Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 290/1948 Sb.Nařízení ministra financí o zdanění zásob zboží všeobecnou daní

Částka 104/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 31.12.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

290.

Nařízení

Ministra financí

ze dne 29. prosince 1948

o zdanění zásob zboží všeobecnou daní

Ministr financí nařizuje podle § 38, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:


§ 1

(1) Všeobecné dani ze zásob (dále jen "daň ze zásob") podléhá zboží uvedené v oddílu A sazebníku všeobecné daně, které je dne 31. prosince 1948 v podnicích (závodech) maloobchodních nebo velkoobchodních, v podnicích skladištních (včetně speditérů), v řemeslných podnicích a v ostatních živnostenských podnicích, u komisionářů, u jednatelů, v podnicích ubytovacích nebo stravovacích, v přepravě, u osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy, u Národního pozemkového fondu, u Národní správy majetkových podstat majetkového úřadu a vystěhovaleckého fondu, u zastaváren nebo aukčních síní. Nezáleží na tom, zda je zboží určeno k dalšímu odbytu v nezměněném stavu, po opracování či po úpravě, nebo zda má sloužit k další výrobě, spotřebě nebo jinému použití v podniku, pokud se v odstavci 2 nestanoví jinak.

(2) Dani ze zásob nepodléhá zboží používané nebo určené v podniku jako provozní nebo jiné podnikové zařízení. U zastaváren podléhají dani ze zásob pouze předměty již propadlé.

§ 2

(1) Daň ze zásob jsou povinny platit podniky uvedené v § 1, odst. 1, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Daň ze zásob zboží, které je v přepravě, jsou povinni zaplatit příjemci zboží.

(3) Skladištní podniky a aukční síně jsou povinny platit daň ze zásob toliko ze zboží, jehož majitel nebo uschovatel jim není znám. Ze zboží, jehož majitel nebo uschovatel je jim znám, je povinen platit daň ze zásob podnikatel, který je oprávněn se zbožím nakládat.

(4) Daň ze zásob nejsou povinny platit:

a) zemědělské podniky (podniky obhospodařující zemědělskou půdu),

b) peněžní podniky,

c) veřejné léčebné i ošetřovací ústavy,

d) obchodní podniky, a to jen u zboží, u něhož jsou podle oddílu A sazebníku všeobecné daně poplatníky této daně,

e) veřejné podniky [§ 3, odst. 2, písm. a) zákona o všeobecné dani], pokud jde o zboží nalézající se v jejich výrobnách nebo pro tyto výrobny určené.

§ 3

Podkladem pro výpočet daně ze zásob jsou druh, množství a cena zboží, které poplatník byl povinen uvést v soupisu zásob pořízeném podle vyhlášky ministerstev vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, průmyslu, výživy, vnitra a financí ze dne 24. prosince 1948, č. 3290 Ú. l. I., o soupisu zásob zboží, o zákazu přemisťování zboží a o přechodném uzavření obchodů.

§ 4

(1) Sazba daně činí u zásob v maloobchodních podnicích (závodech), ve výrobních řemeslných podnicích a v ostatních podnicích (závodech) uvedených v § 1, odst. 1, vyjma podniky velkoobchodní a komisionářské:

1. ze zboží, které dosud podléhalo

1 % dani z obratu 1 % z ceny,

2. ze zboží, které dosud podléhalo

3 % dani z obratu 3 % z ceny;

3. ze zboží, jmenovaného v připojeném Zvláštním sazebníku všeobecné daně ze zásob, který je součástí tohoto nařízení, se daň vypočtená podle č. 1 nebo 2 zvyšuje o částku vypočtenou z prodejní ceny podle tohoto zvláštního sazebníku.

(2) Cenou podle odstavce 1 se rozumí:

a) cena pořizovací u zboží (surovin, polotovarů a pod.) pro vlastní výrobu nebo zpracování,

b) cena prodejní u zboží vyrobeného nebo zakoupeného pro další prodej,

c) cena obecná, není-li cena pořizovací nebo prodejní známa.

(3) Přepychová daň není součástí ceny.

§ 5

(1) Sazba daně ze zásob zboží ve velkoobchodních podnicích (závodech) je stejná jako sazba všeobecné daně uvedená pro dotyčný druh zboží v oddílu A sazebníku všeobecné daně; daň se vypočte z nákupní ceny upravené způsobem stanoveným v § 2 vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 22. prosince 1948, č. 3315 Ú. l. I.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro komisionáře.

§ 6

Výpočet daně ze zásob podle §§ 4 a 5 vyznačí podnik povinný platit tuto daň v soupisu zásob zboží (§ 3). Takto doplněný soupis zašle v jednom vyhotovení do 10. ledna 1949 berní správě příslušné podle místa, v němž je samostatný závod (odbočka), který soupis provedl.

§ 7

(1) Daň ze zásob se platí odděleně za každý samostatný závod (odbočku) příslušné berní správě zvláštním šekovým vplatním lístkem poštovní spořitelny. Odchylky od tohoto ustanovení povolí ministerstvo financí nebo úřad jím zmocněný.

(2) Daň ze zásob podle § 4, odst. 1, č. 1 nebo 2 je splatna dne 31. ledna 1949, daň ze zásob podle § 4, odst. 1, č. 3 a podle § 5 je splatna dne 31. března 1949.

(3) Nebyla-li splatná daň ze zásob odvedena včas, je poplatník povinen zaplatit z částky včas nezaplacené 5 % zvýšení, a to bez újmy případného trestního stíhání.

§ 8

Jednání a opomenutí, která se příčí ustanovením tohoto nařízení, se stíhají a trestají podle §§ 28 až 30 zákona o všeobecné dani.

§ 9

V případech tímto nařízením neupravených platí obdobně ustanovení zákona o všeobecné dani.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1948.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Příloha nařízení č. 290/1948 Sb.

Zvláštní sazebník všeobecné daně ze zásob.

PoložkaPředmět daně:Sazba v % z prodejní ceny
I. Zboží textilní a konfekční.
1Příze, též nitě a přírodní hedvábí smotané nebo niťované (filované)40
Připomínka:
U příze na vázání snopů (samovazačský motouz) a u povřísel s kolíčky činí sazba daně ze zásob 3%.
2Bavlněné tkaniny (též pomíšené umělou stříží) a tkaniny z umělé stříže:
1. flanelové vložky do zavinovaček (kalmuk)10
2. kord-samet (manchester), dušestr, velveton, duvetin, fustian, klot na pracovní pláště, látky na pláště do deště, tkaniny na šátky na hlavu, prádlová a povlaková véba, prádlové flanely, pánské košiloviny, pánské spodkoviny, tkaniny na noční prádlo (pyjama) zimní (flanely, barchety), šněrovačkové látky, podšívky, vložkové látky (oděvní, do košil, do kravat), tkaniny na prachovky, na mycí hadry, na hrubé přikrývky, na prošívané přikrývky, praporové tkaniny, tkaniny na potítka 20
3. potištěné bavlněné molino s vytištěnou značkou „Lido“20
4. cajkové tkaniny, šatovky (molina, vyjma molino uvedené pod č. 3, kartouny, delény, flanely, barchety), zástěroviny, županové tkaniny, tkaniny na osušky a žínky (tetra), prádlový šifon, tkaniny na dámské a dětské prádlo, tkaniny na ubrusy, ubrousky, ručníky a utěrky, tkaniny frotté (na osušky, ručníky, žínky a j.), tkaniny na flanelové přikrývky, tkaniny na šály30
5. samety, krojové tkaniny, tkaniny na kapesníky, sypkoviny, povlakové tkaniny (kanafas, damašek), krejčovský kanafas40
6. tkaniny na noční prádlo (pyjama) letní (popelíny, zefíry, oxfordy a j.), tkaniny na cestovní přikrývky, záclonové látky50
7. nábytkové látky400
8. dekorační látky450
9. pikír pro kožešnictví700
Připomínka:
Přikrývky (flanelové, cestovní, hrubé), přehozy, ubrusy, ubrousky, ručníky, osušky, utěrky, prachovky, mycí hadry, šátky, šály a kapesníky se posuzují jako tkaniny a platí tudíž pro ně sazby stanovené pro tkaniny.
3Lněné tkaniny (též pomíšené umělou stříží):
1. tkaniny na ručníky a utěrky10
2. tkaniny na ubrusy a ubrousky20
3. šatovky, košiloviny, tkaniny prostěradlové, chrániče na koberce30
4. tuženka, krejčovský kanafas40
5. slamníkové tkaniny150
6. dekorační a nábytkové látky280
7. matracové tkaniny445
Připomínka:
Ručníky, utěrky, ubrusy, ubrousky a prostěradla se posuzují stejně jako tkaniny a platí tudíž pro ně sazby stanovené pro tkaniny.
4Vlněné tkaniny (též pomíšené umělou stříží):
1. dámské šatovky, pánské oblekové látky, dámské kostýmové látky, čepicové látky, tkaniny na dámské letní pláště, na pánské zimníky, na dámské zimní pláště, vložkové látky, šály, šátky, přikrývky a houně, tkaniny na šály, šátky, přikrývky a houně40
2. tkaniny na pánské svrchníky a převlečníky.50
3. nábytkové a dekorační látky210
Připomínka:
Za vlněné tkaniny se považují tkaniny, které obsahují více než 3 % vlny česané nebo trhané.
5Tkaniny hedvábné (z přírodního nebo umělého hedvábí nebo z obojího hedvábí), též pomíšené umělou stříží:
1. šněrovačkové látky20
2. látky na prádlo, šátky a šály, též látky na ně, kravatové látky, tkaniny na pláště do deště, látky na prošívané přikrývky30
3. podšívky, krojové brokáty40
4. dámské šatovky50
6Stávkové a pletené zboží10
7Zboží stuhové, též vyšívané:
1. bavlněné30
2. ostatní40
8Tyl a síťovité látky, tkané na způsob tylu, dále krajky a výšivky, též vzdušné vyšívání (leptané zboží)30
9Záclony (stores, vitrages a podobné věci) a nábytkové síťky, zhotovené na způsob bobinetu nebo krajek, odměřeně tkané, vesměs bavlněné50
10Zboží prýmkářské, též nášivky ze šňůr, bíz, ženilek a podobných prýmků:
1. bavlněné30
2. ostatní40
11Koberce100
12Umělé květiny a jejich součásti z látek textilních15
13Péra ozdobná upravená a práce z těchto per20
14Umělá kožešina z peří30
15Kloboukové polotovary (šišáky, kapelíny), dále klobouky všeho druhu (též čepice a fezy), nespojené s kožešinami20
16Vějíře30
17Svrchní šatstvo (těžká konfekce), nespojené s kožešinami:
1. pracovní oděvy opatřené značkou „JPO“:
a) z režného molina30
b) z režného kepru35
c) z barveného kepru44
2. šaty a zástěry opatřené značkou „JPO“:
a) šaty28
b) zástěry50
3. ostatní svrchní šatstvo25
18Spodní šatstvo, prádlo, zboží výstrojné a jiné věci šité z látek, nespojené s kožešinami:
1. prádlo šité z látek stávkových10
2. pánské i chlapecké košile a pánské spodky, vesměs z látek
a) bavlněných20
b) jiných30
3. pánská pyjama z látek
a) bavlněných50
b) jiných30
4. vázanky (kravaty) a motýlky z látek
a) z přírodního hedvábí200
b) jiných100
5. záclony, story a závěsy50
6. povlaky na polštáře, povlaky na peřiny, povlaky na plumeau (postelové nánožníky), kapny, sypky (plněné nebo bez náplně)40
7. prošívané nebo prachové přikrývky a spací pytle, vesměs z látek
a) hedvábných (z přírodního nebo umělého hedvábí nebo z obojího hedvábí)30
b) jiných20
8. slamníky a klínové podhlavníky:
a) plněné60
b) bez náplně150
9. matrace:
a) plněné180
b) bez náplně445
10. ostatní konfekce (dámské a dívčí košile, kombiné, kalhotky, soupravy, podprsenky, zástěry, dámská, dívčí a chlapecká pyjama, plissé, závoje, rýšky, čelenky atd.)30
Připomínka:
U pytlů (vyjma spací pytle), bandáží a orthopedických potřeb činí sazba daně ze zásob 3%.
II. Guma a výrobky z n.
19Pneumatiky (duše a pláště):
1. pro jízdní kola jiné než na poukaz150
2. pro motocykly a) na poukaz50
b) ostatní100
3. pro osobní automobily100
20Gumová obuv, též spojená s textilním zbožím nebo s koží:
1. lehká vycházková obuv (tenisky, trampky):
a) na poukaz6
b) ostatní275
2. celogumová vycházková obuv (galoše, přezůvky, koupačky, kozačky, wellingtonky):
a) na poukaz12
b) ostatní290
3. celogumová obuv pracovní (holinky, obuv rybářská) jiná než na poukaz355
21Míče tennisové55
22Gumové textilní zboží jako pružné stuhy a prýmky pro šle, podvazky, pružná poutka ke šlím, kulatá guma, pružné tkaniny, bokovky, punčochy, opředené pryžové nitě a pod.30
23Tkaniny a stávkové zboží gumované, gumované oděvy:
1. z přírodního nebo z umělého hedvábí50
2. vlněné40
3. bavlněné a jiné30
III. Kůže a kožené zboží.
24 Useň svršková, podšívková a spodková pro obuvníky330
25Useň brašnářská, oděvnická, usně speciální, pergamen65
26Useň rukavičkářská.30
27Kožená galanterie (aktovky, kabelky, pouzdra necessairy, kufry a pod.)
1. z kůže vyjma štípenku100
2. ze štípenky nebo imitace kůže45
28Obuv kožená, též spojená s textilním zbožím nebo s jinými látkami:
1. sportovní:
a) na poukazy10
b) ostatní400
2. vycházková s koženou podešví:
a) pánská: 1. na poukazy14
2. ostatní450
b) chlapecká: 1. na poukazy14
2. ostatní360
c) dámská: 1. na poukazy28
2. ostatní440
d) dětská jiná než na poukazy285
3. vycházková s gumovou podešví:
a) pánská: 1. na poukazy14
2. ostatní325
b) chlapecká: 1. na poukazy14
2. ostatní320
c) dámská: 1. na poukazy28
2. ostatní305
d) dětská jiná než na poukazy15
4. vycházková lehká:
a) pánská:1. na poukazy4
2. ostatní210
b) dámská:1. na poukazy6
2. ostatní270
c) dětská:1. na poukazy6
2. ostatní240
5. domácí:
a) pánská: 1. na poukazy40
2. ostatní410
b) dámská:1. na poukazy50
2. ostatní375
c) dětská: 1. na poukazy14
2. ostatní340
d) capačky:1. na poukazy14
2. ostatní235
29Kožené rukavice:
1. zimní pánské100
2. ostatní pánské rukavice a dámské rukavice50
30Kožené šatstvo115
IV. Kožešiny a zboží kožešnické.
31Kožešiny upravené, nekonfekcionované, t. j.: kožešiny zcela nebo zčásti vyčiněné, také barvené, z koží obyčejných (t. j. jiných koží než jemných)50
32Kožešiny upravené, nekonfekcionované, t. j. kožešiny zcela nebo zčásti vyčiněné, také barvené, z koží jemných, t. j. z koží uvedených v pol. 551 oddílu A sazebníku všeobecné daně100
33Kožešiny konfekcionované jako dámské kožichy, pánské kožichy, dětské kožichy bez ohledu, je-li kožešina navrchu nebo je-li jen podšívkou; límce, boa a ozdobné kožešiny všeho druhu, rukávníky, kožešinové přikrývky, podložky, kožešinové oděvy, kožešinové rukavice, kožešinová obuv a pod. bez ohledu na spojení s textilním zbožím z koží obyčejných50
34Kožešiny konfekcionované jako dámské kožichy, pánské kožichy, dětské kožichy bez ohledu, je-li kožešina navrchu nebo je-li podšívkou; límce, boa a ozdobné kožešiny všeho druhu, rukávníky, kožešinové čepice, nánožníky, kožešinové přikrývky, podložky, kožešinové oděvy, kožešinové rukavice, kožešinová obuv a pod. bez ohledu na spojení s textilním zbožím z koží jemných uvedených v pol. 551 oddílu A sazebníku všeobecné daně100
V. Sklo a skleněné zboží.
35Zavařovačky100
36Lustry145
37Olovnaté sklo zušlechtěné115
38Perly, roccail, chatony atd.110
39Figurky, květiny100
VI. Zboží hliněné.
40Porcelánové nádobí25
VII. Železo, obecné kovy a zboží z nich.
41Nádobí a nádoby z nerezu, hliníku nebo jeho slitin, nádobí a nádoby pocínované (vyjma mlékařské konve), kuchyňské strojky a svítidla, též součástky jmenovaných předmětů20
Připomínky:
Elektrické nádobí viz pol. 53.
Elektrické kuchyňské strojky viz pol. 49.
Elektrická svítidla viz pol. 52.
42Plynové spotřebiče pro domácnost, kamínka a vařiče na tekutá nebo plynotvorná paliva, smaltované sporáky pro domácnost (též plynové), kamna (vyjma nesmaltovaná kamna plechová), též součástky jmenovaných předmětů50
Připomínka:
Elektrická kamna sálavá a akumulační viz pol. 53.
43Kovové perly, zboží galanterní a bižuterní, též jeho součástky50
44Zapalovače (vyjma křesadla), též elektrické, a jejich součásti10
45Zboží nožířské (nože, vidličky, jídelní lžíce, zavěráky, kudly, nůžky, též hrubé nože a nůžky pro potřebu živnostenskou nebo zemědělskou, kruhátka, škrabáčky, ořezávátka, břitvy, holicí přístroje a čepelky do nich atd.), též součástky zboží nožířského50
46Dracouny, cetky (též lístkové) a předivo, vesměs kovové20
47Kovové zboží leonské45
VIII. Stroje, přístroje a jejich součásti, též nástroje a hodiny.
48Šicí stroje pro domácnost (rodinné)50
49Elektromechanické spotřebiče pro domácnost:
1. myčky nádobí a roboty, též jejich součásti50
2. pračky, ledničky (chladičky), vyssavače prachu, leštiče parket, stolní ventilátory, kuchyňské strojky a mlýnky, vysoušeče vlasů, též součásti jmenovaných přístrojů100
50Radiotelefonní, radiotelegrafní a televisní přístroje přijímací, elektrické tlampače, elektronkové zesilovače, též součásti jmenovaných předmětů (na př. otočné kondensátory, samoindukční cívky, slaboproudé variometry, detektory, odlaďovače, vlnoměry, montované antény50
51Gramofony, mechanické i elektrické, též smontované s radiotelefonními přístroji nebo elektronkovými zesilovači, hrací přístroje a strojky, jakož i součásti jmenovaných přístrojů100
52Elektrická svítidla (též lustry):
1. smontovaná s radiotelefonními přístroji nebo elektronkovými zesilovači, též jejich součásti100
2. ostatní a jejich součásti20
Připomínka:
U svítidel pro účely veřejného osvětlení, lékařských operačních lamp i reflektorů a u roentgenových lamp činí sazba daně ze zásob 3 %.
53Elektrické spotřebiče pro domácnost nespojené s elektrickými motory: sporáky, konvice, hrnce, opékače, rošty, rožně, teplomety, kamna sálavá, kamna akumulační, zásobníky horké vody, též součásti jmenovanými předmětů50
54Divadelní, turistické a lovecké dalekohledy (kukátka, triedry), fotografické přístroje, zvětšovací přístroje, promítací a prohlížecí přístroje statické, přijímací a promítací přístroje pro úzký film (nejvýše 16 mm), též zvukové, součásti a příslušenství jmenovaných přístrojů (objektivy, filtry, předsádkové čočky, samospouštěče, dálkoměry, fotometry, exposimetry, hledačky atd.), přesně pracované hračky optické a jejich součásti50
55Hodiny kuchyňské, stolní, nástěnné a budíky (vyjma budíky cestovní)50
IX. Vozidla.
56Jízdní kola jiná než na poukaz100
X. Chemie.
57Benzin nebarvený pro osobní auta a motocykly6 Kčs/1 litr
58Petrolej2,85 Kčs/1 litr
59Mýdlo obyčejné (základní, jádrové, průmyslové, marseillské, mazlavé a pod.), vločky mýdlové, mýdlo práškové, mleté, mýdlo medicinální a desinfekční, mýdlo na holení, prací prášky mýdlové a náhražky mýdla, práškové šampony na vlasy - vše vydávané mimo příděl 100
60Jemné mýdlové výrobky, t. j. mýdla navoněná, toaletní, kosmetická, dětská a pod., šampony na vlasy tekuté, navoněné výrobky z mýdla, navoněné náhražky mýdla, krémy na holení - vše vydávané mimo příděl300
61Fotografické desky neosvětlené všeho druhu, fotografické filmy neosvětlené všeho druhu, papíry fotografické všech druhů100
62Fotografické lučebniny upravené pro drobný prodej (vývojka, ustalovač, sensibilátory, desensibilátory, tonovače, zesilovače, zeslabovače, chemikalie fotoreprodukční a pod.)100
Přesunout nahoru