Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 291/1948 Sb.Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949

Částka 105/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

291.

Zákon

ze dne 21. prosince 1948

o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Vláda se zmocňuje, aby v době od 1. ledna 1949 do vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1949, nejdéle však do 31. března 1949, zatímně vedla státní hospodářství podle státního rozpočtu, připojeného k vládnímu návrhu rozpočtového zákona, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1949.

§ 2

(1) Po dobu zatímního vedení státního hospodářství mohou býti uskutečňovány jen výdaje na úkoly plynoucí ze zákona nebo založené na právních titulech a na úkoly, jež vyžaduje nerušený chod veřejné správy a státních podniků.

(2) Investiční výdaje mohou býti v téže době uskutečňovány jen v rámci prováděcích plánů prvního pětiletého hospodářského plánu rozvoje Československé republiky (dále jen "prováděcí plány").

(3) Stavební investice a koupě nemovitostí státem prováděné nebo podporované mohou býti uskutečňovány jen po předchozím projednání po stránce odborné (technické a technickohospodářské) s ministerstvem techniky, po případě s ministerstvem dopravy. Projednání s ministerstvem techniky není třeba, jde-li o stavební investice a koupě nemovitostí prováděné vojenskou správou nebo státními podniky Československá pošta nebo Státní lesy a statky.

(4) Potřeba na investice svazků lidové správy bude uhrazována v téže době ze státních prostředků, pokud nestačí vlastní prostředky těchto svazků. Tyto investice mohou býti uskutečňovány jen podle prováděcích plánů. Svazky lidové správy nejsou oprávněny uzavírati zápůjčky na úhradu svých investic.

§ 3

(1) Poukazovací úřady sestavují a předkládají nadřízenému ústřednímu úřadu čtvrtletní výkazy předpokládaných výdajů a příjmů, rozdělené na jednotlivé měsíce.

(2) Ústřední úřad prozkoumá a upraví tyto výkazy a sestaví též výkaz o svých předpokládaných výdajích a příjmech. Po projednání s ministerstvem financí sestaví ústřední úřad úhrnný výkaz a zašle jej ministerstvu financí.

(3) Poukazovací úřady sestavují obdobně výkazy o výsledcích hospodaření za uplynulé čtvrtletí a předkládají je nadřízenému ústřednímu úřadu, ministerstvu financí a nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu.

(4) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně jednak pro fondy určené ministrem financí, jejichž rozpočty jsou připojeny k rozpočtům jednotlivých kapitol a pro účelové jmění podle předpisů o podpoře při včleňování do práce a pro fond rodinných přídavků, jednak pro státní podniky.

(5) Ministr financí

a) určí lhůty k předkládání výkazů uvedených v předchozích odstavcích a jejich formu a blíže upraví postup při jejich projednávání;

b) upravuje výši předpokládaných výdajů uvedených ve výkazech podle odstavců 1, 2 a 4.

(6) Ministr vnitra učiní v dohodě s ministrem financí obdobná opatření pro obor svazků lidové správy.

§ 4

Vláda se zmocňuje, aby nařízením upravila úrokování a umořování československého vnitřního státního dluhu, sjednaného do 31. prosince 1945, po případě též dluhů, sjednaných držiteli výkonné moci v době nesvobody na území Československé republiky. Pokud nedojde k této úpravě, koná se uvedená služba podle předpisů platných pro rok 1948.

§ 5

Ministr financí se zmocňuje, aby v období zatímního vedení státního hospodářství v roce 1949 podle tohoto zákona

a) opatřoval peněžité prostředky přechodnými zápůjčkami k vyrovnání přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji;

b) opatřil úvěrovými operacemi částku potřebnou k úhradě státních výdajů nekrytých státními příjmy;

c) provedl úvěrové operace potřebné k prolongaci, konversi nebo zaplacení vnitřních i zahraničních dluhů, jakož i k uhrazení výdajů spojených s těmito úvěrovými operacemi;

d) vydal bezúročné a na viděnou splatné státní dluhopisy podle dohody ze dne 22. července 1944 o Mezinárodním měnovém fondu, vyhlášené pod č. 68/1946 Sb., a podle dohody ze dne 22. července 1944 o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, vyhlášené pod č. 69/1946 Sb.;

e) provedl úvěrové operace ke splnění závazků, jež vyplývají ze státních dluhopisů vydaných podle ustanovení písm. d) nebo podle obdobných zmocňovacích předpisů v letech minulých.

§ 6

Výdaje i příjmy za dobu zatímního vedení státního hospodářství jest po vyhlášení rozpočtového zákona, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1949, definitivně zúčtovati na vrub, po případě ve prospěch tohoto rozpočtu.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949 s výjimkou ustanovení § 3, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Přesunout nahoru