Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 298/1948 Sb.Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště

Částka 105/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 30.12.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

298.

Nařízení

Ministra techniky

ze dne 14. prosince 1948

o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště

Ministr techniky nařizuje podle § 41, odst. 2, písm. g) zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Každý projekt vodovodních a kanalisačních staveb (dále "projekt") pro obytné stavby hromadně budované a zcela nebo zčásti územně soustředěné v obvodu obce (dále jen "sídliště"), musí být přezkoušen ministerstvem techniky s hlediska úspornosti a technické proveditelnosti.

(2) Projekt musí obsahovat tyto součásti:

1. údaj o počtu bytů v sídlišti a časový postup, v jakém byty budou dávány do užívání s vyjádřením časové koordinace mezi bytovou výstavbou a výstavbou veřejných investic,

2. přehlednou mapu v měřítku 1 : 25 000,

3. polohopisný plán v měřítku 1 : 2 880 nebo 1 : 1 000 s vyznačením výškových poměrů kotami a vrstevnicemi a se zakreslením celého sídliště,

4. podélné profily vodovodních řádů nebo stok v měřítku délek 1 : 1 000 a výšek 1 : 100,

5. plány stavebních objektů v měřítku 1 : 50,

6. technickou zprávu s hydrogeologickými podklady, hydrotechnickými a statickými výpočty,

7. rozpočet stavebního nákladu s výkazy kubatury zemních prací a objektů, ceníkem prací a hmot, rozborem cen a výpočtem potřeby stavebnin (i vodovodních trub a kanalisační litiny pro uliční zařízení) a

8. seznam služebností a dotčených vodních práv.

§ 2

(1) Projekt předloží prostřednictvím krajského národního výboru k přezkoušení

1. stavebník, a to

a) před vodoprávním projednáním, nebyl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení předložen k projednání podle vodního zákona, nebo

b) nejpozději do 31. ledna 1949, bylo-li vydáno před vyhlášením tohoto nařízení vodoprávní povolení, avšak s provedením projektu nebylo dosud začato nebo jeho provedení nebylo dosud plně dokončeno;

2. vodoprávní úřad neprodleně, byl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení již předložen k projednání podle vodního zákona, ale nebylo-li dosud vydáno vodoprávní povolení.

(2) Bylo-li již s provedením projektu začato, nutno předložit celý projekt a vyznačit v něm část, která dosud není provedena.

§ 3

Ministerstvo techniky přezkouší předložený projekt, zjistí jeho souvislost s prováděcími plány bytových staveb a přesvědčí se, jak je zajištěna časová koordinace všech prací pro výstavbu sídliště. Projekt vrátí buď s potvrzením o přezkoušení anebo s příkazem stavebníkovi, aby projekt změnil nebo doplnil; při tom však nelze uložit, aby byla odstraněna již provedená část stavby. Projekt smí být vodoprávně projednán jen, je-li opatřen potvrzením ministerstva techniky o přezkoušení. Výsledek přezkoušení je závazný pro projednání projektu podle vodního zákona i pro jeho provedení; bylo-li již uděleno vodoprávní povolení a je-li v rozporu s potvrzením o přezkoušení, je třeba projekt znovu

vodoprávně projednat. Od výsledku přezkoušení se lze odchýlit jen se souhlasem ministerstva techniky.

§ 4

Pokud obec pro sídliště (§ 1) budované jako součást úkolů dvouletého hospodářského plánu nebo zařazené do prováděcích plánů pětiletého plánu dosud nepořídila projekt staveb vodovodních a kanalisačních, je povinna tak učinit neprodleně a předložiti projekt do 28. února 1949 krajskému národnímu výboru, který jej předloží se svým vyjádřením ministerstvu techniky k přezkoušení, pro něž platí obdobně ustanovení § 3.

§ 5

Ministerstvo techniky může přezkoušením projektů podle §§ 3 a 4 pověřit krajské národní výbory.

§ 6

Dokud nepočnou krajské národní výbory působit ve věcech upravených tímto nařízením, vykonávají jejich působnost v českých zemích zemské národní výbory a na Slovensku pověřenectvo techniky.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru