní spolehlivosti;

14. potírá zjevy ohrožující veřejnou mravnost, zejména alkoholismus, užívaní omamných prostředků, pohlavní nemoci, prostituci, žebrotu, tuláctví a hazardní hry;

15. pečuje o ochranu zvířat před týráním.

(3) K úkolům národní bezpečnosti (§ 1, odst. 2) patří též spolupůsobení krajských národních výborů při plnění úkolů obrany státu v rozsahu, který vymezí ministr vnitra v dohodě s ministrem národní obrany.

(4) V rámci úkolů stanovených v odstavcích 1 až 3 náleží k činnosti bezpečnostního referátu:

a) vydávati obecné právní předpisy a činiti opatření nutná v zájmu veřejném podle příslušných předpisů a v jejich mezích,

b) prováděti správní trestní řízení.

(5) Obecné právní předpisy [odstavec 4, písm. a)] podpisuje bezpečnostní referent.

(6) K provádění správního trestního řízení podle odstavce 4, písm. b) může krajský národní výbor zříditi trestní komise.

§ 2

(1) Ministerstvo vnitra vydá podrobnější předpisy, jimiž bude blíže vymezen rozsah činnosti bezpečnostního referátu krajských národních výborů.

(2) Pokud se podrobnější předpisy vydávané podle odstavce 1 týkají též působnosti jiných ústředních úřadů, vydává je ministerstvo vnitra v dohodě s těmito úřady.

§ 3

Dnem 1. ledna 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské správy v oboru národní bezpečnosti (§ 1), kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonává pověřenectvo vnitra.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru