Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 300/1948 Sb.Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

Částka 106/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 25.02.1949 (35/1949 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

300.

Vládní nařízení

ze dne 28. prosince 1948

o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro všeobecné vnitřní věci. V čele tohoto referátu je předseda krajského národního výboru.

(2) V krajích s počtem obyvatel nad 1 000 000 může rada krajského národního výboru na návrh předsedův rozděliti referát pro všeobecné vnitřní věci na dvě skupiny. V tomto případě pověří předseda některého ze svých náměstků, který nevede žádný referát, vedením jedné z těchto skupin. Náměstek předsedy má jako vedoucí skupiny postavení referenta.

(3) Referát pro všeobecné vnitřní věci se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo vnitra.

§ 2

(1) Počínajíc dnem 1. ledna 1949 obstarávají se v referátu pro všeobecné vnitřní věci:

a) úkoly spojené s výkonem funkce předsedy krajského národního výboru a krajského tajemníka; při plnění těchto úkolů budiž sledován vládní program tak, aby podle něho byla zaměřena veškerá činnost krajského národního výboru a aby se jeho pracovních možností využilo pružně především k provedení těch úkolů, které jsou s hlediska vládního programu nejdůležitější;

b) práce souvisící se všeobecným dohledem krajského národního výboru na podřízené národní výbory;

c) všeobecné práce pro plenární zasedání, schůze rady a pro schůze komisí zřízených v oboru činnosti referátu pro všeobecné vnitřní věci.

(2) Ke splnění úkolů stanovených v odstavci 1 vyvíjí referát pro všeobecné vnitřní věci zejména tuto činnost:

1. Vykonává přípravné práce pro zahájení činnosti krajského národního výboru a zajišťuje předpoklady pro tuto činnost, zvláště dbá o jeho umístění a věcné vybavení;

2. vykonává pomocné práce spojené s plněním úkolů uložených předsedovi krajského národního výboru, zejména pokud jde o sjednocování činnosti jednotlivých referátů a provádění směrnic nadřízených orgánů a plenárního zasedání krajského národního výboru, o rozvrh práce a o urovnávání vnitřních kompetenčních konfliktů;

3. sleduje všeobecně činnost podřízených národních výborů a v součinnosti s ostatními dotčenými referáty provádí kontrolu vnitřního úřadování, správy a hospodaření podřízených národních výborů, ústavů a zařízení a projednává všeobecné stížnosti na postup podřízených národních výborů;

4. obstarává všeobecné práce spojené se svoláváním plenárních zasedání, schůzí rady, jakož i komisí zřízených v oboru činnosti referátu pro všeobecné vnitřní věci, se sestavováním pořadu jejich jednání, s písemným zaznamenáváním průběhu a výsledků zasedání a schůzí a s prováděním usnesení na nich učiněných;

5. vykonává pro předsedu krajského národního výboru práce, které vyžaduje zastupování a representace krajského národního výboru a kraje jako svazku lidové správy;

6. informuje veřejnost o činnosti krajského národního výboru, propaguje jeho úkoly a opatření učiněná k jejich plnění, řídí vydávání úředních publikací a uveřejňování vyhlášek, vede v evidenci směrnice a pokyny upravující úřední činnost, shromažďuje doklady o politickém, hospodářském a kulturním životě v kraji (dokumentace) a vede výstřižkový a fotografický archiv;

7. dbá o řádnou organisaci vnitřní služby u krajského národního výboru, o organisaci stálé služby a o stanovení úředních dnů a hodin pro strany; dbá o řádnou správu a hospodaření všech složek krajského národního výboru, dohlíží na vnitřní úřadování a zpracovává pracovní výkazy o úřední činnosti zaměstnanců;

8. vyřizuje osobní záležitosti členů krajského národního výboru a členů jeho komisí, vyplývající z jejich funkce;

9. pečuje o organisaci politického a odborného školení zaměstnanců.

(3) K referátu pro všeobecné vnitřní věci jsou přičleněny kancelářská a hospodářská správa, příruční pokladna a úřední knihovna krajského národního výboru.

§ 3

Další úkoly a z toho vyplývající rozsah činnosti referátu pro všeobecné vnitřní věci, jakož i časové pořadí, v němž se krajský národní výbor ujme těchto úkolů, stanoví vláda zvláštním nařízením.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr vnitra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru